Detall de Procediments

TECE - Ajudes al lloguer d'habitatges per a l'exercici 2020 (incloses les de joves)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Ajudes al lloguer d'habitatges per a l'exercici 2020 (incloses les de joves)

  Objecte del tràmit

  Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones físiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en els termes que s'estableixen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Són objecte d'aquestes ajudes, en els termes regulats en les bases, les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener de 2020.

  Es pot optar a les ajudes al lloguer fins a un 40 % de subvenció o a les ajudes a joves menors de 35 anys fins al 50 %.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGES.

  Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots i cada un dels requisits següents:

  a) Les persones beneficiàries han de tindre la nacionalitat espanyola o, en el cas que siguen estrangeres, han de tindre residència legal a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència en el moment de la sol·licitud han de complir aquesta condició. Les persones beneficiàries han de facilitar el seu número de document nacional d'identitat, així com el dels altres membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i, en cas de persones estrangeres, el número d'identificació d'estranger, el permís de treball i de residència en vigor. No s'exigirà el permís de residència als que estiguen exclosos d'aquesta obligació d'acord amb el que estableix la legislació estatal.

  b) Ser titular, en qualitat d'arrendatari, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

  c) Que l'habitatge arrendat constituïsca la residència habitual i permanent de l'arrendatari, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant un certificat o volant d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament. L'habitatge constituirà el domicili habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

  d) Que els ingressos de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, siguen iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

  Aquest llindar serà de quatre vegades l'IPREM, si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, i de cinc vegades l'IPREM, quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat d'algun dels tipus següents:

  i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % o
  ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.
  Els ingressos s'han d'acreditar mitjançant les dades que consten en l'Agència Tributària.

  e) Que l'habitatge objecte del contracte d'arrendament siga per una renda igual o inferior als límits establits, en funció de la localitat d'emplaçament de l'habitatge.

  2. PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES

  Podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots els requisits detallats en els apartats a), b), c), d) i e) del programa anterior i que,

  A MÉS, complisquen les condicions següents:

  a) En el moment de sol·licitar l'ajuda, tindre menys de 35 anys, o tractar-se d'una unitat de convivència en la qual tots els membres siguen menors de 35 anys, i així quede acreditat en el corresponent certificat d'empadronament. Excepcionalment, podran formar part de la unitat de convivència persones majors de 35 anys que tinguen declarada una dependència justificada documentalment.

  b) No rebre cap altra ajuda per a atendre el pagament de la renda de lloguer d'habitatge. No es podrà compatibilitzar amb percepcions de la renda bàsica d'emancipació, ni amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla d'habitatge 2018-2021, ni amb les que, per a aquesta mateixa finalitat, puga concedir l'Administració autonòmica, entitats locals o qualssevol altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una ajuda.

  Requeriments

  - És un requisit obligatori que en la sol·licitud s'indique a quin programa d'ajudes al lloguer s'acull la sol·licitud presentada (al Programa d'ajudes al lloguer o al Programa de joves per a lloguer d'habitatge).

  - La persona sol·licitant ha de ser la titular d'un contracte d'arrendament d'un habitatge que siga el seu domicili habitual i permanent. A més:
  . El preu del lloguer ha de ser inferior als límits fixats per a cada municipi.
  . Els ingressos de la unitat de convivència (IUC), suma dels ingressos de totes les persones que tinguen el seu domicili en aquest habitatge, no han de superar uns límits prefixats (vegeu la base quarta de l'ordre de bases). Amb caràcter general, uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM
  . Per a poder accedir a les ajudes, s'ha d'acreditar un mínim d'ingressos de 0,3 vegades l'IPREM.

  - No podran concedir-se les ajudes de cap dels dos programes quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament es trobe en alguna de les situacions que a continuació s'indiquen:

  a) Ser propietari o usufructuari d'algun habitatge a Espanya. S'exceptuaran d'aquest requisit les persones que siguen titulars d'un habitatge i acrediten la no-disponibilitat d'aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat de convivència.

  b) Que l'arrendatari o qualsevol dels que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador de l'habitatge.

  c) Que l'arrendatari o qualsevol dels que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat siga soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Nou termini de presentació de sol·licituds després de l'aixecament de la suspensió de terminis establida pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  El termini per a presentar la sol·licitud d'ajudes al lloguer es reprendrà l'1 de juny de 2020 i finalitzarà el dia 17 de juny, inclusivament.

  L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per als casos que ho requerisquen, es podrà facilitar ajuda PER L'OMPLIMENT per part dels serveis territorials:
  - A Alacant s'atendran els ciutadans presencialment per ordre d'arribada (sense cita prèvia).
  - A València i a Castelló l'atenció presencial en el Servei Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica serà a través de cita prèvia, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d'Internet que hi ha en "Enllaços".

  Els formularis de sol·licitud i impresos associats estaran disponibles per a omplir-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'adreça següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18582&version=amp

  Els sol·licitants que no utilitzen certificat digital han d'omplir el formulari telemàtic, imprimir el justificant de lliurament i el formulari. Aquest justificant, juntament amb el formulari signat, els "ANNEXOS A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats i la documentació exigida en la convocatòria s'han de presentar per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre: oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat i, preferentment,

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VIVENDA, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI- VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUALQVIV&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18582

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_AYUALQVIVCF&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18582

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'han d'aportar:
  a) Els ANNEXOS I, II i III, si és el cas, del PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats.
  b) Volant únic d'empadronament que acredite, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte, a l'efecte de determinar la unitat de convivència. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que hi estiguen empadronades.
  c) Còpia del contracte d'arrendament de l'habitatge, amb esment exprés de l'import del lloguer i de la durada mínima d'un any, formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les pàgines. En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots aquests. Així mateix, s'ha d'aportar la referència cadastral individualitzada de l'habitatge.
  d) Rebuts bancaris de les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a l'1 de gener de l'any de la convocatòria fins a la data en què se sol·licita l'ajuda, en els quals s'identifique que el compte en el qual s'efectua l'ingrés del lloguer correspon a la part arrendadora (no són vàlids els justificants de pagament en efectiu).
  e) Imprés de domiciliació bancària degudament omplit, si no s'han rebut mai ajudes de la Generalitat o s'ha canviat de compte o està donat d'alta fa més de 4 anys (vegeu l'enllaç en l'apartat d'impresos associats).

  Els ANNEXOS I, II i III, si és el cas, del PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 signats.

  En el cas d'inclusió en algun dels grups d'especial atenció, s'ha d'assenyalar aquesta circumstància en el formulari de la sol·licitud i l'Administració comprovarà d'ofici les circumstàncies esmentades. Quan no es tinga accés per via telemàtica a la informació necessària, per a justificar la inclusió en algun dels grups d'especial atenció, s'ha de presentar la documentació següent:

  a) Sol·licituds presentades per persones afectades per procés de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament: la documentació bancària o judicial que així ho acredite.
  b) Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental i de família nombrosa: certificat expedit segons el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.


  c) Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: títol de família nombrosa.
  d) Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere:
  documentació judicial que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  e) Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  f) Sol·licituds presentades per persones o unitats familiars amb algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %:
  Certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que acredite aquesta circumstància o altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

  g) Sol·licitades per joves extutelats: Resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.
  h) Situacions catastròfiques, documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  i) Persones en desocupació a les quals s'ha acabat el subsidi, documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  j) Persones o unitats de convivència en la qual hi haja alguna persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental.
  k) Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.
  l) Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament al seu càrrec: informes o documents municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.

  Impresos associats

  ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex I)

  ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex II)

  ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex III)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.