Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions fixes de tractament de residus perillosos, així com la seua ampliació, modificació substancial o trasllat (centre gestor de residus perillosos, G01)

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3054538
|
Codi GVA: 94606
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar a l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana l'autorització de les instal·lacions fixes (centre gestor) en les quals vagen a desenvolupar-se operacions de tractament (valorització i/o eliminació) de residus perillosos que estiguen situades en l'àmbit territorial de la Comunitat...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat el qual es renovarà automàticament per períodes successius equivalents prèvia inspecció favorable per part de l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana. - La informació de l'autorització s'incorporarà al Registre de...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres gestors o instal·lacions fixes de tractament de residus perillosos.

Requisits

Les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització de la instal·lació com a centre gestor de residus perillosos hauran de ser els titulars de la instal·lació. Respecte a les persones físiques o jurídiques que vagen a realitzar les operacions de tractament en la citada instal·lació...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació requerida. - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat la seua esmena de conformitat amb el que s'estableix en...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l’any.

Documentació
1) Imprés de sol·licitud d'autorització d'instal·lacions fixes de tractament de residus perillosos, segons model normalitzat. 2) Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que ostenta el signant de la sol·licitud, llevat que aquesta representació estiga inscrita...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxa per serveis administratius d’intervenció ambiental Tipus de taxa: (9756) autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus. Tipus de tarifa: autorització, ampliació o modificació substancial tractament residus no sotmesos a AAI (311,84 euros) A....

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 33.12 de la Llei 7/2022, el termini màxim establit per a dictar i notificar la resolució que pose fi al procediment d'autorització serà de 10 mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada
Obligacions
1) En el cas en el qual el titular de la instal·lació de tractament de residus no vaja a realitzar les operacions de tractament de residus en la instal·lació, haurà de comunicar a l'autoritat competent de la Comunitat Valenciana la identitat del gestor de tractament, així com qualsevol...
Saber més
Observacions

La resolució es podrà recórrer en alçada davant de l’òrgan superior jeràrquic al que la va dictar en el termini d’un mes, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva autorització, o amb ella caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, constitueixen infraccions greus o molt greus, i podran donar lloc a la imposició de sancions, segons...
Saber més