Sol·licitud de certificat (o duplicat) PROFESSIONAL acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211638
|
Codi GVA: 15990
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment perquè els professionals puguen obtindre el certificat personal (o el duplicat) acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats.

 

* Vegeu nota informativa sobre certificat professional de gasos fluorats en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

Tipus de certificats:

 

1. Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

1g Manipulació d'equips de transport refrigerat de mercaderies de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

2. Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats.

2e. Manipulació d'equips de transport refrigerat de mercaderies que empren menys de 3 kg de refrigerants fluorats.

3. Manipulació de sistemes frigorífics que empren refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lades en vehicles.

4. Manipulació d'equips de protecció contra incendis que empren gasos fluorats com a agent extintor.

5. Manipulació de dissolvents que continguen gasos fluorats i equips que els empren.

6. Manipulació de commutadors elèctrics fixos que continguen gasos fluorats d'efecte d'hivernacle.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. Per a INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT consulte l'apartat d'Informació i Registre de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

2. CURSOS I CENTRES FORMATIUS

 

En este tràmit es disposa dels següents enllaços:

 

- Un a la relació de cursos dels centres col·laboradors del SERVEF en les especialitats de gasos fluorats a Alacant, Castelló i València.

 

- Un altre a la relació de centres formatius autoritzats per la Conselleria competent en matèria d'indústria a Alacant, Castelló i València (programes formatius 4, 6, 7, 8).

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els professionals (persones físiques) que instal·len, mantinguen, revisen, desmunten o manipulen gasos fluorats.

Requisits

Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

A) SOL·LICITUD D'UN CERTIFICAT NOU

 

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació exigida (inclòs el justificant del pagament de la taxa), DE MANERA TELEMÀTICA

2. A continuació:

 

2.1. Si la sol·licitud i la documentació presentades són correctes i estan completes, el servei territorial competent emetrà el certificat de gasos fluorats, l'inscriurà en el Registre autonòmic de certificats expedits i el notificarà telemàticament a la persona sol·licitant.

 

2.2. Si la sol·licitud i/o la documentació NO són correctes o estan incompletes, es realitza un requeriment d'esmena a la persona interessada, en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que cal esmenar.

* En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'haurà de fer per aquesta via, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit)

 

Després d'això:

- Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.1.

- Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració que desisteix de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient.

 

3. El servei territorial competent remetrà la informació del certificat expedit al Registre* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, que està adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient i té la condició de registre oficial de caràcter administratiu, declaratiu, informatiu i públic.

 

* Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

B) SOL·LICITUD D'UN DUPLICAT DE CERTIFICAT:

 

1. Presentació de la sol·licitud de DUPLICAT de certificat i del justificant de pagament de la taxa, DE FORMA TELEMÀTICA

 

2. Si el que s'ha sol·licitat és correcte, el servei territorial competent emetrà el duplicat del certificat i el notificarà telemàticament a la persona sol·licitant.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, encara que, en el cas d'un certificat nou, sempre amb caràcter previ a començar l'activitat que requereix la manipulació de gasos fluorats.

Documentació
1. PER A l'OBTENCIÓ D'UN CERTIFICAT NOU, les persones sol·licitants han de presentar (telemàticament ), la documentació següent: - Sol·licitud de certificat professional acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

4.5.2 - Certificat tècnic (per a nou certificat): 16,20 euros

 

4.10 - Expedició de duplicats de documents oficials (per a duplicat de certificat): 10,50 euros

Forma de presentació
Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d';acord amb l';article 14 de la Llei 39/2015, així com les que no hi estan obligades, però opten per aquesta via, han de presentar la seua sol·licitud telemàtica i la documentació annexa requerida MITJANÇANT EL TRÀMIT...
Saber més

Resolució

Observacions

La resolució NO posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de cooperatives, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de...

Saber més