• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut. Treball

  Objecte del tràmit

  Acomplir l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut, prevista en els articles 35 i 38,2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

  Aquesta sol·licitud de registre i depòsit també s'haurà de presentar en el cas que una empresa que dispose de diversos centres de treball dotats de comités de seguretat i salut acorde, a l'empara de l'article 38, número 3, paràgraf segon, de la Llei 31/1995, la creació d'un comité intercentres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - L'empresari o, en el seu defecte, el delegat o els delegats de prevenció, quan es tracte d'actes de designació de delegats de prevenció.

  - L'empresari, quan es tracte de constitució del comité de seguretat i salut, i/o la creació del comité intercentres.

  Requeriments

  Omplir les actes en el corresponent imprés normalitzat que facilita la unitat administrativa competent de la conselleria competent en matèria de treball.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  No s'abonen taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini d'un mes des de la data en què es produïsca la designació de delegats de prevenció, es constituïsca el comité de seguretat i salut, i/o es cree el comité intercentres, les persones sol·licitants han de presentar la sol·licitud de registre i depòsit de les corresponents actes davant de la unitat administrativa competent.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. DEPÒSIT D'ACTES DE DESIGNACIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ quan la designació s'haja efectuat entre treballadors de:

  a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA:
  L'acta s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

  b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA:
  La comunicació s'ha de dirigir al servei territorial de competent en matèria de treball.


  2. CONSTITUCIÓ DE COMITÉS DE SEGURETAT I SALUT quan es referisca a:

  a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA
  La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

  b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA
  La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'han de presentar davant del servei territorial competent en matèria de treball.


  3. CREACIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT INTERCENTRES
  La comunicació de la creació del comité, així com la corresponent acta de constitució, s'han de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.


  TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14
  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar
  de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital d'una persona física actuant en representació d'una altra persona, s'ha d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via
  telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa de certificat digital, podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), ha d'accedir al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte als documents que cal annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot omplir i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre'n més
  informació), però hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també
  podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963868855
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271717
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1575

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - L'acta d'elecció de delegats de prevenció.
  - L'acta de constitució del comité de seguretat i salut.

  Impresos associats:
  ANNEX I - ACTA D'ELECCIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21175_BI.pdf
  ANNEX III - ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT I INTERCENTRES
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21176_BI.pdf

  Impresos associats

  ANNEX I - ACTA D?ELECCIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ

  ANNEX III - ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut s'ha d'ajustar al procediment següent:

  A) DELEGATS DE PREVENCIÓ
  - Efectuada l'elecció del delegat o els delegats de prevenció, el representant o representants dels treballadors en l'empresa el comunicaran a l'empresari, així com a la persona o les persones designades, per a la qual cosa els entregarà un exemplar de l'acta, que s'haurà de presentar per l'empresari o, en el seu defecte, pel delegat o els delegats de prevenció davant de la unitat administrativa competent en el termini d'un mes.

  - Efectuada la presentació, la unitat administrativa competent emetrà un certificat del compliment del tràmit referit.

  B) COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT / COMITÉ INTERCENTRES
  - Constituït el comité de seguretat i salut, l'empresari haurà de presentar l'acta de la seua constitució davant de la unitat administrativa competent en el termini d'un mes.

  - Complit el tràmit de registre i depòsit de l'acta de designació, es procedirà d'ofici a emetre una certificació individualitzada de les persones designades que figuren en l'acta. Així mateix, es procedirà a certificar el registre i depòsit de l'acta de constitució del comité de seguretat i salut.

  Variacions i tancaments de centres de treball
  - En el supòsit de variació en les designacions de delegats de prevenció com a conseqüència de substitucions, revocacions, dimissions, extincions de mandat de la persona o les persones designades com a tals o en qualsevol altre supòsit previst legalment o reglamentàriament, l'empresari o el delegat o els delegats de prevenció comunicaran a la unitat administrativa competent l'actualització corresponent.

  Igualment, l'empresari comunicarà les variacions que es produïsquen en els membres que integren la part empresarial del comité de seguretat i salut.

  - L'empresari haurà de comunicar a la unitat administrativa competent el tancament del centre de treball dotat de comité
  de seguretat i salut, i la circumstància de la desaparició, de mutu acord, del comité intercentres.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1575

  Inici
 • Informació complementària

  - Els delegats de prevenció, triats pels representants i entre ells, del personal en l'àmbit de l'empresa, tenen la funció principal d'exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

  - El comité de seguretat i salut es constituirà en empreses o centres de treball que compten amb 50 o més treballadors, i es configura com a òrgan paritari i col·legiat de representació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos, i quedarà constituït de forma paritària pels delegats de prevenció, d'una part, i per l'empresari i/o els seus representants, en un nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

  - Les empreses que disposen de diversos centres de treball dotats de comité de seguretat i salut podran acordar amb els seus treballadors la creació d'un comité intercentres, amb les funcions que l'acord li atribuïsca.

  Funcions del registre
  El registre i depòsit de les actes de designació dels delegats de prevenció i de constitució del comité de seguretat i salut compliran les finalitats de:
  a) Fer públiques les designacions de delegats de prevenció i de creació de qualssevol altres òrgans específics que, en virtut de l'article 35, número 4, paràgraf segon, de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, exercisquen les competències que la legislació vigent els atribuïsca.
  b) Fer pública l'existència, constitució i composició dels comités de seguretat i salut, així com dels comités intercentres que es constituïsquen.
  c) Obtindre informació detallada sobre l'execució, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, de les previsions que recull la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en matèria de representants dels treballadors que desenvolupen funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball i d'òrgans paritaris de participació amb comeses de consulta de les actuacions de l'empresa en aquesta matèria.
  d) Facilitar la informació que dels anteriors aspectes puguen recaptar els organismes públics competents, les empreses i els treballadors.
  e) Emetre les certificacions pertinents que siguen sol·licitades pels organismes públics, i per les persones i entitats que tinguen la condició d'interessades.

  Altres registres
  Queda exclòs d'aquest procediment el registre dels delegats de prevenció i comités de seguretat i salut en aquests altres àmbits, perquè estan subjectes a la seua pròpia normativa:

  - Administració general de l'Estat i els seus organismes públics.

  - Forces i cossos de seguretat de l'Estat, universitats, institucions de la Generalitat i altres ens.

  - Sector sanitari, docent, de l'Administració de justícia i d'Administració pública de la Generalitat.

  - Registre del Servei de Relacions Sindicals de la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 31/1995, de 8 de novembre, del cap de l'Estat, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10/11/95).
  - Reial decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31/01/97).
  - Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'estableix l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció, i de constitució dels comités de seguretat i salut (DOGV núm. 3690, de 17/02/00).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 18/2000, de 8 de febrer.

  Vegeu la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.