• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

  Objecte del tràmit

  Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al Pressupost de la Generalitat Valenciana de l'exercici 2019, per al finançament de despeses corrents i d'inversió, de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, destinades a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (d'ara en avant ONGD).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les ONGD, individualment, o en agrupació amb una altra o altres ONGDs, que complisquen els requisits.

  Requeriments

  a) Els exigits en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable.
  c) Estar inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2018.
  d) Tindre seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  e) Acreditar experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, d'almenys quatre projectes executats:
  - En la modalitat A Cooperació econòmica: han de ser projectes de cooperació internacional al desenvolupament en tercers països, finançats per administracions públiques o per entitats privades.
  - En la modalitat B Cooperació tècnica: a més dels considerats en la modalitat A, s'admetran projectes de cooperació tècnica, finançats per administracions públiques o per entitats privades.
  En el cas que s'aporte com a experiència projectes finançats solament per entitats privades, el finançament de cada projecte per part d'aquest tipus d'entitats ha de ser d'almenys 40.000 euros. S'exclouen els projectes finançats solament amb els fons propis de l'entitat sol·licitant.
  f) Exclusivament en el cas de presentar sol·licitud de subvenció a programes de la modalitat A, ha d'acreditar-se que l'entitat sol·licitant o totes les entitats en agrupació, en l'experiència aportada, han executat projectes que hagen percebut finançament públic o privat, d'acord amb l'apartat anterior, la suma de les quals siga per un import total mínim d'un milió d'euros. Aquests projectes han d'haver finalitzat la seua execució després del 31 de desembre de 2006. En cas de no complir aquest requisit, el programa quedarà exclòs de la convocatòria.
  Quan una sol·licitud es presente per una agrupació d'ONGD, totes les ONGD que la integren tindran la consideració d'entitats beneficiàries, i hauran de complir els requisits exigits per aquesta convocatòria. En el cas dels requisits de les lletres e i f, hauran de complir-los conjuntament, és a dir que es prendran com a referència la suma de projectes d'experiència, i a la suma dels imports subvencionats, de tota les entitats en agrupació.
  No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE LES AJUDES
  1. Els projectes i programes podran rebre de la Generalitat subvenciones fins a un màxim del 80 per cent del cost total del projecte o programa, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten.
  2. L'import màxim de la subvenció a percebre serà:
  a) Per a la modalitat A (Cooperació econòmica):
  - En el cas de projectes, la subvenció no podrà ser superior a 400.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d'ONGD, en aquest cas l'import màxim no serà superior a 600.000 euros.
  - Per als programes no hi haurà límit, excepte el que s'estableix en el punt 3 d'aquest apartat.
  b) Per a la modalitat B (Cooperació tècnica), l'import màxim de la subvenció, per a cada projecte, no podrà ser superior a 100.000 euros.
  3. Així mateix una entitat no podrà ser beneficiària de subvenció, individualment o en agrupació amb una altra o altres ONGD, de subvencions que suposen més del 10 per 100 del total dels imports previstos en aquesta convocatòria. A les entitats beneficiàries en agrupació, a l'efecte d'aquest apartat, se'ls computarà l'import que s'hagen compromés a executar del projecte o programa. En el cas que a una entitat, una vegada realitzada la valoració dels projectes i programes, li corresponguera percebre imports superiors al que s'estableix en aquest apartat, se li minoraran, o si escau, s'exclouran totalment les subvencions a percebre per aquesta entitat pels imports que siguen superiors, en el següent ordre:
  a) En primer lloc, per a no perjudicar drets de tercers, es reduiran imports del projecte o programa, presentat de forma individual per aqueixa entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas de ser necessari realitzar més minoracions del següent o següents, individuals, per ordre superior de puntuació.
  b) En cas que una vegada aplicada la regla anterior, una entitat encara percebera imports superiors al que s'estableix en aquest apartat, es reduiran les subvencions del projecte o programa, presentat en agrupació en el qual participe aquesta entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas de ser necessari realitzar més minoracions del següent o següents, en agrupació, per ordre superior de puntuació.

  PROCEDIMENT DE COBRAMENT
  Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar el deslliurament del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8496 de 28/02/2019).
  Data inici: 01/03/2019
  Data fi: 28/03/2019
  L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació preceptiva següent:

  1. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que reflecteix les partides pressupostàries de despeses que pot comprendre el projecte, i s'ha de presentar desglossat, resumit i per activitats. No es poden presentar despeses subvencionables que no tinguen cabuda en les partides pressupostàries previstes en aquesta memòria econòmica.
  2. Annexos a la memòria econòmica, en què s'han de detallar, si escau, les aportacions en espècie, les factures proforma, els pressupostos professionals o els peritatges sobre els costos, els immobles vinculats al projecte i els vehicles posats a la disposició del projecte. Així mateix, juntament amb aquest document s'ha d'aportar l'acreditació documental de:

  a) El cofinançament del projecte o del programa, incloent-hi:
  - Les aportacions en espècie, i s'ha d'adjuntar la declaració responsable de la persona física o jurídica que aporte els béns o els serveis. S'ha de descriure i quantificar l'aportació i, si escau, la depreciació, i s'ha d'indicar el nombre d'unitats, les hores de treball, el preu unitari quan corresponga, a més de la valorització total; així mateix, en cas de béns, s'ha d'acompanyar de la factura de compra del bé, o, en cas de no disposar d'aquesta, dels documents que en permeten determinar el valor i la manera d'adquisició, les valoracions cadastrals o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valorada. En cas de referir-se a despeses de personal, s'han de presentar contractes de treball, nòmines o referències salarials equivalents del país d'execució de l'activitat.
  - L'aportació financera dels projectes i el programes, i s'hi ha d'adjuntar, si escau:
  · Declaració responsable de l'entitat acreditativa dels fons aportats.
  · Certificacions acreditatives dels fons aportats procedents d'ajudes i subvencions.
  · Certificacions acreditatives d'altres aportacions financeres procedents d'entitats públiques o privades.

  b) Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos a emprar, o altres documents probatoris, quan es tracte de despeses superiors a 2.500 euros, encara que siguen diversos conceptes de despesa, d'un mateix proveïdor, però de naturalesa homogènia. Aquests documents han de preveure detalladament els treballs que s'han de dur a terme, el nombre d'hores emprades, l'import dels treballs, la qualificació professional del personal i la data i el segell o la signatura de l'empresa o el professional que emet les factures.
  L'òrgan gestor pot sol·licitar, quan ho considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents, que avalen els imports reflectits en el pressupost, a l'efecte que avalen la seua adequació a la despesa.

  c) Documentació acreditativa de la titularitat i el règim de propietat dels immobles vinculats al projecte, així com del valor d'aquests.

  d) En cas que el projecte comprenga la construcció d'habitatges o infraestructures, s'han d'aportar els permisos d'obra o els documents que acrediten la conformitat de les autoritats locals.

  3. Annex de personal vinculat al projecte, en el qual s'ha d'indicar el personal del qual disposarà l'entitat sol·licitant, si escau, les entitats en agrupació i els socis locals, vinculats a l'execució del projecte.
  4. Annex de relació de projectes, en el qual s'han d'indicar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant i, si escau, de les entitats en agrupació i dels socis locals.
  5. Memòria de l'entitat sol·licitant i, si escau, també de les entitats que formen l'agrupació, que faça constar que reuneix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. Per a això, es podrà incloure, si escau, documentació acreditativa de:

  a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria. En cas que encara no siga exigible legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, s'ha de presentar la de l'exercici anterior.

  b) Estat comptable i ingressos corresponents a l'exercici anterior a la convocatòria, incloent-hi el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica de l'any anterior, o bé les últimes auditades, tot això subscrit per la persona autoritzada segons els estatuts.

  c) Les fonts de finançament.

  6. Organigrama i delegacions a la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant i, si escau, les entitats que formen l'agrupació, en què ha de constar la composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana; així com la relació dels càrrecs que integren aquests òrgans i el règim de dedicació a les funcions de govern, administració i direcció de cada un dels seus càrrecs de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana.
  7. Certificacions expedides per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència per les entitats sol·licitants (i, si escau, les entitats en agrupació), i en què conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, durada, data d'inici i de finalització i import de la subvenció concedida. No serà necessari presentar aquestes certificacions dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, indicats en l'annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.
  8. Estatuts i inscripció del soci o els socis locals davant de l'administració competent que acredite la seua capacitat jurídica i d'obrar al país d'execució del projecte, en cas de tractar-se d'una entitat privada. En cas de tractar-se d'una entitat pública, pot acreditar documentalment les competències territorials i materials que té mitjançant l'aportació de la seua norma constitutiva o d'altres documents probatoris.
  9. Document en què conste la conformitat del soci local en l'execució del projecte i que detalle els termes de col·laboració entre l'entitat sol·licitant i el soci local, signat per les persones que exercisquen la representació legal de les dues parts.
  10. Projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels documents següents :
  a) Projecte tècnic descriptiu, que ha de contindre, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, la descripció de la població beneficiària, els objectius i resultats esperats, les activitats que es realitzaran i calendari d'aquestes, un estudi de la viabilitat de l'actuació, i la metodologia i els instruments de seguiment i avaluació.
  b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del marc lògic. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació hi ha un model per a elaborar aquesta matriu.
  11. En el cas que presente la sol·licitud una agrupació d'entitats, ha de presentar un acord subscrit entre les entitats que la componen, en què conste, com a mínim, l'entitat responsable jurídicament davant de la Generalitat Valenciana, que serà l'entitat líder i tindrà la representació de l'agrupació, la identificació del representant legal, així com la voluntat de les parts de concórrer conjuntament a la convocatòria, el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i les obligacions de cada agent participant, l'import de subvenció aplicable per cada un d'ells, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, i ha d'esmentar-se expressament que cada una de les entitats assumeix la responsabilitat directa i solidària de la totalitat del projecte. Igualment, hi ha de constar, expressament, el compromís de totes les entitats participants de mantindre la unió temporal fins al termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones. Aquest document ha d'estar signat digitalment per totes les entitats que formen l'agrupació. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, hi ha un model per a aportar-hi aquest acord.
  12. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació perquè aquesta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions davant de la Seguretat Social i tributàries davant de l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En cas de certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries, han d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància referida a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions. En aquest supòsit, i en cas que el projecte es presente per una agrupació d'ONGD, s'han de presentar els certificats de totes les entitats agrupades.
  13. La inscripció de les entitats sol·licitants i, si escau, de les entitats agrupades, així com la seu, el domicili social o la delegació permanent a la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que fora necessari, es comprovaran d'ofici amb les dades del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades ha de ser comunicada d'acord amb l'article 9 del Decret 39/2009, de 6 març, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  14. Les entitats sol·licitants poden estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats 6, 7 i 8 del resolc huité d'aquesta convocatòria, si ja s'han presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades l'any 2016, 2017 i 2018 per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud i indiquen els documents i el número d'expedient en què van ser presentats.
  15. Les entitats sol·licitants poden estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats 5 del resolc huité d'aquesta convocatòria, si en el termini de presentació de sol·licituds estan publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud i hi indiquen els documents i l'URL de publicació.
  16. Els annexos esmentats en els apartats 1 a 4 del resolc huité d'aquesta convocatòria estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana en el procediment de sol·licitud de la subvenció, i en la web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/inicio, i http://www.transparencia.gva.es/inicio.
  17. Si no s'aporta la documentació prevista en els apartats 1 i 10 (annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en el qual s'ha de concretar l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, es determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense que siga possible l'aportació d'aquesta en tràmit posterior.

  DOCUMENTACIÓ VALORATIVA

  L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud la documentació valorativa següent:

  a) Resolució d'inscripció del pla d'igualtat de l'entitat sol·licitant (o d'alguna de les entitats agrupades) en el Registre de Convenis i Acords Col·lectius de Treball (REGCON), o resolució de visat del pla d'igualtat emesa pel centre directiu de l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona o l'organisme equivalent en una altra comunitat autònoma.
  b) Estratègia de gènere i desenvolupament de l'entitat sol·licitant o d'alguna de les entitats agrupades.
  c) Pla de voluntariat de l'entitat sol·licitant o d'alguna de les entitats agrupades.
  d) Estratègia País/Regió de l'entitat sol·licitant o d'alguna de les entitats en agrupació, en la qual s'emmarcarà el projecte presentat.
  e) Informes d'avaluació final de projectes duts a terme per l'entitat sol·licitant o per les entitats agrupades en els últims 5 anys.
  f) Annexos a la matriu de planificació, que poden incloure, entre altres, els documents següents: arbre de problemes, arbre d'objectius, matriu d'anàlisi d'alternatives i matriu d'anàlisi de riscos i propostes de mitigació.
  g) Documents acreditatius de suports i avals d'altres entitats i/o institucions al projecte.
  h) Acords de col·laboració o instruments de coordinació amb altres institucions, entitats o grups que treballen en l'àrea d'intervenció.
  i) Acreditació documental del diagnòstic participatiu mitjançant fotos, actes, certificacions i altres documents que l'acrediten.
  j) Carta de la població beneficiària i les autoritats locals en què s'informe de l'acceptació i el compromís de participació d'aquestes en les diverses etapes del projecte.
  k) Mapes i informes d'ubicació del projecte, que permeten determinar amb detall la localització de la intervenció.
  l) Currículum de les persones vinculades al projecte, indicades en l'annex de personal, que ha de contindre, almenys, informació suficient sobre la identificació personal, l'experiència professional en cooperació internacional al desenvolupament i sobre la formació acadèmica general i específica en matèria de cooperació al desenvolupament.
  - Les entitats sol·licitants poden estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats a, b, c i d, d'aquest article, si ja s'han presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades els anys 2016, 2017 i 2018 per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud i hi indiquen els documents i el número d'expedient en què es van presentar.
  - Les entitats sol·licitants poden estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si escau, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats b, c, d i e, d'aquest article, si en el termini de presentació de sol·licituds estan publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud i hi indiquen els documents i l'URL de publicació.

  CONDICIONS DE LA DOCUMENTACIÓ
  - La documentació s'ha de presentar-se en els formats i amb la grandària màxima que s'estableixen en cada apartat, i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  En l'URL https://www.accv.es/va/ trobareu més informació.
  - Si n'hi ha una model, el document ha de presentar-se en aquest. Si no n'hi ha un model, els documents els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

  Impresos associats

  [ANNEX I] PRESSUPOST

  [ANNEX II] ANNEXOS A LA MEMÒRIA ECONÒMICA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

  [ANNEX III] PERSONAL VINCULAT AL PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

  [ANNEX IV] RELACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT REALITZATS

  ACORD DE L'AGRUPACIÓ

  MATRIU DE PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar-hi els documents esmenables que no es van presentar amb la sol·licitud, del resolc huité, d'aquesta convocatòria, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es, amb la indicació que, si en el termini de 10 dies no s'hi aporten correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia per la qual se'n declararà el motiu d'exclusió.
  2. La proposta de resolució es publicarà en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i en la seua pàgina web, en els URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es, i http://www.transparencia.gva.es, a l'efecte que les entitats interessades puguen presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.
  3. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es. En la publicació s'ha de fer constar, almenys, la relació de sol·licitants segons la baremació, la quantitat subvencionada, desglossada, si escau, per capítol pressupostari, i el títol del projecte amb la puntuació obtinguda.
  4. Així mateix, en la resolució s'han de fixar el termini i els requisits d'acceptació de la subvenció i, si escau, de la reformulació dels projectes i els programes. En defecte d'això s'estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst o no es tinguen en compte els requisits dels articles 40 i 41 de l'Ordre 3/2017, així com si es produïra la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, i la Comissió de Valoració es reunirà de nou, d'acord amb el que estableix l'article 37 de l'Ordre 3/2017.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra el que es disposa en la resolució de concessió de les subvencions, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUB_COOP_INT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16844

  Tramitació

  1. Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds exclusivament de forma telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la url http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es. La presentació de la sol·licitud de forma diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.
  2. Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Seu de la Generalitat, dels següents tipus:
  a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l'entitat sol·licitant.
  b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.
  c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que ostente la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment dita representació davant el Registre d'Agents de Cooperació de la Comunitat Valenciana.
  3. En el cas de sol·licituds presentades per una agrupació d'ONGD, la sol·licitud serà presentada per l'entitat sol·licitant designada com a líder, en representació de les entitats que componen l'agrupació.
  4. La presentació de la sol·licitud telemàtica inclourà les declaracions responsables que estableixen les lletres b, c, d, e, f i g, de l'apartat 1, de l'article 34 de l'Ordre 3/2017.
  5. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant, o si escau entitats en agrupació, perquè la Direcció General de Cooperació i Solidaritat obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, prevista en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS, així com l'acreditació del compliment de la resta d'obligacions derivades de l'obtenció de subvencions, en aquest cas les entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions. En cas que l'entitat sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-lo expressament en el formulari telemàtic de sol·licitud, quedant obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.
  6. Els models de formularis i d'Annexos es troben en la url de la sol·licitud citada, i en la web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  Les actuacions a subvencionar en aquesta convocatòria consistiran en projectes en matèria de cooperació al desenvolupament, en alguna de les modalitats següents:
  a) Modalitat A, Cooperació econòmica: Projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament que s'han d'executar en països i poblacions empobrits estructuralment, que han de complir els requisits següents:
  1. Adaptar-se als eixos, les estratègies, els objectius operatius i les prioritats geogràfiques establits en el vigent Pla Director de la Cooperació Valenciana. Pel que fa a les prioritats geogràfiques, els projectes i els programes presentats, s'han d'executar en algun/s dels països o els territoris següents:
  - D'Amèrica Central: Els països d'El Salvador, Guatemala, Hondures i Nicaragua.
  - Del Carib: Els països de Cuba, Haití i República Dominicana.
  - De Sud-amèrica: Els països de Bolívia, Colòmbia, l'Equador, Paraguai i el Perú.
  - De l'Àfrica subsahariana: Els països de Burkina Faso, Txad, Etiòpia, Kenya, Mali, Mauritània, Moçambic, Níger, el Senegal, Sudan i Sudan del Sud.
  - Del Magrib: Els països d'Algèria, el Marroc, Tunísia i població sahrauí.
  - D'Orient Mitjà: Els territoris palestins i població refugiada palestina.
  - D'Àsia: El país de l'Índia.
  2. Adaptar-se a la consecució d'algun/s dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), per a la qual cosa han d'identificar clarament les metes dels ODS que persegueixen.
  3. Els projectes i els programes han d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 15 de l'Ordre 3/2017.
  4. En aquesta modalitat, cada entitat pot ser beneficiària de subvenció per projectes o programes de manera individual, o en agrupació amb una altra o unes altres, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada.
  5. No s'estableix un nombre màxim de projectes o programes dels quals cada entitat pot ser beneficiària, però, en qualsevol cas, una entitat no pot ser beneficiària de subvencions per un percentatge superior a l'establit en l'apartat quatre del resolc cinqué de la resolució de convocatòria (10 per 100 del total dels imports previstos en aquesta convocatòria). Si una mateixa entitat presenta més d'un projecte o programa, el contingut d'aquests o la zona d'execució ha de ser substancialment diferent. En cada sol·licitud presentada només hi pot haver un projecte o programa.
  6. Els terminis màxims d'execució són:
  - Per a cada projecte, un termini màxim de 24 mesos.
  - Per a cada programa, un termini màxim de 36 mesos.
  7. Els projectes i els programes presentats en aquesta modalitat poden incloure activitats de sensibilització que s'han d'executar a la Comunitat Valenciana dins del termini establit en l'apartat anterior, que han d'estar totalment vinculades a la intervenció de cooperació internacional al desenvolupament.

  b) Modalitat B, Cooperació tècnica: Projectes de cooperació tècnica que comprenguen actuacions que prevegen associacions amb el personal professional i la població beneficiària dels països socis, per a la qualificació, l'aprenentatge, l'acompanyament o la formació contínua d'aquests. Aquests projectes han de fomentar activitats d'interés públic i social, amb impactes definits en els territoris destinataris, que tinguen per finalitat l'impuls de partenariats, liderats pels agents de la cooperació valenciana, que promoguen el reforç de les capacitats necessàries d'institucions i organitzacions del país soci implicades de manera directa o indirecta en la consecució de les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a les quals es compromet el país soci, a través de l'assessorament tècnic, la formació, la capacitació i l'intercanvi i la transferència de coneixement, i han de complir els requisits següents:
  1. Els projectes es podran dur a terme o bé a la Comunitat Valenciana i/o en algun dels països definits en el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana.
  2. Els projectes subvencionables han de respondre a una necessitat real i a una demanda per part del mateix país soci o el mateix soci local, que es contextualitze en les capacitats a desenvolupar en funció de les polítiques i els plans que s'estiguen desenvolupant en aquell país, i que s'oriente de manera que el suport a l'enfortiment de capacitats tècniques en l'àmbit local siga l'objectiu principal.
  3. Els projectes han d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 18 de l'Ordre 3/2017.
  4. Els projectes presentats a aquesta modalitat han de tindre una durada màxima de 12 mesos.
  5. En aquesta modalitat, cada entitat pot ser beneficiària de subvenció per projectes o programes de manera individual, o en agrupació amb una altra o unes altres, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada.
  6. No s'estableix un nombre màxim de projectes o programes dels quals cada entitat pot ser beneficiària, però, en qualsevol cas, una entitat no pot ser beneficiària de subvencions per un percentatge superior a l'establit en l'apartat quart del resolc cinqué d'aquesta resolució de convocatòria (10 per 100 del total dels imports previstos en aquesta convocatòria). Si una mateixa entitat presenta més d'un projecte o programa, el contingut d'aquests o la zona d'execució ha de ser substancialment diferent. En cada sol·licitud presentada només hi pot haver un projecte o programa.

  Criteris de valoració

  Consultar la informació d'aquest apartat en els annexos I i II de la Resolució de la convocatòria (DOGV núm. 8496 de 28/02/2019).

  Obligacions

  Les establides en l'article 10 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig.

  Sancions

  En els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 69 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, l'entitat beneficiària de la subvenció ha de reintegrar a la Generalitat les quantitats corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible. (DOGV núm. 8191 de 15/12/2017)
  - Ordre 3/2017, de 31 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament (DOGV núm. 8054 de 02/06/17).
  - Resolució de 22 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) per al finançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2017, de 31 de maig.

  Vegeu la Llei 18/2017

  Vegeu la Resolució de 22 de febrer de 2019

  Llistat de seguiment

  Publicación requeriment d'esmena de la documentació presentada en la convocatoria

  Enllaç tràmit aportació documentació

  Publicació extracte de la resolució per la qual s'amplia el termini de resolució

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.