Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2022.

  Objecte del tràmit

  Facilitar el gaudi, l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries per al pagament de la renda o preu del període temporal comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

  Seran objecte de l'ajuda les rendes arrendatícies o el preu de la cessió d'habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant que conste en el contracte d'arrendament o de cessió d'ús que es corresponguen amb 24 mensualitats com a màxim i s'hagen reportat durant el període comprés entre l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023, o, en tot cas, les que corresponguen a partir de la data de subscripció del contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació fins a aquesta data.

  No seran subvencionables les despeses generals, fiances, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d'individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l'arrendatària i que s'incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser persones beneficiàries de les ajudes que preveu aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots dels requisits que detalla l'apartat "Requisits".

  No es podrà concedir l'ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament o de cessió d'ús es trobe en alguna de les situacions que a continuació s'indiquen:

  a) Ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. A aquest efecte, no es considerarà que s'és persona propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota d'aquesta i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuaran d'aquest requisit les persones que siguen titulars d'un habitatge i acrediten la no-disponibilitat d'aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència.

  b) Que la persona arrendatària, cessionària o qualsevol que tinga el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que arrenda o cedeix l'habitatge.

  c) Que la persona arrendatària, cessionària o qualsevol de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit pertanga a la mateixa societat o siga partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent, amb l'excepció de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús i sense ànim de lucre.

  d) Quan entre la persona sol·licitant titular del contracte d'arrendament o cessió d'habitació i la persona arrendadora o cedent d'aquest hi haja parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat; o quan la persona arrendatària o cessionària de l'habitació siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.


  e) Les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones o entitats que, segons determina l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma, i les que hagen sigut subjectes a una revocació d'alguna de les ajudes que preveu l'actual o l'anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputables al sol·licitant.

  Requeriments

  Per a la concessió de les ajudes s'han de tindre en compte els requisits que en cada cas s'estableixen en les bases en relació amb la unitat de convivència, quan així s'establisca. A aquest efecte, es considera unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge en el moment de la sol·licitud, hi haja o no llaços familiars entre elles. En els casos de separació o divorci, els menors en règim de custòdia compartida es consideraran integrants de cada una de les unitats de convivència dels seus progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establida. A l'efecte de lloguer o cessió d'ús d'una habitació, es tindran en compte els mateixos requisits únicament en relació amb la persona arrendatària o cessionària.

  Seran requisits de les persones beneficiàries:

  - Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de comptar amb autorització d'estada (NIE, targeta d'identitat d'estranger) o residència a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència han de complir aquesta condició en el moment de la sol·licitud. Les persones beneficiàries hauran de facilitar el seu número de document nacional d'identitat, així com el dels altres membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i, en cas de persones estrangeres, el número d'identificació d'estranger. No s'exigirà el permís de residència als que estiguen exclosos d'aquesta obligació d'acord amb el que estableix la legislació estatal.

  - Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans o, en qualitat de persona cessionària, d'un contracte de cessió d'ús o d'arrendament o cessió d'ús d'una habitació. En el cas de lloguer d'habitació, no és exigible que la formalització ho siga en els termes de la Llei 29/1994, si bé el contracte de lloguer o cessió d'ús ha de tindre una duració mínima d'un any. En cap cas s'admetran contractes de subarrendament d'habitatge o habitació.

  - Que l'habitatge o l'habitació arrendada o cedida constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària o de la unitat de convivència, la qual cosa s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat col·lectiu o volant únic d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament o cessió o la persona que té una habitació arrendada o cedida en ús. L'habitatge o l'habitació haurà de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda. A aquest efecte queden exclosos els arrendaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei 29/1994, "Arrendaments per a ús diferent d'habitatge", així com els formalitzats a l'empara de la legislació turística.


  - Que la suma total de les rendes anuals de les persones que tinguen el seu domicili habitual o permanent en l'habitatge arrendat cedit consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, siguen iguals o inferiors a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), 4 vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme i de 5 vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %.

  En el supòsit de lloguer o cessió d'habitació, només es consideraran les rendes de la persona arrendatària o cessionària titular del contracte sense incloure la resta de persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge.

  - Que les persones que tinguen el seu domicili habitual o permanent en l'habitatge, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió, acrediten uns ingressos mínims, en conjunt, equivalents a 0,3 vegades l'IPREM. En el cas d'arrendament o cessió d'ús d'habitació, només es tindran en compte els ingressos de la persona titular de contracte d'arrendament o cessió d'ús.

  - Que el contracte d'arrendament o cessió no supere els 600 euros mensuals. En el cas de lloguer d'habitació, aquesta renda o preu haurà de ser igual o inferior a 300 euros mensuals. En aquesta renda o preu no s'inclou l'import que poguera correspondre a annexos, com ara places de garatge, trasters o similars.

  Si en el contracte d'arrendament o cessió d'ús s'inclogueren annexos com a garatge o traster i el preu de cada un d'aquests no estiguera desglossat i figurara en el contracte únicament l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de la renda o preu de cessió de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge, 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster, i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

  Si en el contracte d'arrendament o cessió d'ús s'inclouen les despeses de comunitat i el seu preu no estiguera desglossat i figurara en el contracte únicament l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de les despeses de comunitat com el 5 per 100 de l'import del preu de lloguer o cessió de l'habitatge.

  En el cas que, amb caràcter previ a l'aprovació de les bases fent ús de la facultat prevista en l'article 8 del Reial decret 42/2022, s'haja subscrit un acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat o Agenda Urbana en el si de la Comissió de Seguiment que incremente el límit màxim de la renda arrendatícia o el preu de cessió establit en els apartats anteriors, les rendes o el preu de cessió que es consideraran com a màxims seran, en funció de la localitat en què estiga emplaçat l'habitatge, de conformitat amb la base setena.

  En els supòsits d'unitats de convivència formades per famílies nombroses o de persones amb discapacitat, el límit de la renda o el preu màxim mensual de l'habitatge objecte d'arrendament o cessió que possibilita l'accés a l'ajuda podrà ser superior als límits que estableixen els apartats anteriors, amb el límit màxim de 900 euros.


  La persona o unitat de convivència beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent en l'habitatge o habitació objecte d'ajuda durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda.

  - Quan la persona o unitat de convivència beneficiària de l'ajuda canvie el seu domicili a un altre situat a la Comunitat Valenciana, sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament o cessió d'ús d'habitatge o habitació, quedarà obligada a comunicar aquest canvi en el termini màxim de 15 dies des de la signatura del nou contracte al servei territorial d'habitatge i arquitectura bioclimàtica que estiga tramitant la sol·licitud d'ajuda formulada o a la direcció general competent en matèria d'emergència residencial i funció social de l'habitatge si l'ajuda ha sigut concedida. La persona beneficiària no perdrà el dret a la subvenció pel canvi, sempre que amb el nou arrendament o cessió d'ús es complisquen els requisits, els límits i les condicions que estableix el Reial decret 42/2022, de 28 de gener, i aquestes bases, i que el nou contracte es formalitze sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, cal ajustar la quantia de l'ajuda a la del nou arrendament o cessió d'ús, i serà igual o inferior a la que venia percebent.

  - El canvi de domicili haurà de notificar-se, preferentment, omplint el formulari telemàtic disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyat, en tot cas, del nou contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació, així com de declaració responsable en relació amb el manteniment dels requisits que van determinar la concessió de l'ajuda.

  - Les persones beneficiàries de les ajudes al lloguer estaran obligades a comunicar, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que estiga realitzant aquesta tramitació o que li haja reconegut l'ajuda qualsevol modificació de les condicions o els requisits que puguen motivar o hagen motivat tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda.

  - En el cas que la modificació siga causa de la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda, l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes resoldrà en tal sentit limitant el termini de concessió d'aquesta fins al dia en què es considere efectiva aquesta pèrdua. En el cas que la modificació afecte la quantia de l'ajuda o el termini de concessió, es resoldrà el que siga procedent reajustant el seu contingut a les noves condicions de concessió.

  La comunicació s'haurà de fer en el termini de 15 dies des que tinga lloc el fet causant, preferentment, mitjançant el formulari telemàtic disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  La no comunicació de les modificacions a què fa referència aquesta base serà causa suficient per a l'inici d'un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguen haver cobrat indegudament, si això pertoca.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda podrà ser de:
  a) Fins al 50 per 100 de la renda o preu mensual que hagen de satisfer pel lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent per a aquelles sol·licituds formulades per persones o unitats de convivència els ingressos de les quals no superen l'import equivalent a 1 IPREM, calculat d'acord amb la base sisena.

  b) Fins al 45 per 100 de la renda de lloguer o preu de cessió d'ús de l'habitatge o habitació per a aquelles sol·licituds formulades per persones o unitats de convivència els ingressos calculats de les quals, d'acord amb la base sisena, resulten superiors a 1 IPREM i iguals o inferiors a 2,5 IPREM.

  c) Fins al 40 per 100 de la renda de lloguer o preu de cessió d'ús de l'habitatge o habitació per a aquelles sol·licituds formulades per persones o unitats de convivència els ingressos calculats de les quals, d'acord amb la base sisena, resulten superiors a 2,5 IPREM i no excedisquen el màxim exigit per a ser persona beneficiària de l'ajuda.

  d) Excepcionalment, si en el moment de presentar la sol·licitud, la persona sol·licitant que visca sola té ingressos constituïts, únicament, per prestacions a càrrec de les administracions públiques i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM o la totalitat de membres de la unitat de convivència té més de 65 anys, l'ajuda podrà arribar fins al 50 per 100 de la renda de lloguer o el preu de cessió de l'habitatge o l'habitació, independentment dels ingressos percebuts.

  - L'ajuda es concedirà a les persones beneficiàries pel termini de dos anys o 24 mensualitats, com a màxim, que es correspondran amb les mensualitats reportades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023, o, en tot cas, les que corresponguen a partir de la data de subscripció del contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació fins a aquesta data.

  ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ

  CONCESSIÓ I CRITERIS

  Aquestes ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva.

  Es concediran les ajudes fins a esgotar l'import màxim disponible per a la convocatòria. Per a determinar la prioritat dels sol·licitants, es tindran en compte dos criteris, de conformitat amb la base novena:
  a) El nivell d'ingressos, que es determinarà com el resultat de la fórmula següent: 1- (IUC/CLIUC)

  b) La possible inclusió en algun dels grups d'especial atenció.


  JUSTIFICACIÓ


  . L'ajuda concedida s'abonarà a la persona beneficiària amb caràcter general, de manera periòdica, prèvia aportació dels justificants de pagament corresponents en els terminis que s'assenyalen a continuació, terminis que són de compliment obligatori. La tramitació del pagament de l'ajuda s'iniciarà després de l'aportació per part de les beneficiàries de la justificació de la destinació de l'ajuda i de la comprovació del que s'ha aportat, per part de l'òrgan administratiu competent.

  La presentació dels justificants de pagament s'ha de fer juntament amb la sol·licitud de pagament, que s'ha d'omplir telemàticament, i s'ha de presentar, preferentment, a través del procediment electrònic establit a aquest efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. En cas de no utilitzar-se el tràmit electrònic, la persona interessada haurà d'omplir electrònicament el formulari de sol·licitud de pagament, imprimir-lo i signar-lo degudament, presentar-lo juntament amb els justificants de pagament corresponents en qualsevol de les formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  Els justificants de pagament presentats de manera diferent o fora del termini establit no es tindran en compte per a l'abonament de l'ajuda. Les persones que hagen facilitat un número de telèfon mòbil de contacte en formular la sol·licitud seran avisades de l'obertura dels terminis de presentació dels rebuts mitjançant la remissió d'un SMS.


  El pagament de la subvenció corresponent al primer any s'ha de fer d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en les següents disposicions comunes:

  a) 1r termini de presentació: un 1r pagament en el moment de concessió de l'ajuda equivalent a les mensualitats de lloguer o de preu de cessió de l'habitatge o habitació que es corresponguen amb els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament presentats juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

  b) 2n termini de presentació: durant el mes d'octubre de l'any de la convocatòria, s'han de presentar els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o habitació abonats fins a aquest moment que no s'hagen presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

  d) 3r termini de presentació: durant el mes de gener de 2023, s'han de presentar els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o l'habitació corresponents a l'exercici 2022 que no s'hagen presentat durant els terminis anteriors.

  Per a la sol·licitud de l'abonament de l'ajuda corresponent al 2n any de concessió, serà necessari que es continuen mantenint les circumstàncies i els requisits exigits en les bases reguladores que van permetre l'accés a l'ajuda, per a la qual cosa les persones beneficiàries hauran d'aportar:
  ·Sol·licitud de pagament de l'ajuda.
  ·Declaració responsable que continuen concorrent tals circumstàncies i requisits.
  ·Còpia completa del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge o contracte de cessió d'ús o d'arrendament d'una habitació.
  ·Volant únic d'empadronament que acredite les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte, a l'efecte de determinar la unitat de convivència.

  El pagament de la subvenció corresponent al 2n any s'ha de fer d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les disposicions comunes següents:

  a) 1r termini de presentació: durant el mes següent a l'obertura del pressupost de l'exercici 2023, circumstància que es publicarà en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. S'ha de presentar:
  ·sol·licitud de pagament omplida en els termes avantdits.
  ·els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer corresponents a les mensualitats de l'exercici 2023 que hagen sigut abonats des del mes de gener d'aquest exercici fins al moment de la sol·licitud de l'abonament d'aquests.
  Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de l'obertura del termini per a la presentació de la sol·licitud d'abonament mitjançant un missatge de text SMS.

  b) 2n termini: durant el mes d'octubre de 2023 s'han de presentar els justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o del preu de cessió de l'habitatge o l'habitació corresponents a l'exercici 2023 abonats fins a aquest moment que no s'hagen presentat durant el termini anterior.

  c) Finalitzat el període per al qual s'ha concedit l'ajuda i, durant el mes de gener de l'any 2024, es procedirà a justificar la destinació d'aquesta que quede pendent de justificar mitjançant la presentació dels justificants bancaris o rebuts acreditatius del pagament del lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació que hagen sigut abonats finalitzat el termini anterior.

  - Efectuat el 1r pagament de la subvenció a les persones beneficiàries, s'entendrà acceptada aquesta. No obstant l'anterior, les persones beneficiàries podran presentar un escrit de renúncia tal com estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini de 10 dies següents a la notificació/publicació de la resolució de concessió de l'ajuda, transcorregut el qual no s'acceptarà cap renúncia.
  ·La renúncia a la percepció de l'ajuda concedida es realitzarà mitjançant un formulari omplit telemàticament, i presentat, preferentment, a través del procediment electrònic establit a l'efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. En cas que no s'utilitze el tràmit electrònic previst per a la presentació de la renúncia, la persona interessada ha d'omplir electrònicament el formulari de renúncia imprimir-lo i, degudament signat, presentar-lo en qualsevol de les formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  ACREDITACIÓ PAGAMENT RENDA LLOGUER O CESSIÓ DE L'HABITATGE O HABITACIÓ

  L'efectiu pagament de la renda arrendatícia o del preu de la cessió de l'habitatge o habitació corresponent a les mensualitats que hagen sigut subvencionades s'ha d'acreditar per qualsevol mitjà admés en dret.

  A aquest efecte, les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes podran aportar la documentació bancària, que podrà consistir en una transferència bancària realitzada a l'arrendador, rebut bancari domiciliat o ingrés d'efectiu a través d'entitat bancària en el compte de l'arrendador, que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora, la renda corresponent als mesos subvencionats com a mitjà de justificació de la subvenció concedida.

  En cas que el pagament no es realitze a través d'entitat bancària, en el rebut o document acreditatiu de pagament s'han de fer constar expressament les dades següents:
  - Data d'expedició del document.
  - Identificació completa de la persona que realitza el pagament i de la que el rep (nom, DNI, adreça i signatura), i ha de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona arrendadora, i qui el fa amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda.
  - Adreça de l'habitatge o habitació objecte d'ajuda.
  - L'import de la renda o el preu de cessió d'habitatge o habitació.
  - I el concepte pel qual es realitza, amb la indicació del mes a què correspon.

  No es consideraran vàlids els documents acreditatius del pagament que continguen esmenes o ratllades ni els que no continguen les dades esmentades anteriorment.

  - Si la persona beneficiària de l'ajuda no presenta, en la forma escaient i amb la documentació exigida segons el que estableixen els apartats anteriors, la justificació que les ajudes percebudes han sigut destinades al pagament de les rendes de lloguer o cessió d'ús de l'habitatge o l'habitació, no es farà el pagament de l'ajuda corresponent a les mensualitats respecte de les quals no s'haja acreditat el pagament de la renda d'arrendament o cessió d'ús, i es procedirà a la revocació de l'ajuda i consegüent pèrdua de dret al cobrament de la quantia sense justificar de l'ajuda concedida.

  - Si l'import de despesa justificada en cada anualitat fora inferior a l'ajuda màxima concedida d'acord amb les presents bases o es produïra concurrència d'ajudes i, com a conseqüència, se superara el cost de la renda de lloguer, l'aportació de la Conselleria es minorarà en la quantia corresponent.

  - En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, la persona o unitat de convivència beneficiària s'ha de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

  CONTROL I REINTEGRAMENT

  La realització i gestió d'una actuació subvencionada podrà ser examinada en qualsevol moment per la conselleria competent en matèria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica.

  Són causes de reintegrament de les subvencions les que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  En aquest sentit, s'iniciarà un procediment que podrà donar lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament.

  Són causes de revocació les que preveuen l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'incompliment dels requisits que estableixen les bases reguladores.

  D'acord amb el que preveu la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, és un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la llei esmentada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la sol·licitud de l'ajuda s'iniciarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'Ordre de bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i romandrà obert amb caràcter continuat i permanent durant el termini d'1 mes, és a dir des de l'1 de juliol fins a l'1 d'agost, tots dos inclusivament

  En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes fora ampliat, es procediria a l'obertura novament del termini de sol·licitud de les ajudes, si escau, mitjançant anunci publicat en la forma indicada amb anterioritat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud i la documentació annexa es formalitzarà per les persones interessades mitjançant FORMULARI EMPLENAT ELECTRÒNICAMENT que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es. No s'admetran les sol·licituds emplenades d'una altra forma.

  Només es podrà presentar una sol·licitud per persona interessada, per la qual cosa, si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per la mateixa habitació o habitatge, s'anul·laran d'ofici les sol·licituds duplicades, mantenint-se com a única sol·licitud la presentada en últim lloc.

  La presentació del formulari de sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la present convocatòria i de les condicions, requisits i obligacions que es contenen en aquesta.

  Els ajuntaments i mancomunitats, per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari.

  IMPORTANT: Si es realitza la tramitació sense certificat, el JUSTIFICANT constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament SIGNAT i LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN AQUESTES BASES EN algun dels REGISTRES contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica situats a Alacant (Av. D'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (Avda de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDA_ALQ_ESTER-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22614

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDA_ALQ_ESTER&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22614

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud,
  - Annex I, "AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022",
  - Annex II, "AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. CONVOCATÒRIA 2022"
  - Annex III, "AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. AUTORITZACIÓ CONVOCATÒRIA 2022". En cada cas, degudament signats.
  S'ha d'aportar, a més:
  a) Còpia completa del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge o contracte de cessió d'ús o d'arrendament d'una habitació amb esment exprés de l'import del lloguer o del preu de la cessió, signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les seues pàgines formalitzat en els termes que indica la base quarta, apartat 2, b i c. En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots.

  Així mateix, s'ha d'aportar la referència cadastral individualitzada de l'habitatge. En el cas que no hi haja la referència cadastral individualitzada de l'habitatge arrendat, el sol·licitant ha d'aportar a l'expedient el certificat emés per la Gerència Territorial del Cadastre o la referència cadastral del sòl o de la finca en què es troba l'habitatge, complementats, si és el cas, amb la informació addicional necessària que permeta verificar la identificació de l'habitatge.

  b) En el cas de lloguer o cessió d'ús d'habitació, nota simple expedida pel Registre de la propietat acreditativa de la propietat i descripció de l'habitatge en què conste el nombre d'habitacions existents.

  c) Certificat col·lectiu o volant únic d'empadronament vigent en el moment de la sol·licitud que acredite les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que hi figuren empadronades en la data de la sol·licitud, i l'ha d'aportar necessàriament el peticionari de l'ajuda. Sense perjudici d'errors materials o de fet que puguen concórrer en el document esmentat, no es podran modificar les divergències existents entre les persones incloses en el volant únic d'empadronament expedit per l'ajuntament i les persones que integren la unitat de convivència assenyalades en la sol·licitud amb posterioritat a la seua presentació.

  Quan la persona peticionària de l'ajuda tinga la custòdia compartida de fills o filles menors i per tal motiu només estiguen empadronats en un dels habitatges dels progenitors i no en el de l'altre, s'ha de presentar, a més, la sentència o resolució judicial que acredite el règim de custòdia assignat respecte d'aquests menors, que es consideraran integrats en la unitat de convivència de cada un dels progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establit.

  Per al cas d'arrendament o cessió d'ús d'habitació, haurà d'aportar-se certificat que acredite l'empadronament del titular del contracte en l'habitatge del qual forma part l'habitació amb data anterior o simultània a la sol·licitud de l'ajuda.

  d) Documentació acreditativa del pagament de la renda de lloguer o del preu de la cessió en ús, tant per al cas d'habitatge o habitació, en els termes que estableix la base quinzena corresponents a les mensualitats de lloguer abonades amb posterioritat a l'1 de gener de 2022 fins a la data en la qual se sol·licita l'ajuda, llevat que el contracte tinga una vigència inferior, cas en què cal acreditar el pagament des de l'inici del contracte, i la presentació d'aquests rebuts és obligatòria juntament amb la sol·licitud.

  e) Només en el cas de ser nou perceptor d'ajudes de la Generalitat o de canvi de número de compte bancari, caldrà presentar l'imprés de domiciliació bancària degudament omplit, en què es designe el compte en el qual es farà l'ingrés de les ajudes.

  f) Declaracions responsables, signada per la persona que formula la sol·licitud i per la resta de les persones convivents majors de 16 anys, si és el cas, en el document annex que acompanya el formulari electrònic de sol·licitud, referides als punts que s'exposen a continuació:

  - Identificació de les persones que integren la unitat de convivència per tindre la seua residència habitual i permanent en l'habitatge, hagen subscrit o no el contracte d'arrendament o cessió de l'habitatge o habitació.

  - En el cas de ser arrendatari o cessionari d'habitatge, no ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. A aquest efecte, no es considerarà que s'és persona propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota d'aquesta i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuaran d'aquest requisit les persones que siguen titulars d'un habitatge i acrediten la no disponibilitat d'aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat de convivència.

  - No tindre la persona arrendatària, la persona cessionària o, en cas de ser titular de contracte d'arrendament o cessió d'habitatge, qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora o cedent de l'habitatge.

  - No ser la persona arrendatària, la persona cessionària o, en cas que siga titular de contracte d'arrendament o cessió d'habitatge, qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit, soci o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.

  -No podrà concedir-se l'ajuda quan entre la persona sol·licitant titular del contracte d'arrendament o cessió d'habitació i la persona arrendadora o cedent de la mateixa existisca parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat; o quan la persona arrendatària o cessionària de l'habitació siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.

  - Compliment de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Així com no haver sigut subjecte d'una revocació d'alguna de les ajudes que preveu aquest o l'anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputable al sol·licitant.

  g) Autorització signada per la persona sol·licitant, per la resta de persones convivents majors de 16 anys, si és el cas, per a permetre a l'Administració de la Generalitat reclamar tota la informació necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits en les presents bases per a ser beneficiari de l'ajuda en el marc de col·laboració que s'establisca amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Direcció General de Cadastre, les entitats gestores de la Seguretat Social i altres administracions públiques competents. L'autorització es concedirà, així mateix, per a procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, sense que la informació de caràcter tributari o econòmica rebuda es puga cedir a tercers.

  Les declaracions responsables i autoritzacions han de ser signades per qui integre la unitat de convivència major de 16 anys en el document annex que acompanya el formulari de sol·licitud.

  En el cas que la persona peticionària de l'ajuda o integrant de la unitat de convivència, segons els casos, es trobe inclosa en algun dels grups d'especial atenció, s'ha d'assenyalar aquesta circumstància en el formulari de la sol·licitud. L'Administració comprovarà d'ofici els punts esmentats a través de les plataformes d'interoperabilitat amb altres administracions públiques en els supòsits que s'indiquen en la sol·licitud. En els altres casos en què l'Administració no tinga accés per via telemàtica a la informació necessària o no s'autoritze l'Administració a la seua obtenció en els termes assenyalats amb anterioritat, correspon al sol·licitant justificar la inclusió en algun dels grups d'especial atenció mitjançant la presentació de la documentació següent:

  a) Sol·licituds presentades per persones afectades per procediments de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament que hagen tingut lloc en els últims 5 anys: la documentació bancària o judicial que així ho acredite.
  b) Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental amb fills: certificat expedit segons el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, sempre que no hi haja pensió compensatòria ni segon progenitor que aporte ingressos.
  c) Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: Títol de família nombrosa.
  d) Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  e) Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  f) Sol·licituds presentades per persones joves extutelades: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent.
  g) Sol·licituds presentades per persones exconvictes: documentació expedida per l'autoritat competent acreditativa d'aquesta circumstància.
  h) Sol·licituds presentades per persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques en els últims 5 anys: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  i) Sol·licituds presentades per persones o unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància.
  j) Sol·licituds presentades per persones o unitats de convivència en les quals hi haja alguna persona amb diversitat funcional, sensorial o cognitiva, amb un grau de discapacitat declarat igual o superior al 33 per 100: Certificat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que acredite aquesta circumstància o una altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.
  k) Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància.
  l) Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament a càrrec seu : documentació o informes municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància.
  m) Persones que visquen soles els ingressos de les quals estiguen constituïts, únicament, per prestacions a càrrec de les administracions públiques i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM: declaració responsable en relació amb aquesta circumstància.

  En el cas que la persona sol·licitant o alguna persona integrant de la unitat de convivència manifeste oposició expressa al fet que l'Administració de la Generalitat recapte a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, a la consulta de dades amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cas de persones no obligades a presentar declaració d'IRPF, haurà de presentar-se la documentació a què fa referència la base sisena, apartat b.


  La documentació esmentada s'ha d'aportar, preferentment, a través del tràmit telemàtic establit a aquest efecte en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Impresos associats

  [ANNEX I] AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022

  [ANNEX II] AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. DOCUMENTACIÓ A APORTAR. CONVOCATÒRIA 2022

  [ANNEX III] AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. AUTORITZACIÓ. CONVOCATÒRIA 2022

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La presentació del formulari de sol·licitud, una vegada omplit telemàticament, es realitzarà d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracins públiques, en qualsevol de les formes que s'estableixen a continuació:

  Per a sol·licitar l'ajuda s'ha d'omplir el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital com sense aquest.

  a) Preferentment, amb certificat digital, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat Programa d'ajudes lloguer d'habitatge. CONVOCATÒRIA 2022.

  b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada ha d'omplir electrònicament el formulari de sol·licitud d'ajudes lloguer d'habitatge "Tramitar telemàticament" i s'imprimirà el justificant.

  Aquest JUSTIFICANT constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament SIGNAT i LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN AQUESTES BASES EN algun dels REGISTRES que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27).

  Si necessiteu ajuda per a omplir el formulari telemàtic, podreu ser atesos en els serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27), on us atendran exclusivament amb cita prèvia per a aquest tràmit: Alacant, Castelló i València.

  L'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud de les persones que facen la petició que no disposen de certificat digital no implicarà, per si mateix, que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la concessió d'aquesta. Si no es presenta el justificant degudament subscrit per la peticionària de l'ajuda acompanyat de la documentació requerida en aquestes bases en algun dels registres d'entrada assenyalats en l'apartat anterior en el termini de sol·licitud establit en la corresponent convocatòria, NO ES CONSIDERARÀ PRESENTADA LA SOL·LICITUD D'AJUDA.

  Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible d'acord amb aquestes bases i de la que dispose la corresponent convocatòria d'ajudes en cada cas, o de la que es considere necessària per a resoldre, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es publicaran en el portal web de la Generalitat, www.gva.es, les llistes provisionals de sol·licitants admesos i la d'exclosos perquè ha resultat incompleta la documentació presentada o perquè no ha resultat acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda, amb la indicació del mitjà perquè cada sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de les llistes provisionals per mitjà d'un missatge de text SMS.

  La publicació en el portal de www.gva.es substituirà la notificació individual.
  Les persones que hagen formulat sol·licituds que hagen resultat excloses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional en el portal web de la Generalitat, www.gva.es, per a completar o esmenar la sol·licitud i/o documentació o per a formular al·legacions. La documentació aportada una vegada finalitzat el termini concedit no es tindrà en compte per a la concessió de l'ajuda.

  Les resolucions que es dicten inclouran una llista ordenada de totes les sol·licituds que complisquen amb les condicions administratives i tècniques que estableixen aquestes bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari, però hagen sigut estimades per no superar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada una en funció dels criteris de valoració que preveuen aquestes bases. La resolució determinarà la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals s'haja de subjectar la persona beneficiària de l'ajuda. Així mateix, la resolució farà constar, si és el cas, de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, així com la no concessió per desistiment.

  El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut aquest termini, sense que haja recaigut cap resolució i aquesta no ha sigut notificada, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tal com disposa la llei esmentada, la desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent. Excepcionalment, podrà acordar-se l'ampliació d'aquests terminis en els supòsits que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

  Les resolucions de les convocatòries d'ajudes que posen fi al procediment de concessió es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, posteriorment, en el portal web de la Generalitat, www.gva.es. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució. La publicació es farà respectant, en tot cas, els drets reconeguts en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Si es desestimen sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de la resolució, s'incrementen els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'allibera part del crèdit disponible inicialment per renúncia de l'adjudicatari o perquè no s'ha aportat la preceptiva justificació dins del termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió de subvenció a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit, a la persona sol·licitant o sol·licitants següents a aquesta en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre, almenys, una de les sol·licituds denegades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la dicte en el termini d'1 mes a partir de l'endemà de la seua notificació mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en aplicació del que estableix l'article 10.1.a de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDA_ALQ_ESTER-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22614

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDA_ALQ_ESTER&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22614

  Tramitació

  Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, és imprescindible que disposeu d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la identitat:

  a) Cl@ve permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de conéixer el ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP).

  Es pot sol·licitar en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobareu en l'URL:
  https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html#.YIlyVZAzaUl

  b) Certificat electrònic (incloent-hi el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  En l'apartat Enllaços d'aquesta pàgina podreu accedir a la Guia informativa de com obtindre la Cl@ve i el certificat digital.

  Informació adicional

  La presentació de sol·licituds haurà de realitzar-se com s'indica en l'apartat: Com es tramita?

  Inici
 • Informació complementària

  INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

  Les ajudes al lloguer del programa regulat en aquestes bases l'ha de destinar, obligatòriament, la persona o unitat de convivència beneficiària a pagar la renda de lloguer o preu de cessió del seu habitatge o habitació que constituïsca la seua residència habitual i permanent, i no es podrà compatibilitzar amb percepcions de la renda valenciana d'inclusió que incloga el complement de lloguer, ni amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, ni amb les que, per a aquesta mateixa finalitat, puga concedir la Generalitat, les entitats locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques, excepte en les que expressament s'establisca la compatibilitat amb aquestes, detallat en l'apartat 2 següent.

  A aquest efecte, la persona sol·licitant d'ajudes haurà d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, i indicar-hi quan siga possible si n'ha sigut beneficiària, així com el tipus i l'import de l'ajuda rebuda.

  No es consideren afectades per aquesta incompatibilitat les ajudes rebudes a l'empara de programes declarats compatibles pel Pla estatal d'accés a l'habitatge 2022-2025. Igualment seran compatibles en aquells supòsits excepcionals en què la Generalitat, els municipis, altres entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions aporten una ajuda per a aquesta mateixa finalitat a persones beneficiàries especialment vulnerables, entenent com a tals, a aquest efecte, persones beneficiàries víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, persones que han sigut objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones que acrediten aquesta circumstància mitjançant un informe emés pels serveis socials del municipi on residisquen. Tampoc es consideraran afectades per aquesta incompatibilitat les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social ni les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital.

  Quan es perceben altres ajudes compatibles amb l'ajuda del programa de lloguer d'habitatge, es minorarà el seu import en la proporció corresponent, de manera que la suma de totes les ajudes percebudes no supere la renda del lloguer abonat en el període subvencionat.

  Obligacions

  - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.

  - Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides.

  - Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  Enllaços

  Portal d'Habitatge: informació general d'ajudes al lloguer d'habitatge (convocatòria 2022).

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA en la Direcció Territorial d'ALACANT.

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA en la Direcció Territorial de CASTELLÓ.

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA en la Direcció Territorial de VALÈNCIA.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. (BOE 16, de 19.01.2022).
  - Ordre 4/2022, de 21 de junio, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges corresponents al Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, i es procedeix a la convocatòria per a l'exercici 2022 (DOGV Num. 9372 de 30/06/2022)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 42/2022.

  Veure l'ordre 4/2022, de 21 de junio,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.