Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMCUJU 2019 - Programa de subvencions destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Objecte del tràmit

  Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions dirigides a entitats locals, diputacions, mancomunitats i els seus organismes autònoms per a la contractació de les persones joves que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Resulta objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant un període de dotze mesos i sota la modalitat del contracte en pràctiques, de les persones joves de més de 16 anys que, a més de disposar d'una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  S'entén que la persona jove disposa d'una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es troba en possessió d'alguna de les titulacions següents:

  a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
  b) Grau universitari.
  c) Estudis de postgrau universitari.
  d) Doctorat.
  e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica.
  f) Altres titulacions reconegudes oficialment com a equivalents a les anteriors.
  g) Certificat de professionalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

  Requeriments

  No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar una oferta d'ocupació a l'Espai LABORA corresponent i ha de seleccionar els joves d'entre els que li siguen remesos per aquest.

  La contractació de les persones seleccionades ha de tindre lloc després de la resolució de concessió de la subvenció i en el termini màxim de dos mesos des de la data de notificació d'aquesta. Les entitats beneficiàries han de fer el nombre de contractacions (amb una duració de dotze mesos) que els permeta l'import global de la subvenció concedida.

  EXCLUSIONS

  Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  · Treballadors i treballadores que hagen finalitzat, per mutu acord, la relació laboral que tenien amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.

  · Contractacions fetes per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

  · Contractacions fetes per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.

  · Qualsevol contractació que s'emmarque en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador, segons es detalla a continuació:

  GRUP DE COTITZACIÓ BECU 12 MESOS
  1 17.857,20 €
  2 17.207,40 €
  3 14.306,28 €
  5 14.230,44 €
  7 12.800,04 €
  8 13.519,08 €
  9 15.315,72 €

  La justificació de la subvenció concedida s'efectuarà en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió, mitjançant l'aportació de la documentació següent:

  a) Relació de treballadors i de treballadores contractats, segons model normalitzat.
  b) Contractes de treball i la comunicació d'aquests a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, a través de l'aplicació Contrat@.
  c) Alta en la Seguretat Social dels treballadors i de les treballadores i Informe de dades per a la cotització (IDC).
  d) Acta de selecció de les persones contractades i llista de persones desocupades remés per l'Espai Labora.
  e) Imprés normalitzat en què ha de figurar el codi comptable identificable en relació amb la subvenció concedida.
  f) Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb de la Seguretat Social i no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, mitjançant la declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei general de subvencions.
  g) Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, per al qual l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.
  h) Declaració del representant de l'entitat relativa que manifesten que les contractacions no incorren en cap causa d'exclusió.
  i) Comunicació al treballador o treballadora contractat del cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil de la subvenció concedida, segons el model normalitzat.
  j) Documentació acreditativa que indique que la persona jove posseeix alguna de les titulacions establides en el resolc quart.
  k) Declaració responsable de la persona contractada en què indique que, en el moment de la contractació, manté els requisits per a tindre la condició de beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, autoritze la comprovació d'aquesta situació i faça constar que entén que, en el cas que no es mantinguen aquests requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatari final de les ajudes, segons el model normalitzat.
  l) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada.
  m) Certificat del secretari de l'entitat que manifeste que les contractacions no s'emmarquen en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  n) Justificació de les accions de publicitat sobre el finançament de les ajudes per part del Fons Social Europeu. Respecte a això, s'han d'adjuntar fotografies, captures de pantalla de pàgines web, cartells informatius, notes de premsa o qualsevol altra acreditació.

  La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada l'entitat beneficiària haja aportat la documentació indicada en l'apartat anterior.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8550 de 17/05/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud (comprensiva, així mateix, de la documentació exigida en el resolc nové) s'ha de presentar telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "EMCUJU - Programa de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2019". En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://labora.gva.es/va/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) està disponible la informació sobre aquesta convocatòria i hi ha un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. Seran inadmeses les sol·licituds no presentades amb el procediment que s'hi descriu.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18598

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Formulari annex a la sol·licitud.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, s'ha d'identificar la versió corresponent.

  c) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.

  d) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta en què conste que l'entitat disposa, en el present exercici pressupostari, d'assignació suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  e) Declaració sobre les obligacions de publicitat de les ajudes del Fons Social Europeu.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/A /INTERVENTOR/A ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS INSCRITS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

  DECLARACÍÓ SOBRE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT DE LES AJUDES DEL FONS SOCIAL EUROPEU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

  3. La instrucció correspon a les direccions territorials del Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

  4. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  5. L'òrgan col·legiat a què fa referència l'article 7 de l'Ordre 7/2007 emetrà informe en què determinarà, d'acord amb el procediment de distribució de la dotació previst en el resolc onzé de la resolució de convocatòria, l'import de l'ajuda que individualment s'ha assignat a cada entitat en funció de la dotació pressupostària prevista.

  6. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

  7. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.

  8. El termini per a resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà del registre telemàtic de la sol·licitud.

  9. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, la sol·licitud es podrà considerar desestimada per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els termes ja esmentats, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18598

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia "Tramita amb certificat".

  Inici
 • Informació complementària

  Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els organismes autònoms d'aquests.
  Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves de més de 16 anys que, a més de disposar d'una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Nombre de beneficiaris previstos: 500
  Quantia / pressupost: ajuntaments, 24.962.000 euros; diputacions provincials, 1.400.000 euros; mancomunitats, 1.100.000 euros.

  Criteris de valoració

  La dotació es distribuirà de la manera següent:

  1. L'òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària i la desglossarà per tipus d'entitat local (ajuntaments, mancomunitats i diputacions), d'acord amb els criteris següents:

  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la sol·licitud.
  b) En cas que la dotació no s'haja esgotat després de procedir segons el que es disposa en el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible, en proporció a l'atur registrat de joves de menys de 30 anys del àmbit territorial corresponent.
  c) Si la dotació resulta insuficient per a procedir segons el que s'estableix en l'apartat a, es prioritzaran els sol·licitants segons l'atur més alt registrat de joves de menys de 30 anys.

  2. A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.

  3. La resolució de possibles empats es farà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents al que s'ha indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  4. En cap cas l'import assignat pot superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.

  Obligacions

  A més de les establides en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries:

  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els requerisca LABORA.
  b) Comunicar a LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  c) Formalitzar els contractes de treball per escrit, en els quals s'ha d'incloure una clàusula amb la durada d'aquests per un període de dotze mesos.
  d) Mantindre l'ocupació creada durant dotze mesos. En el supòsit de baixa de la persona treballadora, no s'admetrà la substitució per a completar el període de manteniment, amb independència de la causa que haja motivat la baixa.
  e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i els altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent, així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  f) Les entitats beneficiàries han de comptabilitzar la concessió i el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic.
  g) Mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'ha de conservar durant un termini de tres anys, a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (fet que es considera que pot tindre lloc al voltant de l'any 2025).
  h) A l'efecte de difusió pública, com que les ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, la persona beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, s'ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i, si escau, per la Iniciativa d'ocupació juvenil. Així mateix, la persona beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.
  i) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

  Sancions

  Els incompliments que es puguen qualificar com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Aportació de documentació a un expedient obert del SERVEF

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, etc.) es pot consultar la convocatòria (EMCUJU 2019) en l'apartat "Entitats" de la web de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV 8019 de 11/04/2017).
  - RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  - Extracte de la Resolució, de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici de 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  - RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'amplien els terminis per a la contractació de
  les persones joves qualificades i per a la justificació de la subvenció establits en la Resolució de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 10 d'abril (bases reguladores)

  RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Extracte de la Resolució, de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici de 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'amplien els terminis per a la contractació de les persones joves qualificades i per a la justificació de la subvenció establits en la Resolució de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.