Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'altes i baixes de persones usuàries en el sistema AIRE (seguridad industrial i metrologia). Indústria.

  Objecte del tràmit

  El sistema AIRE (sistema informàtic de la Generalitat per a la comunicació de les actuacions en matèria de seguretat industrial i metrologia):

  - Permet la comunicació telemàtica, entre els organismes de control (OC) i la Generalitat, de les inspeccions periòdiques dels equips o instal·lacions sotmesos a reglaments de seguretat industrial efectuades per aquests.

  - Permet, igualment, la comunicació telemàtica entre els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) i la Generalitat, de les actuacions d'aquests en els camps per als quals han sigut designats.


  Per a facilitar aquesta comunicació, la persona que represente legalment aquests organismes:

  - Sol·licitarà l'ALTA de persona usuària en AIRE per al personal de l'organisme que haja d'efectuar la gravació de les dades en el sistema. La Generalitat comunicarà a l'organisme sol·licitant les claus per a l'accés al sistema.

  - I, així mateix, sol·licitarà la BAIXA com a persones usuàries d'AIRE del personal de l'organisme donat d'alta en aquest sistema que ja no haja d'efectuar aquesta tasca.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els organismes de control en matèria de seguretat industrial (OC) i els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) que actuen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2022:

  11.2 - Alta/Baixa persones usuàries sistema AIRE: 9,45 euros per cada usuari, tant d'alta com de baixa.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.cindi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15142

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per a sol·licitar tant l'alta com la baixa de persones usuàries en el sistema AIRE s'haurà de presentar únicament la documentació següent:
  -SOL·LICITUD segons el model que figura com a imprés associat a aquest tràmit anomenat SOLALBA.
  -Justificant del pagament de la taxa.

  2. En el cas d'organismes de control (OC) en matèria de seguretat industrial, si les persones usuàries que es vol donar d'ALTA en el sistema AIRE són tècniques que efectuaran inspeccions en l'àmbit reglamentari que corresponga, hauran de presentar ADDICIONALMENT una DECLARACIÓ RESPONSABLE, segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit, que té el nom de DEROCAAM, ja que constitueix una modificació de les dades declarades prèviament a l'Administració.

  (*NOTA: més informació sobre aquesta declaració està disponible en el tràmit de la Guia Prop anomenat "Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Indústria.", per al qual hi ha un enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Impresos associats

  [SOLALBA] SOL·LICITUD D'ALTA I BAIXA D'USUARIS DEL SISTEMA AIRE

  [DEROCAAM] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ORGANISMES DE CONTROL EN L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ pels organismes, DE MANERA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones sol·licitants compreses en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), o bé presencialment, de la sol·licitud d'alta i/o baixa de persones usuàries en AIRE i del justificant del pagament de la corresponent a la taxa (i, si és el cas, també de la declaració responsable pels organismes de control en matèria de seguretat industrial).

  En cas d'altes, la conselleria amb competències en matèria d'indústria comunicarà a l'organisme sol·licitant les claus per a l'accés de la persona usuària al sistema.

  NOTIFICACIÓ: La persona de la qual s'ha sol·licitat l'alta/baixa d'usuari/a en el sistema AIRE, rebrà un correu electrònic de la petició de recurs autoritzada, que contindrà una URL per a la seua acceptació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15142

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida s'efectuarà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC CORRESPONENT, l'enllaç directe del qual acaba d'assenyalar-se.

  2. Per a fer-ho, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la dur a terme tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible en:
  - https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&versi%C3%B3=amp
  i en:
  - https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  3. Fent clic sobre l'enllaç "Tramitar amb certificat" (a l'inici d'aquesta pàgina) s'accedirà al tràmit telemàtic, que permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que s'haja d'aportar i efectuar la presentació telemàtica de tot això, i se n'obtindrà el justificant de registre. corresponent

  4. Respecte als documents que s'han presentar juntament amb la sol·licitud:

  -És recomanable que, en primer lloc, reculla tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que, posteriorment, els puga incorporar en el pas que corresponga del tràmit telemàtic.

  -IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament juntament amb la sol·licitud s'hauran d'enviar en format PDF i s'hi hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de firma de documents PDF. Adrece's a https://www.accv.es/va/ per a més informació respecte d'això.

  -En aquest tràmit de la Guia Prop:

  * En l'apartat anomenat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents que cal presentar (sol·licitud i documentació que l'ha d'acompanyar).

  * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'haver-ne el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i emplenables de tots o d'alguns d'aquests documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat, el document s'haurà de presentar amb aquest model. No obstant això, els documents per als quals no hi haja model normalitzat, els haurà de crear o aconseguir la persona sol·licitant per a poder adjuntar-los a la seua sol·licitud telemàtica.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Els organismes de control en matèria de seguretat industrial (OC) i els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM) que actuen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, hauran d'adaptar els seus sistemes d'informació als requeriments de la Generalitat, així com actualitzar i ajustar els sistemes informàtics per a una comunicació efectiva, de tal manera que puguen accedir i utilitzar el sistema AIRE.

  2. Més informació sobre aquests organismes (OC i OAVM) es troba disponible en els tràmits de la Guia Prop que figuren a continuació en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Enllaços

  AIRE

  Organismes de control (OC)

  Declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'OC en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

  Designació d'organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria.(BOE núm. 176, de 23/07/1992).
  - Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial (BOE núm. 32, de 06/02/1996).
  - Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6829, de 30/07/2012).
  - Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia.(BOE núm. 309, de 23/12/2014).
  - Reial decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desplega la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia (BOE núm. 137, de 07/06/2016).
  - Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el règim dels organismes autoritzats de verificació metrològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7950 de 03/01/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 21/1992, de 16 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre

  Vegeu el Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell

  Vegeu Llei 32/2014, de 22 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 244/2016, de 3 de juny

  Vegeu el Decret 199/2016, de 30 de desembre, del Consell

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.