• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajuda a les inversions en explotacions agràries per mitjà de plans de millora.

  Objecte del tràmit

  Fomentar la realització d'inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar-ne el rendiment global i garantir la sostenibilitat i adaptació al mercat, per mitjà de la implementació de plans de millora.

  Estos plans de millora no poden tindre una duració superior a tres anys des de la resolució de la concessió o de l'autorització d'inici d'inversions, si és el cas, i la implementació ha de justificar la consecució d'algun dels objectius següents:
  a) Millora de la condicions de l'entorn de treball, de les condicions tècniques i mediambientals de l'explotació, així com d'higiene i benestar animal.
  b) Millora de l'eficiència dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d'inputs i de l'impacte mediambiental de l'explotació.
  c) Mesures de diversificació que afavorisquen l'exercici d'activitats en cicle tancat, o minimitzen els riscos empresarials i l'impacte mediambiental.
  d) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat.
  e) Millora de la conservació de l'entorn natural.

  Per a obtindre l'autorització d'inici d'inversions previ a la resolució és imprescindible la seua sol·licitud expressa per part dels interessats. Per a això pot utilitzar el Model de Sol·licitud D'AJUDA A LES INVERSIONS EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES. PROGRAMA DE DESENROTLLAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020 de l'apartat impresos associats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques, entitats inscrites en el registre d'entitats de Titularitat Compartida i entitats associatives amb personalitat jurídica que complisquen la definició de PIME titulars d'explotacions agràries l'objecte principal de la qual siga l'activitat agrària, que realitzen alguna de les inversions subvencionables en la seua explotació i que complisquen la resta de requisits que es detallen a continuació:

  Requeriments

  GENERALS:
  a) Ser titular d'una explotació agrària la dimensió equivalent del qual siga de com a mínim una UTA o que abast tal dimensió després de l'execució de les inversions previstes en el pla de millora.
  b) Complir els requisits per a ser considerat agricultor actiu, d'acord amb el que preveu el títol II, capítol I, del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia, i a altres règims d'ajuda.
  c) Presentar un pla de millora de l'explotació en què s'arrepleguen les actuacions previstes així com la seua justificació tècnica. Així mateix ha de quedar justificada la sostenibilitat i viabilitat econòmica de l'explotació després de l'execució de les inversions previstes, d'acord amb els criteris següents:
  1r) Acreditar una RUT mínima respecte a la Renda de Referència. La RUT de l'explotació ha de ser igual o superior al 20% de la Renda de Referència.
  2n) Després de l'execució del pla de millora no ha de disminuir la dimensió de l'explotació en UTA ni la Renda Unitària de Treball de l'explotació com a conseqüència de les inversions realitzades. En el cas que s'incremente el nombre d'UTA de l'explotació no ha de disminuir-ne el Marge Net.
  3º) Quan la totalitat de les inversions sol·licitades es realitzen exclusivament per al compliment de noves normes comunitàries no cal justificar la millora del rendiment global de l'explotació.
  d) Comprometre's a exercir l'activitat agrària en l'explotació objecte de l'ajuda i mantindre les inversions durant almenys tres anys comptats des de la data del pagament final de l'ajuda.
  e) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social
  f) No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
  g) Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat d'acord amb el Decret 279/2004 de 17 de desembre pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  h) No tindre concedida o rebuda cap tipus de subvenció per a l'execució de les inversions sol·licitades.
  i) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.
  j) Complir el que establix l'article 3 de la Llei 2/2015 de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.


  ADDICIONALS EN CAS DE PERSONES FÍSIQUES:
  a) Tindre més de 18 anys i menys de 65 anys.
  b) Ser agricultor professional, açò és, ser titular d'una explotació agrària, i que almenys el 50 per cent de la seua renda total (no ingressos) l'obtinga d'activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l'activitat agrària de la seua explotació no siga inferior al 25 per cent de la seua renda total i el volum d'ocupació dedicat a activitats agràries o complementàries siga igual o superior a la mitat d'una Unitat de Treball Agrari.
  c) Acreditar posseir una capacitació suficient tal com establix l'article 2.6 de l'Orde 29/2016.


  ADDICIONALS EN CAS D'ENTITATS DE TITULARITAT COMPARTIDA:
  a) Acreditar la inscripció registral de l'entitat de titularitat compartida


  ESPECÍFICS EN CAS DE PERSONES JURÍDIQUES:
  a) La seua activitat principal ha de ser l'agrària.
  b) Reunir els requisits per a ser qualificada com PIME segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE.
  c) Almenys un dels socis de l'entitat ha de complir amb els requisits exigits als agricultors individuals com a conseqüència del seu treball en l'explotació.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  En general, el 35 % de la inversió subvencionable. Esta intensitat pot incrementar-se en els percentatges addicionals que s'indiquen a continuació, sense que en cap cas puga superar-se el 55 %:

  a) Jóvens que tinguen menys de 41 anys i compten amb la capacitació i competència professional suficient en el moment de presentar la sol·licitud i s'hagen instal·lat efectivament en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda, un 10% addicional.
  b) Explotacions ubicades majoritàriament en zones de muntanya previstes en el PDR 2014-2020, un 10% addicional. Es considera que una explotació està ubicada en estes zones quan més del 50% de la seua superfície productiva estiga inclosa.
  c) Sol·licituds corresponents a titulars d'explotacions acollides a mesures d'agroambient i clima o agricultura ecològica, previstes en el PDR 2014-2020, que hagen formalitzat un contracte plurianual amb la conselleria competent en matèria d'agricultura en el moment de presentar la sol·licitud, un 10% addicional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 28 d'abril de 2017.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries.

  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA SAFOR - GANDIA
  AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 28 - PBVer plano
  46700 Gandia
  Tel: 962829510
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), RACÓ D'ADEMUZ - TORREBAJA
  PL. AJUNTAMENT, 1-2NVer plano
  46143 Torrebaja
  Tel: 978787015
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - ALDAIA
  C/ PABLO IGLESIAS, 10-3a - APDO. 57Ver plano
  46960 Aldaia
  Tel: 961207220
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - CASTELLÓ DE RUGAT
  C/ ESCOLES, S/NVer plano
  46841 Castelló de Rugat
  Tel: 962829500
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) CAMP DE TÚRIA - LLÍRIA
  PLA DE RASCANYA, S/NVer plano
  46160 Llíria
  Tel: 962718470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALCALATÉN - LLUCENA/LUCENA DEL CID
  CTRA. DE XODOS, KM. 0,5Ver plano
  12120 Llucena/Lucena del Cid
  Tel: 964399680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA NORD - FOIOS
  C/ CONCORDIA, 4Ver plano
  46134 Foios
  Tel: 961207240
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - CARLET
  AV. DE CASTELLÓN, 19Ver plano
  46240 Carlet
  Tel: 962980200
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA ALTA - PEGO
  C/ SANT ELOI, 6Ver plano
  03780 Pego
  Tel: 966409970
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL MAESTRAT - VALL D'ALBA
  PL. DE L'ESGLÈSIA, 11Ver plano
  12194 Vall d'Alba
  Tel: 964399690
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA BAIXA - CULLERA
  C/ MEDICO JOAN PESET, 2Ver plano
  46400 Cullera
  Tel: 961719150
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ALT PALANCIA - SEGORBE
  AV. FRAY LUIS AMIGÓ, 11Ver plano
  12400 Segorbe
  Tel: 964336800
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS SERRANS - CHELVA
  C/ FOTOGRAFO BELENGUER, 2Ver plano
  46176 Chelva
  Tel: 962103090
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'AYORA - AYORA
  C/ COFRENTES, 6Ver plano
  46620 Ayora
  Tel: 961898900
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - ALZIRA
  C/ PINTOR SOROLLA, 4 - BAJOVer plano
  46600 Alzira
  Tel: 962458070
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ENGUERA I LA CANAL - ENGUERA
  AV. CONSTITUCIÓN, 22Ver plano
  46810 Enguera
  Tel: 962249365
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA ALTA - VILA-REAL
  CTRA. VILA-REAL - ONDA, KM 3Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - UTIEL
  AV. DEL DEPORTE, 1Ver plano
  46300 Utiel
  Tel: 962169315
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP DE MORVEDRE - SAGUNT/SAGUNTO
  PL. TRINITAT, 2Ver plano
  46500 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962617840
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS PORTS - MORELLA
  CTRA. MORELLA-FORCALL, KM. 4Ver plano
  12300 Morella
  Tel: 964189010
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - REQUENA
  PL. VALENTÍN GARCÍA TENA, 1Ver plano
  46340 Requena
  Tel: 962323404
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA BAIXA - CALLOSA D'EN SARRIÀ
  C/ DEL FONDO, 3Ver plano
  03510 Callosa d'en Sarrià
  Tel: 966870660
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), FOIA DE BUÑOL - CHIVA
  POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/NVer plano
  46370 Chiva
  Tel: 961808470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALACANTÍ - SANT JOAN D'ALACANT
  AV. MUTXAMEL S/N, URB. RAJOLETES IIVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 966478650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX SEGURA - ORIHUELA
  C/ LÓPEZ POZAS, S/NVer plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966748433
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VINALOPÓ MITJÀ - NOVELDA
  AV. ALFONSO X EL SABIO, 40Ver plano
  03660 Novelda
  Tel: 966908275
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL COMPTAT I L'ALCOIÀ - COCENTAINA
  C/ SALIDA A FRAGA, 9Ver plano
  03820 Cocentaina
  Tel: 965533680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP D'ELX - ELX/ELCHE
  CTRA. ELX-DOLORS, KM. 1Ver plano
  03290 Elx/Elche
  Tel: 966912400
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA DE VINARÒS - VINARÒS
  C/ HOSPITAL, 5 - BAIXVer plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964468550
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALT VINALOPÓ - VILLENA
  C/ POETISA ELENA MONTIEL, S/N - APT. CORREUS, 188Ver plano
  03400 Villena
  Tel: 965823740
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA BAIXA - LA VALL D'UIXÒ
  AV. JAUME I, 17- BAIXVer plano
  12600 Vall d'Uixó, la
  Tel: 964369665

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=574

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No cal aportar documentació addicional al model de sol·licitud i pla de millora en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.

  Per mitjà de la presentació de la sol·licitud el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades arreplegades en ella i en la documentació que s'adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

  Després de la fase de revisió i validació de les sol·licituds d'ajuda es procedix a sol·licitar l'aportació de la documentació que acredite el compliment dels requisits per a accedir a l'ajuda establits en l'Orde 29/2016 i que es detallen a continuació:

  Documentació general

  - Acreditació de la titularitat de l'explotació

  - Documentació que acredita la titularitat en arrendament
  - Documentació que acredita la titularitat en propietat
  - Documentació que acredita la titularitat del bestiar

  - Última declaració d'IRPF, així com 2 dels últims 5 anys en cas necessari

  - Certificat de vida laboral

  - DNI/CIF del titular i del representant o apoderat en cas de no autoritzar la seua obtenció per l'Administració.  - Capacitació i qualificació professional

  - Experiència professional en l'activitat agrària per un total de 2 anys. En cas de no posseir els dos anys d'experiència professional fa falta acreditar 50 hores lectives en cursos de formació professional agrària per cada any de carència.
  - Certificats de 100 hores en cursos de formació impartits en matèries relacionades amb les activitats agrícola i/o ramaderes, o amb l'estalvi d'aigua i energia i amb la protecció del medi ambient, o l'adaptació de les explotacions al canvi climàtic.
  - Formació Professional en matèries relacionades amb l'activitat exercida en l'explotació.
  - Titulació acadèmica de grau mitjà o superior, grau o màster en matèries relacionades amb l'activitat exercida en l'explotació.

  - Declaració positiva en l'instrument ambiental que procedisca segons la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental i el Decret 32/2006 de 10 de març d'Impacte ambiental, si és el cas

  - Compromís d'obtindre-ho abans de sol·licitar el pagament final de l'ajuda.
  - Declaració positiva d'impacte ambiental.

  - Justificació d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social en cas de no autoritzar la seua obtenció per l'Administració.

  - Documentació de domiciliació bancària en cas de no figurar en el Registre de Tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària..

  - Certificat de l'organisme regulador o de gestió de producció ecològica o acollida a altres figures de qualitat diferenciada agroalimentària descrita en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013, si és el cas

  - Mà d'obra: en el cas d'explotacions la dimensió equivalent del qual siga superior a 6 UTA i en tot cas si la sol·licitud correspon a una entitat associativa:

  - TC1-8 i TC2-8 de l'últim any. Imprés 190 si és el cas.


  Documentació addicional en cas de persones jurídiques

  - CIF del titular de l'explotació.

  - Còpia d'escriptures actualitzades, estatuts i normes de règim intern.

  - Acta de l'assemblea que arreplegue l'acord de presentar la sol·licitud corresponent, dur a terme les inversions previstes i el nomenament de representant.
  - Declaració de l'impost de societats de l'últim exercici de l'entitat i de l'IRPF i Informe de Vida Laboral de socis agricultors professionals


  Documentació relativa a les inversions a realitzar

  - En cas de realitzar inversions en terrenys que no siga propietat exclusiva del sol·licitant:

  - Consentiment per a la realització de les inversions sol·licitades per part del propietari o copropietari.

  - Per a totes les inversions subvencionables que superen els 6.000 EUR:

  - Tres ofertes de diferents proveïdors per a qualsevol inversió subvencionable que supere els 6.000 EUR
  - Justificació expressa de l'elecció de l'oferta en cas que no siga les més econòmica.

  - Per a totes les inversions immobles subvencionables:

  - Plans de situació per a la seua ubicació

  Una altra documentació específica segons el tipus d'inversió

  - Construcció o adquisició de béns immobles:

  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el seu preu unitari corresponent.
  - Projecte per a aquells casos en què es necessiten autoritzacions, informes i llicències que haurà de coincidir inequívocament amb el presentat per a l'obtenció d'estos, junt amb memòria agronòmica redactada per tècnic competent i visada pel corresponent col·legi professional.
  - Per a qualsevol tipus de construcció o instal·lació amb pressupost d'execució material igual o superior a 350.000 EUR,o sempre que segons el parer de la Conselleria competent en matèria d'agricultura comporten especial complexitat o risc, es presentarà projecte constructiu redactat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional en un únic fitxer en format PDF.
  - En cas de construcció o renovació, llicència d'obra concedida per un import d'acord amb la inversió.

  - Compra de terrenys:

  - Acord de compravenda, en el qual s'especifique la descripció cadastral amb la seua superfície; referència, superfície i aprofitament SIGPAC de cada recinte; preu unitari i total de la transmissió.
  - Implantació i reestructuració de cultius permanents:

  - Pressupost i/o factures proforma en les que figure el mesurament de les unitats subvencionables i el seu preu unitari corresponent.
  - Projecte o avantprojecte, per a aquells casos en què calga junt amb les autoritzacions, informes i llicències necessàries.
  - En el seu cas, pressupost de la mà d'obra empleada pels sol·licitants considerats agricultors professionals per la seua dedicació en l'explotació, així com de la maquinària de la dita explotació.

  - Instal·lacions de reg:

  - Document acreditatiu del dret o concessió d'aigua de reg.
  - Justificació de l'estalvi potencial mínim d'aigua en un 10% respecte al sistema anterior.
  - Pressupost i/o factures proforma en les que figure el mesurament de les unitats subvencionables i el seu preu unitari corresponent.
  - Projecte, per a aquells casos en què calguen autoritzacions, informes i llicències que haurà de coincidir inequívocament amb el presentat per a l'obtenció d'estos, junt amb una memòria agronòmica redactada per tècnic competent i visada pel corresponent col·legi professional.
  - En instal·lacions de reg amb pressupost d'execució material igual o superior a 350.000 EUR, o sempre que segons el parer de la conselleria competent en matèria d'agricultura comporten especial complexitat o risc, es presentarà projecte constructiu redactat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional en un únic fitxer en format PDF.

  - Un altre tipus d'instal·lacions:

  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el seu preu unitari corresponent.
  - Projecte, per a aquells casos en què es necessiten autoritzacions, informes i llicències que haurà de coincidir inequívocament amb el presentat per a l'obtenció d'estos, junt amb una memòria agronòmica redactada per tècnic competent i visada pel corresponent col·legi professional.
  - En instal·lacions amb pressupost d'execució material igual o superior a 350.000 EUR, o sempre que segons el parer de la conselleria competent en matèria d'agricultura comporten especial complexitat o risc, es presentarà projecte constructiu redactat per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional en un únic fitxer en format PDF.

  - Maquinària, vehicles de càrrega i transport, i altres equips inclosos els informàtics:

  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figuren les característiques de les unitats subvencionables i el seu preu unitari.
  - Costos generals subvencionables:

  - Previsió de gastos necessaris emés per tècnic competent.

  - Adquisició o desenrotllament de programes informàtics i adquisició de patents, llicències, drets d'autor o marques registrades:

  - Pressupost i/o factures proforma.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ INICI INVERSIONS

  Enllaç per a descarregar LibreOffice

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RÈGIM MATRIMONIAL I AUTORITZACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ I DISPOSICIÓ DELS BÉNS PERTANYENTS A LA SOCIETAT CONJUGAL EN RÈGIM DE GUANYS

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA A LES INVERSIONS EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds i després de la seua validació, en el cas que l'import total sol·licitat siga superior a l'import global màxim establit s'ordenen les sol·licituds de major a menor puntuació obtinguda, d'acord amb els criteris establits en l'article 10 de l'Orde 29/2016. En cas d'empat es té en compte la data del registre d'entrada de les sol·licituds, i es concedix prioritat a les sol·licituds presentades amb anterioritat.

  El termini per a la resolució de les sol·licituds d'ajuda és de sis mesos, d'acord amb el que disposa l'article 11 de l'Orde 29/2016. Si en el dit termini no es dictara una resolució expressa, s'entendrà que esta ha sigut desestimada, d'acord amb el que establix l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  La Instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la Conselleria competent en matèria agrària. En cas de detectar-se deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar l'interessat, se'l requerirà per escrit, se li concedirà un termini de 10 dies per a l'aportació de la informació i/o documentació pertinent, i se li comunicarà que si no ho fa, se'l considerarà per desistit de la seua sol·licitud.

  Finalitzada la fase d'instrucció, les oficines comarcals emetran per a cada expedient un informe en què s'especifica si, amb la informació que es troba en el seu poder, la sol·licitud complix amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

  Les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits per a la seua aprovació seran estudiades per una comissió avaluadora integrada pel Subdirector General competent en la matèria, el Cap de Servici responsable de la mesura, i dos tècnics designats pel titular de la Direcció General amb competència en estes ajudes. Esta comissió avaluadora proposarà l'aprovació d'aquells expedients que complint els requisits de la convocatòria i, segons l'orde de prioritat, puguen ser atesos d'acord amb la dotació pressupostària prevista

  S'establix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds de les ajudes, comptats a partir de la data de finalització del termini de sol·licitud de les mateixes, les quals s'entendran desestimades si transcorregut el dit termini no s'ha emés la corresponent resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades als interessats, en les quals se'n motivarà degudament el sentit. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que establix la legislació bàsica del Procediment Administratiu Comú, o bé directament Recurs Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 10 i 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=574

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc574.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

  La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  * GASTOS SUBVENCIONABLES
  Els previstos en l'article 5 de l'Orde 29/2016, de 31 d'octubre de 2016.


  * GASTOS NO SUBVENCIONABLES
  - Compra de drets de producció agrícola, de drets d'ajuda, animals, plantes anuals i la seua plantació
  - Inversions necessàries per al compliment de normes comunitàries vigents excepte per a les inversions necessàries per a complir nous requisits durant un màxim de 12 mesos a partir de la data en què passen a ser obligatoris per a l'explotació agrícola
  - Els interessos de deute per operacions financeres subscrites pels sol·licitants.
  - L'impost sobre el Valor Afegit, excepte quan no siga recuperable d'acord amb la legislació nacional sobre l'IVA.
  L'IVA només és subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari final o pel destinatari últim. L'IVA que siga recuperable per algun mitjà no és subvencionable, inclús quan el beneficiari final o el destinatari últim no arriben a recuperar-ho en la pràctica.
  Per tant, si el beneficiari final o el destinatari últim estan subjectes a un règim a un tant alçat, l'IVA desembossat es considera recuperable i, per tant, no subvencionable.


  * LÍMITS PER A LES INVERSIONS
  - Volum màxim d'inversió elegible: 100.000 EUR per UTA
  - Volum màxim per explotació per a tot el període 2014-2020:
  - Persones físiques: 200.000 EUR
  - Societats: 200.000 EUR per cada soci que siga agricultor professional (fins a 4)
  - Volum mínim d'inversió auxiliable: 6.000 EUR


  * ALTRES LIMITACIONS
  - Els proveïdors no poden tindre parentiu per consanguinitat ni afinitat de fins a primer grau amb els sol·licitants de l'ajuda ni formar part d'elles en cas de persones jurídiques.
  - Si les inversions es realitzaran en terrenys que no siguen propietat exclusiva del sol·licitant, ha de constar el consentiment per a la realització per part del propietari i, en cas d'immobles o instal·lacions, l'import màxim subvencionable és de 50.000 EUR.
  - Han d'aportar-se tres ofertes de diferents proveïdors per a qualsevol inversió subvencionable que supere els 6.000 EUR, i caldrà seleccionar sempre l'oferta més econòmica o justificar una altra elecció.

  Criteris de valoració

  a) Inversions realitzades en explotacions qualificades com prioritàries en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda (7 punts).
  b) Sol·licituds corresponents a jóvens que s'hagen instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda i que en el moment de la sol·licitud d'esta ajuda tinguen menys de 41 anys i compten amb la capacitació i competència professional adequada (7 punts).
  c) Explotacions ubicades majoritàriament en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques previstes en l'article 32 del Reglament (UE) 1305/2013 (5 punts).
  d) Explotacions ubicades majoritàriament en municipis d'aplicació de la mesura LEADER no inclosos en l'apartat anterior (3 punts)
  e) Sol·licituds en què una dona siga titular de l'explotació, de forma individual o per mitjà de titularitat compartida, segons es definix en la Llei 35/2011 de titularitat compartida de les
  explotacions agràries (5 punts).
  f) Sol·licituds de titulars que no tinguen aprovat un expedient d'ajuda a plans de millora en la convocatòria immediatament anterior (3 punts). En el mateix cas però per a les dos convocatòries

  Enllaços

  [ANNEX 1] ORIENTACIONS PRODUCTIVES, CODIFICACIÓ, MODULACIÓ I VALORS APLICABLES ALS ESTUDIS ECONÒMICS

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Orde 29/2016, de 31 d'octubre de 2016, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm. 7915, de 11/11/2016).
  - Resolució de 7 de febrer de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l'exercici 2017 a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm. 7976, de 09/02/2017).
  - Resolució de 3 d'abril de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2017 i s'incrementa el pressupost assignat a la convocatòria (DOGV núm. 8017, de 07/04/2017).
  - CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020.(DOGV nº 8192 de 18/12/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu la Llei 39/2015, de 1 d'octubre

  Vegeu l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre de 2016 (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 7 de febrer de 2017 (convocatòria)

  Vegeu la Resolució de 3 d'abril de 2017

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020.(DOGV nº 8192 de 18/12/2018)

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.