Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu (expedient de regulació d'ocupació - ERO), o de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO) (exclòs ERTO-Mecanisme RED). Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210618
|
Codi GVA: 354
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicar o sol·licitar mesures basades: A) En el procediment d'ACOMIADAMENT COL·LECTIU (expedient de regulació d'ocupació - ERO), previst en l'article 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1) Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'ERO o l'ERTO (inclosa la seua possible esmena, així com la comunicació de la decisió empresarial a l'autoritat laboral i la comunicació de pròrroga d'un ERTO-ETOP) s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de...

Saber més
Normativa
 • A) NORMATIVA ESTATAL I EUROPEA
 • Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de...
 • Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors...
 • Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments...
 • Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i...
 • Reial decret 1484/2012, de 29 d'octubre, sobre aportacions econòmiques que han de realitzar les empreses amb beneficis que realitzen acomiadaments...
 • Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat...
 • Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la...
 • B) NORMATIVA AUTONÒMICA
 • Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les empreses o entitats en les quals concórrega alguna/as de les causes (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé de força major) recollides en els articles 47 i 51 del TRET i desenvolupades pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova, el Reglament dels...

Saber més
Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Nota: l'AUTORITAT LABORAL COMPETENT en cada cas es determina conforme al que es disposa el Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les comunicacions o sol·licituds d'ERO o d'ERTO poden presentar-se per les empreses o entitats davant l'autoritat laboral competent durant tot l'any quan s'estime l'existència d'alguna/as de les causes abans indicades i es reunisquen els altres requisits establits per la normativa aplicable. En...

Saber més
Documentació
A) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR SEMPRE EN QUALSEVOL TIPUS D'ERO o ERTO: - La documentació que permeta identificar adequadament a l'empresa o entitat que realitza la comunicació o sol·licitud (escriptura de constitució, estatuts, etc.). - Acreditació del poder suficient de la persona que actua en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud o comunicació i de la documentació requerida en cada cas s'ha de realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics...
Saber més

Resolució

Observacions

En els casos en què l'expedient d'acomiadament col·lectiu, o de suspensió de contractes o reducció de jornada, finalitze mitjançant resolució administrativa (que són els supòsits d'ERO/ERTO-FM, o els de caducitat d'un ERO/ERTO-ETOP), aquesta resolució no esgota la via administrativa i contra ella...

Saber més