Detall de Procediment

Alta d'un ciutadà en el Sistema d'Informació Poblacional de la Comunitat Valenciana (SIP) per a l'accés a les prestacions sanitàries del Sistema Valencià de Salut, amb recollida de targeta en el centre de salut.

Codi SIA: 2406174
Codi GUC: 21561
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realitzar l'alta o la recuperació d'una Baixa en el Sistema d'Informació poblacional (d'ara en avant SIP) de la Comunitat Valenciana. El SIP és el registre administratiu corporatiu que conté informació administrativa i sanitària de les persones residents en la Comunitat Valenciana i d'aquelles que, no sent residents, accedeixen a les prestacions sanitàries del Sistema Valencià de Salut. El SIP té per objecte: a) La correcta identificació i registre de tots els pacients i persones usuàries del Sistema Valencià de Salut. b) Oferir informació necessària per a la valoració del grau de cobertura i atenció sanitària de la població, així com per al desenvolupament de les actuacions en matèria de salut pública. c) Facilitar l'intercanvi de dades clíniques i administratius entre els sistemes d'informació corporatius de la conselleria competent en matèria de sanitat, afavorint l'avanç cap a la interoperabilitat. El SIP recollirà, com a mínim, les dades d'identificació, localització i modalitat d'acreditació del dret a la cobertura sanitària de cadascuna de les persones registrades en ell i, quan siga procedent, l'assignació de centre i metge.

Observacions

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Nom de l'activitat de tractament: Alta d'un ciutadà/a en el Sistema d'Informació Poblacional. Finalitat del tractament: Manteniment i actualització del Sistema d'Informació Poblacional (SIP). Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Legitimació RGPD 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. Drets de les persones interessades: Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils. Les sol·licituds per a exercir aquests drets, podran presentar-se de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 Més informació: Podrà consultar el registre d'activitats de tractament de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'adreça electrònica http://www.san.gva.es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l'adreça electrònica dpd@gva.es.

Requisits

S'haurà d'aportar dades personals: data de naixement, sexe i el país de la nacionalitat. Per a poder registrar-se hauran d'especificar: - Duració de l'estada en la Comunitat Valenciana o el període de temps durant el qual estaran temporalment. - Residència habitual en un ajuntament de la Comunitat Valenciana, requereix estar empadronat a l'ajuntament corresponent de la Comunitat Valenciana. Durant el tràmit es podrà comprovar, consultant al Sistema Nacional de Salut i a l'INE (Institut Nacional d'Estadística), els drets en matèria d'assistència sanitària de l'usuari, així com la situació d'empadronament a la Comunitat Valenciana Es requereix certificat digital per a la realització d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona resident a la Comunitat Valenciana i les que, sense ser residents, accedisquen o vulguen accedir a les prestacions sanitàries del Sistema Valencià de Salut.

Termini

Durant tot l'any

Documentació

En els supòsits que s'haja d'acreditar la Residència en la Comunitat Valenciana, l'administració consultarà directament mitjançant l'accés a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, llevat que existisca l'oposició expressa de l'interessat a aquesta consulta. Aquesta oposició de l'interessat a la consulta automàtica podrà realitzar-se a través del procedimente indicat mes a baix en l'apartat informació complementària. En cas d'existir oposició expressa a la consulta electrònica, haurà d'aportar el Certificat d'empadronament en el Centre de salut assignat per residència després de realitzar el tràmit. L'alta es podrà realitzar, però estarà registrat com no empadronat fins a la verificació de l'empadronament en la nostra Comunitat. L'Administració no exigirà als interessats la presentació de documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable establisca el contrari. A aquest efecte, l'interessat haurà d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els citats documents, devent l'Administració recaptar-los electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte. Excepcionalment si no pogueren recaptar els citats documents, podran sol·licitar novament a l'interessat la seua aportació.

Taxa o pagament

No comporta taxes.

Presentació

Presencial
Podrà realitzar-se el tràmit de manera presencial en el Centre de Salut que tinga assignat d'acord amb la seua targeta SIP. Pot consultar el seu Centre de Salut en l'enllaç indicat més a baix.
Telemàtica
1. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). https://sede.gva.es/es/sede_certificados . - També s'admet Cl@ve permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat. Aquest mecanisme només s'accepta per a les persones físiques i, per tant, queden excloses les persones jurídiques (empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Així mateix, heu de tindre instal·lat en el vostre ordinador l'aplicació autofirma en el cas que vulgueu fer la signatura amb el vostre certificat digital. https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Realitzada la petició electrònica l'interessat haurà d'acudir al centre de salut corresponent al lloc de residència per a recollir la targeta sanitària individual o el document d'inclusió corresponent. En cas d'haver manifestat oposició expressa a la consulta electrònica de l'empadronament en la Comunitat Valenciana, haurà d'aportar el Certificat d'empadronament en el Centre de salut. En aquest cas fins a la verificació de l'empadronament en la nostra Comunitat, l'interessat estarà registrat com no empadronat.

òrgans de tramitació

Termini màxim

La petició serà electrònica de resposta immediata, que es completa amb la visita presencial al centre de salut per a recollir la targeta.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa