Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local en el període 2014-2020. GAL 4 ASSOCIACIÓ PALÀNCIA MILLARS 14/20

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1017485
|
Codi GVA: 19399
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir per al període 2014-2020 les ajudes previstes en la submesura 19.2 del PDR CV-2014-2020 "Suport per a la realització de les operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu", que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d'ocupació, la diversificació...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
21-06-2022
JustificacióTermini obert
21-06-2022
Observacions

Llista de municipis compresos en l'àmbit territorial de cada GAL. (Vegeu l'enllaç Territori Leader 2014-2020.) Dades de contacte dels grups d'acció local (vegeu l'enllaç). - https://agroambient.gva.es/web/desarrollo-rural/grupos

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar aquestes ajudes els promotors de les inversions que es detallen a continuació: Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada. Les entitats de dret públic de caràcter...

Saber més
Requisits

Les persones sol·licitants han de complir una sèrie de requisits en el moment en què presenten la sol·licitud d'ajuda: a) Portar la comptabilitat de l'activitat subvencionada segons la normativa vigent que hi siga aplicable. b) Figurar en l'objecte social dels seus estatuts l'activitat per a la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos de la tramitació per a la concessió de l'ajuda 1. La tramitació del procediment correspon a la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural, a través del servei amb competències en l'execució de l'Estratègia territorial rural de la Comunitat Valenciana. 2. Els grups...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria serà d'un mes i començarà a comptar des de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'extracte d'aquesta i finalitzarà el 20 de juliol de 2022. (DOGV *Num. 9365 /...

Saber més
Documentació
La convocatòria distingeix dues etapes de presentació de documentació. Una primera etapa que comprén dues fases: la primera des del moment de la sol·licitud d'ajuda i el moment de la concessió d'aquesta, i la segona després de la notificació de la concessió de l'ajuda, i una segona etapa en la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 21-06-2022
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...
  Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament Aquestes ajudes estaran finançades en els termes previstos en el PDR-CV 2014-2020 pel fons FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana. Revestiran la forma de subvenció, com un percentatge de la inversió...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, la resolució de la persona titular de la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar potestativament...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en els seus preceptes bàsics així, com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. Reduccions 1. Reducció motivada per diferències entre la sol·licitud de pagament i l'import...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 21-06-2022
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...
  Saber més