TECE - Programa d'ajudes Bo Lloguer Jove. CONVOCATÒRIA 2022

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2870925
|
Codi GVA: 22540
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 02-06-2022

Fins 31-10-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar el gaudi d'un habitatge o una habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
02-06-2022 al 31-10-2022
JustificacióTemini tancat
01-06-2024 al 15-06-2024
Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

 

L'ajuda del Bo Lloguer Jove l'ha de destinar, obligatòriament, la persona beneficiària al pagament de la renda arrendatícia o preu de cessió del seu habitatge o habitació habituals i permanents, i no es podrà compatibilitzar amb cap altra ajuda que, per al pagament del lloguer o la cessió, puguen concedir les entitats locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques, excepte les que se citen a continuació.

 

No es consideraran afectats per aquesta incompatibilitat els supòsits excepcionals en què els municipis, altres entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions aporten una ajuda per a aquesta mateixa finalitat a persones beneficiàries especialment vulnerables, entenent com a tals, a aquest efecte, persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual, persones que han sigut desnonades del seu habitatge habitual, persones sense llar, persones joves extutelades per l'Administració pública o persones joves excarcerades, persones perceptores de la renda valenciana d'inclusió i les que acrediten aquesta circumstància mitjançant un informe emés dels serveis socials del municipi on residisquen. Tampoc es consideraran afectades per aquesta incompatibilitat les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social ni les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital. En aquests casos, la suma de l'ajuda del Bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no podrà excedir l'import de la renda arrendatícia o el preu de la cessió, respectivament.

 

Així mateix, tampoc es considerarà afectat per aquesta incompatibilitat el supòsit de compatibilitat amb el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, que es regula expressament en l'article 55.1 del Reial decret 42/2022, de 18 de gener. En aquest cas, la suma de les ajudes del Bo Lloguer Jove rebudes per totes i cada una de les persones convivents i l'ajuda al lloguer del Programa d'ajuda a les persones joves i per a contribuir al repte demogràfic no supere el 75 % de la renda arrendatícia o preu de cessió de l'habitatge, respectivament.

 

En el cas que les ajudes sobre un mateix habitatge superen els límits que estableixen els apartats anteriors, hauran de minorar-se en la proporció corresponent.

Normativa
 • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. (BOE 16, de 19.01.2022).
 • ORDRE 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2022 (DOGV Núm. 9352 de 01/06/2022)

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes que preveu aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots i cada un dels requisits que detalla l'apartat "Requisits".

 

No es podrà concedir l'ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge es trobe en alguna de les situacions que a continuació s'indiquen:

 

a) Ser la persona sol·licitant, cònjuge o alguna de les persones convivents amb la qual tinga parentiu de consanguinitat o afinitat en primer grau, propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya.

 

b) Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit amb què tinga relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, en tinga, al seu torn, amb la persona arrendadora o cedent de l'habitatge.

 

c) Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit, amb la qual tinga relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.

 

d) Quan entre la persona sol·licitant titular del contracte d'arrendament o cessió d'habitació i la persona arrendadora o cedent d'aquest hi haja parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat; o quan la persona arrendatària o cessionària de l'habitació siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.

 

e) D'acord amb el que disposa l'article 6.7 del Reial decret 42/2022, no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'única excepció del compliment de l'obligació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social exigit en la lletra e de l'apartat 2 d'aquest article 13, que queda exceptuat; i, segons determina l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, tampoc podran ser-ho aquelles persones o entitats que, d'acord amb el que estableix el títol VI d'aquesta llei, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma.

 

Quan la persona beneficiària canvie el seu domicili a un altre situat en el mateix municipi o en un altre municipi localitzat a la Comunitat Valenciana sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament o cessió d'ús, quedarà obligada a comunicar aquest canvi a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte, preferentment, omplint el formulari telemàtic disponible a aquest efecte en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es, en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyat, en tot cas, del nou contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació, així com d'una declaració responsable en relació amb el manteniment dels requisits que van determinar la concessió del Bo Lloguer Jove.

Requisits

- Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda.

 

- Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, hauran de trobar-se en situació d'estada o residència regular a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència han de complir aquesta condició en el moment de la sol·licitud. Les persones beneficiàries hauran de facilitar el seu número de document nacional d'identitat, així com el dels altres membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i, en cas de persones estrangeres, el número d'identificació d'estranger. No s'exigirà el permís de residència als que estiguen exclosos d'aquesta obligació d'acord amb el que estableix la legislació estatal.

 

- Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans o, en qualitat de persona cessionària, d'un contracte de cessió d'ús. En el cas de lloguer d'habitació, no és exigible que la formalització siga en els termes de la Llei 29/1994, si bé no s'admetran contractes de subarrendament d'habitació. El contracte de lloguer o ús d'habitació ha de tindre una duració mínima d'1 any.

En cas de no disposar de contracte d'arrendament o de cessió d'ús d'habitatge o habitació, la persona sol·licitant haurà d'omplir-la amb la sol·licitud formulari que ha de contindre una declaració responsable relativa a l'obligació d'aportar el contracte corresponent en el termini establit en la base tretzena.

 

- L'habitatge o habitació arrendada o cedida ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària que sol·licita l'ajuda, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant un certificat o volant d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'arrendament o cessió o en què se situe l'habitació objecte d'arrendament o cessió.

L'habitatge o l'habitació haurà de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

 

- El lloguer o la cessió de l'habitatge ha de ser igual o menor dels imports que s'estableixen a continuació:

 

Lloguer o cessió habitatge

Zona ATPMS A-1: València Import anual: 9.240 Euros Import mensual: 770 Euros

Zona ATPMS A-2: Alacant i Castelló de la Plana Import anual: 8.160 Euros Import mensual: 680 Euros

Zona ATPMS B: Import anual: 7.200 Euros Import mensual: 600 Euros

Zona ATPMS C-1 I C-2 Import anual: 6.600 Euros Import mensual: 550 Euros

Zona ATPMS A: Import anual: 5.040 Euros Import mensual: 420 Euros

 

Lloguer o cessió habitació

 

Zona ATPMS A-1: València Import anual: 3.600 Euros Import mensual: 300 Euros

Zona ATPMS A-2: Alacant i Castelló de la Plana Import anual: 3.600 Euros Import mensual: 300 Euros

Zona ATPMS B: Import anual: 3.600 Euros Import mensual: 300 Euros

Zona ATPMS C-1 I C-2: Import anual: 2.400 Euros Import mensual: 200 Euros

Zona ATPMS A: Import anual: 2.100 Euros Import mensual: 175 Euros

 

Disposen de la informació dels àmbits territorials de preu màxim superior (ATPMS) en l'apartat enllaços d'aquesta pàgina.

 

- Disposar almenys d'una font regular d'ingressos que li reporte unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit o per a arrendar o cedir, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió, iguals o inferiors a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d'habitació, no s'inclourà la renda de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge, només es consideraran les de la persona física arrendatària.

 

- Tindre rendes iguals o inferiors a 4 vegades l'IPREM, quan convisquen 2 joves, i 5 vegades, quan convisquen 3 o més joves.

Considerant, a més, que la renda individual anual de cada una de les persones que integren la unitat de convivència serà, en tot cas, igual a 3 vegades l'IPREM o inferior.

 

- Tindre rendes iguals o inferiors a 3 vegades l'IPREM per al supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació.

 

- Que en cap cas i en cap mensualitat la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge supere l'import de la renda arrendatícia o el preu de cessió.

 

- Que en el supòsit de compatibilitat que regula l'article 55.1 del Reial decret 42/2022, la suma de les ajudes del Bo Lloguer Jove rebudes per totes i cada una de les persones convivents i l'ajuda al lloguer del Programa d'ajuda a les persones joves i per a contribuir al repte demogràfic no supere el 75 % de la renda arrendatícia o el preu de cessió de l'habitatge.

Com es tramita

Procés de tramitació

El Bo Lloguer Jove es concedirà en règim de concessió directa.

 

Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària per aplicació dels criteris que conté la base cinquena, sense que siga necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre aquestes, seguint l'ordre correlatiu d'entrada en el registre de l'òrgan competent per a la tramitació, sempre que hi haja consignació pressupostària. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació aquella en què la documentació estiga completa.

 

La presentació de sol·licituds s'ha de fer com s'indica en l'apartat On dirigir-se?

 

TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

 

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no es presente la documentació que resulte exigible d'acord amb l'ordre de bases reguladores d'aquesta ajuda, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

 

Es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, a la qual es podrà accedir des de l'enllaç al portal d'Habitatge que es troba en aquesta pàgina en l'apartat Enllaços, les llistes provisionals de sol·licituds admeses i d'exclosos per resultar incompleta la documentació presentada o per no resultar acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda, amb la indicació del mitjà perquè cada sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de les llistes provisionals per mitjà d'un missatge de text SMS.

 

La publicació en la seu electrònica de la Generalitat substituirà la notificació individual, d'acord amb el que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

 

El procediment es podrà resoldre de manera parcial, a mesura que les persones o unitats de convivència sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida, que es podrà acumular a aquest efecte de conformitat amb el que disposa l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Les resolucions de concessió determinaran la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals s'haja de subjectar la persona beneficiària de l'ajuda.

 

El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació i aportat la documentació necessària per a resoldre de manera completa. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució i aquesta no s'haja notificat, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió del Bo Lloguer Jove, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tal com disposa la llei esmentada, la desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent.

 

La resolució que pose fi al procediment de concessió del Bo Lloguer Jove es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, posteriorment, en el portal de www.gva.es. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la resolució mitjançant un missatge de text SMS remés al telèfon mòbil facilitat en formular sol·licitud.

 

La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

 

Si es desestimaren sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de la resolució, s'incrementaren els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'alliberara part del crèdit disponible inicialment, per renúncia de l'adjudicatari o per no haver aportat la persona beneficiària la preceptiva justificació dins del termini, podrà proposar-se per l'òrgan instructor la concessió del Bo Lloguer Jove a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit següents a aquella en ordre de la seua presentació que estiguen completes i reunisquen els requisits per a ser persona beneficiària del Bo Lloguer Jove, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de la sol·licitud del Bo Lloguer Jove s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les 9.00 hores i romandrà obert amb caràcter continuat i permanent fins al 31 d'octubre de 2022 a les 14.00 hores, o el següent dia hàbil a la mateixa hora, mentre no s'haja esgotat el crèdit habilitat en cada exercici pressupostari per al pagament d'aquestes ajudes. Si es produïra aquesta circumstància, es publicarà un anunci en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que finalitzarà el termini de sol·licitud d'ajudes per a l'exercici corresponent.

 

En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes s'ampliara, es procediria a l'obertura novament del termini de sol·licitud de les ajudes, mitjançant un anunci publicat en la forma indicada amb anterioritat.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, l'annex I, AJUDES BO LLOGUER JOVE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022, annex II, AJUDES BO LLOGUER JOVE. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. CONVOCATÒRIA 2022 i annex III, AJUDES BO LLOGUER JOVE. AUTORITZACIÓ CONVOCATÒRIA 2022, si és el cas, degudament signats,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, és imprescindible que disposeu d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la identitat: a) Cl@ve permanent: sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis...
Saber més
  Presencial

  La sol·licitud i la documentació annexa les formalitzaran les persones interessades mitjançant un FORMULARI OMPLIT ELECTRÒNICAMENT, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es. No s'admetran les sol·licituds omplides d'una altra manera.

   

  Només es podrà presentar una sol·licitud per persona interessada, per la qual cosa, si es detecta la presentació de diverses sol·licituds de la mateixa persona, s'anul·laran d'ofici les sol·licituds duplicades i es mantindrà com a única sol·licitud la presentada en últim lloc.

   

  En el cas que es presente un nombre de sol·licituds d'ajudes per al pagament de la renda d'arrendament o preu de cessió d'habitació superior al nombre d'habitacions de què dispose un mateix habitatge segons la descripció de l'habitatge que conste en la nota simple emesa pel Registre de la Propietat, només s'admetran a tràmit les sol·licituds que es corresponguen amb el nombre d'habitacions existents segons ordre d'entrada i es rebutjaran totes les altres.

   

  La presentació del formulari de sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases d'aquesta convocatòria i de les condicions, els requisits i les obligacions que conté aquesta.

   

  Per a sol·licitar l'ajuda s'ha d'omplir el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital com sense aquest.

   

  a) Preferentment, amb certificat digital, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Bo Alquiler Jove".

  Deuen:

  1r. Emplenar formulari ETURNOS, que estarà disponible el mateix dia de la publicació de la convocatòria en la pàgina web "bonojove.gva.es" i "habitatge.gva.es" i també en l'apartat "Enllaços" d'aquesta pàgina.

  2n. En la data i l'hora de la cita assignada, cal clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat", en què podrà omplir telemàticament la sol·licitud i aportar la documentació necessària.

   

  b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d'omplir electrònicament el formulari de sol·licitud del Bo Lloguer Jove, Tramitar telemàticament, i s'imprimirà el justificant.

  Aquest JUSTIFICANT constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament SIGNAT i LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN AQUESTES BASES EN algun dels REGISTRES que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27).

   

  Si necessiteu ajuda per a omplir el formulari telemàtic, podreu ser atesos en els serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27) on sereu atesos exclusivament amb cita prèvia per a aquest tràmit: Alacant, Castelló i València.

  Així mateix, els ajuntaments i les mancomunitats, per si mateix o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament, mitjançant un certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el formulari corresponent.

  Resolució

  Quantia i cobrament
  QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ Es concedirà a les persones beneficiàries una ajuda de 250 euros mensuals considerant que, en cap cas i en cap mensualitat, la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge pot superar l'import de la renda arrendatícia o el preu de cessió...
  Saber més
  Obligacions
  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. -...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la dicte en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.