Ajudes destinades a entitats locals per a la restauració d'hàbitats i espècies en espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, finançades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3031031
|
Codi GVA: 94485
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar i establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes encaminades a dur a terme actuacions per a impulsar la restauració d'hàbitats i espècies en espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Observacions

1.la inversió mínima aprovada no serà inferior a 5.000 euros (IVA exclòs). 2.la ajuda serà del 100% de les despeses subvencionables amb el límit de 40.000 euros per entitat beneficiària. 3.se finançaran les següents actuacions: a.Les que incideixen directament en la millora dels hàbitats...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

- Entitats Locals que complisquen tots els criteris següents: a)Situar-se en l'àmbit d'un Parc Natural, Monument Natural o Paisatge Protegit, segons l'article 3.1. de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. b)Tindre part o tot el seu terme...

Saber més
Requisits

- Les entitats beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els següents requisits: a)Totes les actuacions objecte de finançament hauran d'haver-se iniciat a partir de l'1 de gener de 2021. b)Relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics c)No estar incurses en les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Les entitats locals que reunisquen les condicions previstes en aquestes ajudes podran presentar una única sol·licitud. La tramitació constarà de les següents fases: -Presentació telemàtica de la sol·licitud i documentació. -Valoració de les sol·licituds que complisquen els requisits i, si escau,...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris objectius per a la baremació de les sol·licituds i la concessió de les ajudes es podran consultar en la base octava de l'annex I de la Resolució de *xx/*xx de 2023 d'Ajudes destinades a entitats locals per a la restauració d'hàbitats i espècies en espais naturals protegits de la CV.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV. (DOGV núm. 9761, de 08-01-2024)

Documentació
- Sol·licitud d'ajudes a entitats locals per a la restauració d'hàbitats i espècies en espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. - Certificat d'acord de l'òrgan competent del municipi sol·licitant les ajudes. - Declaració responsable del compliment del principi de “No causar perjudici...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar esta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  Si la sol·licitud no reunira els requisits establits, l'òrgan competent requerirà a l'interessat que l'esmene en un termini màxim i improrrogable de deu dies. S'haurà de justificar l'execució de les ajudes en un termini màxim de 2 mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de la...

  Saber més
  Descripció

  Procediment per a esmena o aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud.

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, computant-se este termini a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria.
  Quantia i cobrament
  1.la ajuda serà del 100% de les despeses subvencionables amb el límit de 40.000 euros per entitat beneficiària. 2.la inversió mínima aprovada no serà inferior a 5.000 euros (IVA exclòs). 3.se concediran les ajudes fins a esgotar el límit del crèdit disponible en la convocatòria. 4. La sol·licitud...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  1.Totes les actuacions objecte de finançament hauran d'haver-se executat al 100% a data de 31 de desembre de 2025, excepte causa de força major que haurà d'estar degudament justificada. 2.Acreditar la realització de l'activitat d'acord amb el reflectit en la memòria, així com el compliment dels...
  Saber més
  Òrgans resolució
  La concessió de la subvenció s'efectuarà per resolució de la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria de Medi natural, per delegació de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Una vegada resoltes les ajudes l'entitat beneficiària podrà sol·licitar, prèvia sol·licitud, una primera bestreta de pagament del 30% de l'import subvencionat. Per a la resta de l'import pendent de la subvenció es podran sol·licitar pagaments a compte després de la presentació de la documentació...

  Saber més
  Documentació
  -Formulari de Justificació de la subvenció i sol·licitud d'abonament total o parcial de l'ajuda. -Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció. -Cost real de la mesura, detallant l'import sol·licitat, atorgat i gestat. -Descripció de la mesura i...
  Saber més