Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud del títol de guarda jurat de caça i de la renovació de l'acreditació

  Objecte del tràmit

  El títol de guarda jurat de caça habilita el seu titular a exercir la policia i vigilància de l'activitat cinegètica exclusivament als espais cinegètics en què preste el seu servei, en els quals farà complir la legislació vigent en la matèria i denunciarà totes les infraccions que arriben al seu coneixement.

  - Funcions:
  . Informar i tractar d'evitar les possibles infraccions
  . Informar dels danys a l'agricultura i a la fauna
  . Realitzar controls de poblacions per motius de gestió
  . Informar sobre captures
  . Precintar peces de caça, examinar-les i prendre mostres biològiques
  . Expedir permisos
  . Participar en la presa de dades en censos i mostrejos
  . Comunicar la presència de malalties, epizoòties o verins
  . Control de predadors, quan estiga habilitat per a la seua realització
  . Totes les altres que li atribuïsca la normativa aplicable

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Estar en possessió de l'habilitació de guarda rural en la seua especialitat de guarda de caça d'acord amb el que estableix la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada (antic guarda particular de camp).
  - Disposar d'un certificat d'aprofitament d'un curs de capacitació cinegètica expedit per una entitat homologada de les que preveu l'article 4.1 del Decret 188/2014, de 7 de novembre.
  - En el cas de renovació, disposar del certificat d'aprofitament del curs de reciclatge expedit per una entitat homologada de les que preveu l'article 4.1 del Decret 188/2014, de 7 de novembre.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Model 046-9832: taxa per llicències, permisos, autoritzacions i registres pels òrgans competents en matèria de medi ambient.

  Per expedició de credencial de guarda jurat de caça (per 5 anys de validesa): 75 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://externo.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17370

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a sol·licitar el TÍTOL DE GUARDA JURAT DE CAÇA:
  - Imprés de sol·licitud.
  - Certificat d'aprofitament de curs de capacitació cinegètica.
  - Acreditació d'estar en possessió de l'habilitació de guarda rural, especialitat de caça (*).
  - Una fotografia grandària carnet.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent.

  Per a sol·licitar la RENOVACIÓ:
  - Imprés de sol·licitud.
  - Certificat curs de reciclatge.
  - Acreditació d'estar en possessió de l'habilitació de guarda rural, especialitat de caça.
  - Una fotografia grandària carnet.
  - Justificant del pagament de la taxa corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DE L'ACREDITACIÓ DEL TÍTOL DE GUARDA JURAT DE CAÇA DE LA CV

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació.
  - Resolució de la direcció general competent en matèria de caça
  - Expedició de credencial de guarda jurat de caça

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Recurs d'alçada davant del secretari autonòmic en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17370

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc17370.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - En virtut del que disposa la disposició transitòria primera del Decret 188/2014, de 7 de novembre, s'exceptua de complir aquest requisit als que, sent guardes jurats de caça d'acord amb el Decret 196/1993, hagen d'acreditar-se com a guardes jurats de caça d'acord amb el Decret 188/2014 per a poder prestar els seus serveis en un nou espai cinegètic dins d'un període de cinc anys des de l'entrada en vigor del Decret 188/2014 (és a dir, fins al 12/11/2019).


  Per a sol·licitar la RENOVACIÓ:
  - Se sol·licitarà per part de la persona interessada, amb una antelació mínima de 30 dies.
  - S'haurà de realitzar un curs de reciclatge en una entitat homologada (durada mínima 8 h).
  - Acreditarà la realització del curs de reciclatge, juntament amb la documentació que acredite el fet d'estar en possessió de l'habilitació de guarda rural en la seua especialitat guarda de caça.

  Obligacions

  - Els titulars dels espais cinegètics estaran obligats a notificar en qualsevol contractació, rescissió, de contracte, encàrrec o revocació relacionada amb el guarda o els guardes jurats de caça que presten els seus serveis en els dits espais cinegètics.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4913, de 29/12/2004).
  - Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada (BOE núm. 83, de 05/04/2014).
  - Decret 188/2014 de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula la figura de guarda jurat de caça en la Comunitat Valenciana i l'habilitació per al control de predadors (DOCV núm. 7400, d'11/11/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 188/2014, de 7 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.