Detall de Procediment

Ajudes per al foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 211011
Codi GVA:: 1979
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-06-2023
12-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de l'ajuda és la concessió de les subvencions per al foment de les races autòctones espanyoles que recull l'annex I del Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s'estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre; i 1625/2011, de 14 de novembre, i l'Ordre 15/2014, de 20 d'octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que va aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció que descriu l'annex I i les destinades a les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes per la Comunitat Valenciana. Les ajudes només podran concedir-se a les activitats empreses o realitzades amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. Les activitats subvencionables són: a) Creació o manteniment de llibres genealògics. Els conceptes subvencionables seran les despeses derivades d'aquesta activitat, incloses les del local o l’oficina, els ordinadors i el material informàtic i el seu manteniment, o l’actualització, adquisició de material d'oficina no inventariable i contractació i despeses de personal tècnic i administratiu. b) Les que es deriven del desenvolupament del programa de millora oficialment reconegut per a la raça, en el qual es recolliran les activitats destinades a la conservació in situ d'aquesta, així com la creació i el manteniment de bancs de germosplasma en centres autoritzats oficialment i les proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del bestiar. Les ajudes aniran encaminades a sufragar les despeses relatives a la implantació i el desenvolupament dels programes de millora oficialment aprovats i els controls de rendiments per a la realització de les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de la millora.

Requisits

Requisits

1) No tindre ànim de lucre. 2) Estar oficialment reconegudes per a la gestió del llibre o llibres genealògics de la raça o les races en perill d'extinció per la Comunitat Valenciana. 3) En el cas que hi haja diverses associacions reconegudes per a una mateixa raça, siga en la mateixa comunitat autònoma o en diferents comunitats autònomes, hauran d'estar integrades en una única associació de segon grau, segons estableix l'article 10 del Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, per a poder accedir a aquestes ajudes, i ha de ser aquesta associació de segon grau la sol·licitant de les ajudes. 4) Complir els requisits que exigeixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com tindre la condició de PIME d'acord amb el que estableix l'annex I del Reglament (CE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat. 5) Complir les obligacions que preveu el Reial decret 45/2019, de 8 de febrer.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a les ajudes les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes per la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds en l’exercici 2023 per a les ajudes d’aquesta convocatòria serà d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 9615 de 12.06.2023).

Formularis documentació

A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent: a) Fotocòpia de l'acta fundacional, estatuts, NIF de l'entitat sol·licitant i justificant del poder de representació de la persona que signe la sol·licitud. b) Certificació de la persona que ocupe la secretaria de l'associació de l'acord de sol·licitar aquestes ajudes per l'òrgan competent de l'entitat. c) Memòria amb les actuacions per a les quals se sol·licita subvenció, que incloga els objectius que es pretenen aconseguir, els mitjans dels quals es disposa per a fer-ho i el pressupost estimat dels factors previstos per a cada actuació, agrupats per cada una de les dues línies d'actuació que preveu l'apartat segon. d) Llista de visites a explotacions per al desenvolupament d'actuacions que preveu la memòria. e) Certificació del nombre total d'animals que figuren actualment inscrits en el llibre genealògic, i del nombre d'animals inscrits en cada secció del llibre. f) Llista nominal dels propietaris dels animals inscrits amb informació de l'explotació i del nombre d'animals. g) Domiciliació bancària: en la sol·licitud s'ha d’indicar el número de compte en el qual es vol percebre l'ajuda. En cas de nou/nova preceptor/a o de voler donar d'alta un nou compte bancari, cal fer, a més, el tràmit telemàtic PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries. Tràmit automatitzat (sede.gva.es/va/proc22648). h) Documentació acreditativa de la condició de pime d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat, que podrà consistir en una declaració responsable de la condició de pime. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-lo, quedant obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/va/proc1979. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud de l'annex II de l'Ordre 15/2014 i documentació requerida. - Rebudes les sol·licituds, l'òrgan instructor comprovarà i verificarà que es troben degudament omplides i documentades, de conformitat amb el que estableix l'article tercer de la present convocatòria. - Si la sol·licitud no estiguera acompanyada dels documents o les dades exigides, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies, esmene el defecte amb la prevenció que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició en la resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - El cap de servei competent en matèria de ramaderia podrà recaptar del sol·licitant tota la informació i els documents que estime necessaris per a resoldre adequadament les peticions. - La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al servei amb competències en matèria de sanitat animal, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució, i es remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds. - L'òrgan col·legiat emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada i, d’acord amb aquest, serà l'encarregat de realitzar la proposta de resolució de concessió de les ajudes, a la vista de l'informe d'avaluació de les sol·licituds. - A la vista de la documentació aportada i la proposta de l'òrgan col·legiat, l'òrgan competent per a resoldre la concessió d'aquestes ajudes serà el conseller competent en matèria de ramaderia. La resolució inclourà la concessió o denegació expressa de la subvenció, de la qual estaran exclosos tots els impostos, i es farà constar expressament quins fons procedeixen dels pressupostos generals de l'Estat. - La resolució es notificarà als interessats d'acord amb el que preveu l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La pràctica d'aquesta notificació o publicació s'ha d’ajustar a les disposicions que conté l'article 41 de la llei esmentada.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Criteris de valoració Si el conjunt de les ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, es tindran en compte els criteris de valoració següents: a) Sol·licituds de les associacions de segon grau que agrupen associacions de criadors d'animals de races pures en perill d'extinció: 3 punts. b) Sol·licituds d'associacions que gestionen races autòctones en perill d'extinció: 2 punts. c) Capacitat de l'organització o associació de criadors per a desenvolupar les actuacions finançables, especialment les activitats relacionades amb el programa de millora, amb la màxima eficàcia, l’eficiència i l’economia de mitjans personals i materials, tenint en compte els censos i les explotacions: 1 punt. d) Per cada 100 exemplars de raça autòctona reconeguda: 0,0001 punts, fins a un màxim d’1 punt. e) Per cada treballador discapacitat que contracten: 0,5 punts, amb un màxim d'1 punt. f) Per cada 5 explotacions pertanyents a l'associació: 0,01 punt, amb un màxim d'un 1 punt. g) Interés socioeconòmic de la raça per a l'àrea en què s'explota: 1 punt. Si ordenats tots els expedients d'acord amb el procediment descrit, queda un grup de sol·licituds en el mateix nivell de puntuació i no és possible atendre totes les sol·licituds, es procedirà al prorratejar-les.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 13-06-2023

Documentació

Documentació

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia total de la subvenció, que es destinarà a finançar els costos que ocasione la realització de les actuacions que preveu l'apartat segon, serà amb fons dels pressupostos generals de l'Estat i no podrà superar un màxim de 24.000 euros per raça i anualitat. La quantia de la subvenció no podrà superar el cost total de l'activitat objecte de la subvenció, ni els límits que estableix el Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal, i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. a) Creació o manteniment de llibres genealògics. El percentatge de l'ajuda serà el 100 % de l'import sol·licitat, d'acord amb Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. b) Proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del bestiar. El percentatge de l'ajuda serà el 70 % de l'import sol·licitat, d'acord amb l'article 16.1.b del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Les subvencions seran compatibles amb altres que puguen concedir les administracions públiques, ens públics adscrits o dependents d'aquests, tant nacionals com internacionals, i altres persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, sempre que no se supere el cost total de l'activitat subvencionada. Així mateix, haurà de comunicar les altres subvencions o ajudes percebudes per al mateix fi i en cap cas se superarà ni la quantia ni els percentatges màxims establits, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. PAGAMENT - Efectuades les comprovacions oportunes, previ informe del Servei de Producció i Sanitat Animal de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, procedirà a tramitar el pagament de les ajudes que hagen sigut correctament justificades pel sol·licitant. - La justificació de les inversions o despeses aprovades davant de l'Administració finalitzarà el 15 de novembre de 2023.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria anual. Transcorregut aquest termini, sense que s’haja notificat la resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Termini justificació:
des de: 13-06-2023
fins a: 14-11-2023

Termini

Termini

La justificació de les inversions o despeses aprovades davant l'Administració es realitzarà abans del dia 15 de novembre de 2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).