Programa d'Ajudes Lloguer d'Habitatge. Convocatòria 2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3029249
|
Codi GVA: 94040
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar el gaudi, l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries per al pagament de la renda o preu del període...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTemini tancat
Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES 1. Les ajudes al lloguer del Programa regulat en les presents bases haurà de destinar-se obligatòriament per la persona o unitat de convivència beneficiària al pagament de la renda de lloguer o preu de cessió del seu habitatge o habitació que constituïsca la seua...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes contemplades en aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots els requisits detallats en l'apartat "Requisits". No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les quals tinguen la seua residència...

Saber més
Requisits

Per a la concessió de les ajudes haurà de tindre's en compte els requisits que en cada cas s'estableixen en les bases en relació amb la unitat de convivència, quan així s'establisca. A aquest efecte, es considera unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible d'acord amb aquestes bases i de la que dispose la corresponent...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de la sol·licitud de l'ajuda s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'Ordre de bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i romandrà obert amb caràcter continuat i permanent durant el termini d'1 mes. En el cas que l'import global destinat a...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'aportarà a més: a) Còpia completa del contracte d'arrendament o de cessió d'ús de l'habitatge o contracte de cessió d'ús o d'arrendament d'una habitació amb esment exprés de l'import del lloguer o del preu de la cessió, signat per la part arrendadora i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació del formulari de sol·licitud, una vegada emplenat telemàticament, es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administració Públiques, en qualsevol de les formes que s'estableixen a continuació: Per a...
Saber més
  Presencial

  La sol·licitud i la documentació annexa es formalitzarà per les persones interessades mitjançant FORMULARI EMPLENAT ELECTRÒNICAMENT que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es. No s'admetran les sol·licituds emplenades d'una altra forma. Només es podrà presentar...

  Saber més

  On dirigir-se

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  - Si s'ha requerit l'esmena de la sol·licitud o la documentació que l'acompanya, el termini per a realitzar este tràmit són de 10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació o publicació de l'acte de què es tracte. - En cas de canvi de residència, disposa de 15 dies des de la signatura del...

  Saber més
  Descripció

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb certificat digital per a completar i/o esmenar un expedient iniciat dels programes d'ajudes lloguer de la direcció general competent en matèria d'habitatge. En este tràmit es podrà incloure: - Documentació la presentació de...

  Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  La quantia de l'ajuda podrà ser de: a) fins al 50 per 100 de la renda o preu mensual que hagen de satisfer pel lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent per a aquelles sol·licituds formulades per persones o unitats de convivència els...
  Saber més
  Obligacions
  - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'habitatge considere necessari per al control del compliment dels fins previstos. - Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la dicte en el termini d'1 mes a partir de l'endemà de la seua notificació mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,...

  Saber més
  Òrgans resolució