Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per al foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de l'ajuda és la concessió de les subvencions per al foment de les races autòctones espanyoles que conté l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'establix el Programa nacional de conservació, millora i foment de races ramaderes, destinades a les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes per la Comunitat Valenciana.

  Les ajudes només podran concedir-se a les activitats empreses o realitzades després de la presentació de la sol·licitud. Les activitats subvencionables són:

  a) Creació o manteniment de llibres genealògics. Els conceptes subvencionables seran les despeses derivades d'aquesta activitat, incloses les del local o oficina, ordinadors i material informàtic i el seu manteniment o actualització, adquisició de material d'oficina no inventariable i contractació i despeses de personal tècnic i administratiu.

  b) Les que es deriven del desenvolupament del programa de millora oficialment reconegut per a la raça, en el qual es reocolliran les activitats destinades a la conservació "in situ" d'aquesta, així com la creació i manteniment de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment i les proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del bestiar. Les ajudes aniran encaminades a sufragar les despeses relatives a la implantació i desenvolupament dels programes de millora oficialment aprovats i els controls de rendiments per a la realització de les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de la millora.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a les ajudes les organitzacions o associacions de ramaders reconegudes per la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:

  Requeriments

  1) No tindre ànim de lucre.

  2) Estar oficialment reconegudes per a la gestió del llibre o llibres genealògics de la raça o races en perill d'extinció per la Comunitat Valenciana.

  3) En cas que hi haja diverses associacions reconegudes per a una mateixa raça, ja siga en la mateixa comunitat autònoma o en distintes comunitats autònomes, hauran d'estar integrades en una única associació de segon grau, segons estableix l'article 13.1 del Reial decret 2129/2088, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, per a poder accedir a aquestes ajudes, i haurà de ser aquesta associació de segon grau la sol·licitant de les ajudes.

  4) Complir els requisits exigits pels articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com tindre la condició de pime d'acord amb el que estableix l'annex I del Reglament (CE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

  5) Complir les obligacions previstes en l'article 11 del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia total de la subvenció, que es destinarà a finançar els costos que ocasione la realització de les actuacions previstes en l'apartat segon serà amb fons dels pressupostos generals de l'Estat, no podrà superar un màxim de 24.000 euros per raça i anualitat.

  La quantia de la subvenció no podrà superar el cost total de l'activitat objecte de la subvenció, ni els límits establits en el Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

  a) Creació o manteniment de llibres genealògics. El percentatge de l'ajuda serà el 100 per cent de l'import sol·licitat, d'acord amb Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

  b) Proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del bestiar. El percentatge de l'ajuda serà el 70 per cent de l'import sol·licitat, d'acord amb l'article 16.1 b del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

  Les subvencions seran compatibles amb altres que puguen concedir les administracions públiques, ens públics adscrits o dependents d'aquestes, tant nacionals com internacionals, i altres persones físiques o jurídiques de naturalesa privada sense superar el cost total de l'activitat subvencionada. Així mateix, haurà de comunicar les altres subvencions o ajudes percebudes per al mateix fi i en cap cas se superarà ni la quantia ni els percentatges màxims establits, d'acord amb el Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2020 per a les ajudes d'aquesta convocatòria serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8805, 6/5/2020).

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  Les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió del termini s'han de tramitar efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput d'aquest, segons el que preveu la disposició esmentada, llevat que s'haja alçat la suspensió en el procediment. Es considerarà amb caràcter general com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  En virtut del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual estableix la represa dels terminis administratius que s'hagueren suspés, el termini d'1 mes per a presentar sol·licituds s'inicia l'1 de juny de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

  a) Fotocòpia de l'acta fundacional, estatuts i CIF de l'entitat sol·licitant i justificant del poder de representació de la persona que signa la sol·licitud.

  b) Certificat del secretari de l'associació de conformitat de l'adopció de l'acord de sol·licitar aquestes ajudes per part de l'òrgan competent de l'entitat.

  c) Memòria amb les actuacions per a les quals se sol·licita subvenció, que incloga els objectius que es pretenen aconseguir, els mitjans de què es disposa per a això i el pressupost estimat dels factors previstos per a cada actuació, agrupats per cada una de les dues línies d'actuació previstes en l'apartat segon.

  d) Relació de visites a explotacions per al desenvolupament d'actuacions previstes en la memòria.

  e) Certificat del nombre total d'animals que figuren actualment inscrits en el llibre genealògic i del nombre d'animals inscrits en cada secció del llibre.

  f) Relació nominal dels propietaris dels animals inscrits amb informació de l'explotació i del nombre d'animals.

  g) Fitxa de manteniment de tercers degudament omplida, segons el model normalitzat, només per a aquelles entitats que concorren per primera vegada a la convocatòria o en cas de variació de dades.

  h) Documentació acreditativa de la condició de pime d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual és declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, que podrà consistir en una declaració responsable de la condició de pime.


  La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a demanar els certificats d'estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat Valenciana) i davant de la Seguretat Social.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA CONSERVACIÓ I FOMENT DE RACES DE PROTECCIÓ ESPECIAL EN PERILL D'EXTINCIÓ

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  [ANNEX B] JUSTIFICACIÓ D'AJUDES PER A LA CONSERVACIÓN I FOMENT DE RACES DE PROTECCIÓ ESPECIAL EN PERILL D'EXTINCIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud de l'annex II de l'Ordre 15/2014 i documentació requerida.

  - Rebudes les sol·licituds, l'òrgan instructor comprovarà i verificarà que es troben degudament omplides i documentades de conformitat amb el que estableix l'article tercer de la present convocatòria.

  - Si la sol·licitud no està acompanyada amb els documents o dades exigits, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies, esmene el defecte amb l'advertència que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició en la resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pública i del procediment administratiu comú.

  - El cap de servei competent en matèria de ramaderia podrà demanar al sol·licitant tota la informació i els documents que estime necessaris per a resoldre adequadament les peticions.

  - La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al servei amb competències en matèria de sanitat animal, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució, i remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds.

  - L'òrgan col·legiat emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada, i basant-se en aquest serà l'encarregat de realitzar la proposta de resolució de concessió de les ajudes, a la vista de l'informe d'avaluació de les sol·licituds.

  - A la vista de la documentació aportada i la proposta de l'òrgan col·legiat, l'òrgan competent per a resoldre la concessió d'aquestes ajudes serà el conseller competent en matèria de ramaderia. La resolució inclourà la concessió o denegació expressa de la subvenció, de la qual estaran exclosos tots els impostos, i es farà constar expressament quins fons procedeixen dels pressupostos generals de l'Estat.

  - La resolució es notificarà als interessats d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La pràctica d'aquesta notificació o publicació s'ajustarà a les disposicions que conté l'article 59 de la llei esmentada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1979

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL: http://www.gva.es/va/proc1979.

  Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Es podrà utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre els quals es troba el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Criteris de valoració

  Si el conjunt de les ajudes sol·licitades supera els fons disponibles, es tindran en compte els criteris de valoració següents:

  a) Sol·licituds de les associacions de segon grau que agrupen a associacions de criadors d'animals de races pures en perill d'extinció: 3 punts

  b) Sol·licituds d'associacions que gestionen races autòctones en perill d'extinció: 2 punts.

  c) Capacitat de l'organització o associació de criadors per a desenvolupar les actuacions a finançar, especialment les activitats relacionades amb el programa de millora, amb la major eficàcia, eficiència i economia de mitjans personals i materials, tenint en compte els censos i explotacions: 1 punt.

  d) Per cada 100 exemplars de raça autòctona reconeguda: 0,0001 punts fins a un màxim d'1 punt.

  e) Per cada treballador discapacitat que contracten: 0,5 punts, amb un màxim d'1 punt .

  f) Per cada 5 explotacions pertanyents a l'associació: 0,01 punt, amb un màxim d'un 1 punt.

  g) Interés socioeconòmic de la raça per a l'àrea en què s'explota: 1 punt.

  Si ordenats tots els expedients d'acord amb el procediment descrit, queda un grup de sol·licituds en el mateix nivell de puntuació i no és possible atendre totes les sol·licituds, es procedirà al prorrateig.

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE núm. 358, de 16/12/2006).
  - Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes (BOE núm. 23, de 27/01/09).
  - Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles (BOE núm. 295, de 08/12/11).
  - Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE núm. OJ L 193, 1.7.2014).
  - Ordre 15/2014, de 20 d'octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció i es convoquen per a l'exercici 2014 (DOCV núm. 7394, de 03/11/14).
  - Ordre 25/2016, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 15/2014, de 20 d'octubre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció i es convoquen per a l'exercici 2014 (DOGV núm. 7858, de 25/08/16).
  - Resolució de 27 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció per a l'exercici 2020 a la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes per al foment de races autòctones en perill d'extinció per a l'exercici 2020 a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre.

  Vegeu l'Ordre 15/2014, de 20 d'octubre.

  Vegeu l'Ordre 25/2016, de 8 d'agost.

  Vegeu la Resolució de 27 d'abril de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.