Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajuda a les inversions en explotacions agràries mitjançant plans de millora.

  Objecte del tràmit

  Fomentar la realització d'inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar el seu rendiment global i garantir la seua sostenibilitat i adaptació al mercat, mitjançant la implementació de plans de millora.

  Aquests plans de millora no poden tindre una duració superior a tres anys des de la resolució de la concessió o de l'autorització d'inici d'inversions, si és el cas, i la implementació d'aquests ha de justificar la consecució d'algun dels objectius següents:
  a) Millora de les condicions de l'entorn de treball, de les condicions tècniques i mediambientals de l'explotació, així com d'higiene i benestar animal.
  b) Millora de l'eficiència dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d'inputs i de l'impacte mediambiental de l'explotació.
  c) Mesures de diversificació que afavorisquen el desenvolupament d'activitats en cicle tancat, o minimitzen els riscos empresarials i l'impacte mediambiental.
  d) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat.
  e) Millora de la conservació de l'entorn natural.

  Per a obtindre l'autorització d'inici d'inversions prèvia a la resolució, és imprescindible que els interessats la sol·liciten expressament. Per a fer-ho, es pot utilitzar el model de SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ INICI INVERSIONS de l'apartat d'impresos associats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques, entitats inscrites en el Registre d'entitats de titularitat compartida i entitats associatives amb personalitat jurídica que complisquen la definició de PIME, titulars d'explotacions agràries l'objecte principal de les quals siga l'activitat agrària, que realitzen alguna de les inversions subvencionables en la seua explotació i que complisquen la resta de requisits que es detallen a continuació:

  Requeriments

  GENERALS:
  a) Ser titular d'una explotació agrària la dimensió equivalent de la qual siga d'almenys una UTA o que arribe a aquesta dimensió després de l'execució de les inversions previstes en el pla de millora.
  b) Complir els requisits per a ser considerat agricultor actiu, d'acord amb el que preveu el títol II, capítol I, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia, i a altres règims d'ajuda.
  c) Presentar un pla de millora de l'explotació en el qual es recullen les actuacions previstes així com la justificació tècnica d'aquestes. Així mateix ha de quedar justificada la sostenibilitat i viabilitat econòmica de l'explotació després de l'execució de les inversions previstes, d'acord amb els criteris següents:
  1r) La RUT de l'explotació ha de ser igual o superior al 20 % de la renda de referència abans i després de la realització del pla de millora.
  2n) Després de l'execució del pla de millora, no ha de disminuir la dimensió de l'explotació en UTA ni la renda unitària de treball de l'explotació com a conseqüència de les inversions realitzades. En cas que s'incremente el número d'UTA de l'explotació, no ha de disminuir el marge net d'aquesta.
  3r) Quan la totalitat de les inversions sol·licitades es realitzen exclusivament per al compliment de noves normes comunitàries, no és necessari justificar la millora del rendiment global de l'explotació.
  d) Comprometre's a exercir l'activitat agrària en l'explotació objecte de l'ajuda i mantindre les inversions durant almenys tres anys comptats des de la data del pagament final de l'ajuda.
  e) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  f) No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  g) Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat d'acord amb el Decret 279/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
  h) No tindre concedida cap mena de subvenció ni haver-ne rebut cap per a l'execució de les inversions sol·licitades.
  i) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.
  j) Complir el que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.


  ADDICIONALS EN CAS DE PERSONES FÍSIQUES:
  a) Tindre més de 18 anys i menys de 65 anys.
  b) Ser agricultor professional, això és, ser titular d'una explotació agrària, i que almenys el 50 % de la seua renda total (no ingressos) l'obtinga d'activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l'activitat agrària de la seua explotació no siga inferior al 25 % de la seua renda total i el volum d'ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries siga igual o superior a la meitat d'una unitat de treball agrari.
  c) Acreditar que té una capacitació suficient tal com s'estableix en l'article 2.6 de l'Ordre 29/2016.


  ADDICIONALS EN CAS D'ENTITATS DE TITULARITAT COMPARTIDA:
  a) Acreditar la inscripció registral de l'entitat de titularitat compartida.


  ESPECÍFICS EN CAS DE PERSONES JURÍDIQUES:
  a) La seua activitat principal ha de ser l'agrària.
  b) Reunir els requisits per a ser qualificada com a PIME segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE.
  c) Almenys un dels socis de l'entitat ha de complir amb els requisits exigits als agricultors individuals a conseqüència del seu treball en l'explotació.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  En general, el 40% de la inversió subvencionable. La intensitat de l'ajuda pot incrementar-se en els percentatges addicionals que s'indiquen a continuació, sense que en cap cas puga superar-se el 65%:

  a) Joves que tinguen menys de 41 anys i compten amb la capacitació i competència professional suficient en el moment de presentar la sol·licitud i s'hagen instal·lat efectivament en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda, un 20% addicional.

  b) Explotacions situades en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques contemplades en l'article 32 del R(UE) 1305/2013, un 15% addicional. Es considera que una explotació està situada en aquestes zones quan més del 50% de la seua superfície productiva estiga inclosa en elles.

  c) Sol·licituds corresponents a titulars d'explotacions acollides a les mesures d'agroambient i clima o d'agricultura ecològica, previstes en el *PDR 2014-2020, que hagen formalitzat el corresponent contracte pluriennal amb la Conselleria competent en matèria d'agricultura i producció agrària vigent en el moment de presentar la sol·licitud, un 15% addicional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8728, de 29/01/2020).

  Aquest termini s'amplia fins al 30 de juny de 2020 (DOGV 8825, 02.06.2020).

  Així mateix, s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de modificació fins al 30 de juny de 2020 i el termini de presentació de sol·licituds de pagament, fins al 30 de setembre de 2020 (DOGV. 8825, 02.062020).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries.

  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA SAFOR - GANDIA
  AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 28 - PBVer plano
  46702 Gandia
  Tel: 962829510
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), RACÓ D'ADEMUZ - TORREBAJA
  CARRETERA DE CONCA, 56Ver plano
  46143 Torrebaja
  Tel: 978787015
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - ALDAIA
  C/ PABLO IGLESIAS, 10-1a.Ver plano
  46960 Aldaia
  Tel: 961207220
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - CASTELLÓ DE RUGAT
  C/ ESCOLES, S/NVer plano
  46841 Castelló de Rugat
  Tel: 962829500
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) CAMP DE TÚRIA - LLÍRIA
  PLA DE RASCANYA, S/NVer plano
  46160 Llíria
  Tel: 962718470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALCALATÉN - LLUCENA/LUCENA DEL CID
  CTRA. DE XODOS, KM. 0,5Ver plano
  12120 Llucena/Lucena del Cid
  Tel: 964399680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA NORD - FOIOS
  C/ CONCORDIA, 4Ver plano
  46134 Foios
  Tel: 961207240
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - CARLET
  AV. DE CASTELLÓN, 19Ver plano
  46240 Carlet
  Tel: 962980200
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA ALTA - PEGO
  C/ SANT ELOI, 6Ver plano
  03780 Pego
  Tel: 966409970
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL MAESTRAT - VALL D'ALBA
  PL. DE L'ESGLÈSIA, 11Ver plano
  12194 Vall d'Alba
  Tel: 964399690
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA BAIXA - CULLERA
  C/ MEDICO JOAN PESET, 2Ver plano
  46400 Cullera
  Tel: 961719150
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ALT PALANCIA - SEGORBE
  AV. FRAY LUIS AMIGÓ, 11Ver plano
  12400 Segorbe
  Tel: 964336800
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS SERRANS - CHELVA
  C/ FOTOGRAFO BELENGUER, 2Ver plano
  46176 Chelva
  Tel: 962103090
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'AYORA - AYORA
  C/ COFRENTES, 6Ver plano
  46620 Ayora
  Tel: 961898900
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - ALZIRA
  C/ PINTOR SOROLLA, 4 - BAJOVer plano
  46600 Alzira
  Tel: 962458070
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ENGUERA I LA CANAL - ENGUERA
  AV. CONSTITUCIÓN, 22Ver plano
  46810 Enguera
  Tel: 962249365
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA ALTA - VILA-REAL
  CTRA. VILA-REAL - ONDA, KM 3Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - UTIEL
  AV. DEL DEPORTE, 1Ver plano
  46300 Utiel
  Tel: 962169315
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP DE MORVEDRE - SAGUNT/SAGUNTO
  PL. TRINITAT, 2Ver plano
  46500 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962617840
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS PORTS - MORELLA
  CTRA. MORELLA-FORCALL, KM. 4Ver plano
  12300 Morella
  Tel: 964189010
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - REQUENA
  PL. VALENTÍN GARCÍA TENA, 1Ver plano
  46340 Requena
  Tel: 962323404
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA BAIXA - CALLOSA D'EN SARRIÀ
  C/ DEL FONDO, 3Ver plano
  03510 Callosa d'en Sarrià
  Tel: 966870660
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), FOIA DE BUÑOL - CHIVA
  POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/NVer plano
  46370 Chiva
  Tel: 961808470
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALACANTÍ - SANT JOAN D'ALACANT
  AV. MUTXAMEL S/N, URB. RAJOLETES IIVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 966478650
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX SEGURA - ORIHUELA
  C/ LÓPEZ POZAS, S/NVer plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966748433
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VINALOPÓ MITJÀ - NOVELDA
  AV. ALFONSO X EL SABIO, 40Ver plano
  03660 Novelda
  Tel: 966908275
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL COMPTAT I L'ALCOIÀ - COCENTAINA
  C/ SALIDA A FRAGA, 9Ver plano
  03820 Cocentaina
  Tel: 965533680
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP D'ELX - ELX/ELCHE
  CTRA. ELX-DOLORS, KM. 1Ver plano
  03290 Elx/Elche
  Tel: 966912400
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA DE VINARÒS - VINARÒS
  C/ HOSPITAL, 5 - BAIXVer plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964468550
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALT VINALOPÓ - VILLENA
  C/ POETISA ELENA MONTIEL, S/N - APT. CORREUS, 188Ver plano
  03400 Villena
  Tel: 965823740
  REGISTRE DE L'OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA BAIXA - LA VALL D'UIXÒ
  AV. JAUME I, 17- BAIXVer plano
  12600 Vall d'Uixó, la
  Tel: 964369665

  https://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=574

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar juntament amb el corresponent pla de millora generat a través de l'aplicació informàtica ASTRAL, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la qual es pot accedir a través de l'URL http://astral.gva.es/astral

  En el formulari de la sol·licitud, s'han d'incloure les dades generals del sol·licitant, les declaracions responsables que es requereixen segons la normativa, així com l'empremta digital del pla de millora que s'ha d'ajuntar al formulari i el resum de les dades de la sol·licitud, és a dir, l'import total del pla de millora, l'import elegible total, el percentatge d'ajuda i l'import d'ajuda sol·licitat.

  L'aplicació ASTRAL aplica límits individuals a algunes inversions incloses en l'annex II de l'Ordre 29/2016, així com algunes limitacions segons el tipus d'inversió. No obstant això, no està preparada per a aplicar les limitacions establides en l'Ordre 29/2016, sobre l'import elegible d'algunes inversions limitades a un percentatge sobre l'import total d'inversió elegible o sobre l'import elegible total de la sol·licitud. D'aquesta manera, l'import elegible i l'import de l'ajuda sol·licitada que s'han d'incloure en el formulari de la sol·licitud d'ajuda s'han de calcular segons estableix la mateixa Ordre 29/2016 o el document de càlcul de l'import de l'ajuda.

  No es requereix aportar documentació addicional al model de sol·licitud i el pla de millora en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.

  Mitjançant la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció posterior que s'estimen oportuns.

  Després de la fase de revisió i validació de les sol·licituds d'ajuda, es procedeix a sol·licitar l'aportació de la documentació que acredite el compliment dels requisits per a accedir a l'ajuda establits en l'Ordre 29/2016 i que es detallen a continuació:

  Documentació general:

  - Acreditació de la titularitat de l'explotació.

  - Documentació que acredita la titularitat en arrendament.
  - Documentació que acredita la titularitat en propietat.
  - Documentació que acredita la titularitat del bestiar.

  - Última declaració d'IRPF, així com 2 dels últims 5 anys en cas necessari.

  - Certificat de vida laboral.

  - DNI/CIF del titular i del representant o apoderat en cas de no autoritzar l'Administració a obtindre'l.  - Capacitació i qualificació professional.

  - Experiència professional en l'activitat agrària per un total de 2 anys. En cas de no tindre els dos anys d'experiència professional, es requereix acreditar 50 hores lectives en cursos de formació professional agrària per cada any que falte.
  - Certificats de 100 hores en cursos de formació impartits en matèries relacionades amb les activitats agrícoles i/o ramaderes, o amb l'estalvi d'aigua i energia, i amb la protecció del medi ambient o l'adaptació de les explotacions al canvi climàtic.
  - Formació Professional en matèries relacionades amb l'activitat desenvolupada en l'explotació.
  - Titulació acadèmica de grau mitjà o superior, grau o màster en matèries relacionades amb l'activitat desenvolupada en l'explotació.

  - Declaració positiva en l'instrument ambiental que siga procedent segons la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, i el Decret 32/2006, de 10 de març, d'impacte ambiental, si és el cas.

  - Compromís d'obtindre'l abans de sol·licitar el pagament final de l'ajuda.
  - Declaració positiva d'impacte ambiental.

  - Justificació d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas de no autoritzar l'Administració a obtindre-la.

  - Documentació de domiciliació bancària en cas de no figurar en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  - Certificat de l'organisme regulador o de gestió de producció ecològica o acolliment a altres figures de qualitat diferenciada agroalimentària descrita en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013, si és el cas.

  - Mà d'obra: en el cas d'explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 6 UTA i, en tot cas, si la sol·licitud correspon a una entitat associativa:

  - TC1-8 i TC2-8 de l'últim any. Imprés 190, si és el cas.


  Documentació addicional en cas de persones jurídiques.

  - CIF del titular de l'explotació.

  - Còpia d'escriptures actualitzades, estatuts i normes de règim intern.

  - Acta de l'assemblea que reculla l'acord de presentar la sol·licitud corresponent, dur a terme les inversions previstes i el nomenament de representant.
  - Declaració de l'impost de societats de l'últim exercici de l'entitat i de l'IRPF i informe de vida laboral de socis agricultors professionals.


  Documentació relativa a les inversions que es realitzaran.

  - En cas de realitzar inversions en terrenys que no siguen propietat exclusiva del sol·licitant:

  - Consentiment per a la realització de les inversions sol·licitades per part del propietari o copropietari.

  - Per a totes les inversions subvencionables que superen els 6.000 EUR:

  - Tres ofertes de diferents proveïdors.
  - Justificació expressa de l'elecció de l'oferta en cas de no ser la més econòmica.

  - Per a totes les inversions d'immobles subvencionables:

  - Plans de situació per a la ubicació.

  Altra documentació específica segons el tipus d'inversió.

  - Construcció o adquisició de béns immobles:

  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el preu unitari corresponent.
  - Projecte per als casos en els quals es requerisquen autoritzacions, informes i llicències, que ha de coincidir inequívocament amb el que s'ha presentat per a l'obtenció d'aquests, juntament amb una memòria agronòmica redactada per un tècnic competent i visada pel corresponent col·legi professional.
  - Per a qualsevol tipus de construcció o instal·lació amb un pressupost d'execució material igual o superior a 350.000 EUR, o sempre que, segons el parer de la conselleria competent en matèria d'agricultura, comporten una especial complexitat o risc, s'ha de presentar un projecte constructiu redactat per un tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional en un únic fitxer en format PDF.
  - En cas de construcció o renovació, llicència d'obra concedida per un import d'acord amb la inversió.

  - Compra de terrenys:

  - Acord de compravenda, en el qual s'especifique la descripció cadastral amb la superfície que té; referència, superfície i aprofitament SIGPAC de cada recinte; preu unitari i total de la transmissió.
  - Implantació i reestructuració de cultius permanents:

  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el preu unitari corresponent.
  - Projecte o avantprojecte, per als casos en els quals es requerisquen, juntament amb les autoritzacions, informes i llicències necessàries.
  - Si és el cas, pressupost de la mà d'obra emprada pels sol·licitants considerats agricultors professionals per la seua dedicació en l'explotació, així com de la maquinària d'aquesta explotació.

  - Instal·lacions de reg:

  - Document acreditatiu del dret o la concessió d'aigua de reg.
  - Justificació de l'estalvi potencial mínim d'aigua en un 10 % respecte del sistema anterior.
  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el preu unitari corresponent.
  - Projecte, per als casos en els quals es requerisquen autoritzacions, informes i llicències, que ha de coincidir inequívocament amb el que s'ha presentat per a l'obtenció d'aquests, juntament amb una memòria agronòmica redactada per un tècnic competent i visada pel corresponent col·legi professional.
  - En instal·lacions de reg amb un pressupost d'execució material igual o superior a 350.000 EUR, o sempre que, segons el parer de la conselleria competent en matèria d'agricultura, comporten una especial complexitat o risc, s'ha de presentar un projecte constructiu redactat per un tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional en un únic fitxer en format PDF.

  - Altre tipus d'instal·lacions:

  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el preu unitari corresponent.
  - Projecte, per als casos en els quals es requerisquen autoritzacions, informes i llicències, que ha de coincidir inequívocament amb el que s'ha presentat per a l'obtenció d'aquests, juntament amb una memòria agronòmica redactada per un tècnic competent i visada pel corresponent col·legi professional.
  - En instal·lacions amb un pressupost d'execució material igual o superior a 350.000 EUR o sempre que, segons el parer de la conselleria competent en matèria d'agricultura, comporten una complexitat especial o risc, s'ha de presentar un projecte constructiu redactat per un tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional en un únic fitxer en format PDF.

  - Maquinària, vehicles de càrrega i transport, i altres equips, inclosos els informàtics:

  - Pressupost i/o factures proforma en les quals figuren les característiques de les unitats subvencionables i el preu unitari que tenen.
  - Costos generals subvencionables:

  - Previsió de despeses necessàries emesa per un tècnic competent.

  - Adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisició de patents, llicències, drets d'autor o marques registrades:

  - Pressupost i/o factures proforma.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ INICI INVERSIONS

  Enllaç per a descarregar LibreOffice

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RÈGIM MATRIMONIAL I AUTORITZACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ I DISPOSICIÓ DELS BÉNS PERTANYENTS A LA SOCIETAT CONJUGAL EN RÈGIM DE GUANYS

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA A LES INVERSIONS EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD D'AJUDA A LES INVERSIONS EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds i després de validar-les, en cas que l'import total sol·licitat siga superior a l'import global màxim establit, s'ordenen les sol·licituds de més a menys puntuació obtinguda, d'acord amb els criteris establits en l'article 10 de l'Ordre 29/2016. En cas d'empat, es tindrà en compte la dimensió equivalent de l'explotació (UTA) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i es concedirà prioritat a les sol·licituds amb una dimensió equivalent superior.

  El termini per a la resolució de les sol·licituds d'ajuda és de sis mesos, d'acord amb el que disposa l'article 11 de l'Ordre 29/2016. Si en aquest termini no es dicta cap resolució expressa, s'entendrà que aquesta ha sigut desestimada, d'acord amb el que estableix l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria agrària. En cas de detectar-se deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar l'interessat, se'l requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a aportar la informació i/o documentació pertinent, i se l'informarà que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.

  Finalitzada la fase d'instrucció, les oficines comarcals emetran per a cada expedient un informe en el qual s'especifique si, amb la informació que tenen, la sol·licitud compleix amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

  Les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits per a l'aprovació les estudiarà una comissió avaluadora integrada per la persona titular de la subdirecció competent en la matèria, el cap de servei responsable de la mesura i dos tècnics designats pel titular de la direcció general amb competència en aquestes ajudes. Aquesta comissió avaluadora proposarà l'aprovació dels expedients que complisquen els requisits de la convocatòria i, segons l'ordre de prioritat, puguen ser atesos d'acord amb la dotació pressupostària prevista.

  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds de les ajudes, comptats a partir de la data de finalització del termini de sol·licitud d'aquestes, les quals s'entendran desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha emés la resolució corresponent.

  Una vegada finalitzades les operacions incloses en els plans de millora aprovats, els beneficiaris n'han de comunicar la finalització, justificar-ne l'execució, acreditar el pagament de les inversions i sol·licitar el pagament de l'ajuda corresponent. Aquestes sol·licituds de pagament s'han de presentar abans del dia 31 de juliol de l'exercici pressupostari corresponent per al qual s'ha programat la finalització de les inversions incloses en el pla de millora, i han d'anar acompanyades de la documentació i els justificants pertinents, segons es descriu en l'article 13.e de l'Ordre 29/2016.

  La data límit per a la presentació de sol·licituds de pagament és el dia 31 de juliol per a 2023 per a les sol·licituds corresponents a plans de millora que tinguen prevista la finalització en l'exercici 2023.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=574

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=574.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

  Informació adicional

  S'ha de presentar el formulari de la sol·licitut d'ajuda amb el pla de millora generat amb l'aplicació ASTRAL per mitjà de l'enllaç corresponent:

  Inici
 • Informació complementària

  * DESPESES SUBVENCIONABLES
  Les que preveu l'article 5 de l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre de 2016.


  * DESPESES NO SUBVENCIONABLES
  - Compra de drets de producció agrícola, de drets d'ajuda, animals, plantes anuals i la plantació d'aquestes.
  - Inversions necessàries per al compliment de normes comunitàries vigents, excepte per a les inversions necessàries per a complir nous requisits durant un màxim de 12 mesos a partir de la data en què passen a ser obligatoris per a l'explotació agrícola.
  - Els interessos de deute per operacions financeres subscrites pels sol·licitants.
  - L'impost sobre el valor afegit, excepte quan no siga recuperable segons la legislació nacional sobre l'IVA.
  L'IVA només és subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari final o pel destinatari últim. L'IVA que siga recuperable per algun mitjà no és subvencionable, fins i tot quan el beneficiari final o el destinatari últim no arriben a recuperar-lo en la pràctica.
  Per tant, si el beneficiari final o el destinatari últim estan subjectes a un règim a tant alçat, l'IVA desemborsat es considera recuperable i, per tant, no subvencionable.


  * LÍMITS PER A LES INVERSIONS
  - Volum màxim d'inversió elegible: 100.000 EUR per UTA
  - Volum màxim per explotació per a tot el període 2014-2020:
  - Persones físiques: 200.000 EUR
  - Societats 200.000 EUR per cada soci que siga agricultor professional (fins a 4).
  - Volum mínim d'inversió auxiliable: 6.000 EUR


  * ALTRES LIMITACIONS
  - Els proveïdors no poden tindre parentiu per consanguinitat ni afinitat de fins a primer grau amb els sol·licitants de l'ajuda ni formar part d'aquestes en cas de persones jurídiques.
  - Si les inversions es realitzaran en terrenys que no siguen propietat exclusiva del sol·licitant, ha de constar el consentiment del propietari per a la realització d'aquestes.
  En cas d'immobles o instal·lacions sobre terrenys arrendats, l'import màxim subvencionable és de 50.000 EUR.
  - S'han d'aportar tres ofertes de diferents proveïdors per a qualsevol inversió subvencionable que supere els 6.000 EUR, i s'ha de seleccionar sempre l'oferta més econòmica o justificar una altra elecció.
  - No són susceptibles de subvenció les inversions destinades a la plantació ni a l'empelt de les varietats híbrides de cítrics que s'esmenten a continuació: Fortune, Ortanique, Ellendale, Clemenvilla-Nova, Nadorcott, Minneola, Murcott, Murina, Orri, Primosole, Queen i Spring Sunshine.
  - No són subvencionables les inversions que siguen objecte d'altres mesures d'ajudes públiques amb independència de l'origen del finançament públic, de l'organisme que gestione l'ajuda o de l'exercici financer en el qual haguera sigut concedida, i, en particular, no podran ser cofinançats mitjançant una contribució dels fons estructurals, del Fons de Cohesió o de qualsevol altre instrument financer de la Unió.

  PERÍODE D'ELEGIBILITAT DE LES INVERSIONS

  Són subvencionables les inversions realitzades amb posterioritat a la resolució de concessió de l'ajuda sol·licitada i, si és el cas, les que es realitzen amb posterioritat a la data de formalització de la sol·licitud i sobre les que hi haja un certificat de tècnic competent per a la instrucció de les ajudes en el qual es faça constar la no iniciació de les inversions en aquesta data, sempre que recaiga una resolució aprovatòria d'ajuda per a aquestes inversions.


  * En cas d'inici abans de la resolució de concessió:

  · Es requereix sol·licitar una autorització per a iniciar qualsevol inversió després de sol·licitar l'ajuda.
  · Es requereix sempre un certificat de no inici.

  * En cas d'inici després de la resolució de concessió.

  - Es requereix un certificat de no inici sempre que hi haja una inversió lligada al terreny.

  Criteris de valoració

  a) Inversions realitzades en explotacions qualificades com a prioritàries en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda (7 punts).

  b) Sol·licituds corresponents a joves que s'hagen instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d'ajuda i que en el moment de la sol·licitud d'aquesta ajuda tinguen menys de 41 anys i disposen de la capacitació i competència professional adequada (7 punts).

  c) Explotacions situades en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques previstes en l'article 32 del Reglament (UE) 1305/2013 (5 punts).

  d) Explotacions situades en la major part en municipis d'aplicació de la mesura LEADER no inclosos en l'apartat anterior (3 punts).

  e) Sol·licituds en les quals una dona siga titular de l'explotació, de manera individual o mitjançant titularitat compartida, segons es defineix en la Llei 35/2011, de titularitat compartida de les
  explotacions agràries (5 punts).

  f) Sol·licituds de titulars que no tinguen aprovat un expedient d'ajuda a plans de millora en la convocatòria immediatament anterior (3 punts). En el mateix cas, però per a les dues convocatòries.

  g) Sol·licituds en les quals, almenys el 25% de les inversions auxiliables del pla de millora tenen un objectiu mediambiental, estalvi energètic, o lluita contra el canvi climàtic (2 punts). Si més del 90% de les inversions del pla empresarial aborden els objectius assenyalats (7 punts).

  h) Explotacions en les quals més del 50% de les *UTA de l'explotació estiguen dedicades a producció ecològica o altres produccions de qualitat diferenciada descrites en l'article 16.1.a) del R(UE) 1305/2013 (5 punts).

  i) Sol·licituds corresponents a explotacions que utilitzen més de dues UTA o es preveja utilitzar-les després de la implementació del pla de millora (5 punts).

  j) Sol·licituds corresponents a explotacions que incloguen en el seu pla de millora la replantació de parcel·les agrícoles, que suposen almenys 1 hectàrea de superfície de secà o 0,5 hectàrees de superfície de regadiu, el cultiu del qual haja sigut arrancat i destruït a fi de l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa, quan així haja sigut ordenat per Resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de Sanitat Vegetal (5 punts).

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  [ANNEX 1] ORIENTACIONS PRODUCTIVES, CODIFICACIÓ, MODULACIÓ I VALORS APLICABLES ALS ESTUDIS ECONÒMICS

  [ANNEX 2] LLISTA I QUANTIFICACIÓ DE LES DESPESES FIXES

  [ANNEX 3] CÀLCULS, ÍNDEXS, MARGES I MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LA RENDA UNITÀRIA DE TREBALL

  [ANNEX 4] CARACTERITZACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX 5] LLISTA DE DOCUMENTACIÓ

  [ANNEX 6] TAULA D'ACTUACIONS I INVERSIONS

  [ANNEX 7] COMARCALITZACIÓ (OFICINA DE DESTINACIÓ) I MUNICIPIS CORRESPONENTS

  DESCRIPCIÓ DEL MARGE BRUT I DE LA MÀ OBRA DE L'EXPLOTACIÓ EN EL PLA DE MILLORA

  PROCEDIMIENT DE CÀLCUL DE L'IMPORT D'AJUDA

  MANUAL DE L'APLICACIÓ ASTRAL

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03 2003).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Ordre 29/2016, de 31 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV núm. 7915, d'11/11/2016).
  - CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020 (DOGV núm. 8192, de 18/12/2018).
  - ORDRE 7/2019, de 28 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm. 8673, de 08/11/2019).
  - Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - Extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2020 i de presentació de sol·licituds de pagament i de modificació de plans de millora per a l'anualitat 2020.
  - Extracte de la Resolució de 28 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2020, i de presentació de sol·licituds de pagament i de modificació de plans de millora per a l'anualitat 2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre de 2016 (bases reguladores).

  CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020 (DOGV núm. 8192, de 18/12/2018).

  Vegeu l'ORDRE 7/2019, de 28 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu la Resolució de 24 de gener de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 24 de gener de 2020.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 28 de maig de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.