Procediment per a la JUSTIFICACIÓ DE DESPESES dels CENTRES DOCENTS PÚBLICS de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 3034954
|
Codi GVA: 95186
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els titulars dels centres docents presentaran la justificació de les despeses anuals a través del compte de gestió anual que recull operacions d'ingressos i despeses del centre, i la situació inicial i final de la tresoreria del centre resultant de tots dos tipus d'operacions. Tot això en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

Els dubtes o consultes dels centres educatius poden traslladar-se a les corresponents Direccions territorials. Direcció Territorial d'Alacant : educeconomica_dta@gva.es Tel.: 966907567 Direcció Territorial de Castelló: seccioeconomicaeducas@gva.es Tel. : 964333847 Direcció Territorial de...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Requisits

Este tràmit ha de ser emplenat per la persona titular de la SECRETARIA del centre o, en defecte d'això la persona titular de la DIRECCIÓ d'este.

Com es tramita

Procés de tramitació
La tramitació del procediment constarà dels següents passos: - RECEPCIÓ de la DOCUMENTACIÓ abans del 15 de febrer de 2024 - COMPROVACIÓ i ESTUDI de la documentació per la Secció de Gestió Econòmic – Administrativa de cada Direcció Territorial. - ESMENA/APORTACIÓ: S'indicarà als centres les...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Abans del 15 de FEBRER de l'ANY SEGÜENT a l'exercici pressupostari que es presenta.

Documentació
La sol·licitud de presentació de la justificació estarà acompanyada dels següents documents, que hauran de descarregar-se a través del programa de gestió administrativa d'ITACA: - IMPRESOS de les lletres A, B i C degudament emplenats i SIGNATS ELECTRÒNICAMENT, en els quals conste l'aprovació...
Saber més
Taxa o pagament

No hi ha taxes associades

Forma de presentació
Telemàtica
Per a la tramitació telemàtica serà necessari accedir amb un CERTIFICAT DIGITAL DE REPRESENTANT de centre educatiu. El tràmit s'inicia amb un formulari web que ha d'emplenar-se en línia. L'apartat B DIRECCIÓ TERRITORIAL: la que li corresponga al centre educatiu. L'apartat C DADES DE LA...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

- Per les persones interessades: Les persones interessades disposen d'un termini de DEU DIES HÀBILS per a l'esmena o aportació dels documents preceptius. - Per requeriment: Igualment es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de DEU DIES HÀBILS, esmene la falta o acompanye els documents...

Saber més
Descripció

L'aportació i/o esmena de documents a este procediment ha de realitzar-se de MANERA TELEMÀTICA en este. Pot entrar des de la següent adreça que també trobarà en l'apartat "Enllaços" https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G95186 Aquesta aportació i/o esmena pot realitzar-se: - A...

Saber més