Ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014/2020.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210694
|
Codi GVA: 547
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 28-12-2021

Fins 28-02-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles.

 

Convocar, per a l'exercici 2021, les ajudes de suport a les inversions en millora de les condicions de transformació i/o comercialització de productes agrícoles, per al període 2014/2020, finançades per FEADER, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, gestionades per la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrícola Comuna, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, i publicades per l'esmentada Ordre 9/2019, de 13 de maig.

 

Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment, es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
28-12-2021 al 28-02-2022
JustificacióTermini obert
Observacions

* ACTUACIONS OBJECTE DE LES AJUDES.

 

1. Es consideren subvencionables les inversions materials o immaterials relatives a la transformació i/o la comercialització dels productes referits en l'article 1.1 d'aquestes bases reguladores.

 

2. Les inversions per a les quals se sol·licita l'ajuda han de complir els requisits següents:

a) Quant a la ubicació d'aquestes actuacions, les inversions en adquisició, construcció o instal·lació d'actius materials, s'han de radicar dins del territori de la Comunitat Valenciana.

b) La data d'inici de les operacions no pot ser anterior a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda corresponent.

c) En el cas que les inversions requerisquen una avaluació d'impacte ambiental en aplicació de la Directiva 2011/92/UE, l'ajuda estarà subordinada al fet que l'avaluació haja sigut realitzada i que l'autorització de l'execució del projecte haja sigut concedida, abans de la data de concessió de l'ajuda individual.

3. No poden optar a l'ajuda les inversions que:

a) Estiguen dirigides al comerç minorista en destinació.

b) Siguen de reposició o de mera substitució d'equips i maquinària, excepte si la nova adquisició correspon a equips o maquinària diferents als anteriors i que amplien la capacitat de producció o introduïsquen canvis fonamentals en la naturalesa de la producció o la tecnologia corresponent.

4. Les ajudes cobriran els costos subvencionables següents:

a) la compra o l'arrendament amb opció de compra de maquinària i equip,

b) l'adquisició o el desenvolupament de programes informàtics i TIC en general, les adquisicions de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades,

c) els costos generals vinculats a les despeses que preveu la lletra a, amb el límit del 8 % sobre els costos esmentats, com ara, honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat. Els estudis de viabilitat continuaran considerant-se despeses subvencionables encara que, atenent el seu resultat, no s'efectuen les despeses que preveu la lletra a.

 

5. No són auxiliables les despeses efectuades abans de l'execució de l'acta de no inici funcionarial o notarial. No estaran afectats per aquesta limitació els costos generals reflectits en apartat c del punt 1 d'article 8 de l'Ordre 9/2019.

Modificacions de la inversió aprovada.

 

1. S'entén per modificació de la inversió, la variació quantitativa o qualitativa d'un o diversos conceptes de despesa, així com la inclusió de nous conceptes de despesa en relació amb aquells aprovats que comporten utilitats diferents del pressupost inicialment aprovat. S'entén per concepte de despesa tota unitat funcional d'inversió, composta pels elements associats a les seues corresponents factures i que conformen de manera autònoma una operació bàsica del procés productiu.

 

2. Els beneficiaris estan obligats a comunicar en tot cas abans de la seua execució les modificacions següents:

a) Variacions que impliquen la inclusió de nous conceptes de despesa no programats en el projecte d'inversió inicialment aprovat.

b) Variacions qualitatives de la finalitat de qualsevol concepte de despesa, és a dir, quan oferisquen diferents funcionalitats en relació amb les inversions inicialment aprovades.

c) Qualsevol altra alteració de les condicions específiques indicades en la resolució de concessió.

d) Les modificacions significatives, és a dir, qualsevol variació de la inversió inicialment aprovada i concedida, en un percentatge igual o superior al 25 % de la inversió auxiliable total, que comprenga el conjunt de les variacions dels apartats a, b o qualsevol altra alteració de les condicions específiques indicades en la resolució de concessió vinculades a l'apartat c.

 

3. Les sol·licituds de modificacions de la inversió aprovada les ha de fer el beneficiari mitjançant l'ompliment de l'ANNEX A11.2, que s'ha de presentar davant de les seccions d'indústries agroalimentàries de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'agricultura, acompanyades d'una justificació valorada de les circumstàncies que concorren en la modificació, amb una antelació mínima de dos mesos respecte de la data de presentació de la sol·licitud de pagament en cada anualitat fixada en la resolució inicial de l'ajuda. La variació d'aquesta data per concessió de pròrroga del termini per a la justificació de l'ajuda no comporta l'ampliació de la data per a sol·licitar la modificació. La direcció general competent en matèria d'indústries agroalimentàries i augment del valor afegit resoldrà únicament en el cas que la modificació haja sigut qualificada de significativa en el termini màxim de dos mesos des de la presentació, per a la qual cosa es tindrà en compte la causa que ha originat la modificació, el manteniment de l'objectiu i la finalitat de les inversions previstes inicialment, i la possible alteració d'elements del barem que s'han tingut en compte per a la valoració de la sol·licitud.

 

4. Només s'admetrà una única sol·licitud de modificació de les inversions previstes que s'executaran en una determinada anualitat, si bé aquesta sol·licitud pot afectar més d'una anualitat. En el cas de projectes que només tinguen aprovada una anualitat, es permetrà la presentació de dues modificacions d'aquesta anualitat sempre que es presenten en dues anualitats diferents.

 

5. En qualsevol cas, no s'admetran les següents modificacions: a) Les que alteren l'objectiu final del projecte en els termes sol·licitats per l'interessat i aprovats per aquesta administració en la concessió de l'ajuda. b) Les que suposen un canvi de beneficiari, llevat que el nou siga resultant d'un procés de fusió o una transformació de la mena de societat, no s'alteren les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajuda i s'exigisca al nou beneficiari la durabilitat prevista en la normativa vigent. c) Les que suposen un trasllat d'imports d'inversió entre anualitats respecte de les aprovades inicialment. d) Les que afecten a la baixa a la puntuació atorgada durant la fase de valoració de la sol·licitud i posterior concessió de l'ajuda. e) Les sol·licitades amb anterioritat a la resolució de concessió de l'ajuda.

 

6. Per a les inversions que suposen nous conceptes de despesa (apartat 2.a), o variacions qualitatives de la finalitat de qualsevol concepte de despesa inicialment aprovada (apartat 2.b), serà necessari disposar d'una acta funcionarial o notarial de no iniciació de les inversions, en tot cas, posterior a la data de resolució aprovatòria de l'ajuda, la qual ha d'anar acompanyada de les corresponents factures proforma de les noves inversions.

 

6. Les modificacions que suposen un increment dels pressupostos aprovats per als projectes d'inversió no suposen un increment de la subvenció concedida.

 

7. No es consideren modificació de la inversió els canvis de proveïdors quan les finalitats dels conceptes de despesa siguen idèntiques o similars.

Normativa
 • a. Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i...
 • b. El Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005, del Consell.
 • c. El Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 i (CE)...
 • d. El Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de...
 • e. El Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE, per al cas que el resultat del...
 • f. La normativa bàsica prevista en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el reglament d'aquesta, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com, si escau, pel que siga aplicable de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del...
 • INSTRUCCIÓ DEL SERVEI D'INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES I CONCENTRACIÓ DE L'OFERTA per la qual es detallen determinats aspectes d'aplicació pràctica en el tràmit i gestió de l'Ordre 9/2019, de 13 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la...
 • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes a la millora en la transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, finançades amb càrrec al Programa de desenvolupament...
 • Extracte de la Resolució de 15 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), que convoca les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles. (DOGV núm. 9243, de 27.12.2021)
 • Resolució de 24 d'octubre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es fixa l'import global màxim de la convocatòria d'ajudes per a l'operació «Ajudes a la millora en la transformació, comercialització i desenvolupament dels productes agrícoles» del...
 • Extracte de la Resolució de 24 octubre de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es fixa l'import global màxim de la convocatòria d'ajudes per a l'operació «Ajudes a la millora en la transformació, comercialització i desenvolupament dels productes...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Poden obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants, les persones físiques o jurídiques, que operen com a empreses agroalimentàries del sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, ramaders i de l'alimentació, i, a més:

 

a. Tinguen la condició de microempresa i petita i mitjana empresa (PIME) en els termes establits en l'article anterior. Quan el resultat del procés de transformació i/o comercialització siga un producte no previst en l'annex 1 del TFUE, d'acord amb el que disposa l'article 1.1.a.i del Reglament (UE) 702/2014, les ajudes s'aplicaran a PIMES actives en el sector agrícola.

 

b. Suporten, de manera real i efectiva, la càrrega financera de les inversions materials i les despeses que es consideren subvencionables.

 

c. Complisquen amb les normes comunitàries aplicables a l'activitat que desenvolupen.

 

També poden tindre la condició de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot quan no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes o les activitats que motiven la concessió de la subvenció. En aquest cas, s'ha de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció aplicable per cada un d'aquests, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. Així mateix, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb bastants poders per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

 

En relació amb les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) i a fi de mantindre coherència amb les mesures aplicades a l'empara d'altres instruments comunitaris d'ajuda en el marc de la política agrícola comuna, les inversions només poden ser finançades en el marc d'aquesta ordre quan la quantia del projecte d'inversió excedisca els 800.000 euros, comprometa més del 50 % del Fons Operatiu de l'OPFH i es referisquen a inversions (no arrendaments) relacionades amb les instal·lacions de comercialització, incloses en les actuacions següents: 2.1.1, 2.1.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 7.3.1, 7.12.1, 7.13.1, 7.14.1, 7.20.1, 7.21.1, contingudes en l'annex IV del Reial decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es regulen els fons i els programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, o la norma que el substituïsca.

 

2. Les ajudes no es concediran en cas que es vulneren qualssevol prohibicions o restriccions imposades pel Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007, fins i tot quan aquestes prohibicions i restriccions es referisquen únicament a ajudes de la Unió previstes en aquest reglament.

 

3. No poden ser beneficiàries d'aquesta ajuda les empreses en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan l'empresa sol·licitant es trobe en situació de crisi, segons es defineix en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi, d'acord amb les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació 2014/C 249/01, de la Comissió, 31.07.2014).

b) Les previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

c) Els que estiguen subjectes a una ordre de recuperació d'ajudes com a conseqüència d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que les declare il·legals i incompatibles amb el mercat comú.

 

d) Les administracions públiques, o les societats participades per aquestes, excepte quan la participació es faça sota criteris d'inversor privat o quan el percentatge públic de participació siga inferior al 50 %.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Les unitats encarregades de l'ordenació i instrucció de l'expedient seran les seccions d'indústries agràries dels serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en cada província, que d'ofici acordaran totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

 

2. Si, excepcionalment en la fase d'instrucció del procediment, s'estimaren necessaris aclariments sobre la documentació aportada, es concedirà al sol·licitant un termini de 10 dies perquè els presente, transcorregut el qual se li podrà declarar que ha perdut el dret al tràmit d'aportació documental.

 

3. Es crearà una comissió d'avaluació formada per un president, un secretari i tres vocals, funcionaris, designats per la direcció general competent en indústries agroalimentàries, que serà l'encarregada de formular la proposta de resolució de la convocatòria d'ajudes.

 

4. L'òrgan instructor sotmetrà a la Comissió d'Avaluació el conjunt de sol·licituds que han superat tots els controls per a sotmetre's a la fase de valoració. Els expedients s'ordenaran de més a menys puntuació en funció de l'aplicació del barem que s'explicita en la base tretzena. Els sobrants dels crèdits reservats no utilitzats es podran usar si fora necessari indistintament per a l'altre grup d'expedients.

 

5. Se seleccionaran els expedients per a la resolució positiva per ordre de puntuació, fins a esgotar les dotacions de la convocatòria. S'exclouran i es denegaran definitivament, sense possibilitat de reconsideració, els expedients que hagen rebut menys de 3 punts en la fase de valoració.

 

6. La Comissió d'Avaluació formularà la pertinent proposta de resolució a la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.

 

7. El termini de resolució s'estableix en sis mesos des del final de la presentació de sol·licituds. La falta de resolució dins del termini tindrà efectes desestimatoris.

 

8. La resolució de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i les resolucions positives individuals i condicions particulars es notificaran a cada un dels beneficiaris.

Criteris de valoració

Els expedients es puntuen de la manera següent:

a) Creació de noves empreses: 5 punts. Si més del 50 % del capital inicial és aportat per dones o joves (de menys de 40 anys), la puntuació anterior s'incrementa amb un punt addicional. L'empresa ha d'estar constituïda dins dels 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.

b) Persona física que siga dona: 1 punt.

c) Si el sol·licitant és persona jurídica, amb presència paritària d'homes i dones, o majoria de dones, en els òrgans directius i d'administració (juntes directives i/o de govern, consells rectors i/o d'administració, etc.): 1 punt.

d) Fórmula jurídica: societat cooperativa/SAT, microempresa o persona física de menys de 40 anys: 1 punt, i es poden acumular els de l'apartat c. En el supòsit de ser persona física dona de menys de 40 anys, pot acumular la puntuació de l'apartat b. La condició de microempresa no es valora en el cas de les empreses de nova creació, ja que no disposen de comptes anuals.

e) Operació d'inversió promoguda en municipi inclòs en el territori rural d'aplicació de la mesura LEADER 2014/2020: 1 punt. A aquesta puntuació es pot acumular l'obtinguda per la fórmula jurídica de l'apartat d.

f) Ajudes anteriors: no tindre concedida cap ajuda en les dues últimes convocatòries, incloses les derivades de l'Ordre 13/2016, de 6 de juny: 2 punt. En alguna de les dues: 1 punt. Aquest epígraf no és aplicable a les empreses de nova creació o procedents de fusions.

g) Inversions adreçades íntegrament a un dels objectius següents, o a més d'un: al tractament i/o la gestió de residus; eliminar contaminacions; reduir el consum d'aigua, d'energia; la valorització i l'aprofitament de subproductes o residus; la introducció d'energies alternatives menys contaminants; les inversions que incloguen la instal·lació de sistemes d'estalvi d'energia (eficiència energètica) i de sistemes de generació local d'energies renovables que reduïsquen el consum propi de l'energia de xarxa convencional, i les destinades exclusivament a l'activitat subvencionable; incrementar depuració en un grau més alt a l'exigit per la legislació vigent: 2 punt. En cas que la inversió no s'adrece íntegrament a alguna de les finalitats anteriors, quan almenys es destine un 10 % d'aquesta inversió a aquests mateixos objectius: 1 punt. No s'aplicarà en empreses l'activitat principal de les quals siga coincident amb algunes de les exposades en aquest apartat.

h) Inversions en implantació de la indústria 4.0 (indústria connectada) i/o que incloguen la implantació de tecnologies de la informació i les telecomunicacions (TIC), sistemes o elements de telecontrol i telemesura, eines automatitzades de gestió empresarial (ERP, CRM, SMC, etc.), portals de comerç electrònic o sistemes domòtics. Per a aplicar aquesta prioritat, és necessari que la inversió en TIC efectuada en la inversió subvencionada supere el 10 % de la inversió total subvencionable: 1 punt. La mera adquisició d'ordinadors personals o l'efectuació d'inversions relatives a la comercialització de productes no suposa el compliment d'aquest criteri, quan l'activitat de l'empresa supose exclusivament la comercialització de productes.

i) Si la persona sol·licitant està inscrita en el registre d'operadors d'una figura de qualitat diferenciada (DOP, IGP, ETG, producció integrada, producció artesanal, etc.) i el volum de productes certificats i comercialitzats supera el 40 %: 1 punt. Si l'empresa està inscrita en el Registre general d'operadors ecològics (REGOE) o en la llista d'operadors de l'agricultura ecològica i el volum de productes certificats i comercialitzats supera el 20 % del total: 3 punt.

j) Empreses que tinguen establits i certificats sistemes no exigits per la legislació vigent i que, per tant, impliquen un compromís addicional amb la qualitat de procés (ISO-9001, etc) i la seguretat alimentària (BRC, IFS, GLOBALGAP, ISO-22000, etc), sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball, (ISO-18001, ISO-45001, etc), normes de qualitat de productes diversos de les figures de qualitat diferenciada: 1 punt.

k) Si més del 50 % de les matèries primeres que processa procedeixen de proveïdors de proximitat (< 300 km): 1 punt.

l) Empreses amb acreditació d'implantació de sistemes de gestió mediambiental (EMAS, ISO-14001): 1 punt.

m) Empreses amb certificació acreditativa relativa a l'eficiència energètica (Norma UNE_ISO 50001-2011): 1 punt.

n) Empreses amb certificació acreditativa relativa a la gestió dels processos d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica (Norma ISO-166002): 1 punt.

ny) Empreses inscrites en el Registre estatal de bones pràctiques mercantils en la contractació alimentària: 1 punt.

Formularis

Sol·licitud

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2021 per a les ajudes de la present convocatòria és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria (DOGV núm. 9243, de 27/12/2021).

Documentació
Els models de sol·licitud i la documentació que els acompanya són els que figuren en aquest tràmit. * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents al procediment, es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

Formularis

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

   

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica.

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini de resolució s'estableix en sis mesos des de la finalització de la presentació de sol·licituds. La falta de resolució dins del termini tindrà efectes desestimatoris.
  Quantia i cobrament
  1. Les ajudes revesteixen la forma de subvenció, com un percentatge de la inversió subvencionable, i queden supeditades en la fase de pagament al percentatge de la inversió realment executada i pagada realment pel beneficiari. 2. L'import de l'ajuda no pot ser d'una quantia que supere les...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la resolució del director/a general competent en indústries agroalimentàries posarà fi a la via administrativa, i, contra aquesta,...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.