Sol·licitud de subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 223816
|
Codi GVA: 18630
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de les ajudes és la concessió de les subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre per a programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, excloent la participació en competicions oficials. ...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent la qualitat i viabilitat del programa esportiu d'integració fins a una puntuació màxima de 100 punts i d'acord amb els següents criteris: a) Fonaments del programa esportiu, fins a un màxim de 20 punts. b) Qualitat tècnica i...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre legalment constituïdes, que realitzen programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport i que desenvolupen l'activitat objecte de subvenció en el...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà, per via electrònica, a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 31 de gener de 2024 (DOGV núm. 9735, de 29/11/2023). L'incompliment d'este termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent de l'electrònica comportarà...

Saber més
Documentació
L'imprés de sol·licitud electrònic haurà d'anar acompanyat de la següent documentació: a) Programa de l'activitat segons model disponible en la web https://ceice.gva.es/web/deporte/ayudas i en el procediment telemàtic de sol·licitud, en el qual es desenvoluparan els següents apartats: -...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya s'ha de fer exclusivament per mitjans electrònics, amb el certificat digital de l'entitat que ho sol·licita. Si no se'n té, es pot presentar amb el certificat digital personal d'un representant autoritzat amb una alta prèvia...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  QUANTIA - El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 600.000 euros com a màxim, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a 2024. - Es podrà subvencionar fins al percentatge màxim del 70% del pressupost del programa presentat. - La subvenció màxima a percebre...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).