Detall de Procediments

TECG - Ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de persones productores en el mercat interior. Es tracta d'ajudes destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris. Aquestes activitats ressaltaran les característiques o els avantatges específics dels productes en qüestió, especialment la qualitat, els mètodes de producció específics, les estrictes normes d'aplicació i el respecte del medi ambient vinculats al programa de qualitat, i podran incloure la divulgació de coneixements científics i tècnics sobre aquests productes.


  Són subvencionables les actuacions desenvolupades en matèria d'informació i promoció, destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris, inclosos en el marc de programes de qualitat diferenciada. En concret, les actuacions subvencionables podran ser les següents:
  a) Campanyes de promoció genèriques.
  b) Campanyes de publicitat genèriques a través dels diversos canals de comunicació o en els punts de venda.
  c) Elaboració de material divulgatiu i promocional.
  d) Elaboració i publicació de dossiers i monogràfics sobre aliments de qualitat.
  e) Realització de jornades tècniques.
  f) Accions de relacions públiques i missions comercials.
  g) Accions de promoció per a l'organització o participació en fires o exposicions.
  h) Estudis orientats a la millora de la promoció.

  No són subvencionables els costos i les actuacions següents:

  - La promoció de marques comercials.
  - La promoció i publicitat fora del mercat interior.
  - Les activitats que induïsquen el consumidor a comprar un producte pel seu origen particular, excepte en els casos dels productes regulats pel règim de qualitat establit pel Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i els regulats pel Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. No obstant això, podrà indicar-se l'origen d'un producte sempre que tal indicació quede subordinada al missatge principal.
  -Les activitats d'informació i promoció subvencionades a l'empara del Reglament (CE) núm. 2826/2000 del Consell, de 19 de desembre de 2000, sobre accions d'informació i de promoció dels productes agrícoles en el mercat interior.
  - Els programes que tinguen com a única finalitat garantir un control més estricte del compliment de les normes obligatòries d'acord amb la normativa comunitària o legislació nacional o autonòmica.
  - Tampoc es consideraran subvencionables els impostos recuperables.
  - No seran subvencionables les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulga aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els grups de persones productores que duguen a terme activitats d'informació i promoció en el mercat interior d'algun dels programes de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat. És a dir, els consells reguladors i les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen persones productores implicades en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides, agricultura de muntanya i marques CV).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda serà del 70 % de les despeses subvencionables efectuades, sense que la quantia màxima de les ajudes previstes puga sobrepassar la quantitat de 100.000 euros per beneficiari i any.

  Procediment de cobrament

  La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Justificants de les despeses efectuades: factures, amb una relació numerada d'aquestes, així com la documentació original que n'acredite el pagament. Les factures es presentaran en original i es marcaran amb un segell en el qual s'indicarà per a quina subvenció es presenten com a justificació i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció, a més d'assenyalar-hi, en aquest últim cas, la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció.
  b) Document de domiciliació bancària omplit degudament.
  c) Les persones sol·licitants hauran de presentar amb caràcter general:
  1r. En el cas de campanyes de publicitat: un exemplar de cada un dels elements integrants de la campanya (cartells, fullets, anuncis, etc.), així com una memòria explicativa del desenvolupament d'aquesta, en què s'assenyalen quins seran els mitjans utilitzats finalment. S'haurà d'aportar un exemplar original del mitjà de comunicació escrit o un document d'àudio o vídeo quan corresponga. En el cas d'insercions repetitives, serà suficient aportar un únic document original i una relació dels dies d'emissió o publicació de la campanya.
  2n. En el cas de participació en fires o exposicions o de l'organització d'aquestes: una memòria explicativa en què s'indiquen els mitjans materials i humans emprats, i l'especificació de les despeses efectuades, així com la vinculació d'aquestes amb l'esdeveniment, a més d'una valoració del desenvolupament de l'exposició o la fira.
  3r. En el cas de jornades tècniques, seminaris i congressos: una memòria en què s'incloga un resum dels temes que s'han exposat i de les conclusions que s'han obtingut.
  4t. En el cas d'estudis: una còpia d'aquests.
  d) Un compte justificatiu amb l'aportació de justificants de despesa (i extractes bancaris que acrediten la materialització del pagament de les factures), regulada en l'article 72 de l'RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Vegeu l'imprés associat).

  El formulari de sol·licitud de pagament ha d'incorporar una declaració responsable, que han de subscriure les persones beneficiàries, en què s'indique que no s'ha rebut ni sol·licitat cap altra ajuda econòmica ni de la UE, ni d'altres administracions públiques per al programa sol·licitat, i que coneixen les condicions establides per la normativa aplicable en la justificació de les ajudes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8765, de 18.03.2020).

  D'acord amb el que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, se suspenen els terminis fins que acabe aquest estat excepcional. No obstant això, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria es podran presentar sol·licituds de manera telemàtica.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagueren suspés, el termini de dos mesos per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'ajuda podran formalitzar-se mitjançant la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del PDR-CV 2014-2020" (vegeu l'imprés associat). S'han de dirigir a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Targeta d'identificació fiscal.
  b) Escriptura de constitució i estatuts, amb les modificacions posteriors inscrites degudament en el registre corresponent, així com el document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, legalitzats degudament.
  c) Memòria explicativa de l'objecte de la inversió que haurà d'incloure el contingut següent:
  1r. Descripció detallada de les actuacions que es desenvoluparan: descripció de cada una de les activitats previstes que efectuarà la persona sol·licitant. Es detallaran i es descriuran al màxim totes les activitats.
  2n. Avaluació econòmica dels seus avantatges.
  3r. Relació d'efectius humans i mitjans materials dels quals es disposa.
  4t. Pla cronològic dels treballs.
  d) Pressupost detallat de les despeses previstes, en què es detallarà específicament l'àmbit territorial (Comunitat Valenciana, Espanya, Unió Europea) a què correspon la despesa de cada partida, si no corresponen totes a un mateix àmbit geogràfic.

  A més, el formulari de sol·licitud d'ajuda ha d'incorporar les declaracions responsables següents, que hauran de subscriure, en tot cas, les persones sol·licitants:
  a) Declaració responsable de la veracitat de totes les dades que figuren en la sol·licitud i en la documentació que s'acompanya.
  b) Declaració responsable de no estar incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) Declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació.
  d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i l'obtenció, o no, d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb la indicació, si és el cas, dels compromisos assumits per la persona sol·licitant.
  e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.

  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, de la persona que la representa legalment, i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i amb les de la Seguretat Social. En el cas que la persona sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho haurà d'indicar expressament, i quedarà obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

  Mitjançant la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que es recullen en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, de manera que queda a disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i la inspecció posterior que s'estimen oportuns.

  No caldrà aportar la documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant d'aquesta administració, sempre que no hagen variat les dades que contenia i continuen vigents. En aquest cas, haurà d'informar el Servei de Qualitat Agroalimentària de la documentació que es tracte, el procediment, l'expedient, l'any i la unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

  Impresos associats

  [ANNEX XII] SOL·LICITUD D'AJUDES A LES ACTIVITATS D'INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DUTES A TERME PER GRUPS DE PERSONES PRODUCTORES EN EL MERCAT INTERIOR EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

  [ANNEX XIII] SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES A LES ACTIVITATS D'INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DUTES A TERME PER GRUPS DE PERSONES PRODUCTORES EN EL MERCAT INTERIOR EN EL MARC DEL PDR-CV 2014-2020

  [ANNEX V] LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució dictada per la persona titular d'aquesta direcció general posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data en què es publique o notifique, o directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga interposar qualsevol altre recurs que considere oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18736

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè presente la sol·licitud de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18736

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18536

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONTROLS

  El servei competent en matèria de promoció agroalimentària durà a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament.

  També es duran a terme, sobre la base del corresponent pla de controls previ, els oportuns controls sobre el terreny l'objecte del qual serà verificar els punts següents:
  a) L'existència de documents comptables o d'un altre tipus, en poder dels organismes o les empreses que duguen a terme les actuacions objecte d'ajuda, que justifiquen els pagaments realitzats pel beneficiari.
  b) La veracitat de la documentació acreditativa del contingut de les declaracions responsables presentades pel sol·licitant al llarg del procediment de sol·licitud de l'ajuda i de sol·licitud de pagament.
  c) La conformitat de la destinació efectiva o prevista de les actuacions amb la descripció efectuada en la sol·licitud d'ajuda.
  d) La conformitat de l'execució de les actuacions objecte de finançament públic amb la normativa vigent, especialment les normes obligatòries establides per la legislació nacional o, si és el cas, pel PDR-CV 2014-2020.
  e) El compliment dels compromisos i les obligacions derivats de la concessió de l'ajuda.

  Obligacions

  La persona beneficiària d'aquestes ajudes ha de complir amb les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell (DOUE núm. 347, de 20/12/2013).
  - Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat (DOUE núm. 227, de 31/07/2014).
  - Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm. 8113, de 25.08.2017).
  - RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a les activitats d'informació i promoció que porten a terme grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - Extracte de la Resolució d'11 de març de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes a les activitats d'informació i promoció que porten a terme grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

  Vegeu l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol.

  Vegeu la Resolució d'11 de març de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu l'extracte de la Resolució d'11 de març de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.