Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per als béns declarats patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions són les activitats destinades a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO, patrimoni mundial, patrimoni cultural immaterial de la humanitat, o inclòs en el Registre de bones pràctiques de salvaguarda dins de l'àmbit de l'actuació de la conselleria competent en matèria de cultura realitzades entre l'1 de gener de 2020 i la data de finalització de presentació de les sol·licituds.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a aquestes els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre que, entre les seues finalitats, realitzen activitats destinades a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana; per a fer-ho, han d'acreditar aquesta finalitat en els seus estatuts, per la qual cosa, juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació que acredite el compliment del que indica en aquest cas.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  La quantia màxima que poden percebre les entitats que resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció no podrà superar el pressupost total de l'actuació i, en cap cas, els 5.000 euros, IVA inclòs.

  PAGAMENT

  La documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada complirà el que estableix l'article 13 de les bases de l'ordre.
  El termini de presentació de la documentació justificativa finalitza en el moment de la presentació de les sol·licituds.
  Serà requisit per al pagament que les entitats locals acrediten estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'establit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en un termini de 20 dies, juntament amb els impresos normalitzats, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8919, de 5/10/2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Qui tinga la representació en cada cas d'acord amb la normativa d'aplicació ha de subscriure les sol·licituds.

  La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, i caldrà aportar-hi els següents documents:
  a) Instància omplida d'acord amb l'annex d'aquesta ordre, annex I. Les sol·licituds s'han de dirigir a la Direcció General de Cultura i Patrimoni que figura en l'adreça http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/14258_BI.pdf, i s'han d'adreçar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Direcció General de Cultura. Les sol·licituds, segons el model normalitzat, també estaran a la disposició dels interessats en les dependències centrals de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la Guia Prop electrònica accessible a través del portal de la Generalitat Valenciana, www.gva.es.
  b) Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i de la representació en la capacitat del signatari de la sol·licitud per a representar l'ajuntament o l'entitat beneficiària, que podrà consistir en document públic o almenys la certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga en què s'acorda la sol·licitud de l'ajuda i es faculta el representant per a subscriure la sol·licitud, certificat segons annex II.
  c) En el cas de fundació, associació i entitat sense ànim de lucre, cal aportar l'acreditació de l'existència i inscripció de l'entitat mitjançant un certificat actualitzat expedit pel Registre de fundacions, i fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat, pels quals es regeix la seua activitat, en què ha de constar explícitament la inexistència d'ànim de lucre i que entre les seues finalitats realitzen activitats destinades a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana.
  d) La documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada ha d'acomplir el que estableix l'article 13 de les bases de la convocatòria annex III, i estar datada entre l'1 de gener de 2017 i la data de finalització de presentació de la documentació.
  e) Certificació de domiciliació bancària segons el model de l'annex IV degudament segellat i signat per l'entitat bancària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA DIFUSIÓ, PROMOCIÓ I FOMENT DEL PATRIMONI DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DECLARAT PER LA UNESCO, PATRIMONI MUNDIAL O IMMATERIAL DE LA HUMANITAT

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL, FUNDACIÓ O ASSOCIACIÓ SIGNAT PEL SECRETARI/A O INTERVENTOR/A

  [ANNEX III] COMPTE JUSTIFICATIU. SUBVENCIONS DESTINADES A LA DIFUSIÓ, LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DEL PATRIMONI DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DECLARAT PER LA UNESCO PATRIMONI MUNDIAL O IMMATERIAL DE LA HUMANITAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció serà la direcció general competent en matèria de cultura que, en qualsevol moment del procediment, podrà d'ofici acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, sense perjudici de la resta de responsabilitats que es puguen derivar d'aquesta circumstància.

  La concessió de la subvenció es realitzarà en règim de concurrència competitiva, com recull l'article 163 de la Llei 1/2015, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  L'examen i valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les subvencions, correspondrà a una comissió nomenada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura i que estarà formada per:

  a) Presidència: persona titular de la Subdirecció General de Patrimoni Cultural i Museus de la Direcció General competent en matèria de cultura o la persona en qui es delegue.

  b) Vicepresidència: personal titular de la Prefectura de Servei de Patrimoni Cultural, competent en matèria de cultura.

  c) Vocals: tres funcionaris/àries, tècnics/tècniques de l'Administració pública, especialitzades en les disciplines d'arquitectura, etnologia i arqueologia, nomenades per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de cultura.

  d) Secretaria: un/a tècnic/a adscrit a la direcció general competent en matèria de cultura, amb veu i amb vot.

  En allò que no preveu el punt anterior, la comissió ha d'ajustar el seu funcionament al que estableix, sobre òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques, la legislació de règim jurídic del sector públic, vigent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16664

  Tramitació

  La presentació de totes les comunicacions i aportacions de documentació també s'ha de fer exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16664

  I heu d'anar directament al final del text, on trobareu l'enllaç titulat "Aportació de documentació i justificació".

  Tant en el tràmit de sol·licitud com en el d'aportació de documentació, si la informació que cal adjuntar supera el límit admés per la plataforma, aproximadament 20 Mb per annex, 25 annexos màxim i amb 40 Mb com a total per tramitació, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, però sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible, s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia al Registre de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la Constitució, núm. 284. En aquest cas, s'haurà d'enviar un correu a l'òrgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es), amb indicació de la data d'enviament i l'òrgan en què s'ha presentat la documentació.

  Informació adicional

  La presentació de la sol·licitud, es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16664

  La sol·licitud ha d'estar signada pel representant de l'entitat sol·licitant.

  Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'ha de disposar de certificat digital, bé de l'entitat, bé de la persona que n'ocupe la presidència, bé de qui n'assumisca la representació davant de la Generalitat; tot això, de conformitat amb les instruccions que preveu la pàgina web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica www.accv.es.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  Les activitats subvencionables d'acord amb l'objecte i les finalitats anteriorment enunciats són les següents:
  - Organització de trobades, seminaris i congressos en matèria de patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat a la Comunitat Valenciana.
  - Publicacions l'objecte de les quals siga facilitar informació sobre els béns inclosos en la Llista del patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Comunitat Valenciana.
  - Organització d'exposicions i altres accions de difusió dirigides a afavorir el coneixement del patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat a la Comunitat Valenciana.

  Segons el que disposa l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, l'Impost sobre el Valor Afegit només podrà ser subvencionable quan el beneficiari acredite que no realitza la compensació d'aquest impost.

  Criteris de valoració

  Segons el que estableix l'article 11 de l'Ordre 11/2017, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8016/06.04.2017), les sol·licituds que complisquen amb els requisits que estableix aquesta ordre i la convocatòria es valoraran i puntuaran segons els criteris que s'indiquen a continuació:

  1. Activitats dirigides a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, relacionades amb aniversaris, commemoracions i/o efemèrides de la declaració per la UNESCO com a patrimoni mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat, o la inclusió en el Registre de bones pràctiques. Es baremarà fins a un màxim de 3 punts.

  2. Aportació innovadora a la difusió, la promoció i el foment, mitjançant la utilització de sistemes basats en les noves tecnologies de la informació i comunicació. Es baremarà fins a un màxim de 2 punts.

  3. Àmbit de promoció i/o participació, es baremarà fins a un màxim de 3 punts, amb la proporció següent:
  De caràcter comarcal i/o provincial. Es baremarà amb 1 punt.
  De caràcter autonòmic i/o nacional. Es baremarà amb 2 punts.
  De caràcter internacional. Es baremarà amb 3 punts.

  4. Foment de l'ús de diversos idiomes, es baremarà fins a un màxim de 3 punts, amb la proporció següent:
  Ús de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Es baremarà amb 1 punt.
  Ús de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, més una tercera estrangera que cal triar entre anglés i alemany, francés i italià. Es baremarà amb 2 punts.
  Ús de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, juntament amb l'anglés, més una quarta estrangera que cal triar entre alemany, francés i italià. Es baremarà amb 3 punts.

  5. Activitats en les quals participen dues o més entitats locals, fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre. Es baremarà fins a un màxim d'1 punt.

  Obligacions

  Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques, Llei 4/1998, de 4 de juny, del patrimoni cultural valencià i, en particular, a les que fan referència la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en l'article 165.2.i i les que s'indiquen en l'article 7 de l'Ordre 11/2017, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 11/2017, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat (DOGV núm. 8016, de 06/04/2017).
  - RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2020, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoquen per a 2020 les subvencions destinades a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana, declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat.
  - Extracte de la Resolució de 29 de setembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions destinades a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 11/2017, de 31 de març.

  Vegeu la Resolució de 29 de setembre de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 29 de setembre de 2020.

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació a qualsevol tràmit d'un expedient de subvencions destinades a la difusió, la promoció i el foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana declarat per la UNESCO patrimoni mundial o immaterial de la humanitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.