Detall de Procediment

Equips a pressió: certificat de reconeixeiment i inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) d'instal·lacions de recarrega de botelles, inspecció periòdica i visual de botelles d'equips respiratoris autònoms ITC EP-5. Indústria.

Codi SIA:: 211465
Codi GVA:: 14990
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La inscripció en el Registre Integrat Industrial d'instal·lacions de recàrrega per a l'ús de les botelles per a respiració autònoma en activitats subaquàtiques i en treballs de superfície amb un contingut d'oxigen inferior al 40 per cent. S'entén per: - Centre d'inspecció de botelles: establiment autoritzat amb els elements adequats per a realitzar les inspeccions periòdiques i/o visuals de les botelles. - Centre de recàrrega de botelles, establiment autoritzat que disposa dels mitjans adequats per a poder exercir l'activitat de recàrrega de les botelles. - Inspecció visual de botelles, conjunt de verificacions per a comprovar l'estat de conservació de la botella i la seua vàlvula, i avaluar la corrosió interna i l'aspecte extern del recipient.

Observacions

Observacions

* CENTRE DE RECARREGA DE BOTELLES Abans d'iniciar la seua activitat, els centres de recarrega de botelles hauran de presentar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què radique la instal·lació, la documentació següent: a) El projecte de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent. b) Certificat de direcció tècnica firmat pel tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora. c) Manual de procediment d'actuació per a la recarrega de botelles. d) Certificat d'inspecció del centre de recarrega emés per un organisme de control. e) Una declaració responsable en què el titular del centre o el representant legal d'este declare que complix els requisits que exigix la ITC EP-05. * CENTRE D'INSPECCIÓ PERÍODICA DE BOTELLES Abans d'iniciar la seua activitat, els centres d'inspecció periòdica de botelles hauran de presentar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què radique la instal·lació la documentació següent: a) Projecte d'instal·lació del centre d'inspecció amb el pla d'emplaçament i de detall. b) Certificat de direcció tècnica firmat pel tècnic titulat competent de l'empresa. c) Còpia de l'empremta del punxó. d) Identificació del punxó per al marcat que identifique l'empresa. e) Model d'etiqueta adhesiva d'inspecció periòdica. f) Model d'etiqueta adhesiva d'inspecció visual. g) Llibre registre, manual o per mitjans electrònics, de les inspeccions. h) Una declaració responsable en què el titular del centre o el representant legal d'este declare que complix els requisits que exigix la ITC EP-05. Els centres d'inspecció periòdica de botelles estaran també habilitats per a la realització de les inspeccions visuals de les botelles. * CENTRE D'INSPECCIÓ VISUAL DE BOTELLES Abans d'iniciar la seua activitat, els centres d'inspecció visual de botelles hauran de presentar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què radique la instal·lació la documentació següent: a) Memòria tècnica en què es descriguen les instal·lacions. c) Model d'etiqueta adhesiva que el centre d'inspecció visual apegarà sobre la botella, una vegada superada la inspecció. d) Llibre registre, manual o electrònic, de les inspeccions visuals. e) Una declaració responsable en què el titular del centre o el representant legal d'este declare que complix els requisits que exigix la ITC EP-05. La informació sobre punxons de marcat de centres d'inspecció periòdica de botelles autoritzades en el marc de la Instrucció Tècnica Complementària EP5 del Reglament d'Equips a Pressió, la trobarà en l'apartat de normativa.

Requisits

Requisits

CENTRES DE RECÀRREGA DE BOTELLES Els centres de recàrrega de botelles hauran de complir els següents requisits: a) Tindre contractat amb entitat degudament autoritzada, una assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera que cobrisca específicament aquesta activitat amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s'actualitzarà per ordre del Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç. b) Tindre al personal encarregat del funcionament del centre, degudament instruït en el maneig de la instal·lació i en els requisits i comprovacions a realitzar per a l'ompliment de les botelles. c) Disposar, per a la seua presentació a requeriment de l'administració competent, de les declaracions de conformitat <> de cadascun dels equips a pressió de la instal·lació. CENTRES D'INSPECCIÓ PERIÒDICA DE BOTELLES Els centres d'inspecció periòdica de botelles hauran de complir els següents requisits: a) Disposar del conjunt d'eines, maquinària i elements necessaris per a realitzar les proves, controls i inspeccions, amb indicació de la capacitat d'inspecció diària del centre. Com a mínim hauran de disposar dels següents elements: Sistema adequat per a la neteja interior de les botelles. Conjunt per a la realització de la prova hidràulica de dilatació volumètrica. Dispositiu per a l'assecat interior de les botelles. Calibres i galgues per a control de rosques. Aparell lluminós per a la inspecció visual interna de la botella. Equipe mesurador de grossàries de botelles. Bàscula per al control de pes de les botelles. Eines i elements per a la fixació i manipulació de les botelles. Compressor d'aire i elements per a comprovar l'estanquitat de la vàlvula. b) Comptar amb un tècnic titulat competent contractat que serà el responsable del control de les botelles que es realitze en el centre. c) Tindre al personal encarregat de les inspeccions, degudament instruït i format per a efectuar les proves i controls en les botelles. d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobrisca els danys que puguen provocar en la prestació del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s'actualitzarà per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç. Els centres d'inspecció periòdica de botelles estaran també habilitats per a la realització de les inspeccions visuals de les botelles. CENTRE D'INSPECCIÓ VISUAL DE BOTELLES Els centres d'inspecció visual de botelles hauran de complir els següents requisits: a) Disposar com a mínim dels elements de treball indicats en l'article 4.7 d'aquesta Instrucció Tècnica Complementària, amb excepció de l'equip de proves hidràuliques i de la disponibilitat de tècnic titulat competent. b) Tindre al personal encarregat de la inspecció visual, degudament instruït i format per a realitzar les proves i controls en les botelles. c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobrisca els danys que puguen provocar en la prestació del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia mínima s'actualitzarà per ordre del ministre d'Indústria, Turisme i Comerç. Inspecció periòdica de les botelles Les botelles i les seues vàlvules hauran de sotmetre's, cada tres anys, a les proves i verificacions d'inspecció periòdica que s'estableixen en la normativa. Una vegada realitzades les proves i verificacions d'inspecció periòdica, el centre d'inspecció emetrà la corresponent certificació, identificant la botella i deixant constància d'haver superat cadascuna de les proves i controls al fet que ha sigut sotmesa. A més de les inspeccions obligades, el titular del centre de recàrrega o d'inspecció revisarà o farà que es revise anualment per una empresa instal·ladora habilitada el correcte funcionament de tots els elements de control i seguretat de la instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, vàlvules de porga, etc.). Del resultat de les revisions i comprovacions es deixarà constància escrita mitjançant un informe, que es conservarà a la disposició de l'autoritat competent durant un període de deu anys. Inspecció dels centres de recàrrega i inspecció Els centres de recàrrega de botelles i els centres d'inspecció, hauran de sotmetre's a una inspecció periòdica cada cinc anys, a partir de la data de posada en marxa servei de la instal·lació, en la qual es comprovarà que es compleixen les condicions reglamentàries de la present ITC i que no s'han modificat les condicions d'emplaçament. A més de les inspeccions indicades en l'apartat anterior, el titular del centre de recàrrega o d'inspecció revisarà o farà que es revise anualment per empresa instal·ladora autoritzada, el correcte funcionament de tots els element de control i seguretat de la instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, vàlvules de porga, etc.). Del resultat de les revisions i comprovacions es deixarà constància escrita mitjançant un informe, que es conservarà a la disposició de l'autoritat competent durant un període de deu anys. NOTA IMPORTANT: Per a realitzar per VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aqueixa persona ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en aqueixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de signatures (veure "Enllaços") i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els passos a seguir.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'empresa o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. (BOE núm. 176, de 23/07/1992).
 • Reial Decret 108/2016, de 18 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeo i del Consell 2014/29/UE sobre recipients a pressió simples.(BOE nº. 210, de 02/09/2015).
 • Reial Decret 709/2016, de 24 de juliol, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 2014/68/UE, relativa als equips de pressió.(BOE nº.70, de 22/03/2016).
 • Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seues instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 31, de 05.02.2009).
 • Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22.05.2010).
 • Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial.(BOE núm. 125, de 22/05/2010).
 • Reial decret 1388/2011, de 14 d'octubre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 sobre equips a pressió transportables i per la qual es deroguen les Directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE i 1999/36/CE.
 • Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOCV 01/10/12).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Tant en cas d'ALTA DE CENTRE, com en cas de MODIFICACIÓ o CESSAMENT, haurà d'emplenar-se el formulari web "Declaració responsable d'empresa de serveis en matèria de seguretat industrial.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Alternativament pot utilitzar-se la denominada Safata de Signatures 4. *Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (veure "Enllaços"). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria (veure apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit), o prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit), o enviant un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1.- Presentació DE MANERA TELEMÀTICA davant el Servei Territorial competent en matèria d'Indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament). 2.- Si el sol·licitat és correcte, el referit Servei Territorial competent realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre Integrat Industrial. 3.- Si el sol·licitat NO és correcte o és incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a la persona declarant. En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també haurà de realitzar-se per aqueixa via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si s'esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2. - Si NO s'esmena, transcorregut el termini corresponent es resol declarant-li desistida i s'arxiva l'expedient.