Detall de Procediments

Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local en el període 2014-2020. GAL 4 ASSOCIACIÓ PALÀNCIA MILLARS 14/20
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local en el període 2014-2020. GAL 4 ASSOCIACIÓ PALÀNCIA MILLARS 14/20

  Objecte del tràmit

  Concedir per al període 2014-2020 les ajudes previstes en la submesura 19.2 del PDR CV-2014-2020 "Suport per a la realització de les operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu", que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d'ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

  El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020) és el document de programació de les actuacions de la Generalitat Valenciana, per a l'aplicació de la política de desenvolupament rural en el seu àmbit territorial en aquest període, i canalitza els fons europeus i nacionals destinats a aquesta política. El fons europeu que finança aquestes actuacions és el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

  La mesura 19 del PDR-CV 2014-2020, Suport per al desenvolupament local de LEADER, està destinada a millorar la governança, a mobilitzar el potencial endogen de les zones rurals i a millorar la qualitat de vida de les zones rurals, posant l'accent principalment en la promoció del desenvolupament local d'aquestes zones.
  La intervenció en el territori a través d'estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels grups d'acció local, constitueix l'essència de l'enfocament o la metodologia LEADER.
  La metodologia LEADER té com a punt principal la col·laboració entre els agents socials i econòmics d'un territori (grups d'acció local), que implementen en el seu territori una sèrie d'actuacions previstes en la seua estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP). Els grups d'acció local LEADER 2014-2020 han sigut seleccionats per mitjà de l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Les ajudes abasten tres línies d'actuacions (vegeu l'enllaç: Ajudes incloses en la submesura 19.2).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes ajudes els promotors de les inversions que es detallen a continuació:

  Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.

  Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajuntaments, mancomunitats, i entitats locals menors, així com les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.

  Els grups d'acció local (GAL, d'ara en avant)

  Requeriments

  Les persones sol·licitants han de complir una sèrie de requisits en el moment en què presenten la sol·licitud d'ajuda:

  a) Portar la comptabilitat de l'activitat subvencionada segons la normativa vigent que hi siga aplicable.

  b) Figurar en l'objecte social dels seus estatuts l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, per al cas de les persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense).

  c) Complir el requisit de ser microempresa o pime, d'acord amb la definició recollida en l'apartat 2 de l'article 4, de l'Ordre 13/2018, en el cas d'activitats econòmiques, amb independència de la forma jurídica que tinguen.

  d) Disposar del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries en cas que se sol·liciten ajudes per a realitzar obres o equipament en béns immobles que no siguen propietat del beneficiari. S'han de mantindre els compromisos de manteniment de l'activitat segons el que estableix l'article 6.d.

  e) Complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla, per a empreses amb 50 o més treballadors, segons el que preveu l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

  f) Disposar d'un pla d'igualtat d'oportunitats, en el cas d'empreses, quan així s'establisca en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els termes previstos en aquest, segons el que preveu l'article 45.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

  g) Complir l'obligació respecte a la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

  No podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques o jurídiques en les quals concórreguen les circumstàncies contingudes en el punt 3 de l'article 5 de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

  Obligacions:
  Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran vinculades, per una sèrie d'obligacions, que es recullen en l'article 6 de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament

  Aquestes ajudes estaran finançades en els termes previstos en el PDR-CV 2014-2020 pel fons FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana. Revestiran la forma de subvenció, com un percentatge de la inversió subvencionable que quedarà supeditat en la fase de pagament al percentatge de la inversió realment executada i pagada per la persona beneficiària.
  Els percentatges màxims d'ajuda i els import màxims concedibles seran els previstos en l'annex II de l'ordre d'ajudes, que podran veure's limitats, tant en percentatge com en import ,pels GAL, atenent el que estableixen els seus EDLP (annex III de l'ordre d'ajudes).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria serà d'un mes i començarà a comptar des de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'extracte d'aquesta i finalitzarà el 20 de juliol de 2022. (DOGV *Num. 9365 / 20.06.2022).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19399

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La convocatòria distingeix dues etapes de presentació de documentació. Una primera etapa que comprén dues fases: la primera des del moment de la sol·licitud d'ajuda i el moment de la concessió d'aquesta, i la segona després de la notificació de la concessió de l'ajuda, i una segona etapa en la qual, una vegada realitzada la inversió, se sol·licita el pagament de l'ajuda.

  1). Documentació mínima obligatòria per a l'aprovació de l'ajuda.

  En aquesta etapa es requerirà documentació en dos moments:

  A) Documentació que cal aportar en el moment de la SOL·LICITUD D'AJUDA.


  Model normalitzat de sol·licitud de l'ajuda degudament omplit.

  El model de sol·licitud d'ajuda consta d'apartats diferenciats en els quals s'ha de marcar amb una X la documentació que, segons els casos, s'aporta:

  1. Declaracions responsables que s'han de marcar segons com pertoque en cada cas.

  2. Documentació que han d'aportar totes les possibles persones beneficiàries. (Annex II de l'Ordre 13/2018).

  2.1. Comú a totes les persones beneficiàries
  Model de dades bàsiques del projecte
  Model d'indicadors socials i d'ocupació
  Model de declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix objecte (ajudes concurrents).
  Model de declaració d'ajudes de minimis.
  Model normalitzat de domiciliació bancària.


  2.2. Específics (únicament per a empreses)
  Model de declaració de la condició de pime.
  Model de pla empresarial i estudi de viabilitat (per a creació d'empreses no agrícoles en zones rurals)
  Model de Pla empresarial i estudi de viabilitat (per a creació i inversions en empreses agroalimentàries, i inversions en empreses no agrícoles)
  Model d'aprovisionament de matèries primeres (empreses agroalimentàries)
  Model de comercialització de productes acabats (empreses agroalimentàries)
  Model de declaració responsable del compliment de la normativa sobre medi ambient (empreses agroalimentàries)

  B) Documentació que cal aportar una vegada notificada la CONCESSIÓ DE L'AJUDA.

  Per mitjà d'un requeriment, se sol·licitarà a les persones beneficiàries dels projectes/actuacions la documentació següent, en funció del tipus de beneficiari (annex IV: Fase 2 de l'Ordre 3/2018):

  1. Documentació per a persones físiques i jurídiques de naturalesa privada.
  2. Documentació per a entitats públiques.

  2) Documentació que cal adjuntar en la fase de JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA.

  Una vegada realitzada la inversió, per al pagament de l'ajuda s'ha de presentar la documentació següent:

  Model normalitzat de sol·licitud de pagament degudament omplit

  El model de sol·licitud de pagament consta d'apartats diferenciats en els quals s'ha de marcar amb una X la documentació que, segons els casos, s'aporta.

  1. Declaracions responsables que s'han de marcar segons com pertoque en cada cas.
  2. Documentació que han d'aportar totes les possibles persones beneficiàries. (Annex II de l'Ordre 13/2018).
  2.1. Comú a totes les persones beneficiàries

  Model de compte justificatiu (persones beneficiàries privades)
  Model de compte justificatiu (persones beneficiàries públiques)
  Model d'indicadors socials i d'ocupació
  Model de declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix objecte (ajudes concurrents).
  Model de declaració d'ajudes de minimis.
  Model normalitzat de domiciliació bancària.

  2.2. Específics (únicament per a empreses)
  Model de declaració de la condició de pime.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ LEADER 2014-2020 SUBMESURA 19.2 SUPORT PER A LA REALITZACIÓ D'OPERACIONS ACORD AMB LA EDLP PDR-CV 2014-2020

  RESUM DE DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE (sol·licitud d'ajuda)

  INDICADORS DE SEGUIMENT SOCIALS I D'OCUPACIÓ (sol·licitud d'ajuda)

  DECLARACIÓ D'AJUDES CONCURRENTS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS EN PROCEDIMENTS DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

  PLA DE VIABILITAT EMPRESARIAL (CREACIÓ D'EMPRESES NO AGRÍCOLES)

  PLA DE VIABILITAT EMPRESARIAL (PER CREACIÓ D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES, INVERSIONS EN EMPRESES AGROALIMENTÀRIES EN FUNCIONAMENT, I INVERSIONS EN EMPRESES NO AGRÍCOLES EN FUNCIONAMENT)

  APROVISIONAMENT DE MATÈRIES PRIMERES (PER A LES AJUDES A EMPRESES AGROALIMENTÀRIES)

  COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ACABATS (PER A LES AJUDES AGROALIMENTÀRIES)

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE MEDI AMBIENT (PER A LES AJUDES AGROALIMENTÀRIES)

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDA

  COMPTE JUSTIFICATIU (MODEL PER A BENEFICIARIS PRIVATS)

  COMPTE JUSTIFICATIU (MODEL PER A ENTITATS LOCALS)

  INDICADORS DE SEGUIMENT SOCIALS I D'OCUPACIÓ (Sol·licitud de pagament)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos de la tramitació per a la concessió de l'ajuda

  1. La tramitació del procediment correspon a la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural, a través del servei amb competències en l'execució de l'Estratègia territorial rural de la Comunitat Valenciana.

  2. Els grups designats GAL LEADER 2014-2020, després de la signatura del conveni de col·laboració amb la conselleria competent en matèria de desenvolupament rural, actuaran com a entitats col·laboradores en la gestió de les ajudes. El procediment s'ajustarà al que estableix el conveni de col·laboració.

  3. La competència per a resoldre correspon a la persona titular de la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural.

  4. El GAL corresponent, segons àmbit territorial, examinarà les sol·licituds presentades. Si es comprova que la documentació està incompleta o defectuosa, es requerirà el peticionari perquè, en el termini de deu dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, amb la indicació que, sí així no ho fa, es considerarà que desistit de la seua sol·licitud.

  5. El GAL elaborarà un dictamen d'elegibilitat, que consistirà a comprovar l'adequació del projecte amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu. Posteriorment, s'elaborarà l'informe de viabilitat, que consistirà a determinar la viabilitat econòmica, tècnica o social del projecte. Si els dos informes són positius, el GAL procedirà la valoració de la proposta d'ajuda segons els criteris de selecció i priorització establits pel GAL, previstos en l'annex III de l'Ordre 13/2018.

  6. Realitzada la valoració de la sol·licitud d'ajuda, el GAL formularà la pertinent proposta de subvencionabilitat. La puntuació obtinguda anirà unida a un percentatge d'ajuda sobre la inversió de cada projecte. Aquesta es remetrà a la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural per a la seua aprovació, si escau, d'acord amb el que establit eix l'article 14 de l'Ordre 13/2018.

  7. El servei amb competències en l'execució de l'Estratègia territorial rural de la Comunitat Valenciana elaborarà l'informe de subvencionalitat, amb la prèvia anàlisi de les propostes de valoració remeses pel GAL, de manera que es garantisca que les actuacions objecte de les ajudes compleixen la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable i el que estableix el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i remetrà la proposta de resolució de subvenció a l'òrgan competent per a resoldre-la.

  8. La resolució contindrà la llista de persones sol·licitants a les quals s'haja concedit l'ajuda, i la seua quantia, amb l'especificació de la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la, així com la proposta fonamentada d'inadmissió o desestimació de la resta de sol·licituds.

  9. Quan l'ajuda es concedisca en règim de minimis, en la resolució de concessió de l'ajuda s'informarà cada beneficiari de l'import previst de l'ajuda equivalent de subvenció, brut, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al Reglament (UE) núm. 1407/2013.

  10. El termini màxim de resolució i notificació s'estableix en sis mesos, a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Passos de la tramitació per a pagament de l'ajuda

  1. S'obrirà nou termini per a la presentació de les sol·licituds de pagament una vegada efectuades les actuacions o fetes les despeses de l'activitat corresponent. Juntament amb la sol·licitud. s'ha d'aportar tota la documentació i les declaracions que s'indiquen en el model normalitzat de sol·licitud de pagament (vegeu l'annex V de l'Ordre 13/2018).

  2. Esgotat el termini de justificació sense que la persona beneficiària presente la documentació completa i correcta, serà requerida perquè la presente en el termini improrrogable de 15 dies hàbils.

  3. Les sol·licituds seran revisades pel GAL corresponent segons l'àmbit d'actuació i, en els casos en els quals siga necessari per a completar l'expedient, es requerirà a la persona interessada la que siga necessària amb l'objectiu de garantir els requisits de concessió.

  4. En el termini màxim de dos mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud de pagament en l'oficina del GAL, es remetrà l'expedient a la direcció general amb competències en polítiques de desenvolupament rural.

  5. Les sol·licituds seran resoltes per la persona titular de la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural, segons l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), com a organisme pagador, i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, la resolució de la persona titular de la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), o directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19399

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19399

  Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho.

  Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Llista de municipis compresos en l'àmbit territorial de cada GAL. (Vegeu l'enllaç Territori Leader 2014-2020.)

  Dades de contacte dels grups d'acció local (vegeu l'enllaç).
  - https://agroambient.gva.es/web/desarrollo-rural/grupos

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en els seus preceptes bàsics així, com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.
  Reduccions
  1. Reducció motivada per diferències entre la sol·licitud de pagament i l'import justificat:
  D'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, quan l'import justificat subvencionable presentat per la persona beneficiària en la sol·licitud de pagament i l'import de la subvenció que correspon a la inversió justificada després dels controls administratius supere el 10 %, s'aplicarà una reducció a la subvenció equivalent a la diferència entre l'import inclòs en la sol·licitud de pagament i l'import justificat subvencionable.

  2. Si l'import pagable a la persona beneficiària després de l'examen de l'admissibilitat de la despesa és inferior a la quantitat concedida en els percentatges següents, s'aplicaran les aquestes reduccions en el pagament:

  - L'import justificat i subvencionable és inferior al concedit inicialment, però arriba al 70 % o el supera. La subvenció abonable es calcularà aplicant a la subvenció justificada i admissible el percentatge de subvenció aprovat.
  - L'import justificat i subvencionable és inferior al 70 % del concedit inicialment, però igual o superior al 50 % d'aquesta quantitat. La subvenció abonable es calcularà aplicant a la inversió justificada i admissible un percentatge de subvenció igual a la meitat de l'aprovat inicialment.
  - L'import justificat i subvencionable és inferior al 50 % del concedit inicialment. La persona interessada perdrà el dret a la subvenció.

  3. En cas que siguen aplicables conjuntament els dos apartats, únicament s'aplicarà el que implique una reducció superior.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Vegeu les ajudes incloses en la submesura 19.2.

  Vegeu el mapa territori LEADER 2014-2020.

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell.
  - Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
  - Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la Política agrícola comuna.
  - Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i hi introdueix disposicions transitòries.
  - Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

  - Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen les disposicions aplicables del Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.
  - Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
  - Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  - Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.
  - Resolució de 19 de juliol de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual se seleccionen les estratègies de desenvolupament local participatiu i es designen els grups d'acció local LEADER 2014-2020 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV Num. 8092 / 26.07.2017).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual se seleccionen les estratègies de desenvolupament local participatiu i es designen els grups d'acció local LEADER 2014-2020 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV Num. 8093 / 27.07.2017).
  - ORDRE 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.
  - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.
  - RECTIFICACIÓ de la Correcció d'errors de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.
  - Resolució de 29 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. Quarta ronda de presentació de projectes.
  - Extracte de la Resolució de 29 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. Quarta ronda de presentació de projectes.
  - Ordre 1/2022, de 14 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes que preveu la submesura 19.2 del Programa de Desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local Leader 2014-2020 (DOGV Num. 9268 / 01.02.2022).
  - Resolució de 24 de març de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'acorda l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds de pagament de les ajudes que preveu la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions segons l'estratègia de desenvolupament local participatiu dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. Convocatòria 2021. Quarta ronda de presentació de projectes. Anualitat 2021 (DOGV núm. 9307 / 28.03.2022).
  - Resolució de 25 de març de 2022, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes que preveu l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, suport per a la realització d'operacions segons l'estratègia de desenvolupament local participatiu dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. Convocatòria 2021. Quarta ronda de presentació de projectes (DOGV núm. 9310 / 31.03.2022).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 25 de març de 2022, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020, de suport per a la realització d'operacions conforme amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu dels grups d'acció local Leader 2014-2020. Convocatòria 2021. Quarta ronda de presentació de projectes. (DOGV Num. 9340 / 16.05.2022).
  - Resolució de 7 de juny de 2022, del director general de Desenvolupament Rural, per la qual es modifiquen les resolucions de 19 de juliol de 2017 i de 2 de novembre de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per les quals se seleccionen les estratègies de desenvolupament local participatiu i es designen els grups d'acció local LEADER 2014-2020, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV Num. 9361 / 14.06.2022).
  - Resolució de 15 de juny de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu dels grups d'acció local Leader 2014-2020. Cinquena ronda de presentació de projectes (DOGV Num. 9365 / 20.06.2022).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

  Vegeu el Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  Vegeu el Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014.

  Veure Resolució de 19 de juliol de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.

  Veure Correcció d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2017, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.

  Vegeu l'ORDRE 13/2018, de 10 d'abril de 2018.

  Vegeu la CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril.

  Vegeu la RECTIFICACIÓ de la Correcció d'errors de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 29 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 29 de juliol de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu Ordre 1/2022, de 14 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu la Resolució de 24 de març de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu la Resolució de 25 de març de 2022, del director general de Desenvolupament Rural.

  Vegeu Correcció d'errades de la Resolució de 25 de març de 2022, del director general de Desenvolupament Rural.

  Veure Resolució de 7 de juny de 2022, del director general de Desenvolupament Rural.

  Vegeu Resolució de 15 de juny de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.