Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de concert del servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del concert és el Servei de Suport a l'Emancipació i Autonomia Personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat. Aquest servei es defineix com el recurs destinat a coordinar i impulsar el procés de suport i orientació, en el període de transició a la vida independent i autònoma de la població jove que, a causa de la seua situació de vulnerabilitat i dependència, requereix una atenció especialitzada d'acompanyament i seguiment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar el concert entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits per a accedir al règim d'acció concertada i per a actuar com a institucions col·laboradores en l'àmbit de la infància i l'adolescència.

  Requeriments

  a) Estar degudament inscrites en l'àrea d'atenció corresponent a infància i adolescència en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.
  b) Disposar de l'acreditació administrativa exigida per la normativa sectorial. A aquest efecte, les entitats sol·licitants han de reunir les condicions d'habilitació exigides per la disposició addicional primera de la Llei 21/1987, d'11 de novembre, per la qual es modifiquen determinats articles del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil en matèria d'adopció, per a intervindre en funcions de guarda de persones menors d'edat o de mediació: que en esl seus estatuts o regles figure com a fi la protecció de persones menors d'edat i que disposen dels mitjans materials i equips pluridisciplinars necessaris per al desenvolupament de les funcions encomanades.
  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  d) Disposar el centre o servei d'autorització de funcionament, conforme a la normativa general de serveis socials i la normativa sectorial, o estar en disposició d'obtindre-la abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En tot cas, en el moment de l'adjudicació del concert, l'entitat ha de disposar de l'autorització de funcionament. En el cas dels serveis d'acció concertada de la present convocatòria que no disposen de normativa sectorial aplicable, han de presentar, juntament amb la seua sol·licitud, una declaració responsable per la qual es comprometen a complir tots els requisits de funcionament exigits en l'annex tècnic de la present convocatòria.
  e) Acreditar que es disposa o que s'està en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del centre o servei, abans de la data de finalització del concert social o la pròrroga d'aquest. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit han de complir el que estableix la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  f) En el cas dels centres, cal acreditar la titularitat del centre o la disponibilitat per mitjà de qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o la persona titular del local on es troba situat el centre.
  g) No estar incurs en les prohibicions que estableix l'article 8 del Decret 181/2017.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import del concert per a la gestió del servei de suport a l'emancipació i l'autonomia personal de joves extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d'edat s'efectuarà d'acord amb el mòdul econòmic establit en l'annex corresponent al servei en la convocatòria.

  PAGAMENT

  El règim del pagament del concert s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per l'entitat concertada, a mes vençut, amb el previ document justificatiu de la correcta prestació del servei concertat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes a comptar a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria. DOGV núm. 8645 / 30.09.2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual s'autoritze el representant legal a participar en el procediment de selecció i la sol·licitud del concert social.
  b) Còpia del document d'identitat (DNI) del representant legal de l'entitat sol·licitant.
  c) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas que no autoritzen la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  d) Declaració responsable de l'entitat de no trobar-se incursa en cap causa de prohibició per a concertar.
  e) Memòria tècnica de funcionament del servei i activitats del centre.
  f) Relació de professionals i personal d'atenció directa amb què compta el servei, amb la indicació del nom i els cognoms dels seus components, el lloc de treball, la titulació, el tipus de relació laboral que tenen amb l'entitat titular, l'antiguitat, el nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cada un d'aquests i les funcions que realitzen.
  g) Declaracions responsables corresponents a les clàusules socials.
  h) Declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat del fet que tot el personal que presta el servei, com que exerceix professió, ofici i activitat que implica contacte habitual amb persones menors d'edat, compleix el requisit previst en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, relatiu al fet de no haver sigut condemnat per sentència ferma en els delictes indicats en aquests preceptes.
  i) Escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, que faça constar la finalitat de l'entitat.
  j) Certificat acreditatiu d'experiència en l'atenció a persones, gestió de centres o serveis, dins del sector de la infància i adolescència.
  k) Certificat de qualitat del centre o servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit han de presentar una declaració responsable en la qual es comprometen a complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  Una altra documentació que podrà presentar-se:
  a) Declaració responsable del representant de l'entitat sobre el servei de formació i supervisió de l'equip professional del centre, orientat a la millora permanent de l'organització i el funcionament del centre.
  b) Programes específics d'intervenció
  c) Declaració responsable de la persona representant de l'entitat sobre els acords de col·laboració amb entitats tant públiques com privades dirigits a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social i còpia compulsada de l'acord de col·laboració.
  d) Certificat acreditatiu relatiu a les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes, i cartes de servei referides al servei d'emancipació.
  e) Processos de participació i decisió de les persones usuàries en el servei.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD CONCERT SOCIAL PER AL SECTOR D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA PER A l'ANY 2019 I 2020

  [ANNEX VIII] MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IX] DECLARACIÓ RESPONSABLE SERVEIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2.- Instrucció de l'expedient: realització d'ofici de les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè n'esmene la falta o presente els documents requerits, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit seua petició, amb la resolució prèvia.

  3.- Proposta de resolució de la Comissió d'Avaluació, òrgan competent per a resoldre.

  4.- Resolució de concessió o denegació de concert social.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé interposar un recurs contenciós administratiu en el termini assenyalat i davant de l'òrgan determinat per la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19731

  Informació adicional

  Es presentaran exclusivament per mitjans electrònics.

  Per a dur a terme la tramitació telemàtica, haurà de seguir els següents passos:
  - accedir a la pàgina gva.es
  - dins de l'apartat "destaquem" entrar en seu electrònica
  - punxar en Empreses
  - accedir a Ajudes i subvencions
  - buscar el tràmit corresponent: "Sol·licitud de concert del servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves ex-tutelats/as que hagen aconseguit la majoria d'edat."

  Inici
 • Informació complementària

  CRITERIS DE SELECCIÓ

  Els criteris de selecció i valoració d'entitats s'efectuarà d'acord amb els criteris establits en la convocatòria següents:

  a) Els anys d'experiència acreditada en la prestació de serveis dirigits a la infància i adolescència: 22 punts.

  b) La qualitat del servei objecte del concert: 26 punts.

  c) El treball desenvolupat en l'àmbit comunitari i el grau d'inserció de l'entitat, centre o servei en el territori, desenvolupant accions i programes en col·laboració amb altres centres i serveis socials, culturals, sanitaris, d'ocupació, municipals o de la Generalitat: 22 punts.

  d) Les bones pràctiques socials i de gestió de personal, en relació amb les clàusules socials de creació d'ocupació per a persones amb dificultats, plans d'igualtat entre dones i homes, i altres de caràcter social, especialment establides en l'execució de les prestacions objecte de l'acció concertada: 20 punts.

  e) Implantació de processos de participació i decisió de les persones usuàries en els plans de centres o serveis i en els seus projectes de vida: 10 punts

  OBLIGACIONS

  Sense perjudici de les obligacions establides en les normes aplicables, són obligacions de les entitats titulars de centres i serveis concertats les obligacions específiques següents:

  a) Posar a la disposició de la Generalitat el servei o el centre previst en el concert, així com admetre en el servei o centre totes les persones usuàries que se li designen pels òrgans competents.

  b) Mantindre els requisits i les ràtios de personal en relació amb les prestacions i el nombre de persones ateses, segons es determina en la tipologia de cada recurs en els annexos de la convocatòria, durant el període de vigència del concert.

  c) Prestar el servei gratuïtament a les persones, de manera que no pot percebre cap quantitat que, directament o indirectament, supose una contrapartida econòmica pels serveis objecte del concert.

  d) Fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat, al costat de la denominació de l'entitat, centre o servei, la condició de centre o servei concertat, integrat en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

  A aquest efecte, d'acord amb la disposició addicional novena del Decret 181/2017, han de fer constar en la seua documentació i en la seua publicitat la condició de centre o servei concertat, en el termini màxim de quinze dies des de la formalització del concert social; i, igualment, els centres la totalitat de places dels quals estiguen subjectes al règim d'acord d'acció concertada han de fer constar en la seua denominació i en la seua publicitat la condició de centre concertat, i tenen el termini màxim de quaranta-cinc dies des de la formalització del concert social per a fer constar aquesta circumstància i modificar, si escau, la seua retolació i publicitat exterior.

  e) Complir, en tot moment, les condicions tècniques a les quals se subjecta el concert i mantindre els nivells de qualitat en la prestació assistencial.

  f) Adoptar les mesures adequades per a establir un sistema intern àgil de recepció, seguiment i resolució de les queixes i reclamacions que puguen presentar les persones usuàries.

  g) Complir i seguir les instruccions i directrius tècniques que formulen els òrgans competents de la Conselleria per al desenvolupament de l'activitat i garantir l'adequada prestació del servei.

  h) Disposar d'un òrgan de participació conforme a les indicacions establides en els annexos de la convocatòria.

  2. Com a condicions tècniques obligatòries, l'entitat concertant té les obligacions de:

  a) Subscriure una pòlissa d'assegurances que cobrisca la responsabilitat civil resultant de les accions del seu personal i de les persones usuàries del centre o servei, així com les contingències derivades de lesió o defunció d'aquest personal i persones usuàries en cas d'accident o com a conseqüència de la prestació del servei, amb un mínim de 30.000 euros per defunció i de 60.000 euros per a invalidesa per sinistre, sense que hi haja cap limitació per anualitat de l'assegurança, conforme estableix la disposició addicional huitena del Decret 181/2017.

  b) Desenvolupar les actuacions de control i seguiment de les actuacions concertades, amb la finalitat de garantir en tot moment la qualitat del servei.

  c) Adoptar totes les mesures necessàries per a complir amb les obligacions de protecció de dades de les persones usuàries i per a garantir el deure de reserva del seu personal, d'acord amb el que preveu l'article 13.3 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  3. Igualment, les entitats estan obligades a complir amb la legislació laboral vigent i les obligacions que comporta el conveni col·lectiu aplicable.

  4. Així mateix, estan obligades a facilitar la funció inspectora per part dels serveis d'inspecció de Serveis Socials i assumir les actuacions de control financer que corresponga a la Intervenció General de la Generalitat.

  Sancions

  L'incompliment greu o reiterat de les obligacions per part de l'entitat concertada del servei podrà donar lloc a la resolució o extinció del concert, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals en les quals s'haja pogut incórrer d'acord amb el que preveuen els articles 43 i 44 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.
  - Correcció d'errors de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.
  - Resolució de 27 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'obri un nou termini de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.(DOGV nº 8645, de 30/09/2019)

  Llista de normativa

  Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell.

  RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.

  Correcció d'errors de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.

  Vegeu Resolució de 27 de setembre de 2019.

  Llistat de seguiment

  Resolució de 21 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat dels crèdits que han de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.

  Resolució de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.

  Correcció d'errors de la Resolució de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se el règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.

  Resolució de 20 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.

  Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.