Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana MODALITAT REMODELACIO.

Codi SIA: 211581
Codi GUC: 15734
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-12-2022
16-01-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les subvencions la concessió de les quals es convoca tenen com a finalitat finançar l'execució d'obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. S'estableixen dues modalitats d'inversions subvencionables: - Modalitat remodelació: inclou obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització de locals socials en espais existents i les seues instal·lacions. - Modalitat construcció: inclou obres de nova construcció, ampliació i habilitació de nous espais de locals socials. Encara que la convocatòria es realitza conjuntament per a les dues modalitats, aquest tràmit es refereix únicament a la MODALITAT DE REMODELACIÓ. (La modalitat construcció disposa d'un altre accés per al tràmit de sol·licitud de la subvenció, la url del qual és: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21874). Es podran subvencionar les despeses ocasionades per l'execució d'obres dins de l'exercici o any natural a què es referisca la resolució de convocatòria, en locals o dependències de societats musicals, que tinguen com a finalitat la remodelació d'aquests i les seues instal·lacions. Només són despeses subvencionables les que es poden incloure en el pressupost d'execució material de l'obra, excloent-hi qualsevol altra que siga inherent al projecte com l'IVA, els honoraris tècnics, el benefici industrial, les despeses generals, etc. L'import màxim que es concedirà és el que s'indica en la resolució de convocatòria i es finançarà amb càrrec als crèdits del capítol VII del programa 454.10, Promoció cultural, patrimoni artístic i museus, línia S7275000 dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici corresponent. Si la convocatòria s'ha aprovat abans que els pressupostos de la Generalitat, en què es preveu el finançament, la resolució d'aquesta, i, per tant, la concessió de les ajudes queda condicionada a l'efectiva existència del crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l'any natural que corresponga. L'import total convocat s'assigna a les modalitats d'inversió previstes, d'acord amb la distribució que s'indica en la resolució de convocatòria. En cas que en elaborar la proposta de concessió es constate que en una de les modalitats d'inversió no es pot concedir l'import indicat en l'apartat anterior, podrà assignar-se el disponible a l'altra modalitat, sense cap tràmit més.

Observacions

1.-El tràmit de pagament d'aquestes subvencions s'iniciarà una vegada justificada l'execució de la inversió per part dels seus beneficiaris i es farà efectiu mitjançant transferència al compte bancari assenyalat per cada societat musical juntament amb la seua sol·licitud. 2.- Per a justificar l'execució de les obres subvencionades, les entitats beneficiàries hauran de presentar un compte justificatiu format pels següents documents : a) Document model específic per a la justificació que es publicarà a aquest efecte com a annex en la resolució de convocatòria d'aquestes subvencions, emplenat i signat per qui ostente la representació de la societat musical. b) Factures girades a la societat musical per aquestes obres. A més, quan es tracte d'obres en les quals es va requerir projecte d'execució o memòria valorada entre els documents a presentar al costat de la sol·licitud de la subvenció, s'aportarà una o diverses certificacions d'obra executada expedides pel tècnic director d'aquesta, signades en prova de conformitat pel president de la societat musical, que contindrà les relacions valorades a origen resultat del mesurament de les obres executades i de l'aplicació dels preus unitaris als quals es va adjudicar i un mínim de 10 *fotografias en suport digital que reflectisquen l'abast de l'obra realitzada. c) En el cas d'obres de pressupost d'execució material igual o superior a 50.000,00€, exclòs l'IVA, es presentarà també còpia de les ofertes presentades per almenys tres empreses. Si no s'ha optat per la proposició econòmica mes avantatjosa, s'adjuntarà a més un informe tècnic que justifique les raons d'aquesta decisió. 3.- Juntament amb la justificació d'execució de la inversió prevista en l'apartat anterior, haurà d'aportar-se l'acreditació documental que la societat musical es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. No serà necessari acompanyar aquests documents si en la sol·licitud de la subvenció es va autoritzar la conselleria convocant a obtindre telemàticament els corresponents certificats. 4.- Una vegada comprovada i aprovada la documentació justificativa i practicada la liquidació procedent, s'ordenarà el pagament de la subvenció . 5.- Si es produeixen economies per baixes en les adjudicacions o reducció no significativa d'unitats d'obra executada l'import en conjunt de la qual no supere el 10% del pressupost de la inversió, els beneficiaris d'aquestes subvencions podran realitzar altres obres en el seu local social que complisquen íntegrament la finalitat i condicions d'aquestes Bases. Aquestes noves obres es finançaran amb la subvenció concedida i amb l'aportació del beneficiari en la mateixa proporció que la resta de l'obra, sense que puga derivar-se d'això cap dret a un increment de la subvenció inicial. Si se supera el citat percentatge s'estarà al que es disposa en el punt 2 de la Base 8. 6.- Si l'import justificat finalment és inferior al pressupost de la inversió presentat amb la sol·licitud, la quantia que es pagarà de la subvenció es reduirà en el mateix percentatge. 7.- Als efectes previstos en aquestes Bases i en la corresponent convocatòria, es considerarà que la despesa s'ha realitzat quan la conselleria aprove la documentació justificativa prevista en el punt 2 d'aquesta Base. 8.- Les subvencions no pagades totalment o parcialment per no executar-se la inversió o per ser incorrecta, incompleta o insuficient la seua justificació documental, quedaran sense efecte a partir del dia en què concloga el termini indicat en el punt 10 d'aquesta Base, sense necessitat de nou tràmit per a declarar als seus beneficiaris en aquesta situació. D'acord amb el que es preveu en l'article 34.3 de la Llei General de Subvencions, els beneficiaris que incórreguen en la circumstància indicada en el paràgraf anterior o en les previstes en l'article 37 de la citada Llei, perdran el dret al cobrament total o parcial de la subvenció. Tot l'indicat en aquest apartat s'entén sense perjudici dels casos en què procedisca incoar un expedient sancionador segons el que s'estableix en l'article 52 i següents de la Llei General de Subvencions. 9.- Els sobrants produïts per aplicació del que es disposa en el número anterior o per renúncia a la subvenció no podran ser reassignats a altres beneficiaris o sol·licitants. 10.- El termini per a presentar la documentació justificativa indicada en els punts 2 i, en el seu cas, 3 serà el que s'indique en la resolució per la qual es convoquen aquestes subvencions, la qual podrà preveure també la possibilitat d'ampliar el mateix d'acord amb el que es disposa en la legislació sobre procediment administratiu comú. La resolució citada determinarà si aquesta ampliació pot concedir-se per a tots els beneficiaris d'aquestes subvencions o singularment per a aquells que ho sol·liciten en determinats casos, o totes dues possibilitats simultàniament.

Requisits

1. S'admetran sol·licituds que es referisquen a projectes d'inversió el cost d'execució material dels quals no supere els 85.000,00 € 2. Aquestes subvencions poden sol·licitar-se per als locals socials que complisquen els requisits següents: Modalitat remodelació: a) Trobar-se radicats en algun municipi de la Comunitat Valenciana. b) Pertànyer en propietat a la societat musical sol·licitant. c) Ser la seu permanent de la societat i d'alguna de les activitats necessàries previstes en el número 2 de la base 1 de les bases reguladores d'aquestes ajudes. Excepcionalment, podran sol·licitar aquestes subvencions les societats musicals que, encara que no tinguen la propietat de l'immoble, acrediten haver obtingut la cessió d'aquest per part d'un ajuntament de la Comunitat Valenciana, sempre que: a) La cessió estiga condicionada a l'ús cultural i a la realització de les finalitats pròpies de la societat musical. b) El termini que reste des de la publicació de la convocatòria corresponent fins a la finalització de la cessió siga igual o superior a cinc anys. c) L'ajuntament propietari de l'immoble haja autoritzat les obres que es pretenen realitzar, de manera genèrica o concreta. No podran acollir-se al que preveu l'apartat anterior: a) Les cessions formulades per ajuntaments que no tinguen la propietat de l'immoble o del solar. b) Les cessions en precari i en general, les que poden quedar sense efecte mitjançant un acte unilateral de la corporació local. c) Les cessions en les quals no quede clarament acreditat el termini mínim de cinc anys a què es refereix l'incís b de l'apartat 6 de la base 2. En particular no es considerarà acreditat aquest punt quan l'efectivitat de la cessió per als pròxims cinc anys, com a mínim, depenga exclusivament de la voluntat de la corporació local cedent o de la renovació d'actes o convenis de caràcter bilateral per períodes inferiors al mínim exigit. d) Els locals arrendats per les corporacions locals a les respectives societats musicals. Les societats musicals interessades a sol·licitar aquestes ajudes han de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i no podran estar incurses en cap de les causes que impedeixen obtindre la condició de beneficiari de subvencions públiques. No s'acceptaran les sol·licituds de subvenció que es referisquen a les inversions següents: a) Adquisició de béns patrimonials. b) Projectes d'inversió el pressupost dels quals supere l'import màxim previst en la convocatòria com a cost d'execució material, encara que podrà requerir-se l'esmena d'aquesta circumstància i admetre's la sol·licitud si aquesta es produeix. c) Projectes d'obra que no s'executen íntegrament l'any natural de la convocatòria o en els terminis assenyalats. 3. Tots els requisits previstos en les bases reguladores i altres normes aplicables a aquestes subvencions s'han de complir abans de la finalització del termini per a la seua sol·licitud. 4. Poden ser objecte de subvenció les inversions que s'executen a partir de l'1 de gener de l'any natural que s'indique en la resolució de convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Societats musicals de la Comunitat Valenciana. D'acord amb el que disposen les bases reguladores d'aquestes ajudes, s'entenen com a societats musicals les entitats privades sense ànim de lucre que estan legalment constituïdes i tenen entre les seues finalitats socials la difusió, promoció o divulgació i l'ensenyament de la música, i realitzen com a mínim, les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: a) Sosteniment d'una agrupació instrumental no professional, siga banda o orquestra. b) Sosteniment d'una escola de música o escola d'educands de manera directa o a través d'agrupacions supramunicipals, o, en defecte d'això, col·laborar de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical.

Normativa del procediment

 • Ordre 57/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 41/2017, de 24 d'octubre, d'aquest departament.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Ordre 41/2017, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2022, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2023. (DOGV 9491, de 16/12/2022)

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm 9491, de 16/12/2022)

Documentació

1. Juntament amb la sol·licitud de la subvenció formulada en el document model que figura com a annex I de la resolució de convocatòria, signada digitalment, les societats musicals interessades han d'aportar obligatòriament la documentació següent: a) Pressupost, memòria valorada o projecte de les obres que s'han d'executar. S'ha de presentar un dels documents següents, segons siga procedent: Modalitat remodelació: a1. Un pressupost detallat amb partides i l'estat de mesurament de les obres, signat per un tècnic competent o elaborat per una empresa constructora quan l'import d'aquest, IVA i altres conceptes exclosos siga inferior a 12.000,00 euros. a2. Una memòria valorada subscrita per un tècnic competent, quan el pressupost de l'obra estiga comprés entre 12.000,00 i 85.000,00 euros, IVA i altres conceptes exclosos. La memòria ha de contindre, almenys, una justificació de la necessitat de l'obra i de la solució tècnica, la seua descripció i el programa de necessitats, el pressupost detallat amb partides i l'estat de mesuraments, i diversos plans de planta o de secció que reflectisquen adequadament l'estat actual i el reformat. Opcionalment, les entitats sol·licitants podran aportar, en aquests casos, un projecte d'execució si ho consideren més adequat per al desenvolupament de les obres. a3. Un projecte d'execució de l'obra si els treballs que s'han de realitzar afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'immoble, elaborat d'acord amb la normativa aplicable i per a qualsevol pressupost, amb el límit assenyalat per a aquesta convocatòria. Els documents tècnics esmentats en els epígrafs a2 i a3 han d'especificar el termini i el calendari d'execució previstos, les dificultats o els problemes que puguen demorar l'inici o l'execució de l'obra, i les mesures, estudis tècnics previs i propostes per a solucionar-los, quan siga procedent. b) Un reportatge amb, almenys, deu fotografies en suport digital, representatives de l'estat actual de l'àrea o l'espai on es realitzaran les obres. c) En cas que el sol·licitant siga un nou perceptor, desitge rebre l'import de la subvenció en un compte no donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana o que hi haja variació en les dades identificatives, haurà de donar d'alta les dades bancàries a través del procediment https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 2. Per a l'admissió a aquest procediment i, si escau, l'obtenció d'aquestes ajudes, és imprescindible que la societat musical sol·licitant acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. No serà necessari aportar cap document a aquest efecte si el sol·licitant autoritza la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a obtindre telemàticament els certificats corresponents. Les societats musicals que s'hagen oposat a aquesta autorització en l'annex I de sol·licitud, han de presentar els certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat. 3. Les societats musicals interessades que no pertanguen a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana han d'aportar, a més: a) Document oficial que acredite la constitució de la societat musical com a associació i la inscripció en el registre públic corresponent. b) Una còpia dels estatuts vigents de l'entitat, registrats o inscrits en el registre públic esmentat en el paràgraf anterior. 4. Les societats musicals que sol·liciten aquestes ajudes sense tindre la propietat de l'immoble on es duran a terme les obres han d'adjuntar, a més, la documentació que acredite la cessió d'aquest en les condicions previstes en la base 2 de les bases reguladores. S'ha d'aportar una còpia autèntica de l'acte, acord o conveni pel qual es va aprovar la cessió i es va autoritzar la realització d'obres, o la certificació emesa pel respectiu ajuntament en el qual conste el contingut íntegre d'aquest. No s'admetrà a aquest efecte escrits, comunicacions, informes i altres documents que no reflectisquen el contingut exacte i complet de l'acte administratiu pel qual l'ajuntament va aprovar o va acordar la cessió de l'immoble. 5. Els sol·licitants podran presentar també els documents que justifiquen alguna de les circumstàncies previstes en la base 6 de les bases reguladores en relació amb la valoració de les sol·licituds. 6. Si la sol·licitud no compleix amb els requisits exigits, es requerirà l'interessat perquè en el termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, i se li indicarà que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes previstos en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques que siga aplicable. L'aportació de la documentació requerida o esmenada, o la que es remeta voluntàriament per a millorar la inicial, s'ha de presentar per mitjans electrònics.

Presentació

Telemàtica
Sol·licitud de subvencions destinades a finançar la remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana MODALITAT REMODELACIÓ. La presentació de sol·licituds i restant documentació així com el seu registre i qualsevol altre tràmit, haurà de realitzar-se en tot cas per mitjans electrònics. Les comunicacions als interessats i les notificacions es practicaran per aquesta via, excepte en els casos en què es preveu expressament un altre mitjà. Es pot accedir directament al tràmit de sol·licitud d'aquestes ajudes en les següents url: Modalitat remodelació: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15734 En l'apartat onze de la resolució de convocatòria s'indica les direccions url d'accés per a l'aportació de documents, realització d'altres tràmits i presentació del compte justificatiu d'aquestes subvencions.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds es formularan utilitzant el model d'imprés normalitzat que s'adjunta a aquesta convocatòria com a annex I i es dirigiran a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La presentació de sol·licituds i restant documentació així com el seu registre i qualsevol altre tràmit, haurà de realitzar-se en tot cas per mitjans electrònics. Les comunicacions als interessats i les notificacions es practicaran per aquesta via, excepte en els casos en què es preveu expressament un altre mitjà. Es pot accedir directament al tràmit de sol·licitud d'aquestes ajudes en les següents URL: Modalitat remodelació: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15734 En l'article onze d'aquesta resolució s'indica les direccions url d'accés per a l'aportació de documents, realització d'altres tràmits i presentació del compte justificatiu d'aquestes subvencions.

Criteris de valoració

Criteris de valoració 1. Per a elaborar el dictamen sobre les sol·licituds presentades, la comissió tècnica tindrà en compte els criteris següents, tal com es desplega en les bases reguladores: Modalitat remodelació: a) L'objecte de la inversió es valorarà de 0 a 40 punts. b) L'adequació tècnica del projecte, la memòria o el pressupost detallat de les obres als objectius i les finalitats que es pretenen aconseguir es valorarà de 0 a 15 punts. c) Circumstàncies especials de l'edifici. Es podran concedir fins a 7 punts. d) La no-obtenció d'aquestes subvencions en exercicis anteriors. Es podrà obtindre un màxim de 15 punts. e) Altres conceptes. Fins a 23 punts en total. 2. Només es valoraran les circumstàncies que queden acreditades o justificades per la documentació aportada per cada sol·licitant, excepte en els casos indicats. 3. El dictamen de la comissió ha de contindre, per a cada modalitat, una llista ordenada per puntuació de totes les sol·licituds valorades, una proposta de distribució inicial de les subvencions que es durà a terme tenint en compte el que disposa la base 7 i, si escau, una proposta motivada de sol·licituds que cal excloure o denegar, que es podrà fonamentar en la falta de crèdit per a atendre més sol·licituds o en la seua valoració per davall de 30 punts. 4. El dictamen podrà contindre també observacions, anàlisis i recomanacions complementàries en relació amb l'aplicació dels criteris de valoració de les sol·licituds que es presenten.

òrgans de tramitació

Correspondrà la instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions a la Direcció General de Cultura i Patrimoni (Servei de Coordinació d'Entitats Culturals) La proposta de resolució d'aquesta convocatòria serà formulada per la Direcció General de Cultural i Patrimoni tenint en compte el dictamen d'una comissió tècnica.

Obligacions

Són obligacions dels beneficiaris d'aquestes subvencions: a) Executar la inversió que fonamenta la concessió de la subvenció d'acord amb la proposta presentada. b) Justificar documentalment l'execució de la inversió i el compliment dels requisits i les condicions previstos, en la forma que regulen aquestes bases. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuarà la conselleria que convoque aquestes subvencions, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puga realitzar la Intervenció General de la Generalitat, per a la qual cosa han d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a la conselleria convocant l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només se'n conega la consecució i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. e) Fer constar la col·laboració de la Generalitat en la inversió, en el cas que s'instal·len cartells en l'obra. f) Els beneficiaris de subvencions d'un import superior a 10.000,00 € han de donar publicitat a aquesta, per a la qual cosa cal indicar, almenys, la conselleria concedent, l'import rebut i la inversió subvencionada. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar preferentment a través de les corresponents pàgines web i, en cas de no disposar d'aquestes, mitjançant el portal que pose a la seua disposició la Generalitat. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que siguen exigits per aquestes bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei general de subvencions. j) Aportar els fons necessaris per a finançar la inversió en la part no subvencionada per la Generalitat. k) Disposar de les autoritzacions, els permisos i les llicències administratives que resulten necessàries per a executar les obres amb anterioritat a l'inici d'aquestes. l) Mantindre la destinació i la propietat de l'edifici en el qual es realitzen les obres subvencionades durant un període mínim de 15 anys comptats des de la finalització d'aquestes, amb les particularitats i excepcions següents: 1. Quan l'entitat beneficiària haja adquirit anteriorment algun compromís relatiu a l'ús o la propietat de l'immoble per un termini diferent de l'indicat, prevaldrà el de més duració efectiva. 2. Si, durant la vigència d'aquesta obligació d'ús i propietat de l'edifici, es produeix un canvi de local a un altre immoble, el temps que reste, si és el cas, per a complir-la s'entendrà referit al nou local social. 3. Quan l'entitat no tinga la propietat de l'immoble, aquest termini es limita al de cessió d'aquest i, com a mínim, a cinc anys comptats des de la publicació de la resolució per la qual es convoquen aquestes subvencions. m) En el cas d'obres en locals cedits per ajuntaments, cal observar amb la màxima diligència les condicions i obligacions que corresponen a la societat musical com a cessionari de l'immoble i no promoure o provocar la reversió d'aquesta cessió almenys fins que s'hagen complit els terminis d'ús del local previstos en les bases reguladores d'aquestes ajudes. n) Les que establisca la legislació sobre subvencions i hisenda pública.

Observacions

Segons el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tant la resolució de convocatòria com la de concessió de les ajudes posen fi a la via administrativa i es podran recórrer potestativament en reposició, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de presentar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

Quantia i cobrament

Quantia 1. Per a la concessió d'aquestes subvencions i la determinació de la quantia individualitzada, es tindrà en compte el següent: a) Es desestimaran les sol·licituds valorades amb menys de 30 punts. b) Les subvencions s'assignaran separadament per a cada modalitat per ordre de puntuació, fins que s'esgote l'import convocat en cada una. c) La quantia de cada subvenció serà, en tot cas, el 80 % del pressupost de la inversió definida en la base 2, apartat 3. d) En cas que en una modalitat no s'esgote l'import convocat, es podrà assignar el disponible a l'altra modalitat. 2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de la inversió subvencionada. Pagament 1. El pagament d'aquestes ajudes es tramitarà amb la prèvia justificació de l'execució de la inversió subvencionada per part de cada societat musical beneficiària i es farà efectiu mitjançant una transferència al compte bancari assenyalat per cada beneficiari en la seua sol·licitud. Per a justificar l'execució de les obres subvencionades, cada societat musical beneficiària ha de presentar un compte justificatiu format pels documents que es detallen en les bases reguladores. Si, en la sol·licitud de l'ajuda, la societat musical no ha autoritzat la Conselleria per a obtindre telemàticament els corresponents certificats, juntament amb la justificació d'execució de la inversió prevista en el paràgraf anterior, s'ha d'aportar l'acreditació documental del fet que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Una vegada comprovada i aprovada la documentació justificativa, s'ordenarà el pagament de la subvenció concedida, d'una sola vegada. En cas que l'import justificat finalment siga inferior al pressupost inicial presentat amb la sol·licitud, l'import que es pagarà de la subvenció es reduirà en el mateix percentatge. El termini per a presentar la documentació justificativa de l'execució de les inversions subvencionades queda obert amb la publicació de la concessió de les ajudes i finalitza quan s'estableix en la resolució de convocatòria. 2. D'acord amb el que preveu la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini indicat en el paràgraf anterior podrà ampliar-se singularment fins a quinze dies a petició de la societat musical interessada, sempre que les previsions de tancament de l'execució i comptabilitat pressupostària de la Generalitat ho permeten i es justifiquen les raons que motiven la demora i la impossibilitat de preveure-les en el seu moment. La sol·licitud d'ampliació de termini s'ha de presentar per mitjans electrònics en el termini que preveu la resolució de convocatòria. 3. En les condicions previstes en la base 8.2 de les bases reguladores d'aquestes ajudes, les societats musicals beneficiàries podran sol·licitar una autorització per a modificar el projecte d'obra, la memòria valorada o el pressupost de la inversió que va acompanyar la sol·licitud, en el termini que disposa la resolució de convocatòria. 4. Les sol·licituds previstes en els apartats 2 i 3 anteriors, així com la documentació que haja d'acompanyar-les, també s'han de presentar per mitjans electrònics.

Termini màxim

Aquesta convocatòria s'ha de resoldre i notificar als interessats en el termini màxim de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució per la qual s'aprova aquesta. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades. La resolució d'aquesta convocatòria es notificarà, exclusivament, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

El conseller d'Educació, Cultura i Esport serà l'òrgan competent per a resoldre aquesta convocatòria. L'acte pel qual es resol aquesta posarà fi a la via administrativa.

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador serà l'establit en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com pels preceptes bàsics de la legislació general en matèria de subvencions i disposicions que la desenvolupen La subvenció concedida podrà quedar sense efecte per les causes previstes en les bases reguladores o en la legislació sobre subvencions. Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció, total o parcial, entre altres per les següents causes: *Per no executar les obres objecte de subvenció tal com van ser descrites en el projecte presentat juntament amb la sol·licitud. *Per no justificar documentalment la subvenció o fer-ho fora del termini establit per a això. *Per alterar el projecte sense autorització prèvia de la conselleria.El règim sancionador serà l'establit en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com pels preceptes bàsics de la legislació general en matèria de subvencions i disposicions que la desenvolupen.