Detall de Procediment

TECE - Programa d'ajudes Bo Lloguer Jove. CONVOCATÒRIA 2022

Codi SIA: 2870925
Codi GUC: 22540
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-06-2022
31-10-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar el gaudi d'un habitatge o una habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries.

Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES L'ajuda del Bo Lloguer Jove l'ha de destinar, obligatòriament, la persona beneficiària al pagament de la renda arrendatícia o preu de cessió del seu habitatge o habitació habituals i permanents, i no es podrà compatibilitzar amb cap altra ajuda que, per al pagament del lloguer o la cessió, puguen concedir les entitats locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques, excepte les que se citen a continuació. No es consideraran afectats per aquesta incompatibilitat els supòsits excepcionals en què els municipis, altres entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions aporten una ajuda per a aquesta mateixa finalitat a persones beneficiàries especialment vulnerables, entenent com a tals, a aquest efecte, persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual, persones que han sigut desnonades del seu habitatge habitual, persones sense llar, persones joves extutelades per l'Administració pública o persones joves excarcerades, persones perceptores de la renda valenciana d'inclusió i les que acrediten aquesta circumstància mitjançant un informe emés dels serveis socials del municipi on residisquen. Tampoc es consideraran afectades per aquesta incompatibilitat les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social ni les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital. En aquests casos, la suma de l'ajuda del Bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no podrà excedir l'import de la renda arrendatícia o el preu de la cessió, respectivament. Així mateix, tampoc es considerarà afectat per aquesta incompatibilitat el supòsit de compatibilitat amb el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, que es regula expressament en l'article 55.1 del Reial decret 42/2022, de 18 de gener. En aquest cas, la suma de les ajudes del Bo Lloguer Jove rebudes per totes i cada una de les persones convivents i l'ajuda al lloguer del Programa d'ajuda a les persones joves i per a contribuir al repte demogràfic no supere el 75 % de la renda arrendatícia o preu de cessió de l'habitatge, respectivament. En el cas que les ajudes sobre un mateix habitatge superen els límits que estableixen els apartats anteriors, hauran de minorar-se en la proporció corresponent.

Requisits

- Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda. - Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, hauran de trobar-se en situació d'estada o residència regular a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència han de complir aquesta condició en el moment de la sol·licitud. Les persones beneficiàries hauran de facilitar el seu número de document nacional d'identitat, així com el dels altres membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i, en cas de persones estrangeres, el número d'identificació d'estranger. No s'exigirà el permís de residència als que estiguen exclosos d'aquesta obligació d'acord amb el que estableix la legislació estatal. - Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans o, en qualitat de persona cessionària, d'un contracte de cessió d'ús. En el cas de lloguer d'habitació, no és exigible que la formalització siga en els termes de la Llei 29/1994, si bé no s'admetran contractes de subarrendament d'habitació. El contracte de lloguer o ús d'habitació ha de tindre una duració mínima d'1 any. En cas de no disposar de contracte d'arrendament o de cessió d'ús d'habitatge o habitació, la persona sol·licitant haurà d'omplir-la amb la sol·licitud formulari que ha de contindre una declaració responsable relativa a l'obligació d'aportar el contracte corresponent en el termini establit en la base tretzena. - L'habitatge o habitació arrendada o cedida ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària que sol·licita l'ajuda, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant un certificat o volant d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'arrendament o cessió o en què se situe l'habitació objecte d'arrendament o cessió. L'habitatge o l'habitació haurà de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda. - El lloguer o la cessió de l'habitatge ha de ser igual o menor dels imports que s'estableixen a continuació: Lloguer o cessió habitatge Zona ATPMS A-1: València Import anual: 9.240 Euros Import mensual: 770 Euros Zona ATPMS A-2: Alacant i Castelló de la Plana Import anual: 8.160 Euros Import mensual: 680 Euros Zona ATPMS B: Import anual: 7.200 Euros Import mensual: 600 Euros Zona ATPMS C-1 I C-2 Import anual: 6.600 Euros Import mensual: 550 Euros Zona ATPMS A: Import anual: 5.040 Euros Import mensual: 420 Euros Lloguer o cessió habitació Zona ATPMS A-1: València Import anual: 3.600 Euros Import mensual: 300 Euros Zona ATPMS A-2: Alacant i Castelló de la Plana Import anual: 3.600 Euros Import mensual: 300 Euros Zona ATPMS B: Import anual: 3.600 Euros Import mensual: 300 Euros Zona ATPMS C-1 I C-2: Import anual: 2.400 Euros Import mensual: 200 Euros Zona ATPMS A: Import anual: 2.100 Euros Import mensual: 175 Euros Disposen de la informació dels àmbits territorials de preu màxim superior (ATPMS) en l'apartat enllaços d'aquesta pàgina. - Disposar almenys d'una font regular d'ingressos que li reporte unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit o per a arrendar o cedir, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió, iguals o inferiors a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d'habitació, no s'inclourà la renda de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge, només es consideraran les de la persona física arrendatària. - Tindre rendes iguals o inferiors a 4 vegades l'IPREM, quan convisquen 2 joves, i 5 vegades, quan convisquen 3 o més joves. Considerant, a més, que la renda individual anual de cada una de les persones que integren la unitat de convivència serà, en tot cas, igual a 3 vegades l'IPREM o inferior. - Tindre rendes iguals o inferiors a 3 vegades l'IPREM per al supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació. - Que en cap cas i en cap mensualitat la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge supere l'import de la renda arrendatícia o el preu de cessió. - Que en el supòsit de compatibilitat que regula l'article 55.1 del Reial decret 42/2022, la suma de les ajudes del Bo Lloguer Jove rebudes per totes i cada una de les persones convivents i l'ajuda al lloguer del Programa d'ajuda a les persones joves i per a contribuir al repte demogràfic no supere el 75 % de la renda arrendatícia o el preu de cessió de l'habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes que preveu aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots i cada un dels requisits que detalla l'apartat "Requisits". No es podrà concedir l'ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge es trobe en alguna de les situacions que a continuació s'indiquen: a) Ser la persona sol·licitant, cònjuge o alguna de les persones convivents amb la qual tinga parentiu de consanguinitat o afinitat en primer grau, propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. b) Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit amb què tinga relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, en tinga, al seu torn, amb la persona arrendadora o cedent de l'habitatge. c) Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit, amb la qual tinga relació de parentiu en primer grau de consanguinitat o afinitat, siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent. d) Quan entre la persona sol·licitant titular del contracte d'arrendament o cessió d'habitació i la persona arrendadora o cedent d'aquest hi haja parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat; o quan la persona arrendatària o cessionària de l'habitació siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent. e) D'acord amb el que disposa l'article 6.7 del Reial decret 42/2022, no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'única excepció del compliment de l'obligació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social exigit en la lletra e de l'apartat 2 d'aquest article 13, que queda exceptuat; i, segons determina l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, tampoc podran ser-ho aquelles persones o entitats que, d'acord amb el que estableix el títol VI d'aquesta llei, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma. Quan la persona beneficiària canvie el seu domicili a un altre situat en el mateix municipi o en un altre municipi localitzat a la Comunitat Valenciana sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament o cessió d'ús, quedarà obligada a comunicar aquest canvi a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte, preferentment, omplint el formulari telemàtic disponible a aquest efecte en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es, en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyat, en tot cas, del nou contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació, així com d'una declaració responsable en relació amb el manteniment dels requisits que van determinar la concessió del Bo Lloguer Jove.

Normativa del procediment

  • Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. (BOE 16, de 19.01.2022).
  • ORDRE 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2022 (DOGV Núm. 9352 de 01/06/2022)

Termini

El termini de presentació de la sol·licitud del Bo Lloguer Jove s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les 9.00 hores i romandrà obert amb caràcter continuat i permanent fins al 31 d'octubre de 2022 a les 14.00 hores, o el següent dia hàbil a la mateixa hora, mentre no s'haja esgotat el crèdit habilitat en cada exercici pressupostari per al pagament d'aquestes ajudes. Si es produïra aquesta circumstància, es publicarà un anunci en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica que finalitzarà el termini de sol·licitud d'ajudes per a l'exercici corresponent. En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes s'ampliara, es procediria a l'obertura novament del termini de sol·licitud de les ajudes, mitjançant un anunci publicat en la forma indicada amb anterioritat.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, l'annex I, AJUDES BO LLOGUER JOVE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022, annex II, AJUDES BO LLOGUER JOVE. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. CONVOCATÒRIA 2022 i annex III, AJUDES BO LLOGUER JOVE. AUTORITZACIÓ CONVOCATÒRIA 2022, si és el cas, degudament signats, s'aportarà: - Còpia completa del contracte d'arrendament, formalitzat de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, o de cessió d'ús de l'habitatge, en vigor; o còpia del contracte de lloguer o ús de l'habitació, si és el cas. En tots els casos, el document haurà de ser signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les seues pàgines amb esment exprés de l'import del lloguer o preu de cessió, així com el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora o cessionària. En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots. Així mateix, s'ha d'aportar la referència cadastral de l'habitatge individualitzat. En el cas que no existira la referència cadastral individualitzada de l'habitatge arrendat o cedit o on es localitze l'habitació subjecta a lloguer o cessió, la persona sol·licitant haurà d'aportar un certificat emés per la Gerència Territorial del Cadastre o la referència cadastral del sòl o de la finca en què es troba l'habitatge, complementats, si és el cas, amb la informació addicional necessària que permeta verificar la identificació de l'habitatge. En el cas que la persona sol·licitant no disposara de contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació, però estiguera en condicions de subscriure'l, el corresponent contracte d'arrendament o cessió haurà de formalitzar-se i aportar-se a l'Administració en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de l'ajuda, que quedarà condicionada a la seua aportació. Aquesta documentació s'aportarà com s'indica en l'anterior apartat. - En el cas de lloguer o cessió d'ús d'habitació, nota simple expedida pel Registre de la Propietat acreditativa de la propietat i descripció de l'habitatge en què conste el nombre d'habitacions existents. - Certificat o volant únic d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'arrendament o cessió o en el qual se situe l'habitació objecte d'arrendament o cessió. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que hi figuren empadronades en la data de la sol·licitud, i l'ha d'aportar necessàriament el peticionari de l'ajuda. Sense perjudici d'errors materials o de fet que puguen concórrer en el document esmentat, no es podran modificar les divergències existents entre les persones incloses en el certificat o volant únic d'empadronament expedit per l'ajuntament i les persones que integren la unitat de convivència assenyalades en la sol·licitud amb posterioritat a la seua presentació. Quan la persona peticionària de l'ajuda tinga la custòdia compartida de fills o filles menors i per tal motiu només estiguen empadronats en un dels habitatges dels progenitors i no en el de l'altre, s'ha de presentar, a més, la sentència o resolució judicial que acredite el règim de custòdia assignat respecte d'aquests menors, que es consideraran integrats en la unitat de convivència de cada un dels progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establit. Per al cas d'arrendament o cessió d'ús d'habitació, haurà d'aportar-se certificat que acredite l'empadronament del titular del contracte en l'habitatge del qual forma part l'habitació amb data anterior o simultània a la sol·licitud de l'ajuda. En el cas de persones beneficiàries que no disposen de contracte en el moment de formular la sol·licitud, però estiguen en condicions d'accedir a un arrendament o cessió d'habitatge o habitació, el certificat o volant esmentat haurà d'aportar-se en el termini de 3 mesos des de la publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el DOGV, i la concessió de l'ajuda quedarà condicionada a la seua aportació. La documentació esmentada s'ha d'aportar, preferentment, a través del tràmit telemàtic establit a aquest efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - A l'efecte de complir amb la base 5a. 1 f), els qui estiguen treballant per compte propi o alié, el personal investigador en formació i les persones perceptores d'una prestació social pública de caràcter periòdic, contributiva o assistencial, si NO HAN MARCAT la casella "VIDA LABORAL", de l'apartat C) de l'Annex I "AJUDES BONO LLOGUER JOVE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022", que autoritza l'administració a consultar les dades, han de presentar certificat de vida laboral de, almenys, 3 mesos d'antiguitat, en els 6 mesos immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una duració prevista de la font d'ingressos de, almenys, sis mesos comptats des del dia de la seua sol·licitud. - Si la font regular d'ingressos de la persona sol·licitant consistira en activitats empresarials, professionals o artístiques, haurà d'acompanyar declaració censal d'inici d'activitat o certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'alta en l'activitat. - Documentació acreditativa del pagament de la renda de lloguer o preu de la cessió corresponents a les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a l'1 de gener de 2022 fins al dia en el qual se sol·licita l'ajuda, llevat que el contracte tinga una vigència de menys termini, cas en què s'acreditarà el pagament des de l'inici del contracte, i la presentació d'aquests rebuts serà obligatòria juntament amb la sol·licitud. - Només en el cas de ser nou perceptor d'ajudes de la Generalitat o de canvi de número de compte bancari, caldrà presentar l'imprés de domiciliació bancària degudament omplit, en què es designe el compte en el qual es farà l'ingrés de les ajudes. - Únicament en el cas que s'haja d'acreditar la compatibilitat per a ser beneficiari de l'ajuda amb alguna altra que li haja sigut concedida, haurà d'acompanyar-se de la documentació acreditativa de la situació d'especial vulnerabilitat de la persona jove peticionària a què fa referència la base desena, mitjançant la presentació de la documentació següent: a) Sol·licituds presentades per dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial que acredite fefaentment aquesta circumstància. b) Sol·licituds presentades per persones afectades per procés de desnonament: la documentació judicial que així ho acredite. e) Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. d) Sol·licitades per persones joves extutelades per l'Administració pública: Resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. e) Sol·licituds per persones joves excarcerades: resolució de posada en llibertat per l'autoritat competent. f) Sol·licituds per persones joves perceptores de la renda valenciana d'inclusió: documentació acreditativa d'aquesta circumstància expedida per la conselleria competent per a la concessió d'aquesta prestació. g) Sol·licituds formulades per persones joves incurses en qualsevol altra causa de vulnerabilitat: informe emés pels serveis socials del municipi on residisquen acreditatius de tal circumstància. - Declaracions responsables, signada per la persona que formula la sol·licitud i per la resta de persones convivents majors de 16 anys, si és el cas, en el document annex que acompanya el formulari electrònic de sol·licitud, referides als punts que s'exposen a continuació: a) Identificació de les persones que integren la unitat de convivència per tindre la seua residència habitual i permanent en l'habitatge, hagen subscrit o no el contracte d'arrendament o cessió de l'habitatge o habitació. b) En el cas de ser arrendatari o cessionari d'habitatge, no ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. A aquest efecte, no es considerarà que s'és persona propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota d'aquesta i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuaran d'aquest requisit les persones que siguen titulars d'un habitatge i acrediten la no disponibilitat d'aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat de convivència. c) No tindre la persona arrendatària, la persona cessionària o, en cas de ser titular de contracte d'arrendament o cessió d'habitatge, qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora o cedent de l'habitatge. d) No ser la persona arrendatària, la persona cessionària o, en cas de ser titular de contracte d'arrendament o cessió d'habitatge, qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit, soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent. e) Compliment de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Així com no haver sigut subjecte d'una revocació d'alguna de les ajudes que preveu aquest o l'anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputable al sol·licitant. - Autorització de la persona sol·licitant i de les que integren la unitat de convivència majors de 16 anys, si és el cas, per a permetre a l'Administració de la Generalitat reclamar tota la informació necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits en les bases de la convocatòria per a ser beneficiari de l'ajuda en el marc de col·laboració que s'establisca amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Direcció General de Cadastre, entitats gestores de la Seguretat Social i altres administracions públiques competents. Particularment, l'autorització s'ha de dirigir a recaptar de l'Agència Estatal d'Administració Tributària la informació de l'IRPF que permeta valorar el compliment dels requisits que preveu la base 5.e. L'autorització es concedirà, així mateix, per a procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, sense que la informació de caràcter tributari o econòmica rebuda puga ser cedida a tercers. Tot això, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i les seues normes de desplegament. En el cas que la persona jove sol·licitant o alguna persona integrant de la unitat de convivència manifeste oposició expressa al fet que l'Administració de la Generalitat recapte a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, a la consulta de dades amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o, en el cas de persones no obligades a presentar declaració d'IRPF, s'haurà de presentar la documentació a què fa referència la base setena.

Presentació

Presencial
La sol·licitud i la documentació annexa les formalitzaran les persones interessades mitjançant un FORMULARI OMPLIT ELECTRÒNICAMENT, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es. No s'admetran les sol·licituds omplides d'una altra manera. Només es podrà presentar una sol·licitud per persona interessada, per la qual cosa, si es detecta la presentació de diverses sol·licituds de la mateixa persona, s'anul·laran d'ofici les sol·licituds duplicades i es mantindrà com a única sol·licitud la presentada en últim lloc. En el cas que es presente un nombre de sol·licituds d'ajudes per al pagament de la renda d'arrendament o preu de cessió d'habitació superior al nombre d'habitacions de què dispose un mateix habitatge segons la descripció de l'habitatge que conste en la nota simple emesa pel Registre de la Propietat, només s'admetran a tràmit les sol·licituds que es corresponguen amb el nombre d'habitacions existents segons ordre d'entrada i es rebutjaran totes les altres. La presentació del formulari de sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases d'aquesta convocatòria i de les condicions, els requisits i les obligacions que conté aquesta. Per a sol·licitar l'ajuda s'ha d'omplir el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital com sense aquest. a) Preferentment, amb certificat digital, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Bo Alquiler Jove". Deuen: 1r. Emplenar formulari ETURNOS, que estarà disponible el mateix dia de la publicació de la convocatòria en la pàgina web "bonojove.gva.es" i "habitatge.gva.es" i també en l'apartat "Enllaços" d'aquesta pàgina. 2n. En la data i l'hora de la cita assignada, cal clicar en l'enllaç "Tramitar amb certificat", en què podrà omplir telemàticament la sol·licitud i aportar la documentació necessària. b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d'omplir electrònicament el formulari de sol·licitud del Bo Lloguer Jove, Tramitar telemàticament, i s'imprimirà el justificant. Aquest JUSTIFICANT constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament SIGNAT i LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN AQUESTES BASES EN algun dels REGISTRES que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27). Si necessiteu ajuda per a omplir el formulari telemàtic, podreu ser atesos en els serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27) on sereu atesos exclusivament amb cita prèvia per a aquest tràmit: Alacant, Castelló i València. Així mateix, els ajuntaments i les mancomunitats, per si mateix o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament, mitjançant un certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el formulari corresponent.
Telemàtica
Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, és imprescindible que disposeu d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la identitat: a) Cl@ve permanent: sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de conéixer el ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP). Es pot sol·licitar en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobareu en l'URL: https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html#.YIlyVZAzaUl b) Certificat electrònic (incloent-hi el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En l'apartat Enllaços d'aquesta pàgina podreu accedir a la Guia informativa de com obtindre la Cl@ve i el certificat digital.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El Bo Lloguer Jove es concedirà en règim de concessió directa. Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària per aplicació dels criteris que conté la base cinquena, sense que siga necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre aquestes, seguint l'ordre correlatiu d'entrada en el registre de l'òrgan competent per a la tramitació, sempre que hi haja consignació pressupostària. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació aquella en què la documentació estiga completa. La presentació de sol·licituds s'ha de fer com s'indica en l'apartat On dirigir-se? TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no es presente la documentació que resulte exigible d'acord amb l'ordre de bases reguladores d'aquesta ajuda, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, a la qual es podrà accedir des de l'enllaç al portal d'Habitatge que es troba en aquesta pàgina en l'apartat Enllaços, les llistes provisionals de sol·licituds admeses i d'exclosos per resultar incompleta la documentació presentada o per no resultar acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda, amb la indicació del mitjà perquè cada sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de les llistes provisionals per mitjà d'un missatge de text SMS. La publicació en la seu electrònica de la Generalitat substituirà la notificació individual, d'acord amb el que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. El procediment es podrà resoldre de manera parcial, a mesura que les persones o unitats de convivència sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida, que es podrà acumular a aquest efecte de conformitat amb el que disposa l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les resolucions de concessió determinaran la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals s'haja de subjectar la persona beneficiària de l'ajuda. El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació i aportat la documentació necessària per a resoldre de manera completa. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució i aquesta no s'haja notificat, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió del Bo Lloguer Jove, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tal com disposa la llei esmentada, la desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent. La resolució que pose fi al procediment de concessió del Bo Lloguer Jove es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, posteriorment, en el portal de www.gva.es. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la resolució mitjançant un missatge de text SMS remés al telèfon mòbil facilitat en formular sol·licitud. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú. Si es desestimaren sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de la resolució, s'incrementaren els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'alliberara part del crèdit disponible inicialment, per renúncia de l'adjudicatari o per no haver aportat la persona beneficiària la preceptiva justificació dins del termini, podrà proposar-se per l'òrgan instructor la concessió del Bo Lloguer Jove a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit següents a aquella en ordre de la seua presentació que estiguen completes i reunisquen els requisits per a ser persona beneficiària del Bo Lloguer Jove, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

òrgans de tramitació

Serveis territorials d'habitatge i rehabilitació d'Alacant, València i Castelló.

Obligacions

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. - Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides. - Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la dicte en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en aplicació del que estableix l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ Es concedirà a les persones beneficiàries una ajuda de 250 euros mensuals considerant que, en cap cas i en cap mensualitat, la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge pot superar l'import de la renda arrendatícia o el preu de cessió que conste en el contracte. En el cas que les ajudes sobre un mateix habitatge superara el 100 % de la renda arrendatícia o del preu de cessió, l'import de l'ajuda de totes i cada una de les persones beneficiàries serà minorat en la proporció corresponent. Les ajudes es concediran per un termini de 2 anys. ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ FORMA DE PAGAMENT El Bo Lloguer Jove es concedirà en règim de concessió directa atesa la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària, sense que siga necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre aquestes, seguint l'ordre correlatiu d'entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, sempre que hi haja consignació pressupostària. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació aquella en què la documentació estiga completa. JUSTIFICACIÓ El Bo Lloguer Jove s'abonarà a la persona beneficiària amb caràcter general, de manera periòdica, prèvia aportació dels rebuts corresponents i la sol·licitud de pagament en els terminis que s'assenyalen a continuació, terminis que seran de compliment obligatori: - 1r pagament en el moment de concessió del Bo Lloguer Jove equivalent a les mensualitats de lloguer o de preu de cessió de l'habitatge o habitació que es corresponguen amb els justificants bancaris o rebuts presentats juntament amb la sol·licitud de l'ajuda, en el cas que es disposara de contracte d'arrendament o cessió d'habitatge o habitació i s'haja aportat juntament amb la sol·licitud. Si no s'ha aportat un contracte d'arrendament o cessió d'habitatge o habitació juntament amb la sol·licitud, es realitzarà un 1r pagament a compte del Bo Lloguer Jove concedit equivalent a 2 mensualitats de lloguer o cessió d'habitatge o habitació, segons haja indicat el beneficiari en la seua sol·licitud. Si la persona beneficiària no aporta el contracte d'arrendament o cessió d'habitatge o habitació en el termini de 2 mesos des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de l'ajuda, no es procedirà al pagament de cap altra mensualitat més de l'ajuda concedida, i s'iniciaran les actuacions per al reintegrament de les quantitats abonades a compte. - Respecte al 2n i successius pagaments, la persona beneficiària haurà de presentar els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o habitació: a) Durant els dies 1 a 15 del mes següent a la notificació/publicació de la resolució de concessió de l'ajuda que haja abonat amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment de la sol·licitud de pagament. b) Durant els dies 1 a 15 del mes d'octubre, abonats fins a aquest moment que no s'hagen presentat durant els terminis anteriors. c) Durant els dies 1 a 15 del mes de gener de 2023, abonats fins a aquest moment que no s'hagen presentat durant els terminis anteriors. d) Durant els dies 1 al 15 del mes següent a l'obertura del pressupost de l'exercici 2023, la qual es publicarà en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es presentaran els rebuts corresponents a les mensualitats de l'exercici 2023 que hagen sigut abonats des del mes de gener, inclusivament. e) Durant els dies 1 al 15 del mes de juny, abonats fins a aquest moment, que no s'hagen presentat durant els terminis anteriors. f) Finalitzat el període per al qual s'ha concedit l'ajuda i durant el mes de gener de l'any 2024, es procedirà a justificar-ne la destinació que quede pendent de justificar mitjançant la presentació dels rebuts pendents que hagen sigut abonats finalitzat el termini anterior. MANERA DE PRESENTAR ELS REBUTS La presentació dels rebuts s'ha de fer juntament amb la sol·licitud de pagament, que s'omplirà telemàticament i es presentarà, preferentment, a través del procediment electrònic establit a aquest efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, www.gva.es, en què es podrà obtindre el formulari de sol·licitud de pagament per a omplir. En cas de no utilitzar-se el tràmit electrònic previst per a la presentació dels rebuts, la persona interessada haurà d'omplir electrònicament el formulari de sol·licitud de pagament, imprimir-lo i, degudament signat, presentar-lo juntament amb els rebuts corresponents en qualsevol de les formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els documents acreditatius del pagament del lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació rebuts presentats de manera diferent o fora del termini establit no es tindran en compte per a l'abonament de l'ajuda. Les persones que hagen facilitat un número de telèfon mòbil de contacte en formular la sol·licitud seran avisades de l'obertura dels terminis de presentació dels rebuts mitjançant la remissió d'un SMS. Efectuat el primer pagament de la subvenció a les persones beneficiàries, s'entendrà acceptada aquesta. No obstant l'anterior, les persones beneficiàries podran presentar un escrit de renúncia tal com estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini de deu dies següents a la notificació/publicació de la resolució de concessió de l'ajuda, transcorregut el qual no s'acceptarà cap renúncia. La renúncia al Bo Lloguer Jove s'ha de fer mitjançant un formulari omplit telemàticament, i presentat preferentment a través del procediment electrònic establit a aquest efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, www.gva.es, en què es podrà obtindre el formulari de renúncia per a omplir. En cas que no s'utilitze el tràmit electrònic previst per a la presentació de la renúncia, la persona interessada ha d'omplir electrònicament el formulari de renúncia imprimir-lo i, degudament signat, presentar-lo en qualsevol de les formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. ACREDITACIÓ PAGAMENT RENDA LLOGUER O CESSIÓ DE L'HABITATGE O HABITACIÓ L'efectiu pagament de la renda arrendatícia o del preu de la cessió de l'habitatge o habitació corresponent a les mensualitats que hagen sigut subvencionades s'ha d'acreditar per qualsevol mitjà admés en dret. A aquest efecte, les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes podran aportar la documentació bancària, que podrà consistir en una transferència bancària realitzada a l'arrendador, rebut bancari domiciliat o ingrés d'efectiu a través d'entitat bancària en el compte de l'arrendador, que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora, la renda corresponent als mesos subvencionats com a mitjà de justificació de la subvenció concedida. En cas que el pagament no es realitze a través d'entitat bancària, en el rebut o document acreditatiu de pagament s'han de fer constar expressament les dades següents: - Data d'expedició del document. - Identificació completa de la persona que realitza el pagament i de la que el rep (nom, DNI, adreça i signatura), i ha de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona arrendadora, i qui el fa amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda. - Adreça de l'habitatge o habitació objecte d'ajuda. - L'import de la renda o el preu de cessió d'habitatge o habitació. - I el concepte pel qual es realitza, amb la indicació del mes a què correspon. No es consideraran vàlids els documents acreditatius del pagament que continguen esmenes o ratllades ni els que no continguen les dades esmentades anteriorment. CONTROL I REINTEGRAMENT La realització i gestió d'una actuació subvencionada podrà ser examinada en qualsevol moment per la conselleria competent en matèria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica Són causes de reintegrament de les subvencions les que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest sentit, s'iniciarà un procediment que podrà donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament. Són causes de revocació les que preveuen l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'incompliment dels requisits que estableixen les bases reguladores. D'acord amb el que preveu la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la llei esmentada.

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 01-03-2023
fins a: 15-03-2023