Acreditació d'activitats formatives per la Comissió de Formació Continuada organitzades per entitats públiques o altres entitats exemptes de pagament.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 3025987
|
Codi GVA: 94061
Descarregar informació
Termini obert

Des de 02-12-2014

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'acreditació d'activitats de formació continuada pel sistema acreditador de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTermini obert
02-12-2014
Observacions

Abans d'iniciar el tràmit telemàtic per a la sol·licitud, es recomana informar-se sobre els detalls del procediment accedint a l'enllaç que trobarà en l'apartat "Sol·licitud - Enllaços" (Enllaç a la web de l'EVES).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran presentar sol·licituds d'acreditació a través d'aquest procediment les entitats amb personalitat jurídica pròpia amb capacitat i experiència formativa acreditable inclosa dins dels següents grups:

 

- Entitats dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de tota la xarxa sanitària pública: hospitals, centres de salut, centres d'especialitats i en general qualsevol altra entitat sanitària pública. S'inclouen les fundacions vinculades a la xarxa sanitària pública (entre altres FISABIO, ISABIAL, Institut d'Investigació Sanitària La Fe, INCLIVA, etc.) i les concessions administratives sanitàries (departaments de Dénia/La Marina, Manises/l'Horta i Elx-Crevillent).

- Qualsevol entitat de l'administració amb activitat sanitària (entre altres d'anàloga naturalesa, l'Institut de Medicina Legal i Forense, Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, etc.).

- Col·legis professionals que són membres del Ple de la Comissió de Formació Continuada.

 

Entre aquestes entitats no s'inclou a les universitats.

 

L'entitat proveïdora de la formació haurà de tindre el seu domicili social a la Comunitat Valenciana. En el cas de congressos i jornades, l'entitat proveïdora podrà presentar la sol·licitud d'acreditació, a la seua elecció, en la Comunitat Autònoma on se celebre l'activitat o on se situe el seu domicili social.

Requisits

Les activitats formatives han d'estar dirigides a qualsevol professió sanitària que contemple la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentades i, en el seu cas, esmenades, l'avaluació de les sol·licituds d'acreditació d'activitats formatives es durà a terme per tres avaluadors, experts en docència i formació continuada, de manera anònima i independent, segons els criteris generals, comuns i mínims establits en la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

 

2. La designació dels avaluadors per a cada professió sanitària correspon a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana, a proposta dels Col·legis Professionals corresponents o, en defecte d'això, dels seus Consells Autonòmics, així com de les societats científiques.

 

3. Cada avaluador remetrà la seua avaluació a la Secretaria Tècnica, la qual podrà recaptar valoracions complementàries, en cas d'evident discrepància, al membre de la Comissió i representant del Col·legi Professional Sanitari la matèria de formació del qual afecta o, en el seu cas, a la persona que aquest designe.

 

4. La Secretaria Tècnica elevarà la proposta d'acord d'acreditació o denegació d'activitats formatives al Ple de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana per a la seua aprovació definitiva.

 

Sol·licitud

Termini
Des de 02-12-2014

Les sol·licituds d'acreditació aniran dirigides a la Secretaria Tècnica de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana, amb seu en la Subdirecció General de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut, i hauran de presentar-se amb un mínim de 2 mesos...

Saber més
Documentació
Acompanyarà a la sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada la següent documentació: a) Hauran d'aportar els seus Estatuts, escriptures públiques de constitució o regles fundacionals. b) Hauran d'acreditar que es troben al corrent o exemptes en el pagament de l'Impost sobre...
Saber més
Taxa o pagament

Aquest tràmit està habilitat per a les entitats exemptes de pagament, que són les següents:

 

- Entitats dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de tota la xarxa sanitària pública: hospitals, centres de salut, centres d'especialitats i en general qualsevol altra entitat sanitària pública. S'inclouen les fundacions vinculades a la xarxa sanitària pública (entre altres FISABIO, ISABIAL, Institut d'Investigació Sanitària La Fe, INCLIVA, etc.) i les concessions administratives sanitàries (departaments de Dénia/La Marina, Manises/l'Horta i Elx-Crevillent).

- Qualsevol entitat de l'administració amb activitat sanitària (entre altres d'anàloga naturalesa, l'Institut de Medicina Legal i Forense, Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, etc.).

- Col·legis professionals que són membres del Ple de la Comissió de Formació Continuada.

 

La resta d'entitats no assenyalades o que no complisquen amb els requisits indicats prèviament (entre altres, acadèmies de formació, entitats formades per persona física amb activitat docent, sindicats, associacions de professionals, societats científiques, universitats públiques i privades, etc.) hauran d'abonar la taxa corresponent. Per a això, hauran de realitzar la sol·licitud a través del procediment Acreditació d'activitats formatives per la Comissió de Formació Continuada (enllaç en l'apartat Enllaços).

 

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
1. Correspon al Ple de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana adoptar els acords d'acreditació o denegació de les activitats formatives. 2. Aquests acords s'adoptaran de conformitat amb els criteris generals, comuns i mínims establits per la...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Contra l'acord d'acreditació o denegació, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió, en el termini d'UN MES comptat des de l'endemà de la seua notificació conforme al que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei...

Saber més