Detall de Procediments

TECG-Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local en el període 2014-2020. GAL 10 GRUP D'ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D'ALACANT
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local en el període 2014-2020. GAL 10 GRUP D'ACCIÓ LOCAL RURAL MUNTANYA D'ALACANT

  Objecte del tràmit

  Concedir per al període 2014-2020 les ajudes previstes en la submesura 19.2 del PDR CV-2014-2020 "Suport per a la realització de les operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu", que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d'ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i la millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

  El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020) és el document de programació de les actuacions de la Generalitat Valenciana per a l'aplicació de la política de desenvolupament rural en el seu àmbit territorial en aquest període, i canalitza els fons europeus i nacionals destinats a aquesta política. El fons europeu que finança aquestes actuacions és el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

  La mesura 19 del PDR-CV 2014-2020, "Suport per al desenvolupament local de LEADER", està destinada a millorar la governança, a mobilitzar el potencial endogen de les zones rurals i a millorar la qualitat de vida de les zones rurals, posant l'accent principalment en la promoció del desenvolupament local d'aquestes zones.
  La intervenció en el territori a través d'estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels grups d'acció local, constitueix l'essència de l'enfocament o la metodologia LEADER.
  La metodologia LEADER té com a punt principal la col·laboració entre els agents socials i econòmics d'un territori (grups d'acció local), que implementen en el seu territori una sèrie d'actuacions recollides en l'estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP) que tenen. Els grups d'acció local LEADER 2014-2020 han sigut seleccionats per mitjà de l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Les ajudes abasten tres línies d'actuacions (vegeu l'enllaç: Ajudes incloses en la submesura 19.2)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes ajudes els promotors de les inversions que es detallen a continuació:

  Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.

  Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors, així com les societats o les associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.

  Els grups d'acció local (GAL, d'ara en avant)

  Requeriments

  Els i les sol·licitants han de complir una sèrie de requisits en el moment de presentació de la sol·licitud d'ajuda:

  a) Portar la comptabilitat de l'activitat subvencionada segons la normativa vigent que els siga aplicable.

  b) Figurar en l'objecte social dels seus estatuts l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, per al cas de les persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense).

  c) Complir el requisit de ser microempresa o PIME, d'acord amb la definició recollida en l'apartat 2 de l'article 4, de l'Ordre 13/2018, en el cas d'activitats econòmiques, amb independència de la forma jurídica que tinguen.

  d) Disposar del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries en cas de sol·licitar ajudes per a fer obres o equipament en béns immobles que no siguen propietat del beneficiari. S'han de mantindre el compromisos de manteniment de l'activitat segons el que s'estableix en l'article 6.d.

  e) Complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla, per a empreses amb 50 treballadors o més, segons el que es preveu en l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

  f) Disposar d'un pla d'igualtat d'oportunitats, en el cas d'empreses, quan s'establisca així en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els termes previstos en aquest, segons el que es preveu en l'article 45.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

  g) Complir l'obligació pel que fa a la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

  No poden ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques en qui concórreguen les circumstàncies contingudes en el punt 3 de l'article 5 de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

  Obligacions:
  Els i les beneficiàries de les ajudes queden vinculades per una sèrie d'obligacions, que es recullen en l'article 6 de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria començarà a comptar des de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'extracte d'aquesta i finalitzarà el 15 de setembre de 2021. (DOGV 9142, 03/08/21).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19407

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La convocatòria distingeix dues etapes de presentació de documentació. Una primera etapa que comprén dues fases: la primera des del moment de la sol·licitud d'ajuda i el moment de la concessió d'aquesta, i la segona després de la notificació de la concessió de l'ajuda, i una segona etapa en la qual, una vegada realitzada la inversió, se sol·licita el pagament de l'ajuda.

  1). Documentació mínima obligatòria per a l'aprovació de l'ajuda.

  En aquesta etapa es requerirà documentació en dos moments:

  A) Documentació que cal aportar en el moment de la SOL·LICITUD D'AJUDA.


  Model normalitzat de sol·licitud de l'ajuda degudament omplit.

  El model de sol·licitud d'ajuda consta d'apartats diferenciats en els quals s'ha de marcar amb una X la documentació que, segons els casos, s'aporta:

  1. Declaracions responsables que s'han de marcar segons com pertoque en cada cas.

  2. Documentació que han d'aportar totes les possibles persones beneficiàries. (Annex II de l'Ordre 13/2018).

  2.1. Comú a totes les persones beneficiàries
  Model de dades bàsiques del projecte
  Model d'indicadors socials i d'ocupació
  Model de declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix objecte (ajudes concurrents).
  Model de declaració d'ajudes de minimis.
  Model normalitzat de domiciliació bancària.


  2.2. Específics (únicament per a empreses)
  Model de declaració de la condició de pime.
  Model de pla empresarial i estudi de viabilitat (per a creació d'empreses no agrícoles en zones rurals)
  Model de Pla empresarial i estudi de viabilitat (per a creació i inversions en empreses agroalimentàries, i inversions en empreses no agrícoles)
  Model d'aprovisionament de matèries primeres (empreses agroalimentàries)
  Model de comercialització de productes acabats (empreses agroalimentàries)
  Model de declaració responsable del compliment de la normativa sobre medi ambient (empreses agroalimentàries)

  B) Documentació que cal aportar una vegada notificada la CONCESSIÓ DE L'AJUDA.

  Per mitjà d'un requeriment, se sol·licitarà a les persones beneficiàries dels projectes/actuacions la documentació següent, en funció del tipus de beneficiari (annex IV: Fase 2 de l'Ordre 3/2018):

  1. Documentació per a persones físiques i jurídiques de naturalesa privada.
  2. Documentació per a entitats públiques.

  2) Documentació que cal adjuntar en la fase de JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA.

  Una vegada realitzada la inversió, per al pagament de l'ajuda s'ha de presentar la documentació següent:

  Model normalitzat de sol·licitud de pagament degudament omplit

  El model de sol·licitud de pagament consta d'apartats diferenciats en els quals s'ha de marcar amb una X la documentació que, segons els casos, s'aporta.

  1. Declaracions responsables que s'han de marcar segons com pertoque en cada cas.
  2. Documentació que han d'aportar totes les possibles persones beneficiàries. (Annex II de l'Ordre 13/2018).
  2.1. Comú a totes les persones beneficiàries

  Model de compte justificatiu (persones beneficiàries privades)
  Model de compte justificatiu (persones beneficiàries públiques)
  Model d'indicadors socials i d'ocupació
  Model de declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix objecte (ajudes concurrents).
  Model de declaració d'ajudes de minimis.
  Model normalitzat de domiciliació bancària.

  2.2. Específics (únicament per a empreses)
  Model de declaració de la condició de pime.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ LEADER 2014-2020 SUBMESURA 19.2 SUPORT PER A LA REALITZACIÓ D'OPERACIONS ACORD AMB LA EDLP PDR-CV 2014-2020

  RESUM DE DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE (sol·licitud d'ajuda)

  INDICADORS DE SEGUIMENT SOCIALS I D'OCUPACIÓ (sol·licitud d'ajuda)

  DECLARACIÓ D'AJUDES CONCURRENTS

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS EN PROCEDIMENTS DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

  PLA DE VIABILITAT EMPRESARIAL (CREACIÓ D'EMPRESES NO AGRÍCOLES)

  PLA DE VIABILITAT EMPRESARIAL (PER CREACIÓ D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES, INVERSIONS EN EMPRESES AGROALIMENTÀRIES EN FUNCIONAMENT, I INVERSIONS EN EMPRESES NO AGRÍCOLES EN FUNCIONAMENT)

  APROVISIONAMENT DE MATÈRIES PRIMERES (PER A LES AJUDES A EMPRESES AGROALIMENTÀRIES)

  COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES ACABATS (PER A LES AJUDES AGROALIMENTÀRIES)

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE MEDI AMBIENT (PER A LES AJUDES AGROALIMENTÀRIES)

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDA

  COMPTE JUSTIFICATIU (MODEL PER A BENEFICIARIS PRIVATS)

  COMPTE JUSTIFICATIU (MODEL PER A ENTITATS LOCALS)

  INDICADORS DE SEGUIMENT SOCIALS I D'OCUPACIÓ (Sol·licitud de pagament)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.