Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana. Treball

  Objecte del tràmit

  El Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana és un servici públic que té com a objecte donar publicitat a la constitució, estatuts i la resta d'actes inscriptibles de les associacions professionals de treballadors autònoms que desenrotllen la seua activitat de forma exclusiva o principal en el territori de la Comunitat Valenciana, així com de les unions, federacions i confederacions d'estes, compreses en el mateix àmbit territorial d'actuació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones representants legals o voluntàries de les associacions de treballadors autònoms de la Comunitat Valenciana, així com de les unions, federacions i confederacions d'estes.

  Requeriments

  Tindran la consideració d'associacions de treballadores i treballadors autònoms, unions, federacions i confederacions aquelles que agrupen les persones físiques compreses en l'article 1 de l'Estatut del Treball Autònom, que tinguen com a finalitat la defensa dels interessos professionals dels seus associats i funcions complementàries i que no tinguen ànim de lucre.

  S'entendrà que una associació professional de treballadors autònoms desenrotlla les seues activitats principalment al territori de la Comunitat Valenciana, quan més del 50% dels seus associats hi estiguen domiciliats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  EXCEPTE:
  Les associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit autonòmic de la Comunitat Valenciana constituïdes i que gaudisquen de personalitat jurídica d'acord amb les lleis, disposaran fins al dia 25/11/2011 per a sol·licitar la seua inscripció en el Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * PER A INSCRIPCIONS D'ASSOCIACIONS DE PROFESSIONALS DE TREBALL AUTÒNOM:
  a) Certificació d'inscripció expedida pel Registre d'associacions en què l'entitat figure inscrita, en la que es farà constar els càrrecs socials de l'associació amb inscripció vigent en dita Registre en la data de la certificació.
  b) Estatuts de l'associació, acreditant degudament el seu depòsit en el corresponent Registre d'associacions.
  c) Certificació de l'acta corresponent a l'acord en què s'haja aprovat la sol·licitud d'inscripció de l'associació en el Registre d'associacions professionals de treballadors autònoms de la Comunitat Valenciana i al reglament aprovat pel present Decret.
  d) Les federacions, confederacions i Unions, hauran d'acompanyar, a més, un certificat de l'acord de l'òrgan competent de les associacions fundadores, del que es deduïsca la voluntat de constituir l'entitat corresponent i la designació de la persona física que les represente.
  e) Certificació, expedida per l'òrgan social competent, segons els estatuts de l'entitat, en la que s'especificaran, distingint per sexes, les dades següents:
  I. Número total d'associats.
  Ii. Nombre dels associats domiciliats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb expressió de la xifra corresponent a cada una de les províncies o, si l'associació té estatutàriament previst un àmbit territorial d'actuació inferior a la província, de la que corresponga al territori en què desenvolupe la seua activitat.
  Iii. Xifra d'associats, total i per províncies o territoris estatutaris d'actuació, corresponent a cada una de les seccions i divisions de la CNAE-2009; indicant, si procedix, el total de les persones associades que s'incloguen en més d'una secció o divisió.
  Iv. Les unions, federacions i confederacions hauran d'aportar relació de les associacions que les integren, en la que s'especificaran les dades següents: clau registral, número d'associat, denominació, domicili i CIF dels seus membres, així com les anteriors xifres, comprensives dels treballadors autònoms associats a cada una de les entitats membre i de la totalitat dels treballadors autònoms vinculats a elles.


  * PER A COMUNICACIÓ PERIÒDICA DE LA CERTIFICACIÓ RELATIVA AL NÚMERO I DADES DELS SEUS ASSOCIATS.
  a) Certificat de l'òrgan competent, sobre els extrems dels treballadors autònoms associats en la que s'especificaran, distingint per sexes, les dades següents:
  Ix. Número total d'associats.
  X. Nombre dels associats domiciliats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb expressió de la xifra corresponent a cada una de les províncies o, si l'associació té estatutàriament previst un àmbit territorial d'actuació inferior a la província, de la que corresponga al territori en què desenvolupe la seua activitat.
  Xi. Xifra d'associats, total i per províncies o territoris estatutaris d'actuació, corresponent a cada una de les seccions i divisions de la CNAE-2009; indicant, si procedix, el total de les persones associades que s'incloguen en més d'una secció o divisió.
  Xii. Les unions, federacions i confederacions hauran d'aportar relació de les associacions que les integren, en la que s'especificaran les dades següents: clau registral, número d'associat, denominació, domicili i CIF dels seus membres, així com les anteriors xifres, comprensives dels treballadors autònoms associats a cada una de les entitats membre i de la totalitat dels treballadors autònoms vinculats a elles.


  * PER A INSCRIPCIÓ DE MODIFICACIÓ DE DOMICILI O ALTRES MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES.
  a) Còpia d'estatuts i acreditació del seu depòsit previ en el Registre d'associacions corresponent.


  * PER A LA INSCRIPCIÓ DE LA RENOVACIÓ O CANVI DE CÀRRECS.
  a) Certificació registral acreditativa de la seua inscripció en el Registre d'associacions corresponent.

  Impresos associats

  [REGASAUT] REGISTRE D'ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [DECRAPAU] DECLARACIÓ RESPONSABLE A EFECTES DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentada la sol·licitud, de FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA, el Registre procedirà a la qualificació de l'acte objecte d'inscripció registral, per mitjà de l'estudi de la seua adequació jurídica i del compliment de les formalitats exigides en el present reglament i la resta de normativa de caràcter imperatiu.
  Quan la sol·licitud o els documents que s'hi adjunten no reunisquen els requisits exigibles, es requerirà els sol·licitants per a la seua esmena en el termini de deu dies. En cas de no fer-ho dins del termini i la forma escaient, el registre el tindrà per desistit de la seua petició, després de la resolució prèvia dictada a este efecte i procedirà a l'arxiu de l'actuat.
  Quan l'acte susceptible d'inscripció resulte ajustat a dret, el registre així ho declararà per mitjà de la corresponent resolució, i en disposarà la inscripció en el full registral.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les seues resolucions es podrà interposar recurs d'alçada davant del titular de la direcció general competent en matèria de treball, en la forma i terminis previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=15969

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit:prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  El Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana serà únic per a tota la Comunitat Valenciana, radicarà a la ciutat de València i estarà adscrit a la direcció general competent en matèria de treball.
  El Registre d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana, s'estructura en dos seccions: Secció d'Associacions i Secció d'Unions, Federacions i Confederacions. Cada una de les dites seccions disposarà d'un sistema informatitzat on es practicaran els assentaments de presentació, inscripcions i anotacions que disposa este reglament.
  El contingut dels llibres d'inscripcions, dels llibres diaris i dels estatuts depositats en el Registre és públic i qualsevol interessat podrà sol·licitar i obtindre certificat d'este. Si és el cas, el Registre podrà ser consultat per mitjans electrònics i obtindre's certificats d'este en esta forma.


  * CLAU REGISTRAL DE LES ENTITATS INSCRITES
  A cada entitat que accedisca al Registre se li assignarà una clau alfanumèrica única d'inscripció, composta per nou caràcters, de la manera següent:
  A. Una primera lletra majúscula que serà la lletra "A" per a les associacions i la lletra "U" per a les unions, federacions i confederacions.
  B. Dos lletres majúscules "CV", significatives de la Comunitat Valenciana.
  C. Dos xifres, que identificaran la província del domicili social de l'entitat, corresponent les següents: 03 a la província d'Alacant, 12 a la de Castelló i 46 a la província de València.
  D. Un número, de quatre xifres, assignat correlativament per cada Secció del Registre, segons la data d'inscripció de l'entitat en el llibre d'inscripcions de la Secció corresponent.
  Les associacions, unions, federacions i confederacions inscrites en el Registre faran constar la seua clau d'inscripció en tota la seua documentació i correspondència, així com en tota sol·licitud o escrit que dirigisquen al Registre que, per a admetre'ls a tràmit, requerirà l'esmena de la falta en els que no en tinguen.


  * COMUNICACIÓ DE MODIFICACIONS
  Els òrgans corresponents de cada una de les associacions inscrites, vindran obligats a comunicar al Registre, adjuntant certificat expedit pel Registre d'associacions, qualsevol canvi o alteració substancial que es produïsca des de la seua inscripció, i particularment, els referits a domicili, òrgans directius i estatuts. La comunicació s'haurà de produir dins del termini de dos mesos des de la data en què s'haja adoptat el corresponent acord.

  En el primer trimestre de cada any natural de numeració imparell, les associacions, federacions, confederacions i unions professionals de treballadors autònoms inscrites en el Registre estaran obligades a remetre-hi certificat actualitzat dels seus associats, amb especificació de les dades requerides en l'article 7.1 f) del reglament a la data de finalització de l'any anterior, al qual adjuntaran una breu memòria de les activitats realitzades en el dit any. Si l'exercici social de l'entitat no coincidira amb l'any natural, l'obligació prevista en este apartat es complirà dins dels tres mesos següents a la data del tancament dels seus exercicis anuals tancats en anys de numeració parell.
  L'incompliment de l'obligació de remissió de les dades i memòria a què es referix l'article 8.2 del reglament, si haguera transcorregut més d'un any des de la finalització de l'exercici a què hagen de referir-se produirà la cancel·lació en el Registre de la inscripció de les associacions professionals de treballadors autònoms, així com la de les unions, federacions i confederacions d'estes.

  Enllaços

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Tràmit telemàtic per a realitzar l'esmena o aportació de documentació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil (BOE núm. 184, de 31/7/1996).
  - Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació (BOE núm. 73, de 26/3/2002).
  - Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom (BOE núm. 166, de 12/7/2007).
  - Llei 14/2008, de 18 de novembre del 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 5900, 25/11/2008).
  - Decret 53/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es crea el Registre d'associacions Professionals de Treballadors autònoms de la Comunitat Valenciana i s'aprova el seu reglament (DOCV núm. 6528 , de 25/05/2011).

  Llista de normativa

  Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol

  Lei Orgànica 1/2002, de 22 de març

  Llei 20/2007, de 11 de juliol

  Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008

  Decret 53/2011, de 20 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.