Detall de Procediment

Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguridad industrial y minera i metrologia). Indústria.

Codi SIA:: 223624
Codi GVA:: 15142
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El sistema AIRE (sistema informàtic de la Generalitat per a la comunicació de les actuacions en matèria de seguretat industrial, seguretat minera i metrologia): - Permet la comunicació telemàtica, entre els organismes de control (OC) i la Generalitat, de les inspeccions periòdiques dels equips o instal·lacions sotmesos a reglaments de seguretat industrial i seguretat minera efectuades per aquests. - Permet, igualment, la comunicació telemàtica entre els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) i la Generalitat, de les actuacions d'aquests en els camps per als quals han sigut designats. Per a facilitar aquesta comunicació, la persona que represente legalment aquests organismes: - Sol·licitarà l'ALTA de persona usuària en AIRE per al personal de l'organisme que haja d'efectuar la gravació de les dades en el sistema. La Generalitat comunicarà a l'organisme sol·licitant les claus per a l'accés al sistema. - I, així mateix, sol·licitarà la BAIXA com a persones usuàries d'AIRE del personal de l'organisme donat d'alta en aquest sistema que ja no haja d'efectuar aquesta tasca.

Observacions

Observacions

1. Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquest tràmit seran ateses: a) Pel SERVEI de la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA al qual corresponga la coordinació del sistema AIRE. Les seues dades estan disponibles en l'apartat "Presentació i contacte" de la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i també realitzant la cerca corresponent en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, apartat Atenció a la ciutadania/Guia Prop, subapartat Departaments. 2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Requisits

Si les persones usuàries a donar d'ALTA o de BAIXA en el sistema AIRE són TÈCNICS/AS que realitzaran/realitzaven inspeccions en l'àmbit reglamentari que corresponga, hauran de REALITZAR PREVIAMENT un d'aquests TRÀMITs de la Guia Prop, segons corresponga, ja que constitueix una modificació de les dades prèviament declarades a l'Administració per l'organisme de què es tracte (OC / OAVM): - Declaració responsable i inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) per a l'exercici de l'activitat d'ORGANISME DE CONTROL (OC) en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Indústria. - Declaració responsable i inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) per a l'exercici de l'activitat d'ORGANISME DE CONTROL (OC) en l'àmbit de criteris mínims per a la gestió i assegurament de la qualitat d'articles fabricats per fabricants pirotècnics destinats al seu ús exclusiu pel propi fabricador i consumidors reconeguts com a experts (Especificació Tècnica 4.01 de la ITC 4 del Reial decret 989/2015). Mineria. - Designació d'organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Metrologia. Indústria. (*NOTA: vegeu informació i enllaç directe a aquests tràmits en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats").

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els organismes de control en matèria de seguretat industrial i de seguretat minera (OC) i els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) que actuen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Més informació sobre aquests organismes (OC i OAVM) es troba disponible en les pàgines web i els tràmits de la Guia Prop que figuren en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit. * Important: per a realitzar TRÀMITS TELEMÀTICS davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant no pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Per a sol·licitar tant l'alta, com la baixa, d'usuaris en el sistema AIRE haurà de presentar-se únicament la següent documentació: - SOL·LICITUD d'ALTA o BAIXA, segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit denominat SOLALBA. - JUSTIFICANT del PAGAMENT de la TAXA corresponent (vegeu apartat "Taxes" d'aquest tràmit de la Guia Prop).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 11.2 - Alta/Baixa usuaris sistema AIRE: 10,50 euros per cada usuari, tant d'alta com de baixa. * INFORMACIÓ PER A L'AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LA TAXA: - Després de fer clic en l'enllaç que s'indica més a baix o en el disponible en el pas Pagar del tràmit telemàtic, ha de dirigir-se a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa que corresponguen en cada cas. - En este cas concret, per a la confecció en línia i descàrrega del model 9800 - Taxa per activitats industrials, necessari per al pagament de la taxa corresponent, ha de realitzar-se la següent selecció en els desplegables existents en el formulari web de generació d'este model 9800: . En Tipus taxa: 11.- ALTA INSCRIPCION D'ENTITATS . En Taxa: ALTA / BAIXA USUARIS SISTEMA AIRE - Si precisa ajuda, accedisca a la informació sobre "Passos per a correcta obtenció dels models 046" i sobre "Accés al Pagament Telemàtic i a la Bústia electrònica" disponible en l'enllaç que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, SectorsProductius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - El sistema Clave-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de dades generals, annexar la sol·licitud d'alta o baixa emplenada i signada digitalment, pagar la taxa o annexar el seu justificant de pagament i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: . Correu a l'adreça sccivm@gva.es (si es tracta d'organismes de control en matèria de seguretat industrial, o d'organismes autoritzats de verificació metrològica) . O correu a l'adreça mineria_generalitatvalenciana@gva.es (si es tracta d'organismes de control en matèria de seguretat minera) - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ pels organismes OBLIGATORIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud d'alta i/o baixa de persones usuàries en AIRE i del justificant del pagament de la corresponent a la taxa. 2. NOTIFICACIÓ: - La persona de la qual s'ha sol·licitat l'alta/baixa d'usuari/a en el sistema AIRE, rebrà un correu electrònic de la petició de recurs autoritzada, que contindrà una URL per a la seua acceptació. - En cas d'altes, la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria comunicarà a l'organisme sol·licitant les claus per a l'accés de la persona usuària al sistema AIRE. 3. Els organismes de control (OC) en matèria de seguretat industrial i seguretat minera i els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) que actuen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, han d'adaptar els seus sistemes d'informació als requeriments de la Generalitat, així com actualitzar i ajustar els sistemes informàtics per a una comunicació efectiva, de tal manera que puguen accedir i utilitzar el sistema AIRE. * NOTES GENERALS: - En el cas d'organismes de control (OC) en matèria de seguretat industrial i de seguretat minera, si les persones usuàries a donar d'ALTA o de BAIXA en el sistema AIRE són TÈCNICS/AS que realitzaran/realitzaven inspeccions en l'àmbit reglamentari que corresponga, hauran de REALITZAR PRÈVIAMENT el TRÀMIT de la Guia Prop que corresponga dels indicats en l'apartat "Requisits", ja que constitueix una modificació de les dades prèviament declarades a l'Administració per l'organisme de control. - Si resultara necessari realitzar alguna esmena, podrà o deurà realitzar-se (segons siga procedent) utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball . (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)". (Vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit).