ECOVUL 2022 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2856698
|
Codi GVA: 22314
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a algun dels col·lectius vulnerables següents: a) Persones en situació...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes. Nombre de beneficiaris previstos: 470. Pressupost / quantia: 12.500.000 euros.

Normativa
 • ORDRE 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici...
 • Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca...
 • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
 • Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
 • RESOLUCIÓ de 10 d'agost de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa per segona vegada i...
 • Extracte de la Resolució de 10 d'agost de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa per...
 • RESOLUCIÓ de 5 de desembre, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa per tercera vegada i es...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES: No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 7 de març de 2022 i finalitzarà el 31 de maig de 2022. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'han de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). Si la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la...
Saber més
  Presencial

  Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) de manera telemàtica en la...

  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. - Una vegada transcorregut el termini establit sense que s'haja dictat cap...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció serà 25.200 euros. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de ser dona o persona amb diversitat funcional, l'import serà de 26.600 euros. Si en la persona contractada concorre la condició de ser víctima de violència sobre la dona o persona amb...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de la persona o l'entitat beneficiària: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre correspon per delegació a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del...
  Saber més