• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut. Treball
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut. Treball

  Objecte del tràmit

  Acomplir l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut, prevista en els articles 35 i 38,2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

  Aquesta sol·licitud de registre i depòsit també s'haurà de presentar en el cas que una empresa que dispose de diversos centres de treball dotats de comités de seguretat i salut acorde, a l'empara de l'article 38, número 3, paràgraf segon, de la Llei 31/1995, la creació d'un comité intercentres.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - L'empresari o, en el seu defecte, el delegat o els delegats de prevenció, quan es tracte d'actes de designació de delegats de prevenció.

  - L'empresari, quan es tracte de constitució del comité de seguretat i salut, i/o la creació del comité intercentres.

  Requeriments

  Omplir les actes en el corresponent imprés normalitzat que facilita la unitat administrativa competent de la conselleria competent en matèria de treball.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini d'un mes des de la data en què es produïsca la designació de delegats de prevenció, es constituïsca el comité de seguretat i salut, i/o es cree el comité intercentres, les persones sol·licitants han de presentar la sol·licitud de registre i depòsit de les corresponents actes davant de la unitat administrativa competent.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. DEPÒSIT D'ACTES DE DESIGNACIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ quan la designació s'haja efectuat entre treballadors de:

  a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA:
  L'acta s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

  b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA:
  La comunicació s'ha de dirigir al servei territorial de competent en matèria de treball.


  2. CONSTITUCIÓ DE COMITÉS DE SEGURETAT I SALUT quan es referisca a:

  a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA
  La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

  b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA
  La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'han de presentar davant del servei territorial competent en matèria de treball.


  3. CREACIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT INTERCENTRES
  La comunicació de la creació del comité, així com la corresponent acta de constitució, s'han de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.


  TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14
  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar
  de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital d'una persona física actuant en representació d'una altra persona, s'ha d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via
  telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa de certificat digital, podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), ha d'accedir al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte als documents que cal annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot omplir i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre'n més
  informació), però hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també
  podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963868855
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271717
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1575

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - L'acta d'elecció de delegats de prevenció.
  - L'acta de constitució del comité de seguretat i salut.

  Impresos associats:
  ANNEX I - ACTA D'ELECCIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21175_BI.pdf
  ANNEX III - ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT I INTERCENTRES
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21176_BI.pdf

  Impresos associats

  ANNEX I - ACTA D?ELECCIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ

  ANNEX III - ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.