Ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 284306
|
Codi GVA: 18736
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de persones productores en el mercat interior.

 

Són subvencionables les actuacions desenvolupades en matèria d'informació i promoció, destinades a induir el consumidor a adquirir productes agrícoles o alimentaris, inclosos en el marc de programes de qualitat diferenciada. En concret, les actuacions subvencionables podran ser les següents:

a) Campanyes de promoció genèriques.

b) Campanyes de publicitat genèriques a través dels diversos canals de comunicació o en els punts de venda.

c) Elaboració de material divulgatiu i promocional.

d) Elaboració i publicació de dossiers i monogràfics sobre aliments de qualitat.

e) Realització de jornades tècniques.

f) Accions de relacions públiques i missions comercials.

g) Accions de promoció per a l'organització o participació en fires o exposicions.

h) Estudis orientats a la millora de la promoció.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTemini tancat
Observacions

Per part del servei competent en matèria de promoció agroalimentària es duran a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, així com els oportuns controls sobre el terreny sobre la base del corresponent pla de controls.

 

El beneficiari d'aquestes ajudes ha de complir les obligacions que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els grups de persones productores que duguen a terme activitats d'informació i promoció en el mercat interior d'algun dels programes de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat. És a dir, els consells reguladors i les entitats associatives sense ànim de lucre en què participen...

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 9630 / 03.07.2023).

Documentació
Les sol·licituds d'ajuda podran formalitzar-se mitjançant la presentació i l'ompliment de l'imprés "Sol·licitud d'ajudes a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del PDR-CV 2014-2020" (vegeu l'imprés associat)....
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les sol·licituds de concessió de l'ajuda es duran a terme en el termini màxim de sis mesos, comptats des de la data de publicació de la convocatòria. En transcórrer el termini màxim esmentat sense que s'haja notificat la resolució expressa, la persona interessada podrà considerar...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de l'ajuda es limitarà a la quantia del 70 % de les despeses subvencionables realitzades, sense superar l'ajuda els 100.000 euros anuals per beneficiari i any. El procediment de cobrament queda detallat en la base tretzena. Pagament de l'ajuda de l'annex II de l'ORDRE 21/2017, de 25 de...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  La persona beneficiària d'aquestes ajudes ha de complir amb les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  Observacions

  La resolució dictada per la persona titular d'aquesta direcció general (emesa per delegació mitjançant Acord de 26 d'abril de 2012; DOGV núm. 6809, 03.07.2012), posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més