Detall de Procediment

Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic per a l'exercici 2023.

Codi SIA: 210628
Codi GUC: 375
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud:
01-01-2023
-
31-01-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres en els àmbits i línies d'actuació següents: a) Adquisició d'equipaments per a eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic: - Equipament en edificis de pública concurrència de titularitat pública o privada, pertanyents a entitats locals o entitats sense ànim de lucre destinats a l'acció social de les persones amb diversitat funcional o amb dret d'ús a favor d'aquestes entitats sense ànim de lucre, mitjançant l'establiment de mecanismes i alternatives tècniques. - Equipament destinats a Punts de Platja Accessibles per a facilitar l'accessibilitat universal. - Equipament destinat a parcs públics urbans per a facilitar l'accessibilitat universal. - Promoció de l'accessibilitat de la comunicació, establint mecanismes i alternatives tècniques que facen accessibles els sistemes de comunicació i senyalització en els àmbits anteriors. b) Obres d'adaptació de platges urbanes en platges accessibles.

Observacions

PLA DE CONTROL Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada relativa al projecte. El tipus de control serà administratiu sobre la totalitat de les subvencions concedides en aquesta convocatòria. Així mateix es realitzaran controls de camp mitjançant la visita a alguna de les entitats beneficiàries per a comprovar l'execució de l'activitat. El control es realitzarà sobre almenys un 10% de la quantia total de la línia de subvenció pressupostada.

Requisits

Queden excloses les actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació que assenyala l'article 36 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, i per l'Ordre 1/2022 de 13 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Interessats

Entitats locals i entitats sense fi de lucre, que siguen titulars d'espais públics i/o edificis de pública concurrència.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

Documentació

S'admetrà una única sol·licitud per entitat i modalitat d'ajuda. Tota sol·licitud ha d'estar emplenada amb la part general que consta com a Annex I, i la part específica de la mateixa segons es tracte: a) Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic: obres d'adaptació de platges urbanes per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible d'acord amb el model recollit en l'Annex II.a. b) Sol·licitud d'ajuda per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, d'acord amb el model recollit en l'annex II.b mitjançant l'adquisició d'equipament per a eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic, en els següents àmbits: - En edificis de pública concurrència. - En Punts de Platja Accessible. - En parcs públics urbans. - Sistemes de comunicació i senyalització. 2. A la sol·licitud, degudament emplenada i subscrita pel representant legal de l'entitat s'acompanyarà amb caràcter general certificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries (Hisenda estatal i autonòmica), de la Seguretat Social, en cas de no autoritzar l'òrgan gestor la consulta interactiva d'aquesta documentació (apartat D de la sol·licitud general Annex I). 3. En el cas de sol·licituds per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible, s'acompanyarà amb caràcter addicional: a) Projecte tècnic reduït, que haurà de reunir els requisits establits en l'apartat E de l'Annex II. a) de la sol·licitud telemàtica. Quan l'import de la despesa objecte de l'ajuda supere les quanties establides en la vigent Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís de lliurament de la realització de les obres d'adaptació de platges urbanes, conforme al que es preveu en l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. b) Addicionalment per al cas d'obres de millora d'un Punt de Platja Accessible, memòria justificativa de la necessitat amb expressió de l'objecte i finalitat concreta de l'actuació de millora. 4. En el cas de sol·licituds d'adquisició d'equipament per a eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic, s'acompanyarà amb caràcter addicional: a) Memòria justificativa de la necessitat amb expressió de l'objecte i finalitat concreta de l'actuació de millora, que inclourà documentació tècnica de l'equipament a instal·lar i documentació gràfica (plans i/o reportatge gràfic) de totes aquelles zones que es vagen a veure afectades per les actuacions de millora de l'accessibilitat. A més, la memòria ha d'acreditar expressament el compliment i adequació de l'actuació proposada amb la normativa d'accessibilitat aplicable. b) Pressupost de l'equipament. Quan l'import de la despesa objecte de l'ajuda supere les quanties establides en la vigent Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís de lliurament de l'equipament, conforme al que es preveu en l'art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. c) En el cas de les entitats locals, certificació municipal d'inclusió de l'immoble al qual es pretén dotar d'equipament, en l'Inventari de béns municipals. Quan el sol·licitant ostente la possessió de l'edifici en qualitat d'arrendatari o cessionari, haurà d'aportar una còpia del contracte d'arrendament o cessió d'ús, el qual haurà de tindre una duració mínima de 10 anys. d) En el cas d'entitats sense fi de lucre, nota simple acreditativa del Registre de la Propietat del domini i altres drets reals sobre l'immoble objecte de l'ajuda. Quan el sol·licitant ostente la possessió de l'edifici en qualitat d'arrendatari o cessionari, haurà d'aportar una còpia del contracte d'arrendament o cessió d'ús (per una entitat local o una entitat pública o privada), el qual haurà de tindre una duració mínima de 10 anys. e) En cas de posseir un dret d'ús al seu favor de l'edifici de pública concurrència per a destinar-lo a l'acció social a favor de les persones amb diversitat funcional, hauran de comptar amb l'acord i autorització escrita de l'entitat propietària per a realitzar la millora de l'accessibilitat en el lloc d'actuació.

Forma presentació

Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o la de la persona que la represente. Així mateix, el procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixa de les domiciliacions bancàries (PROPER) estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), havent-se de tramitar amb certificat electrònic. En estar prevista la tramitació d'aquest procediment per mitjans telemàtics, tots els tràmits que afecten els interessats per a l'exercici dels seus drets i obligacions, així com l'esmena de la sol·licitud, es realitzaran per aquest mitjà. Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - En el cas de sol·licituds per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible, l'òrgan instructor recaptarà del Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, informe sobre l'adequació dels projectes a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat. Els projectes tècnics reduïts per a les obres d'adaptació per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible, que no s'adeqüen a les prescripcions tècniques establides en els informes evacuats per l'Oficina Tècnica no podran acollir-se a les ajudes convocades en aquesta resolució. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió d'avaluació que es constituirà en la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental - La persona titular de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, per delegació de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la sol·licitud de subvenció, publicant la resolució en el DOGV. La publicació de la citada resolució assortirà els efectes de notificació a les persones interessades.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - En el cas de sol·licituds per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible, l'òrgan instructor recaptarà del Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, informe sobre l'adequació dels projectes a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat. Els projectes tècnics reduïts per a les obres d'adaptació per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible, que no s'adeqüen a les prescripcions tècniques establides en els informes evacuats per l'Oficina Tècnica no podran acollir-se a les ajudes convocades en aquesta resolució. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió d'avaluació que es constituirà en la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental - La persona titular de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, per delegació de la Vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, resoldrà sobre la sol·licitud de subvenció, publicant la resolució en el DOGV. La publicació de la citada resolució assortirà els efectes de notificació a les persones interessades.

Criteris de valoració

1. La puntuació màxima d'un expedient serà de 100 punts, no podent-se concedir subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 40 punts. 2. La valoració de les sol·licituds d'adaptació de platges urbanes per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible s'efectuarà previ informe favorable del Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres. 3. La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els següents criteris: a) Interés i repercussió social del projecte d'inversió (d'acord amb les necessitats, incidència social i cobertura territorial): fins a un màxim de 50 punts. Per a això es tindrà en compte els següents epígrafs i criteris: a.1) Justificació d'objectius i necessitats a atendre inclosos en la memòria de la sol·licitud: fins a un màxim de 20 punts de la següent forma: - Adequada justificació de l'adaptació, que es valorarà fins a un màxim de 10 punts. - Justificació de les necessitats socials que cobreix, que es valorarà fins a un màxim de 10 punts. a.2) Incidència social: fins a un màxim de 15 punts. - Edificis de pública concurrència per a usos cívics, de titularitat d'entitats locals, segons aforament, conformement al següent barem: Aforament Punts Superior a 100 15 De 51 a 100 10 Menys de 50 5 - Edificis de pública concurrència per a usos i fins socials, de titularitat d'entitats sense ànim de lucre, segons el nombre de socis, en cas d'associacions, conformement al següent barem Socis Punts Superior a 200 15 De 100 a 200 10 Menys de 100 5 En cas que l'entitat sense ànim de lucre no tinguera caràcter d'associació, s'emprarà el barem d'aforament. - En cas que l'actuació es desenvolupe en un espai públic (no edificatori), segons el nombre d'usuaris/any, conformement al següent barem: Núm. usuaris Punts Superior a 200 15 De 100 a 200 10 Menys de 100 5 a.3) Localització o àrea geogràfica: fins a un màxim de 15 punts, segons es duga a terme l'actuació en població de: - Menys de 5.000 habitants: 15 punts - De 5.001 a 20.000 habitants: 10 punts - De més de 20.000 habitants: 5 punts b) Cofinançament del sol·licitant en relació amb el cost total de l'equipament, obra d'adaptació de platja urbana o actuació: fins a un màxim de 20 punts, d'acord amb el següent barem: Aportació de l'entitat Punts A partir del 75% 20 Del 60 al 74% 15 Del 50 al 59% 10 c) Projectes globals o integrals que suposen una millora d'accessibilitat universal en un edifici o espai públic: fins a un màxim de 20 punts, conformement als següents criteris de valoració: c.1) Abast dels projectes: fins a un màxim de 10 punts: - eliminació de barreres físiques: 3 punts. - eliminació de barreres sensorials: 3 punts. - eliminació de barreres cognitives: 3 punts. - altres millores d'accessibilitat: 1 punt. c.2)Execució d'actuacions prèvies en matèria d'accessibilitat finançades per aquesta Conselleria: - Execució de 2 o més actuacions en els últims 3 anys: 10 punts - Execució d'1 actuació en els últims 3 anys: 5 punts. - No execució: 0 punts d) Altres criteris funcionals o d'interés social (clàusules socials): fins a un màxim de 10 punts. La valoració d'aquest apartat s'efectuarà conformement als següents epígrafs i criteris de valoració: d.1) L'experiència de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de dones i homes, assenyalant actuacions i treballs realitzats en els tres últims anys, així com titulació, formació i experiència específica en matèria de gènere. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 3 punts, a raó d'un punt per any acreditat d'implantació d'un pla d'igualtat. d.2) La creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% a través de l'execució de les activitats objecte de subvenció. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 7 punts, de la següent manera: - En cas d'entitats amb plantilla inferior a 50 treballadors: si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 7 punts; si disposen d'1 treballador amb discapacitat, 5 punts. - En cas d'entitats amb plantilla de 50 o més treballadors: si disposen de 3 treballadors amb discapacitat, 7 punts; si disposen de 2 treballadors amb discapacitat, 5 punts. 4. En cas d'empat de puntuació, tindrà la preferència per a l'atorgament i ordre de prioritat, les sol·licituds d'aquella entitat i/o entitats que acrediten que, amb anterioritat a la publicació de la corresponent convocatòria, disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb discapacitat en relació amb les respectives plantilles, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre 1/2016, de 20 de gener. En el supòsit de persistir l'empat, es considerarà la major puntuació obtinguda en l'apartat a.1) (Justificació dels objectius i necessitats) i, en cas de persistir l'empat, es considerarà la major puntuació obtinguda en l'apartat a.2) (Incidència social).

òrgans de tramitació

Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a: a) Aportar, almenys, el 50% dels costos de l'actuació per als quals se sol·licita la subvenció, amb finançament propi o concurrent d'altres institucions. b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció (obra d'adaptació de platges urbanes o adquisició d'o equipament) durant l'exercici 2023 i, en tot cas, abans del termini establit per a la justificació de despeses. c) En cas d'adaptació de platges urbanes, el projecte tècnic haurà de ser informat favorablement pel Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Els projectes tècnics reduïts per a les obres d'adaptació per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible, que no s'adeqüen a les prescripcions tècniques establides en els informes evacuats per l'Oficina Tècnica no podran acollir-se a les ajudes convocades en aquesta resolució. d) En cas d'equipaments per a Punts de Platja Accessibles, aquests hauran d'estar reconeguts i aparéixer en el llistat publicat en la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. e) Comunicar, almenys amb quinze dies d'antelació a la data prevista d'inici, qualsevol canvi en el projecte, per causa aliena a la voluntat de l'Entitat, que podrà ser objecte d'una nova valoració i haurà de ser autoritzat, si escau, mitjançant resolució de l'òrgan concedent. f)Comunicar a l'òrgan concedent la concessió de subvencions de qualsevol ens públic o privat per a la mateixa finalitat. I en aquest cas, es realitzarà l'oportuna modificació de la valoració i resolució de l'òrgan concedent. g)Sotmetre's a les actuacions d'inspecció i comprovació de la veracitat de les dades aportades i del destí donat als fons rebuts, així com les de control financer que corresponguen a la Intervenció General i les previstes en la legislació per als perceptors de fons públics. h) Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim de 10 anys en cas d'obres d'adaptació de platges urbanes o 5 anys en cas d'adquisició d'equipament i) Deixar constància expressa de la condició d'actuació subvencionada per la Generalitat de conformitat amb l'article 5 punts 5 i 6 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener. 2.- Es considera despesa subvencionable en les subvencions per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic únicament aquelles despeses necessàries en elements d'obra i/o adquisició d'equipaments per a garantir l'accessibilitat universal, d'acord amb el tipus d'acció.

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de quatre mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, els interessats podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Observacions

D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs potestatiu de reposició s'haurà d'interposar davant la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Quantia i cobrament

1. La quantia màxima que es podrà concedir a cada entitat serà el 50 % de la quantia del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i per un import màxim de 30.000 €. 2. El percentatge de l'ajuda que es concedirà sobre el cost total d'actuació es determinarà conformement a la puntuació obtinguda i d'acord amb els percentatges màxims que a continuació s'assenyalen, de manera que no es podrà concedir cap subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 40 punts. Puntuació obtinguda % Subvenció sobre l'import subvencionable > 85 punts 50 De 80 a 84 punts 47 De 70 a 79 punts 45 De 60 a 69 punts 40 De 50 a 59 punts 30 De 40 a 49 punts 25 3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada. 4. La quantitat concedida es veurà afectada per la possible baixa en l'execució de l'obra. 5. El pagament s'ha d'efectuar: a) En cas que es concrete en l'adquisició d'equipaments, contra la presentació de factures expedides en legal forma. b) En cas que comporte la realització d'obres, els pagaments s'efectuaran, sempre, contra certificació d'obra expedida per tècnic competent d'acord amb les condicions de finançament establides i de conformitat amb el projecte presentat i la seua corresponent factura. Per a les certificacions d'obra, s'utilitzarà el model oficial, que apareix com a annex III de la resolució de convocatòria. 6. En el cas de les entitats locals, les factures seran substituïdes pel certificat de l'interventor local en el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció amb el detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació de "obligacions reconegudes" i així haurà de fer-se constar en la certificació. Constitueix un requisit per al pagament de la subvenció a entitats locals l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. d) En els casos que siga preceptiva la presentació de tres ofertes, l'elecció entre les mateixes haurà d'aportar-se en la justificació de despeses i es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. e) L'entitat estarà obligada a reproduir gràficament la instal·lació, equipament o obra realitzada, amb un reportatge gràfic que servisca com a comprovació de l'execució i la seua incorporació a l'immoble o espai públic, amb anterioritat a procedir al seu abonament per l'Administració TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 1. La justificació de la subvenció es realitzarà a través de l'aplicació telemàtica establida a aquest efecte i mitjançant la presentació de la documentació necessària per a acreditar la despesa realitzada. 2. El termini màxim de presentació de la justificació de les subvencions per a l'adquisició d'equipaments serà el dia 16 d'octubre de 2023. 3. El termini màxim de presentació de la justificació de les subvencions per a obres per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible finalitzarà, en tot cas, el dia 15 de novembre de 2023.