Detall de Procediment

Ajudes al desenvolupament i l'aplicació de projectes d'R+D+I en matèria mediambiental d'adaptació, mitigació del canvi climàtic i transició ecològica a la Comunitat Valenciana, i convocatòria corresponent a l'exercici pressupostari 2022

Codi SIA:: 2869938
Codi GVA:: 22520
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(25-07-2022
12-08-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ordre de bases i convocatòria per a l'exercici 2022 de subvencions destinades al desenvolupament i l'aplicació de projectes d'R+D+I en matèria mediambiental d'adaptació, mitigació del canvi climàtic i transició ecològica a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Requisits

1. Condicions generals a) Les que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. b) Complir les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat Valenciana, així com les obligacions davant de la Seguretat Social, així com estar al corrent en el compliment de la seua obligació de rendir comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, en el cas que hi estiguen obligats. c) No tindre cap deute per reintegrament contret amb administracions públiques ni amb les entitats que integren el sector públic instrumental, de conformitat amb el que disposa l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Condicions particulars respecte de les persones investigadores principals i els membres del grup d'investigació del projecte. a) Les persones investigadores principals hauran de tindre formalitzada la seua vinculació amb l'entitat beneficiària en una categoria professional que requerisca ser doctor/a, de tipus funcionarial, estatutària o laboral, i estar en servei actiu. b) La resta dels membres del grup d'investigació hauran de ser personal investigador doctor/a o de la titulació universitària de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, que tinga formalitzada amb un centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral i estar en servei actiu. c) Cap membre del grup, incloent-hi l'investigador principal, podrà formar part de més d'un grup d'investigació que sol·licite aquesta ajuda. d) L'entitat beneficiària serà la responsable de verificar el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i caldrà comunicar-ne qualsevol variació en un termini de 10 dies a partir del dia en què es produïsca el canvi.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

a) Universitats de la Comunitat Valenciana, de titularitat pública i privada, amb capacitat i activitat demostrada en R+D+I, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, que estiguen inscrites en el Registre d'universitats, centres i títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'universitats, centres i títols. b) Centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, incloent-hi centres tecnològics, organismes públics d'investigació, instituts d'investigació i els organismes de transferència tecnològica, tots de naturalesa pública, el principal objectiu dels quals siga realitzar de manera independent investigació fonamental, investigació industrial, desenvolupament experimental i de transmissió de tecnologia, i que, a més, tots els beneficis d'aquesta activitat es reinvertisquen en la divulgació dels seus resultats i en l'ensenyament, sempre que estiguen constituïdes vàlidament i tinguen domicili fiscal o un centre de treball a la Comunitat Valenciana. c) Parcs científics amb personalitat jurídica pròpia participada per una universitat de la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen constituïts vàlidament i tinguen domicili fiscal o un centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV nº 9389, de 22.07.2022)

Formularis documentació

1. A la sol·licitud d'ajuda caldrà adjuntar la documentació següent: a) Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de la identitat i la capacitació del seu representant i del seu objecte social. b) Memòria cientificotècnica descriptiva del projecte d'investigació, desenvolupament i innovació per al qual se sol·licita l'ajuda, signada per l'investigador principal o principals responsables del projecte, que ha de contindre, com a mínim, la informació que estableix la convocatòria. De manera orientativa, es pot consultar un model de la memòria en l'apartat de documents associats. c) Pressupost detallat per partides de l'ajuda sol·licitada, signat per la persona investigadora principal o les persones investigadores principals del projecte. d) En el cas que es produïsca una subcontractació de determinats serveis necessaris per a la realització del projecte, l'import i el contingut. No podrà subcontractar-se més d'un 50 % de l'import total del projecte presentat, i s'haurà d'acreditar el compliment de la base sisena, punts 5 i 6. e) Llista detallada dels membres del grup d'investigació, signada per la persona investigadora principal o les persones investigadores principals del projecte. f) Historial cientificotècnic del grup d'investigació, en què consten la trajectòria i els mèrits del grup, de l'investigador principal i de la resta de membres del grup d'investigació, que indique els criteris de valoració que conté la base dotzena, i la justificació documental. I, en cas que hi haja multidisciplinarietat en la composició del grup, per tal de valorar-lo adequadament, s'ha de justificar l'adequació que té al projecte. g) Currículum abreujat de les persones investigadores principals, que indique els criteris de valoració que conté la base dotzena, i la justificació documental. h) Model de manteniment de tercers degudament omplit. i) D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors i presentar la declaració responsable a què es fa referència en el punt següent, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials que té, no existisca en el mercat el suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, la qual cosa haurà de justificar-se. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, es farà segons criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. En el cas que l'entitat beneficiària de l'ajuda estiga sotmesa a la legislació de contractes del sector públic, haurà de sotmetre's al que disposa aquesta. En aquest cas, quan la quantia del contracte estiga dins de l'import màxim del contracte menor establit en aquesta normativa o se superen les quanties per al contracte menor que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, en el moment de la presentació de la sol·licitud, s'ha d'aportar la declaració responsable corresponent referida en el punt següent, i, en el moment de la justificació, s'ha d'aportar la documentació que s'ha indicat en la base dihuitena, punt tercer, apartat b. j) Títol de doctor/a de la persona investigadora principal o persones investigadores principals i vida laboral que reflectisca la vinculació amb l'entitat beneficiària en una categoria professional que requerisca ser doctor/a, de tipus funcionarial, estatutària o laboral, i estar en servei actiu. k) Titulacions de la resta de components del grup d'investigació de titulació universitària de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, vida laboral que reflectisca formalitzada amb un centre d'investigació de l'entitat beneficiària la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral i estar en servei actiu. 2. El formulari de sol·licitud d'ajuda incorporarà les següents declaracions responsables, que hauran de ser subscrites, en tot cas, per les persones sol·licitants, en què es manifeste que: a) Compleix els requisits per a accedir a la condició d'entitat beneficiària, d'acord amb els termes que estableix la base segona de la present ordre, així com les obligacions i els requisits de les entitats beneficiàries, establits en els articles 13.1 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. b) No estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició d'entitat beneficiària, assenyalada en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Declaració responsable d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. d) No és deutora en via executiva d'obligacions per resolució en ferm en procedència de reintegrament de subvencions. e) No ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari; no ha sigut declarada insolvent en qualsevol procediment; no està declarada en concurs llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni; no està subjecta a intervenció judicial ni ha sigut inhabilitada conformement amb el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. f) No ha rebut subvencions concurrents, d'acord amb el que estableix l'article 33 del Reglament de desplegament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, o, si és el cas, declara la relació exhaustiva d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats. I en aquest últim cas, el caràcter compatible d'aquestes ajudes amb l'ajuda prevista en aquestes bases, així com de l'import finançat respecte de les actuacions subvencionables, el percentatge respecte del seu cost total i, si és el cas, el compliment de la normativa comunitària. g) No s'ha fet subcontractació de serveis per a la realització de la investigació o, en cas d'haver subcontractat, no s'ha subcontractat més d'un 50 % de l'import total del projecte presentat. h) Disposa d'una comptabilitat que permeta distingir els costos i el finançament de la seua activitat econòmica davant de la seua activitat no econòmica o compleix el que estableix la base quarta. i) Que, en el cas que en els termes que preveu la base primera d'aquesta ordre les entitats beneficiàries realitzen activitats econòmiques, aquestes siguen necessàries per a l'entitat i d'abast limitat; l'activitat econòmica està relacionada directament amb el funcionament de l'entitat o estretament vinculada al seu principal ús o activitat no econòmica; consumeixen exactament les mateixes entrades (com ara material, equipament, mà d'obra i capital fix) que les activitats no econòmiques; i la capacitat assignada cada any a aquestes activitats econòmiques no supera el 20 % de la capacitat anual total de l'entitat de què es tracte. j) Es compromet a dur a terme el projecte i té capacitat administrativa, financera i operativa suficient per a complir les condicions de l'ajuda, i es compromet a presentar, en el moment de disposar d'aquestes, totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per al projecte. k) Si és el cas, que almenys una de les persones investigadores principals és dona i/o menor de 35 anys. l) Sobre el coneixement de la normativa reguladora de les presents ajudes, així com de l'obligació de donar publicitat a la procedència dels fons. m) Sobre el compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i resta de normativa en matèria de contractació. n) Que l'entitat beneficiària comunicarà qualsevol variació en el compliment de les condicions de titulació, vinculació, compatibilitat, dedicació i qualsevol altre requisit exigit al personal investigador participant, i caldrà comunicar-les en un termini de 10 dies a partir d'aquell en què es produïsca el canvi. ny) Sobre el cost total estimat del projecte respecte del qual se sol·licita l'ajuda. o) Que s'ha recaptat el consentiment de la persona investigadora principal i/o persones investigadores principals, i de la resta dels membres del grup investigador a l'efecte de verificar el compliment del que es disposa en la Base segona, apartat 2.2, respecte a aquestes dades i a la documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud i s'autoritza que aquestes dades poden ser accedits per a la seua avaluació i l'òrgan d'instrucció. p) Sobre el compliment dels principis que estableix la base setena d'aquesta ordre. q) Si és el cas, respecte del personal vinculat a altres centres que es disposa d'autorització d'aquest per a participar en el projecte, que quedarà en poder de l'entitat beneficiària. r) Les entitats que estiguen exemptes d'IVA han de remetre el certificat acreditatiu d'aquest punt. s) Declaració responsable que l'IVA practicat pot ser despesa subvencionable per no ser susceptible de recuperació. t) D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per al contracte menor, s'ha d'aportar una declaració responsable de l'entitat beneficiària sobre que s'han sol·licitat o el compromís de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per característiques especials que té, no hi haja en el mercat el nombre suficient d'entitats que els facen, presten o subministren, la qual cosa s'haurà de justificar. En el cas que l'entitat beneficiària de l'ajuda estiga sotmesa a la legislació de contractes del sector públic, haurà de sotmetre's al que es disposa en aquesta. I, en aquest cas, quan les quanties estan dins dels imports màxims establits per aquesta norma per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà d'aportar una declaració responsable sobre el fet que s'han sol·licitat o el compromís de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les especials característiques que tenen, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzen, presten o subministren, la qual cosa s'haurà de justificar. I, quan se superen les quanties per al contracte menor que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, haurà d'aportar-se una declaració responsable de l'entitat beneficiària en relació amb el fet que es disposa de l'esborrany dels plecs de contractació o el compromís d'elaboració, i el sotmetiment als tràmits procedimentals que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre. u) Sobre el compliment dels principis que estableix la base setena de l'apartat anterior d'aquesta ordre.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet següent: sede.gva.es/es/proc22520. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Es consideraran efectivament presentades les sol·licituds signades i registrades dins de termini que incloguen tant el formulari com la informació i tots els documents que determinen la convocatòria com a part integrant d'aquesta. 2. Les entitats interessades que reunisquen les condicions que preveu la base segona de la present ordre han de presentar la sol·licitud a través del model normalitzat que es publicarà en la guia PROP de la Generalitat, a través de l'enllaç següent: sede.gva.es/es/proc22520 3. Respecte de la presentació de les sol·licituds, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents: a) Les entitats sol·licitants, atés que en tot cas són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. b) La persona que represente legalment l'entitat sol·licitant serà qui haja de signar i registrar electrònicament la sol·licitud, després de fer-se càrrec dels documents que li haja entregat la persona investigadora principal o les persones investigadores principals amb les signatures originals del personal investigador, de manera que puga completar la presentació de la sol·licitud mitjançant la seua signatura electrònica. c) Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) Trajectòria de la persona investigadora principal o persones investigadores principals i la resta de membres del grup d'investigació (40 %). a.1) Fins a 20 punts: rellevància de la persona investigadora principal o persones investigadores principals. En el cas d'haver-hi més d'una persona investigadora principal, es tindrà en compte la puntuació de la persona investigadora principal que obtinga més puntuació en aquest apartat de manera global. Per a l'avaluació d'aquest criteri de valoració, s'aplicarà el barem següent: a.1.1) Fins a 10 punts: producció científica, participació en grups d'investigació internacionals, ponències en congressos internacionals. a.1.2) Fins a 10 punts: direcció de treballs fi de màster, direcció de tesis doctorals, projectes d'investigació i autoria de patents o models d'utilitat. a.2) Fins a 20 punts: trajectòria investigadora de la resta de membres del grup. Per a l'avaluació d'aquest criteri de valoració, s'aplicarà el barem següent: a.2.1) Fins a 5 punts: producció científica del grup investigador, per a la qual cosa es tindrà en compte la producció científica que s'haja publicat dins dels últims 5 anys immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. a.2.2) Fins a 5 punts: participació en grups d'investigació internacionals dins dels últims 5 anys immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. a.2.3) Fins a 4 punts: ponències en congressos internacionals, direcció de treballs fi de màster, i direcció de tesis doctorals dins dels últims 5 anys immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. a.2.4) Fins a 6 punts: participació en projectes d'investigació i autoria de patents models d'utilitat dels membres del grup dins dels últims 5 anys immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) Coherència de la composició del grup en relació amb el projecte que cal desenvolupar i l'enquadrament en l'àrea o les àrees d'investigació que s'han indicat en la base tercera d'aquesta ordre: fins a 10 punts (10 %). b.1) Fins a 5 punts per multidisciplinarietat. b.2) Fins a 5 punts: per la trajectòria prèvia del grup d'investigació en l'àrea o àrees d'investigació referides en la base tercera d'aquesta ordre, i en la que s'enquadra el projecte. C) Objectius, impactes, metodologia, pla de treball i disseny del projecte d'R+D+I, (40 %). Per a l'avaluació d'aquest criteri de valoració, s'aplicarà el barem següent: c.1) Fins a 20 punts: objectius, impactes esperats i metodologia del projecte en relació amb la temàtica d'aquest i expressats en la memòria que ha d'acompanyar la sol·licitud. c.1.1) Fins a 5 punts: adequació dels objectius plantejats. c.1.2) Fins a 10 punts: valoració dels impactes esperats. c.1.3) Fins a 5 punts: metodologia. c.2) Fins a 20 punts: pla de treball i disseny d'investigació. c.2.1) Fins a 15 punts: concreció, desenvolupament i adequació del pla de treball per a la consecució dels objectius del projecte, que es concretarà en la memòria que acompanyarà la sol·licitud. c.2.2) Fins a 5 punts: disseny d'investigació d'acord amb la memòria que ha d'acompanyar la sol·licitud. d) Adequació del pressupost a les activitats previstes (10 %). 2. Es concediran 5 punts addicionals en el cas de projectes d'investigació, desenvolupament o innovació que tinguen com a objecte actuar en dos o més de les àrees que preveu la base tercera d'aquesta ordre. 3. Es concedirà una puntuació addicional de 3 punts a les sol·licituds en què almenys una de les persones investigadores principals siga dona i es concediran 3 punts addicionals quan alguna persona investigadora principal siga menor de 35 anys, amb independència del nombre de persones investigadores principals del projecte que siguen dones o menors de 35 anys, de manera que també en aquests casos s'obtindrà una puntuació de 3 punts. No obstant això, en el cas que una mateixa persona investigadora reunisca la condició de ser dona i menor de 35 anys, s'assignaran 6 punts.

Obligacions

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent, tant europea com nacional sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les quals fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Les persones beneficiàries estan obligades a fer les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió i a justificar la seua realització en els terminis establits. 3. En particular, les entitats beneficiàries estan obligades a: a) Fer l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció a partir de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud i fins al 30 de novembre de l'any de concessió de les ajudes, llevat que s'establisca un termini diferent en la convocatòria. Qualsevol canvi que s'introduïsca en les condicions de realització de l'activitat s'ha de comunicar a l'òrgan concedent perquè l'autoritze o el denegue, si és el cas. b) Acreditar, davant de l'òrgan instructor, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i altres òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subvencions concedides. d) Comunicar a l'òrgan instructor l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat de qualsevol nacionalitat, així com la utilització de fons propis, a l'efecte del que disposa l'article 30.4 de la Llei general de subvencions, així com aportar una declaració responsable sobre el caràcter compatible de l'ajuda rebuda i amb la normativa nacional, autonòmica i comunitària. e) Respondre de la veracitat dels documents aportats. f) Actualitzar la documentació presentada que haja patit alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat, i comunicar altres ajudes públiques o privades que haja obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables. g) Complir les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. h) Acreditar la seua personalitat jurídica, referida al moment de sol·licitud de l'ajuda, en la forma adequada i dins del termini que estableix la convocatòria. i) Destinar íntegrament l'import de la subvenció a les finalitats per a les quals s'atorga. j) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents, amb la inclusió dels documents electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control. e) Reintegrar, quan corresponga segons el que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el termini legalment establit, els imports corresponents a les subvencions concedides, i remetre una còpia del document acreditatiu del reintegrament a l'òrgan instructor. En aquest últim cas, el reintegrament identificarà necessàriament, amb claredat, l'entitat beneficiària i la denominació de la infraestructura o el projecte per al qual s'haja atorgat la subvenció. De conformitat amb el que disposa l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, general de subvencions, no podran obtindre la condició de persones beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que no estiguen al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. l) Fer constar en les memòries que es redacten, així com en els treballs i les activitats realitzats, el patrocini de la conselleria que concedeix la subvenció, d'acord amb el que disposa l'apartat h de l'article 14, de la Llei general de subvencions i la normativa autonòmica aplicable en matèria de transparència i publicitat activa. m) Destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual s'haja concedit la subvenció durant un període no inferior a cinc anys, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns que es puguen inventariar. n) Difondre els resultats de les investigacions objecte de la subvenció. A aquest efecte, el personal d'investigació l'activitat investigadora del qual es finance majoritàriament amb fons públics farà pública una versió digital de la versió final dels continguts del projecte en repositoris d'accés obert reconeguts en el camp de coneixement en què s'haja desenvolupat la investigació, o en repositoris institucionals d'accés obert, sense perjudici dels acords en virtut dels quals s'hagen pogut atribuir o transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no serà aplicable quan els drets sobre els resultats de l'activitat d'investigació, desenvolupament i innovació siguen susceptibles de protecció. ny) Quan l'entitat exercisca tant activitats econòmiques com no econòmiques, haurà de distingir amb claredat entre tots dos tipus d'activitat i entre els seus costos respectius, finançament i ingressos de manera que s'evite efectivament la subvenció indirecta de l'activitat econòmica, i justificar que les activitats econòmiques consumeixen exactament les mateixes entrades (com ara material, equipament, mà d'obra i capital fix) que les activitats no econòmiques i la capacitat assignada cada any a aquestes activitats econòmiques no supera el 20 % de la capacitat anual total de l'entitat de què es tracte. o) Els requisits, el règim de compatibilitat i la dedicació dels investigadors principals i de la resta dels membres del grup d'investigació hauran de complir-se el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la data final del termini d'execució de l'actuació. p) Qualsevol altra derivada de la normativa estatal, autonòmica i comunitària que siga aplicable directament.

Observacions

Observacions

Contra la resolució d'ajudes que es dicte, que posarà fi a la via administrativa, podrà interposar-se, en el termini d'un mes, un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que haja dictat la resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. El pressupost finançable s'establirà en funció del cost total de l'activitat finançada. La quantia individualitzada de cada ajuda es determinarà atenent el pressupost finançable real de l'actuació. 2. Les ajudes podran finançar fins al 100 % de les despeses de l'actuació finançada. 3. Les quantitats concedides podran cobrir totalment o parcialment l'activitat, sense que en cap cas se supere el cost real de l'activitat finançada. 4. L'ajuda màxima per projecte subvencionat no podrà superar la quantia de 100.000 euros. La quantia de l'ajuda màxima es dividirà en els percentatges següents: Fins a un màxim del 60 % amb càrrec al capítol VII, associats a inversions. Fins a un màxim del 40 % amb càrrec al capítol IV, associats a despeses corrents. 5. La sol·licitud de pagament de la subvenció s'ha de dirigir a la Direcció General de Transició Ecològica i es podrà fer una vegada l'activitat objecte de l'ajuda s'haja executat. En tot cas, s'estableix com a data límit per a presentar la sol·licitud de pagament el dia 15 de desembre de 2022, inclusivament segons el que s'estableix en la Resolució de 18 de novembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica la data límit de presentació de sol·licituds de pagament de les ajudes convocades per l'Ordre 11/2022, de 15 de juliol, de 2022, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Per a presentar la sol·licitud de pagament de la subvenció, s'ha d'utilitzar el model i els formularis habilitats en la seu electrònica de la Generalitat. 6. Les entitats beneficiàries estaran obligades a aportar, abans que expire el termini que en la convocatòria de l'exercici pressupostari corresponent es fixe, amb la sol·licitud de pagament, la següent documentació, d'acord, si és el cas, amb les instruccions que es puguen dictar: a) Una memòria de justificació cientificotècnica que justifique el compliment de les condicions imposades en la concessió de l'ajuda, amb la indicació com a mínim de les activitats realitzades, dels resultats obtinguts i del grau de compliment de l'obligació de l'accés obert a les publicacions a les quals done lloc l'actuació finançada, quan siga aplicable. Així com de la consecució dels objectius marcats en la memòria cientificotècnica aportada amb la sol·licitud d'ajuda, els impactes generats i sobre l'efectiu compliment del pla de treball aportat. b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contindre: - Una llista classificada de les despeses i inversions de l'activitat, classe de cost elegible, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si és el cas, la data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgue d'acord amb un pressupost, s'hi han d'indicar les desviacions esdevingudes i, respecte de l'instrumental, material i equips, cost d'amortització imputable al període subvencionable. - Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el trànsit jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, si és el cas, la documentació acreditativa del pagament. - Un certificat de la persona que exerceix la representació legal de l'entitat beneficiària que especifique detalladament altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la seua procedència, així com el caràcter compatible amb la present ajuda, i l'import de les ajudes rebudes respecte del mateix projecte i actuacions subvencionades, així com el percentatge respecte del seu cost total. - D'acord amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials que té, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el facen, presten o subministren, la qual cosa s'haurà de justificar, així com, si és el cas, un informe justificatiu d'elecció de l'oferta menys econòmica. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, es farà segons criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. - Quan l'entitat beneficiària estiga sotmesa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, haurà de sotmetre's al que disposa aquesta. En aquest cas, quan les quanties estan dins dels imports màxims establits per aquesta norma per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials que té, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el facen, presten o subministren, la qual cosa s'haurà de justificar, així com, si és el cas, aportar un informe justificatiu d'elecció de l'oferta menys econòmica. I, quan se superen les quanties que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per al contracte menor s'haurà d'aportar una llista certificada i la còpia dels contractes subscrits per a la realització de les actuacions objecte d'ajuda, així com la documentació justificativa del procediment de contractació: l'adreça web del perfil del contractant, plecs, anuncis de licitació i formalització de contractes, i acords de l'òrgan de contractació. - Si és el cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos derivats d'aquests. c) Per a justificar les despeses de personal efectuades, caldrà presentar les còpies dels contractes i de les nòmines, juntament amb els butlletins de cotització TC1 i TC2 del personal contractat. d) En qualsevol cas, les entitats beneficiàries hauran de custodiar totes les factures i altres documents que acrediten les despeses i els pagaments objecte de l'ajuda en què hagen incorregut. En aquest sentit, hauran de conservar els documents justificatius de les despeses corresponents, amb la inclusió dels documents electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control. e) Totes les entitats hauran d'aportar una declaració responsable acreditativa de: - El compliment de les obligacions que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Respecte als costos d'instrumental, material i equips, declaració responsable del fet que aquest instrumental i material es destinaran al projecte durant tota la seua vida útil i el cost i l'amortització total dels quals es refereix al període subvencionable o, en cas contrari, declaració responsable sobre el percentatge d'amortització aplicable al període subvencionable de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades, i d'acord amb la normativa en matèria de subvencions. - Duració del projecte. f) Les entitats que estiguen exemptes d'IVA hauran de remetre el certificat acreditatiu d'aquesta circumstància. g) Declaració responsable que l'IVA practicat pot ser despesa subvencionable per no ser susceptible de recuperació. h) Acreditació del compliment de les normes de publicitat en matèria de subvenció exigides segons l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A aquest efecte, caldrà aportar material gràfic (fotografies, exemplars de publicacions, etc.) que evidencie el compliment d'aquestes normes.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a concedir les subvencions que s'estableixen en aquesta convocatòria serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa