• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització d'empreses de treball temporal (ETT). Treball

  Objecte del tràmit

  Autoritzar l'inici d'una activitat consistent a posar a la disposició d'una altra empresa usuària, amb caràcter temporal, treballadors per contractats per aquesta. La contractació de treballadors per a cedir-los temporalment a una altra empresa només podrà efectuar-se a través d'empreses de treball temporal degudament autoritzades.

  Les empreses de treball temporal podran, a més, actuar com a agències de col·locació quan complisquen els requisits establits en la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, i la seua normativa de desenvolupament. Així mateix, podran desenvolupar activitats de formació per a la qualificació professional d'acord amb la normativa específica d'aplicació, així com d'assessorament i consultoria de recursos humans.

  En la seua relació tant amb els treballadors com amb les empreses clientes, les empreses de treball temporal han d'informar, expressament i en cada cas, sobre el fet de si la seua actuació és en la condició d'ETT o en l'exercici de qualsevol altra de les activitats permeses.

  Les persones físiques o jurídiques que vulguen realitzar l'activitat constituïda d'empresa de treball temporal han d'obtindre una autorització administrativa prèvia.

  L'autorització serà única, tindrà eficàcia en tot el territori nacional i es concedirà sense límit de durada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que pretenguen dur a terme aquesta activitat.

  Requeriments

  Per a obtindre l'autorització, l'empresa ha de justificar davant de l'òrgan administratiu competent el compliment dels requisits següents:

  a) Certificació acreditativa de la inscripció de les persones jurídiques, en el registre mercantil.
  b) Quan la sol·licitud es formule per persones jurídiques, s'ha d'aportar, a més, una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució i, si escau, els estatuts de la societat.
  c) Certificat de l'Agència Tributària de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  d) Documentació acreditativa d'haver constituït una garantia financera consistent en el depòsit en diners en efectiu o en valors públics en la Caixa General de Depòsits, aval o fiança de caràcter solidari prestat per un banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crèdit, societat de garantia recíproca o pòlissa d'assegurances contractada a aquest efecte i que, ha d'arribar, per a obtindre la primera autorització, a un import igual a 25 vegades el salari mínim interprofessional, en còmput anual. Aquest aval s'ha de presentar en l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), on quedarà depositat i, a canvi, li facilitaran una carta de pagament que ha de presentar davant de l'òrgan competent.
  En els exercicis subsegüents, aquesta garantia ha d'arribar a un import igual al deu per cent de la massa salarial de l'exercici econòmic immediatament anterior, sense que en cap cas aquest import puga ser inferior a l'indicat en el paràgraf anterior prenent en consideració la quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment.
  Mentre desenvolupe la seua activitat, l'empresa ha d'actualitzar anualment la garantia financera en els termes previstos en l'apartat anterior. La garantia constituïda ha de respondre, en la forma prevista reglamentàriament, pels deutes per indemnitzacions, salarials i de Seguretat Social. La garantia constituïda serà retornada quan l'empresa de treball temporal haja cessat en la seua activitat i no tinga obligacions indemnizatòries, salarials o de Seguretat Social pendents, aspectes que s'han d'acreditar davant de l'autoritat laboral competent.»
  e) Memòria de l'estructura organitzativa de la qual disposa l'empresa, detallada per centres de treball, en la qual es constate que l'empresa disposa d'una estructura organitzativa que li permet complir les obligacions que assumeix com a ocupadora en relació amb l'objecte social. Ha de contindre, com a mínim, els contractes de treball del personal d'estructura, el contracte d'arrendament/compra del local, i la memòria ha d'anar signada i segellada.
  f) Dedicar-se exclusivament a l'activitat constituïda d'empresa de treball temporal, sense perjudici del que estableix l'article 1 del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol.
  g) No haver sigut sancionada amb suspensió d'activitat en dues o més ocasions.
  h) Incloure en la seua denominació els termes "empresa de treball temporal" o l'abreviatura: "ETT".
  A l'efecte d'apreciar el compliment del requisit relatiu a l'estructura organitzativa, es valorarà l'adequació i suficiència dels elements de l'empresa per a desenvolupar l'activitat plantejada com a objecte d'aquesta, particularment pel que fa a la selecció dels treballadors, la seua formació i la resta d'obligacions laborals.
  Per a aquesta valoració, es tindran en compte factors com la dimensió i l'equipament dels centres de treball; el nombre, la dedicació, la qualificació professional i l'estabilitat en l'ocupació dels treballadors contractats per a prestar serveis sota la direcció de l'empresa de treball temporal, i el sistema organitzatiu i els processos tecnològics utilitzats per a la selecció i formació dels treballadors contractats per a la posar-los a disposició d'empreses usuàries.
  i) L'empresa de treball temporal ha de disposar d'un nombre mínim de dotze treballadors, o el que corresponga proporcionalment, contractats per a prestar serveis sota la seua direcció amb contractes de durada indefinida, a temps complet o parcial, per cada mil treballadors contractats l'any immediatament anterior, computats tenint en compte el nombre de dies totals de posada a la disposició del conjunt dels treballadors cedits, dividit per tres-cents seixanta-cinc; o, quan el nombre de treballadors cedits, computats d'acord amb la regla anterior, fora superior a cinc mil, almenys seixanta treballadors.

  Sense perjudici del que s'ha indicat en els paràgrafs anteriors, per a poder iniciar la seua activitat de posada a la disposició de treballadors, l'empresa ha de disposar, com a mínim, de tres treballadors amb contracte de durada indefinida, a temps complet o parcial, mínim que s'ha de mantindre durant tot el temps d'activitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  * Persones físiques
  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


  · Si és d'àmbit autonòmic:

  * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL
  C/ NAVARRO REVERTER, 2 - 46004 VALÈNCIA

  Si és d'àmbit provincial:

  Telemàticament:

  Persones jurídiques/físiques, en l'enllaç següent: https://expinterweb.empleo.gob.es/sigett/

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14
  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'ha
  d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via
  telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  2. Si ja disposa de certificat digital, podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color
  roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), ha d'accedir al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari
  web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre.


  3. Respecte als documents que cal annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que es pot omplir i que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre'n més
  informació), però hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema.
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.
  - Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del sol·licitant i, si escau, del seu representant legal.
  Per a persones físiques, no serà necessari presentar el DNI, sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze l'Administració a consultar les dades.
  - Poder suficient en dret, si la persona sol·licitant actua en representació d'una persona jurídica.
  - Certificació acreditativa de la inscripció de l'empresa en el registre corresponent.
  Quan la sol·licitud la formulen persones jurídiques, s'ha d'aportar, a més, una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució i, si escau, els estatuts de la societat.
  - La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública perquè aquesta, a l'efecte que la persona sol·licitant acredite el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, puga obtindre:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, el certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, per a la qual cosa ha d'aportar, juntament amb la resta de la documentació, les certificacions abans assenyalades, que han de tindre una vigència de, com a mínim, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
  - Documentació acreditativa d'haver constituït una garantia financera consistent en el depòsit en diners en efectiu o en valors públics en la Caixa General de Depòsits, aval o fiança de caràcter solidari prestat per un banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crèdit, societat de garantia recíproca o pòlissa d'assegurances contractada a aquest efecte i que, ha d'arribar, per a obtindre la primera autorització, a un import igual a 25 vegades el salari mínim interprofessional, en còmput anual. Per a l'any 2014: 225.855 €. Aquest aval s'ha de presentar en el PROP, c/ Gregori Gea, 14, de València; av. Germans Bou, 47, a Castelló, i c/ Churruca, 29, a Alacant, on quedarà depositat i, a canvi, lli facilitaran una carta de pagament que ha de presentar davant de l'òrgan competent per a l'autorització.
  - Memòria de l'estructura organitzativa de la qual disposa l'empresa, detallada per centres de treball.

  Impresos associats

  [SOLETT] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'ACTIVITAT D'EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'autorització administrativa per a operar com a empresa de treball temporal el concedirà, amb el previ informe preceptiu i no vinculant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la direcció general competent en matèria de treball si l'empresa disposa de centres de treball en el territori de la Comunitat Valenciana, o la Direcció General d'Ocupació del Ministeri de Treball Migracions i Seguretat Social si l'empresa disposa de centres de treball en dues o més comunitats autònomes.

  - La sol·licitud d'autorització es resoldrà en el termini d'un mes des de la seua presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà estimada.

  - L'autorització expirarà quan es deixe de realitzar l'activitat durant un any ininterromput.

  L'empresa de treball temporal estarà obligada a mantindre una estructura organitzativa que responga a l'activitat efectivament desenvolupada així com a actualitzar anualment la garantia financera.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Recurs d'alçada. Articles 121 122, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Les empreses que tinguen autorització, provisional o definitiva, vigent a 5 de juliol de 2014 per a l'exercici de l'activitat d'empresa de treball temporal podran desenvolupar la seua activitat, per temps il·limitat, i en tot el territori nacional, amb subjecció al que estableix la Llei 8/2014, de 4 de juliol, sense necessitat d'una nova autorització.

  En els supòsits a què es refereix l'apartat anterior, serà autoritat laboral competent la que haja concedit l'autorització inicial o, en cas que haja sigut objecte d'ampliació o reducció, la que haja concedit l'última autorització.

  Obligacions

  * OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ DE L'ETT A L'AUTORITAT LABORAL
  - L'empresa de treball temporal ha de comunicar, a través de l'apliación SIGett, a l'autoritat laboral que haja concedit l'autorització administrativa una relació dels contractes de posada a disposició subscrits, així com les dades relatives a la massa salarial de l'exercici econòmic immediatament anterior, tot això en els termes que reglamentàriament s'establisquen.
  - Igualment, l'empresa de treball temporal ha d'informar a aquesta autoritat laboral sobre qualsevol canvi de titularitat, obertura i tancament de centres de treball, cessaments de l'activitat i canvis dels administradors de l'ETT ,mitjançant una escriptura pública.

  Enllaços

  ETT autoritzades.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal (BOE núm. 131, de 02.06.1994).
  - Reial decret 417/2015, de 29 maig, pel qual s'aprova el Reglament de les empreses de treball temporal (BOE núm. 17, de 20.06.2015).
  - Llei 29/1999, de 16 de juliol, de modificació de la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal (BOE núm. 170, de 17.07.1999).
  - Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social (BOE núm. 189, de 08.08.2000).
  - Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE núm. 227, de 18.09.2010).
  - Reial decret legislatiu 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 14/1994, d'1 de juny.

  Vegeu la Llei 29/1999, de 16 de juliol.

  Vegeu el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  Vegeu la Llei 35/2010, de 17 de setembre.

  Vegeu el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 417/2015, de 29 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.