Ajuda a inversions en explotacions agràries mitjançant plans de millora

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210700
|
Codi GVA: 574
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 30-01-2020

Fins 12-05-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Fomentar la realització d'inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar el seu rendiment global i garantir la seua sostenibilitat i adaptació al mercat, mitjançant la implementació de plans de millora, la implementació del qual deu d'aquests ha de justificar la consecució d'algun dels objectius següents:

 

a) Millora de les condicions de l'entorn de treball, de les condicions tècniques i mediambientals de l'explotació, així com d'higiene i benestar animal.

b) Millora de l'eficiència dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d'inputs i de l'impacte mediambiental de l'explotació.

c) Mesures de diversificació que afavorisquen el desenvolupament d'activitats en cicle tancat, o minimitzen els riscos empresarials i l'impacte mediambiental.

d) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat.

e) Millora de la conservació de l'entorn natural.

 

Per a obtindre l'autorització d'inici d'inversions prèvia a la resolució, és imprescindible que els interessats la sol·liciten expressament. Per a fer-ho, es pot utilitzar el model de SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ INICI INVERSIONS de l'apartat d'impresos associats.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
30-01-2020 al 12-05-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Observacions

* DESPESES SUBVENCIONABLES

Les que preveu l'article 5 de l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre de 2016.

 

 

* DESPESES NO SUBVENCIONABLES

- Compra de drets de producció agrícola, de drets d'ajuda, animals, plantes anuals i la plantació d'aquestes.

- Inversions necessàries per al compliment de normes comunitàries vigents, excepte per a les inversions necessàries per a complir nous requisits durant un màxim de 12 mesos a partir de la data en què passen a ser obligatoris per a l'explotació agrícola.

- Els interessos de deute per operacions financeres subscrites pels sol·licitants.

- L'impost sobre el valor afegit, excepte quan no siga recuperable segons la legislació nacional sobre l'IVA.

L'IVA només és subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari final o pel destinatari últim. L'IVA que siga recuperable per algun mitjà no és subvencionable, fins i tot quan el beneficiari final o el destinatari últim no arriben a recuperar-lo en la pràctica.

Per tant, si el beneficiari final o el destinatari últim estan subjectes a un règim a tant alçat, l'IVA desemborsat es considera recuperable i, per tant, no subvencionable.

 

- Costos de llicències, taxes, impostos o tributs

- Despeses destinades a reparacions de béns ja existents en l'explotació, l'adquisició de material de recanvi o de productes consumibles.

 

Respecte de les condicions d'admissibilitat de l'adquisició de béns mitjançant fórmules de finançament i pagament que difereixen l'adquisició de la plena propietat del bé, ha de tindre's en compte que els béns han de ser adquirits pel beneficiari en propietat. En el cas d'adquisició dels béns mitjançant fórmules de finançament que condicionen l'adquisició de la propietat del bé a un moment posterior (Contractes de finançament de béns amb reserva de domini, lísing, etc.), només es consideren subvencionables sempre que els béns passen a ser de la propietat plena del beneficiari abans de la finalització del termini de justificació de l'ajuda. En cap cas són subvencionables altres costos lligats al contracte d'arrendament financer, com ara impostos, marge de l'arrendador, costos de refinançament dels interessos, despeses generals o despeses d'assegurances i tampoc són subvencionables les adquisicions de béns en el marc d'un sistema de venda i arrendament retroactiu (lease-back).

 

 

* LÍMITS PER A LES INVERSIONS

- Volum màxim d'inversió elegible: 100.000 EUR per UTA inicial

- Volum màxim per explotació:

- Persones físiques: 200.000 EUR

- Societats 200.000 EUR per cada soci que siga agricultor professional (fins a 4).

- Volum mínim d'inversió auxiliable: 6.000 EUR

 

 

* ALTRES LIMITACIONS

- Els proveïdors no poden tindre parentiu per consanguinitat ni afinitat de fins a primer grau amb els sol·licitants de l'ajuda ni formar part d'aquestes en cas de persones jurídiques.

- Si les inversions es realitzaran en terrenys que no siguen propietat exclusiva del sol·licitant, ha de constar el consentiment del propietari per a la realització d'aquestes.

En cas d'immobles o instal·lacions sobre terrenys arrendats, l'import màxim subvencionable és de 50.000 EUR.

- S'han d'aportar tres ofertes de diferents proveïdors per a qualsevol inversió subvencionable que supere els 6.000 EUR, i s'ha de seleccionar sempre l'oferta més econòmica o justificar una altra elecció.

- No són susceptibles de subvenció les inversions destinades a la plantació ni a l'empelt de les varietats híbrides de cítrics que s'esmenten a continuació: Fortune, Ortanique, Ellendale, Clemenvilla-Nova, Nadorcott, Minneola, Murcott, Murina, Orri, Primosole, Queen i Spring Sunshine.

- No són subvencionables les inversions que siguen objecte d'altres mesures d'ajudes públiques amb independència de l'origen del finançament públic, de l'organisme que gestione l'ajuda o de l'exercici financer en el qual haguera sigut concedida, i, en particular, no podran ser cofinançats mitjançant una contribució dels fons estructurals, del Fons de Cohesió o de qualsevol altre instrument financer de la Unió.

 

PERÍODE D'ELEGIBILITAT DE LES INVERSIONS

 

Són subvencionables les inversions realitzades amb posterioritat a la resolució de concessió de l'ajuda sol·licitada i, si és el cas, les que es realitzen amb posterioritat a la data de formalització de la sol·licitud i sobre les que hi haja un certificat de tècnic competent per a la instrucció de les ajudes en el qual es faça constar la no iniciació de les inversions en aquesta data, sempre que recaiga una resolució aprovatòria d'ajuda per a aquestes inversions.

 

 

* En cas d'inici abans de la resolució de concessió:

 

· Es requereix sol·licitar una autorització per a iniciar qualsevol inversió després de sol·licitar l'ajuda.

· Es requereix sempre un certificat de no inici.

 

* En cas d'inici després de la resolució de concessió.

 

- Es requereix un certificat de no inici sempre que hi haja una inversió lligada al terreny.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques, entitats inscrites en el Registre d'entitats de titularitat compartida i entitats associatives amb personalitat jurídica que complisquen la definició de PIME, titulars d'explotacions agràries l'objecte principal de les quals siga l'activitat agrària, que realitzen alguna de les...

Saber més
Requisits

GENERALS:

a) Ser titular d'una explotació agrària la dimensió equivalent de la qual siga d'almenys una UTA o que arribe a aquesta dimensió després de l'execució de les inversions previstes en el pla de millora.

b) Complir els requisits per a ser considerat agricultor actiu, d'acord amb el que preveu el títol II, capítol I, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia, i a altres règims d'ajuda.

c) Presentar un pla de millora de l'explotació en el qual es recullen les actuacions previstes així com la justificació tècnica d'aquestes. Així mateix ha de quedar justificada la sostenibilitat i viabilitat econòmica de l'explotació després de l'execució de les inversions previstes, d'acord amb els criteris següents:

1r) La RUT de l'explotació ha de ser igual o superior al 20 % de la renda de referència abans i després de la realització del pla de millora.

2n) Després de l'execució del pla de millora, no ha de disminuir la dimensió de l'explotació en UTA ni la renda unitària de treball de l'explotació com a conseqüència de les inversions realitzades o, en cas que s'incremente el número d'UTA de l'explotació, no ha de disminuir el marge net d'aquesta.

3r) Quan la totalitat de les inversions sol·licitades es realitzen exclusivament per al compliment de noves normes comunitàries, no és necessari justificar la millora del rendiment global de l'explotació.

d) Comprometre's a exercir l'activitat agrària en l'explotació objecte de l'ajuda i mantindre les inversions durant almenys tres anys comptats des de la data del pagament final de l'ajuda.

e) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

f) No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

g) Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat d'acord amb el Decret 279/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

h) No tindre concedida cap mena de subvenció ni haver-ne rebut cap per a l'execució de les inversions sol·licitades.

i) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.

j) Complir el que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

 

ADDICIONALS EN CAS DE PERSONES FÍSIQUES:

a) Tindre més de 18 anys i menys de 65 anys.

b) Ser agricultor professional, això és, ser titular d'una explotació agrària, i que almenys el 50 % de la seua renda total (no ingressos) l'obtinga d'activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l'activitat agrària de la seua explotació no siga inferior al 25 % de la seua renda total i el volum d'ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries siga igual o superior a la meitat d'una unitat de treball agrari.

c) Acreditar que té una capacitació suficient tal com s'estableix en l'article 2.6 de l'Ordre 29/2016.

 

 

ADDICIONALS EN CAS D'ENTITATS DE TITULARITAT COMPARTIDA:

a) Acreditar la inscripció registral de l'entitat de titularitat compartida.

 

 

ESPECÍFICS EN CAS DE PERSONES JURÍDIQUES:

a) La seua activitat principal ha de ser l'agrària.

b) Reunir els requisits per a ser qualificada com a PIME segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE.

c) Almenys un dels socis de l'entitat ha de complir amb els requisits exigits als agricultors individuals a conseqüència del seu treball en l'explotació.

Com es tramita

Procés de tramitació

Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds i després de validar-les, en cas que l'import total sol·licitat siga superior a l'import global màxim establit, s'ordenen les sol·licituds de més a menys puntuació obtinguda, d'acord amb els criteris establits en l'article 10 de l'Ordre 29/2016. En cas d'empat, es tindrà en compte la dimensió equivalent de l'explotació (UTA) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i es concedirà prioritat a les sol·licituds amb una dimensió equivalent superior.

 

El termini per a la resolució de les sol·licituds d'ajuda és de sis mesos, d'acord amb el que disposa l'article 11 de l'Ordre 29/2016. Si en aquest termini no es dicta cap resolució expressa, s'entendrà que aquesta ha sigut desestimada, d'acord amb el que estableix l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria agrària. En cas de detectar-se deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar l'interessat, se'l requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a aportar la informació i/o documentació pertinent, i se l'informarà que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.

 

Finalitzada la fase d'instrucció, les oficines comarcals emetran per a cada expedient un informe en el qual s'especifique si, amb la informació que tenen, la sol·licitud compleix amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

 

Les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits per a l'aprovació les estudiarà una comissió avaluadora integrada per la persona titular de la subdirecció competent en la matèria, el cap de servei responsable de la mesura i dos tècnics designats pel titular de la direcció general amb competència en aquestes ajudes. Aquesta comissió avaluadora proposarà l'aprovació dels expedients que complisquen els requisits de la convocatòria i, segons l'ordre de prioritat, puguen ser atesos d'acord amb la dotació pressupostària prevista.

 

Una vegada finalitzades les operacions incloses en els plans de millora aprovats, els beneficiaris n'han de comunicar la finalització, justificar-ne l'execució, acreditar el pagament de les inversions i sol·licitar el pagament de l'ajuda corresponent. Les sol·licituds de pagament corresponents a la convocatòria 2023 han de presentar-se abans de la data aprovada per a aquesta finalització, que no serà posterior al dia 31 de desembre de 2024, i han d'anar acompanyades de la documentació i els justificants pertinents, segons es descriu en l'article 13.e de l'Ordre 29/2016.

Criteris de valoració

a) Inversions realitzades en explotacions qualificades com a prioritàries en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda (7 punts).

 

b) Sol·licituds corresponents a joves que s'hagen instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda i que en el moment de la sol·licitud d'aquesta ajuda tinguen menys de 41 anys i disposen de la capacitació i competència professional adequada (7 punts).

 

c) Explotacions situades en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques previstes en l'article 32 del Reglament (UE) 1305/2013 (5 punts).

 

d) Explotacions situades en la major part en municipis d'aplicació de la mesura LEADER no inclosos en l'apartat anterior (3 punts).

 

e) Sol·licituds en les quals una dona siga titular de l'explotació, de manera individual o mitjançant titularitat compartida, segons es defineix en la Llei 35/2011, de titularitat compartida de les

explotacions agràries (5 punts).

 

f) Sol·licituds de titulars que no tinguen aprovat un expedient d'ajuda a plans de millora en la convocatòria immediatament anterior (3 punts). En el mateix cas, però per a les dues convocatòries.

 

g) Sol·licituds en les quals, almenys el 25% de les inversions auxiliables del pla de millora tenen un objectiu mediambiental, estalvi energètic, o lluita contra el canvi climàtic (2 punts). Si més del 90% de les inversions del pla empresarial aborden els objectius assenyalats (7 punts).

 

h) Explotacions en les quals més del 50% de les *UTA de l'explotació estiguen dedicades a producció ecològica o altres produccions de qualitat diferenciada descrites en l'article 16.1.a) del R(UE) 1305/2013 (5 punts).

 

i) Sol·licituds corresponents a explotacions que utilitzen més de dues UTA o es preveja utilitzar-les després de la implementació del pla de millora (5 punts).

 

j) Sol·licituds corresponents a explotacions que incloguen en el seu pla de millora la replantació de parcel·les agrícoles, que suposen almenys 1 hectàrea de superfície de secà o 0,5 hectàrees de superfície de regadiu, el cultiu del qual haja sigut arrancat i destruït a fi de l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa, quan així haja sigut ordenat per Resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de Sanitat Vegetal (5 punts).

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Num. 9541 / 24.02.2023).

 

D'acord amb allò que estableix la Resolució de 14 d’abril de 2023, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, d’ampliació del termini de presentació de sol·licituds d’ajudes a inversions en explotacions agràries en el marc

del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l’exercici 2023, finançades per l’Instrument Europeu de (DOGV núm. / 19.04.2023), el termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins al dia 12 de maig de 2023.

Documentació
Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar juntament amb el corresponent pla de millora generat a través de l'aplicació informàtica ASTRAL, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la qual es pot accedir a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
S'ha de presentar el formulari de la sol·licitut d'ajuda amb el pla de millora generat amb l'aplicació ASTRAL i la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a accedir a la condició de beneficiari de l'ajuda, a través de l'enllaç corresponent: Les persones obligades a...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries: https://agroambient.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries: https://agroambient.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a la resolució de les sol·licituds d'ajuda és de sis mesos, d'acord amb el que disposa l'article 11 de l'Ordre 29/2016. Si en aquest termini no es dicta cap resolució expressa, s'entendrà que aquesta ha sigut desestimada, d'acord amb el que estableix l'article 25.5 de la Llei...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  En general, el 40% de la inversió subvencionable. La intensitat de l'ajuda pot incrementar-se en els percentatges addicionals que s'indiquen a continuació, sense que en cap cas puga superar-se el 75%: a) Joves que tinguen menys de 41 anys i compten amb la capacitació i competència professional...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Observacions

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries: https://agroambient.gva.es/va/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria