Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació com a titulars d'explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i, d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

  Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació en explotacions que arriben a la qualificació de prioritària i que els beneficiaris de l'ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats com a agricultors actius i professionals.

  La mesura es dirigeix als joves agricultors a fi que puguen instal·lar-se com a agricultors professionals mitjançant la titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d'una explotació agrària.

  Així mateix, es pot accedir a l'ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com a prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió.

  Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que ha de començar a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat com a agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient, si no el tinguera ja en el moment de presentar la sol·licitud.

  En general, aquest pla empresarial ha de finalitzar com a màxim 18 mesos després de la data de la instal·lació i després de la seua execució ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada com a prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l'explotació i, en particular, de la data d'entrada en producció de les inversions que cal realitzar, pot acceptar-se un període addicional de fins a 18 mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l'obligació de complir amb el requisit de ser agricultor actiu i tindre la capacitació suficient abans dels 18 mesos següents a la data de la instal·lació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar l'ajuda a la primera instal·lació els joves que es vulguen incorporar a l'activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal·lació en els vint-i-quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda, tenint en compte que el procés d'instal·lació inclou la recerca i adquisició dels actius físics de l'explotació, la tramitació dels permisos administratius corresponents i l'alta en els registres corresponents, i es comprometen a complir amb la resta de requisits de la mesura. És a dir, en general el jove no ha d'haver adquirit o llogat terrenys destinats a l'activitat agrària, ni s'ha d'haver donat d'alta en Hisenda o en el règim d'autònoms de la Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària en un termini superior a aquests vint-i-quatre mesos, ni haver tingut ingressos, incloent-hi ajudes, per activitats agràries incompatibles amb el termini de 24 mesos mencionat.

  Requeriments

  Es distingeix entre:
  - Els requisits que han de complir els BENEFICIARIS de l'ajuda es recullen en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015.
  - Els requisits que han de complir els SOL·LICITANTS de l'ajuda (és a dir, en el moment de la sol·licitud) es recullen en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015.
  - Els requisits que s'han de complir per a accedir al primer PAGAMENT de l'ajuda es recullen en l'art. 12 de l'Ordre 7/2015.
  - Els requisits que s'han de complir per a accedir al primer PAGAMENT FINAL de l'ajuda es recullen en l'art. 13 de l'Ordre 7/2015.

  I. Els BENEFICIARIS de l'ajuda han de complir i acreditar aquests requisits (consulteu el desplegament en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

  1. Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament, en el moment de presentar la sol·licitud.

  2. Presentar un pla empresarial, que incloga el contingut mínim que s'especifica en l'art. 2.7 de l'Ordre 7/2015.

  3. Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes i, en cas que no figure en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, cal aportar el corresponent document de domiciliació bancària de l'organisme pagador, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  4. Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

  5. No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  6. Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària.

  7. Estar donat d'alta en Hisenda i Seguretat Social en el règim que li corresponga.

  8. Ser titular d'una explotació en règim de propietat o arrendament.

  9. Utilitzar un servei d'assessorament reconegut per l'Administració.

  10. Instal·lar-se com a agricultor actiu tal com es defineix en l'apartat 2 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015.

  11. Instal·lar-se com a agricultor professional tal com es defineix en l'apartat 3 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015.

  12. Tindre la competència i capacitació d'acord amb l'apartat 5 de l'article 2 i amb l'epígraf a de l'apartat 2 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015.

  13. Instal·lar-se en una explotació agrària prioritària.

  14. Complir el que s'estableix en el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat sobre el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març de la Generalitat, d'impacte ambiental per a la determinació de l'exigència de la declaració o estimació d'impacte mediambiental, segons els casos que la norma determina.

  15. Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat conforme al Decret 279/2004, de 17 de desembre.

  16. Mà d'obra de l'explotació.

  17. Producció ecològica o acolliment a altres figures de qualitat diferenciada agroalimentària descrites en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013, si escau.

  18. Complir el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que s'estableix en els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015.


  II. Els SOL·LICITANTS de l'ajuda han de complir aquests requisits (consulteu-ne el desplegament en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

  a) Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament.

  b) Presentar un pla empresarial que incloga actuacions o inversions que cal realitzar en l'explotació l'execució de la qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud i, per tant, incloga actuacions que cal desenvolupar després de la concessió de l'ajuda que suposen la incorporació mitjançant la compra o l'arrendament de parcel·les agrícoles, la incorporació d'animals en el cas d'aprofitaments ramaders o la modificació de l'orientació productiva de superfícies que suposen almenys un 15 % de la base productiva de l'explotació, expressada en UTA.

  c) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.

  d) Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

  e) No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  f) Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

  g) Posseir un nivell suficient de capacitació i competència professional.

  Tindre les capacitats i competències agrícoles requerides és un requisit d'admissibilitat per a sol·licitar l'ajuda. No obstant això, en el cas que el sol·licitant declare no posseir encara aquest nivell mínim de capacitació en el moment de presentar la sol·licitud, se li pot concedir el període de gràcia previst en el Reglament (UE) 807/2014 com a mesura d'excepció, sempre que es comprometa a adquirir-lo en el termini màxim de 27 mesos després de la concessió de l'ajuda, sense excedir 18 mesos des de la data de la seua instal·lació.

  III. Una vegada realitzada la instal·lació, en el termini màxim de nou mesos posteriors a la data de concessió, l'interessat ha de presentar per escrit la sol·licitud del primer pagament de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació justificativa que s'ha realitzat la instal·lació efectiva en l'explotació. Per a això, ha d'acreditar, si no ho ha fet abans, els requisits següents:

  a) Alta en el règim d'Hisenda i Seguretat Social que li corresponga.
  b) Titularitat de l'explotació, acreditant almenys 1 UTA efectiva corresponent a l'orientació productiva prevista.
  c) Acreditació de la utilització d'un servei d'assessorament
  reconegut per l'Administració.
  d) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.


  IV. Finalitzada la implementació del pla empresarial, l'interessat ha de presentar per escrit la sol·licitud del pagament final de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud, ha d'acreditar, si no ho ha fet abans, la resta de requisits indicats en l'article 3 l'Ordre 7/2015, que es detallen a continuació, i qualsevol altre aspecte recollit en el pla empresarial que no haja sigut acreditat amb anterioritat.

  a) Ser agricultor actiu.
  b) Ser agricultor professional.
  c) Tindre la competència i capacitació suficient, en cas que s'haja concedit a l'interessat el període de gràcia establit en l'Ordre 7/2015.
  d) Complir els requisits perquè l'explotació puga ser qualificada com a explotació prioritària.
  e) Complir el que s'estableix en el Decret 32/2006, d'impacte ambiental, tal com es disposa en l'apartat 14 de l'article 3 d'aquesta ordre. f) Complir el que estableix el Decret 279/2004, d'integració laboral, tal com es disposa en l'apartat 15 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015.
  f) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  g) En el cas d'explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 6 UTA segons els mòduls de l'annex 1, i en tot cas si la instal·lació es produeix en una entitat associativa, ha d'acreditar la mà d'obra.

  Incompatibilitat de les ajudes

  Aquestes ajudes no són compatibles amb altres subvencions o ajudes que tinguen la mateixa finalitat procedents de fons públics nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, establit mitjançant Resolució de 6 de març de 2019, per la qual es convoquen ajudes a l'empara de l'Ordre 7/2015, és de 45 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8504 de 12/03/2019). No obstant això, per Resolució de 17 d'abril de 2019 el termini s'ha ampliat fins al dia 18 de maig de 2019.

  El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda està tancat. Segueix obert el procediment telemàtic per a la presentació de sol·licituds de pagament, sol·licituds de modificació de plans empresarials i altres comunicacions.

  Els terminis aprovats per a la presentació de sol·licituds de pagament de les ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors concedides a l'empara del PDR 2014-2020, que finalitzaven en el període comprés des del dia de l'aprovació de l'estat d'alarma fins a un mes després de la fi de la vigència, s'amplien fins al dia 31 de juliol de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentarà preferentment a l'oficina comarcal de la conselleria competent en matèria agrària que corresponga a la ubicació de l'explotació agrària, o a falta d'això, en qualsevol dels altres llocs referits en la legislació vigent sobre procediment administratiu.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=571

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La conselleria competent en matèria agrària facilitarà models normalitzats específics. Les sol·licituds es poden trobar en les oficines comarcals d'esta, en els centres PROP de la Generalitat o en la web d'esta (http://www.gva.es).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  SOL·LICITUD DE PRIMER PAGAMENT DE L'AJUDA A LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT FINAL DE L'AJUDA A LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT O TRANSFORMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

  MODEL DE COMPROMÍS D'INSTAL·LACIÓ DE JOVE EN UNA ENTITAT JURÍDICA PREEXISTENT

  MODEL DE COMPROMÍS D'INSTAL·LACIÓ DE JOVE EN UNA ENTITAT JURÍDICA DE NOVA CONSTITUCIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.