Ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210699
|
Codi GVA: 571
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació com a titulars d'explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

 

Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació en explotacions que arriben a aconseguir la qualificació d'explotació agrària prioritària i que els beneficiaris de l'ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals.

 

La mesura s'adreça als joves agricultors a fi que puguen instal·lar-se com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d'una explotació agrària.

 

Així mateix, es pot accedir a l'ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada d'explotació agrària prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada de microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió.

 

Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que ha de començar a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient, si no el tinguera ja en el moment de presentar la sol·licitud.

 

Els plans empresarials que s'aproven a l'empara de la convocatòria 2021 han de finalitzar com a màxim 18 mesos després de la data de la instal·lació, o, com a màxim, abans del 31/12/2023, i després de la seua execució ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada d'explotació agrària prioritària.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
07-05-2021
JustificacióTermini obert
07-05-2021

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar l'ajuda a la primera instal·lació els joves que es vulguen incorporar a l'activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal·lació en els vint-i-quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda, tenint en compte que el procés...

Saber més
Requisits

Es distingeix entre:

- Els requisits que han de complir els BENEFICIARIS de l'ajuda es recullen en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015.

- Els requisits que han de complir els SOL·LICITANTS de l'ajuda per a accedir al primer PAGAMENT de l'ajuda es recullen en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015.

- Els requisits que han de complir-se per a accedir al primer PAGAMENT de l'ajuda es recullen en l'art. 12 de l'Ordre 7/2015.

- Els requisits que s'han de complir per a accedir al primer PAGAMENT FINAL de l'ajuda es recullen en l'art. 13 de l'Ordre 7/2015.

 

I. Els BENEFICIARIS de l'ajuda han de complir i acreditar aquests requisits (consulteu-ne el desplegament en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

 

1. Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament, en el moment de presentar la sol·licitud.

 

2. Presentar un pla empresarial, que incloga el contingut mínim que s'especifica en l'art. 2.7 de l'Ordre 7/2015.

 

3. Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes i, en cas que no figure en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, s'ha d'aportar el corresponent document de domiciliació bancària de l'organisme pagador, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

 

4. Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

 

5. No estar incurs en cap dels supòsits que preveu el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

6. Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària.

 

7. Estar donat d'alta en Hisenda i Seguretat Social en el règim que li corresponga.

 

8. Ser titular d'una explotació en règim de propietat o arrendament.

 

9. Utilitzar un servei d'assessorament reconegut per l'Administració.

 

10. Instal·lar-se com a agricultor actiu tal com defineix l'apartat 2 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015.

 

11. Instal·lar-se com a agricultor professional tal com defineix l'apartat 3 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015.

 

12. Tindre la competència i capacitació d'acord amb l'apartat 5 de l'article 2 i amb l'epígraf a de l'apartat 2 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015.

 

13. Instal·lar-se en una explotació agrària prioritària.

 

14. Complir el que estableix el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat sobre el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental per a determinar l'exigència de la declaració o estimació d'impacte mediambiental, segons els casos que la norma determina.

 

15. Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat segons el Decret 279/2004, de 17 de desembre.

 

16. Complir el que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte de l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que estableixen els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015.

 

 

II. Els SOL·LICITANTS de l'ajuda han de complir aquests requisits (consulteu-ne el desplegament en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

 

a) Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament.

 

b) Presentar un pla empresarial que incloga actuacions o inversions que cal realitzar en l'explotació l'execució de la qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud i, per tant, incloga actuacions que es desenvoluparan després de la concessió de l'ajuda que suposen la incorporació mitjançant compra o arrendament de parcel·les agrícoles, la incorporació d'animals en el cas d'aprofitaments ramaders o la modificació de l'orientació productiva de superfícies que suposen almenys un 15 % de la base productiva de l'explotació, expressada en UTA.

 

c) El procés ha de correspondre a la primera instal·lació del jove com a titular d'una explotació agrària i ha d'haver-se iniciat en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. Per a complir aquest requisit, s'exigeix que el sol·licitant acredite la titularitat per propietat o arrendament, o mitjançant l'aportació del compromís ferm de compravenda o arrendament acordat amb el titular de la superfície agrària o instal·lacions ramaderes que suposen almenys 0,2 UTA, o aportar el compromís d'integració en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova creació, que arribe a ser titular d'una explotació agrària prioritària.

 

d) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.

 

e) Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas que el sol·licitant s'hi haja oposat al fet que l'òrgan gestor d'aquest procediment procedisca a la consulta d'aquesta informació.

 

f) No estar incurs en cap dels supòsits que preveu el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

g) Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

 

h) Tindre un nivell suficient de capacitació i competència professional.

 

Tindre les capacitats i competències agrícoles requerides és un requisit d'admissibilitat per a sol·licitar l'ajuda. No obstant això, en el cas que el sol·licitant declare no tindre encara aquest nivell mínim de capacitació en el moment de presentar la sol·licitud, se li pot concedir el període de gràcia previst en el Reglament (UE) 807/2014 com a mesura d'excepció, sempre que es comprometa a adquirir-lo en el termini màxim de 27 mesos després de la concessió de l'ajuda, sense excedir 18 mesos des de la data de la seua instal·lació.

 

III. Una vegada realitzada la instal·lació, en el termini màxim de nou mesos posteriors a la data de concessió, l'interessat ha de presentar per escrit la sol·licitud del primer pagament de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud, ha de presentar la documentació justificativa que s'ha realitzat la instal·lació efectiva en l'explotació. Per a això, ha d'acreditar, si no ho haguera fet abans, els requisits següents:

 

a) Alta en el règim d'Hisenda i Seguretat Social que li corresponga.

b) Titularitat de l'explotació, acreditant almenys 1 UTA efectiva corresponent a l'orientació productiva prevista.

c) Acreditació de la utilització d'un servei d'assessorament

reconegut per l'Administració.

d) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas que el sol·licitant s'haja oposat al fet que l'òrgan gestor d'aquest procediment consulte aquesta informació.

 

 

IV. Finalitzada la implementació del pla empresarial, l'interessat ha de presentar la sol·licitud del pagament final de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud ha d'acreditar, si no ho ha fet abans, la resta de requisits indicats en l'article 3 l'Ordre 7/2015, que es detallen a continuació, i qualsevol altre punt recollit en el pla empresarial que no haja sigut acreditat amb anterioritat.

 

a) Ser agricultor actiu.

b) Ser agricultor professional.

c) Tindre competència i capacitació suficient, en cas que s'haja concedit a l'interessat el període de gràcia que estableix l'Ordre 7/2015.

d) Complir els requisits perquè l'explotació puga ser qualificada d'explotació prioritària.

e) Complir el que estableix el Decret 32/2006, d'impacte ambiental, tal com disposa l'apartat 14 de l'article 3 d'aquesta ordre. f) Complir el que estableix el Decret 279/2004, d'integració laboral, tal com disposa l'apartat 15 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015.

f) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas que el sol·licitant s'haja oposat al fet que l'òrgan gestor d'aquest procediment consulte aquesta informació.

g) En el cas d'explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 6 UTA segons els mòduls de l'annex 1, i en tot cas si la instal·lació es produeix en una entitat associativa, ha d'acreditar la mà d'obra.

 

Incompatibilitat de les ajudes

 

Aquesta ajuda no és compatible amb altres subvencions o ajudes que tinguen la mateixa finalitat procedents de fons públics nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria agrària. En cas que es detecten deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar l'interessat, se li requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a l'aportació de...
Saber més
Criteris de valoració
Ordre de prioritats per a l'aprovació: a) Sol·licituds en les quals el pla empresarial preveja la utilització de més de 2 UTA en l'explotació després de la implementació del pla empresarial (10 punts). b) Sol·licituds corresponents a joves que s'instal·len mitjançant la seua incorporació a...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció del procediment correspon a les OCAPA de la Conselleria competent en matèria agrària.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, establit mitjançant la Resolució de 28 d'abril de 2021, per la qual es convoquen ajudes a l'empara de l'Ordre...

Saber més
Documentació
Les sol·licituds d'ajuda han de presentar-se juntament amb el corresponent pla empresarial generat a través de l'aplicació informàtica ASTRAL dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la qual pot accedir-se a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran:

   

  a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en Les Oficines Comarcals Agràries: https://agricultura.gva.es/es/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria

   

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 07-05-2021
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda comptats a partir de la data de la publicació de la convocatòria, i es podran considerar desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha dictat la resolució corresponent.
  Quantia i cobrament
  La persona beneficiària està obligada a sol·licitar el pagament de les ajudes concedides, acompanyat de la documentació pertinent que permeta acreditar el compliment dels requisits per al cobrament de les ajudes. La ajuda a la primera instal·lació d'agricultors joves consisteix en una prima la...
  Saber més
  Observacions

  Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà del dia en què en tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1...

  Saber més
  Sancions
  D'acord amb el que estableix el Reglament delegat (UE) 640/2014, pel qual es complementa el Reglament (UE) 1306/2013 pel que fa a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables a les ajudes al desenvolupament rural, l'import de l'ajuda...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 07-05-2021
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial
  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei...
  Saber més