Sol·licitud de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut. Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210950
|
Codi GVA: 1575
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Acomplir l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut, prevista en els articles 35 i 38,2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Aquesta sol·licitud de registre i depòsit també s'haurà de presentar en el cas que una empresa que dispose de diversos centres de treball dotats de comités de seguretat i salut acorde, a l'empara de l'article 38, número 3, paràgraf segon, de la Llei 31/1995, la creació d'un comité intercentres.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- Els delegats de prevenció, triats pels representants i entre ells, del personal en l'àmbit de l'empresa, tenen la funció principal d'exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

- El comité de seguretat i salut es constituirà en empreses o centres de treball que compten amb 50 o més treballadors, i es configura com a òrgan paritari i col·legiat de representació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos, i quedarà constituït de forma paritària pels delegats de prevenció, d'una part, i per l'empresari i/o els seus representants, en un nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

 

- Les empreses que disposen de diversos centres de treball dotats de comité de seguretat i salut podran acordar amb els seus treballadors la creació d'un comité intercentres, amb les funcions que l'acord li atribuïsca.

 

Funcions del registre

El registre i depòsit de les actes de designació dels delegats de prevenció i de constitució del comité de seguretat i salut compliran les finalitats de:

a) Fer públiques les designacions de delegats de prevenció i de creació de qualssevol altres òrgans específics que, en virtut de l'article 35, número 4, paràgraf segon, de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, exercisquen les competències que la legislació vigent els atribuïsca.

b) Fer pública l'existència, constitució i composició dels comités de seguretat i salut, així com dels comités intercentres que es constituïsquen.

c) Obtindre informació detallada sobre l'execució, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, de les previsions que recull la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en matèria de representants dels treballadors que desenvolupen funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball i d'òrgans paritaris de participació amb comeses de consulta de les actuacions de l'empresa en aquesta matèria.

d) Facilitar la informació que dels anteriors aspectes puguen recaptar els organismes públics competents, les empreses i els treballadors.

e) Emetre les certificacions pertinents que siguen sol·licitades pels organismes públics, i per les persones i entitats que tinguen la condició d'interessades.

 

Altres registres

Queda exclòs d'aquest procediment el registre dels delegats de prevenció i comités de seguretat i salut en aquests altres àmbits, perquè estan subjectes a la seua pròpia normativa:

 

- Administració general de l'Estat i els seus organismes públics.

 

- Forces i cossos de seguretat de l'Estat, universitats, institucions de la Generalitat i altres ens.

 

- Sector sanitari, docent, de l'Administració de justícia i d'Administració pública de la Generalitat.

 

- Registre del Servei de Relacions Sindicals de la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat.

Normativa
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, del cap de l'Estat, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10/11/95).
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE...
 • Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'estableix l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

- L'empresari o, en el seu defecte, el delegat o els delegats de prevenció, quan es tracte d'actes de designació de delegats de prevenció.

 

- L'empresari, quan es tracte de constitució del comité de seguretat i salut, i/o la creació del comité intercentres.

Com es tramita

Procés de tramitació
El registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut s'ha d'ajustar al procediment següent: A) DELEGATS DE PREVENCIÓ - Efectuada l'elecció del delegat o els delegats de prevenció, el representant o representants dels...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el termini d'un mes des de la data en què es produïsca la designació de delegats de prevenció, es constituïsca el comité de seguretat i salut, i/o es cree el comité intercentres, les persones sol·licitants han de presentar la sol·licitud de registre i depòsit de les corresponents actes davant...

Saber més
Documentació
- L'acta d'elecció de delegats de prevenció. - L'acta de constitució del comité de seguretat i salut.
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i...
Saber més
Presencial

1. DEPÒSIT D'ACTES DE DESIGNACIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ quan la designació s'haja efectuat entre treballadors de:

 

a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA:

L'acta s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

 

b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA:

La comunicació s'ha de dirigir al servei territorial de competent en matèria de treball.

 

 

2. CONSTITUCIÓ DE COMITÉS DE SEGURETAT I SALUT quan es referisca a:

 

a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA

La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

 

b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA

La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'han de presentar davant del servei territorial competent en matèria de treball.

 

 

3. CREACIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT INTERCENTRES

La comunicació de la creació del comité, així com la corresponent acta de constitució, s'han de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució