Detall de Procediment

Sol·licitud per a la pràctica de bivac en terreny forestal

Codi SIA:: 3029250
Codi GVA:: 94064
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Declaració responsable per a dormir o descansar durant la nit al ras o intempèrie, usant elements d'abric o no, com a sac de dormir o funda de bivac o els mitjans que proporciona l'entorn sense alterar-lo.

Observacions

Observacions

- Com a mesura preventiva general queda prohibit encendre foc amb qualsevol tipus de combustible. Per a això podran utilitzar les instal·lacions degudament dissenyades a aquest efecte (quan es declare *premergencia per risc d'incendis forestals nivell 3, no es pot fer foc en cap lloc). - No deixaran residus en la zona. - No estan permeses les activitats i l'ús d'elements que produïsquen un nivell de soroll que sobrepasse al de l'ambient habitual en el seu entorn o excedisca el límit que exigeix la correcta convivència ciutadana. - Es respectarà el dret de propietat i serà responsable de quants danys i perjudicis causen en els béns de domini públic i privats. - Es respectarà la flora i la fauna de la zona, de conformitat amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. - En cas que es vulga pernoctar en un espai natural protegit, haurà d'assegurar-se que esta permés i en què condicions.

Requisits

Requisits

No es podran utilitzar tendes de campanya ni autocaravanes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o grups de fins a 9 persones.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Es podrà fer en qualsevol moment, sempre amb anterioritat a la data en la qual es vulga dur a terme.

Formularis documentació

Declaració responsable, en model normalitzat.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No