Detall de Procediment

Subvenció per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a prestació d'assistència sanitària en municipis de la Comunitat Valenciana. PIAC - VII.

Codi SIA: 2984053
Codi GUC: 23308
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-03-2023
28-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la subvenció són actuacions d'intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per la Conselleria en municipis de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2023 i 2024 (PIAC VII).

Observacions

La subvenció que es concedisca només es destinarà a finançar el cost d'execució de l'obra i instal·lacions, amb IVA. Conseqüentment, no se sufragaran les despeses generades en ocasió de la redacció del projecte tècnic, estudis de seguretat i salut, els que es deriven de la direcció d'obra, o qualsevol altre que no estiga directament relacionat amb l'execució de l'obra com, per exemple, estudis sobre l'estat estructural, estudis geotècnics, etc. Les subvencions que s'atorguen tindran la consideració de subvenció a fons perdut, sent el percentatge de subvenció a aplicar fins al 100% de l'import sol·licitat, amb un límit de 400.000,00 euros per projecte, sense que aquest puga superar al cost d'execució del corresponent projecte aprovat o el d'adjudicació. El nombre màxim de projectes subvencionables en cada convocatòria per ajuntament serà de dos. Els increments pressupostaris de les obres derivats de les modificacions dels contractes, així com de la liquidació d'aquelles que resultaren, si escau, del procediment de contractació de les obres, no seran objecte de subvenció. Els increments, als quals tinguera dret l'empresa contractista de les obres correran per compte i càrrec exclusiu de l'òrgan de contractació. D'acord amb el que es disposa en l'article 31.1 de la LGS es consideren despeses subvencionables, en totes i cadascuna de les anualitats que es contemplen en l'acte de concessió de la subvenció, aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzen des del primer dia de l'exercici pressupostari de la convocatòria. Si la subvenció superara el cost real de l'obra, o si a conseqüència de la disminució del cost global de l'obra projectada, s'haguera abonat un import superior al percentatge de participació de l'administració, procedirà el reintegrament de l'excés obtingut.

Requisits

Podran obtindre la condició d'entitat beneficiària els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits segons en l'article 5 de l'Ordre 9/2017,: a) Que ostente la titularitat patrimonial del local en el qual es proposa la intervenció arquitectònica. b) Que disposen del corresponent projecte d'obra, amb el contingut establit en l'article 123 de la LCSP, que complisca amb el preceptuat en la Secció 2a del Capítol II del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'agost, i que aquell haja sigut informat de conformitat per la Subdirecció General amb funcions en matèria d'Infraestructures (d'ara en avant, la Subdirecció) de la Conselleria, amb data posterior a la publicació de les presents bases i anterior a la data de finalització de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria. c) Compliment de la normativa comunitària que regula les obligacions d'aquestes respecte a les normes d'informació i publicitat, en concret quant al Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell i al Reglament d'execució (UE) 821/2014 de la Comissió. Requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran obtindre la condició d'entitat beneficiària els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Normativa del procediment

Preguntes freqüents

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm 9543 de 28/02/2023.

Documentació

1. El model normalitzat de sol·licitud que es troba en la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es). 2. La forma de presentació de la sol·licitud serà telemàtica i s'ajustarà al determinat en el títol III, del capítol I de l'Ordre 9/2017: Els ajuntaments hauran d'emplenar la sol·licitud en el model normalitzat que s'establisca en la convocatòria, que haurà d'anar signada per la persona titular de la presidència de la corporació local o representació autoritzada de l'ajuntament i acompanyada de la documentació que seguidament es relaciona: a) Projecte bàsic i d'execució de les obres a realitzar informat de conformitat per la subdirecció. b) Acta de replanteig del projecte bàsic i d'execució, d'acord amb el que s'estableix en l'article 126 de la LCSP. c) Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social, de conformitat amb l'article 24.6 del Reglament de la LGS aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. d) Declaració responsable de no estar incurs en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la LGS. e) En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancària realitze el tràmit automatitzat de domiciliació bancària (veure enllaços en la informació del tràmit). f) La fotocòpia del CIF per als ajuntaments que hagen modificat el mateix respecte a exercicis anteriors o que sol·liciten per primera vegada la subvenció. g) Certificat de persona representant de l'entitat en el qual conste: - Pressupost de licitació del projecte bàsic i d'execució supervisat per la subdirecció. - Pressupost d'adjudicació, si escau. - Subvencions i ajudes sol·licitades a altres organismes amb especificació dels mateixos i la quantia atorgada en cas de concessió. - Estat de licitació de l'obra, en el qual s'especifique si està pendent de licitació, en fase de licitació, o adjudicada. h) Programa d'actuació, que garantisca l'execució de les obres en els exercicis establits tenint en compte que el termini màxim de justificació finalitzarà el 15 de novembre de cada exercici. A aquest efecte i d'acord amb els terminis reglamentaris per a la tramitació del contracte d'obra, el programa d'actuació expressarà: - Data estimada d'inici de l'expedient de contractació de l'obra, o data real si aquest ja va ser iniciat. - Data estimada de l'inici de les obres o, en el seu cas, la data de l'acta de comprovació del replanteig i d'inici de les obres. - Termini d'execució de cadascuna de les anualitats i imports estimats d'aquestes, d'acord amb el pla d'obra del projecte, o bé el termini d'execució i les anualitats previstes en el plec de clàusules administratives particulars, o bé, el termini i anualitats contingudes en el contracte d'obres si aquest ja ha sigut subscrit, segons el moment procedimental en què es trobe l'expedient.

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual acaba d';indicar-se. Per a això hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: -El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). -I el sistema clau-signatura de l';Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), haurà d';inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&;version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Clickando en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. Per a això l';autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar., Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual acaba d';indicar-se. Per a això hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: -El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). -I el sistema clau-signatura de l';Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), haurà d';inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&;version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Clickando en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d';aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. Per a això l';autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució. - Una comissió de valoració realitzarà l'examen i valoració de les sol·licituds presentades. - Rebudes les sol·licituds, la comissió de valoració procedirà a l'estudi de les mateixes i de la documentació que haja d'acompanyar-les, publicant-se en la pàgina web de la Conselleria (http://www.san.gva.es) la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses amb indicació de les causes de l'exclusió. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, l'interessat, disposarà d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - La comissió, atesos els criteris i requisits establits i d'acord amb la disponibilitat pressupostària, estendrà acta i formularà la proposta de resolució a l'òrgan concedent. - Correspon a la persona titular de la direcció general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura dictar la resolució de concessió de les ajudes. -La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. - Tant la resolució provisional com la definitiva seran publicades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/inicio. - La resolució tindrà els efectes i contingut previstos en l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i es publicaran en la Base de dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el procediment establit en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com un extracte de la mateixa en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació assortirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que es disposa en l'article 45.1 b) de la LPAC. - El termini de justificació de les subvencions finalitza el 15 de novembre de 2023, per a la part de l'obra realitzada amb càrrec al pressupost de 2023, i el 15 de novembre de 2024 per a l'obra executada en 2024. L'incompliment d'aquest requisit podrà donar lloc al desistiment sense efectes de la subvenció corresponent a l'exercici en què aquest es produïsca. -Per a l'Aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica es troba l'enllaç directe mes a baix en l'apartat Llesta de seguiment.

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en l'Annex: Criteris de valoració, de l'Ordre 9/2017, modificada per l'Ordre 3/2021, de 29 de setembre, segons els valors vigents a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds previst en la present convocatòria. Criteris de valoració segons Annex 1. Nombre d'habitants. Màxim 28 punts 1.1. Fins a 1.500 habitants, 28 punts 1.2. De 1.501 a 5.000 habitants, 24 punts 1.3. De 5.001 a 10.000 habitants, 20 punts 1.4. De 10.001 a 20.000 habitants, 16 punts 1.5. De 20.001 a 50.000 habitants, 10 punts 1.6. De 50.001 a 200.000 habitants, 6 punts 1.7. De 200.001 a 500.000 habitants, 2 punts 2. Estat de la infraestructura on es desenvolupa l'assistència. Màxim 42 punts 2.1. Inadaptació a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, fins a 8 punts 2.2. Inadaptació a la normativa vigent en matèria de protecció contra incendis, fins a 8 punts 2.3. Superfície inadequada de les consultes i sales d'espera, fins a 8 punts 2.4. Mal estat de les instal·lacions de lampisteria, energia, condicionament i climatització, fins a 8 punts 2.5. Malament estat estructural i d'estanquitat de l'edifici, fins a 10 punts 3. Actuació que comporte mesures de sostenibilitat energètica: fins a 10 punts 3.1. Grup A. Eficiència energètica: enllumenat interior, millora d'eficiència en climatització/calefacció, substitució de calderes, etc.: 2,5 punts 3.2. Grup B. Millora de comportament tèrmic de les envolupants de l'edifici: aplacats exteriors i extradossats interiors, millora de la impermeabilitat tèrmica de finestres i portes, sistemes de protecció d'assolellament, etc.: 2,5 punts 3.3. Grup C. Instal·lacions per a l'ús d'energies renovables: Instal·lacions solars tèrmiques i geotèrmiques de baixa temperatura per a ACS/Climatització, instal·lació de solars fotovoltaiques per a autoconsum: 2,5 punts 3.4. Grup D. Instal·lació de sistemes de monitoratge / mesurat/gestió de consums energètics municipals: 2,5 punts 4. Municipi adherit al Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana: 10 punts 5. Municipi, que durant el període 2017-2021, no haja rebut cap subvenció d'acord amb l'«Ordre 9/2017, de 19 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana»: 10 punts

òrgans de tramitació

Direcció General d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Termini alegació:
des de: 23-05-2023
fins a: 05-06-2023

Què és i per a què serveix?

Proposta de Resolució Provisional de la Concessió. Primer Concedir provisionalment la subvenció als municipis que figuren en l'Annex I. Segon Excloure als municipis que figuren en l'Annex II per no disposar del projecte bàsic i d'execució informat de conformitat. Tercer De conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú i atenent el que s'estableix en el punt 4 de l'article 6 de l'Ordre 9/2017, l'entitat sol·licitant disposarà d'un termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà en la seua publicació en la seu electrònica, per a presentar al·legacions.

Termini

L'entitat sol·licitant disposarà d'un termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la seua publicació en la seu electrònica (21/04/2023), per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius de manera telemàtica. Amb la indicació que, si no ho fera en data, se li tindrà per desestimada en la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

Documentació

Esmena només telemàtica

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits. 2. Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions; i les obligacions que es puguen fixar o determinar en la convocatòria. 3. L'incompliment d'aquest requisit podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de la subvenció corresponent a l'exercici en què aquest es produïsca. 4. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú. 5. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep). 6. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En el cas que no disposen de pàgina web on fer aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Observacions

Es podrà interposar: - Potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, comptats des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

Quantia i cobrament

Les subvencions que s'atorguen tindran la consideració de subvenció a fons perdut, sent el percentatge de subvenció a aplicar fins al 100% de l'import sol·licitat, amb un límit de 400.000,00 euros per projecte, sense que aquest puga superar al cost d'execució del corresponent projecte aprovat o el d'adjudicació. El nombre màxim de projectes subvencionables en cada convocatòria per ajuntament serà de dos. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per l'ajuntament de la realització de les obres d'intervenció arquitectònica en els locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per la Conselleria. Els pagaments s'efectuaran contra certificacions d'obres expedides per la direcció facultativa de les obres, d'acord amb les condicions de finançament establides i de conformitat amb el projecte presentat. Aquestes certificacions es presentaran davant la subdirecció, conforme al model oficial que figura en l'Annex XI del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre de 2001), acompanyades dels originals de les corresponents factures, que hauran d'estar aprovades per la Junta de Govern Local, per la comissió de govern o òrgan municipal competent. En el cas que es produïra alguna baixa per diferència entre el pressupost de licitació i el d'adjudicació de l'obra, s'entendrà que la quantia de la subvenció queda fixada en l'import d'adjudicació, sempre que el finançament de la Conselleria es referisca a la totalitat del pressupost de l'obra. Constituirà, en tot cas, requisit previ per al pagament, l'expedició per la Subdirecció, del corresponent certificat de comprovació i aprovació de justificants.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar els expedients serà de sis mesos a comptar des de la data de la publicació de cada convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució, podrà entendre's desestimada la sol·licitud de concessió de subvenció en els termes de l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Direcció General d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Documentació

1. ACTES PREPARATORIS DEL CONTRACTE, CONTRACTE I INICI OBRA - Còpia compulsada de l'anunci de licitació de les obres. - Original o còpia compulsada de l'acord de l'òrgan de contractació municipal pel qual s'adjudica l'obra. - Còpia compulsada del contracte de la totalitat de les obres, com a document acreditatiu de l'import d'adjudicació d'aquestes. - Original o còpia compulsada de l'acta de comprovació del replanteig i inici d'obra (Acta d'Inici). 2. RECEPCIÓ DE LES OBRES, CERTIFICACIONS, FACTURES, APROVACIONS - Original o còpia compulsada de l'acta de recepció de l'obra. - Original/és o copia/s compulsada/s de la/s certificació/és d'obra (inclosa la seua relació valorada). - Original/és o copia/s compulsada/s de la/s factura/s del contractista de l'obra, expedides a l'ajuntament. - Original/és o copia/s compulsada/s de l'acord de l'òrgan de contractació municipal pel qual aprova/n la/s certificació/és. - Escrit de trobar-se al corrent en l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. Aquest certificat ha d'estar emés per la pròpia Sindicatura, en el qual figure que l'entitat local es troba al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant aquesta Sindicatura. - Declaració responsable compliment dels articles 13 i 34 de la Llei 38/2003, Llei General de Subvencions.
Termini justificació:
des de: 04-07-2023
fins a: 15-11-2024

Què és i per a què serveix?

Resolució d'adjudicació dels beneficiaris de la subvenció - PIAC VII

Termini

Des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució d'adjudicació de la subvenció, fins al 15 de novembre de 2023, per a l'obra realitzada amb càrrec al pressupost de 2023 i el 15 de novembre de 2024, per a l'obra executada en 2024.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit