Detall de Procediment

Ajudes per al foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 210953
Codi GUC: 1579
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(29-03-2023
02-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Convocar per a l'exercici 2023 les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Observacions

1. Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del 50 %, de les despeses ocasionades en la realització d'activitats de foment de la lectura que duguen a terme els beneficiaris. 2. Es podran subvencionar les despeses següents: -Campanyes i activitats d'animació lectora o escriptora. -Activitats i productes de màrqueting bibliotecari. -Concursos de lectors. -Premis literaris convocats i organitzats íntegrament per la biblioteca. -Tertúlies literàries, conferències d'escriptors i presentacions de llibres. -Programes d'actuació biblioteca-escola. Totes aquestes activitats hauran d'estar estretament relacionades amb l'activitat de la biblioteca o de l'agència de lectura. 3. S'exclouen, als efectes de la present subvenció, les despeses següents: -La compra de material bibliogràfic, excepte si el material està destinat a entregar-lo com a premi d'alguna de les activitats objecte de la subvenció o per a les persones participants en les activitats. -Despeses de restauració. -Edició de llibres. -Fires del llibre. 4. L'IVA es considerarà una subvencionable quan el beneficiari de la subvenció l'abone efectivament i no siga susceptible de recuperació o compensació. 5. Almenys un 50 per cent de la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció correspondrà a activitats de foment de la lectura realitzades en llengua valenciana.

Requisits

Podran obtindre la condició de beneficiaris, les entitats que complisquen les condicions següents: a) Que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les que concórreguen les circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores i en la resolució de convocatòria. b) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que recull l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Aquest aspecte s'haurà d'acreditar abans que es dicte la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas que el sol·licitant no haja atorgat l'autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI). d) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. e) Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que exigeixen els articles 199.4 i 199.5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. f) No incórrer en cap de les circumstàncies de privació d'ajudes i subvencions públiques previstes en l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes ajudes totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana, segons el que estableix l'article 2 de les bases que regulen aquest procediment. L'òrgan gestor comprovarà en les seues bases de dades si els sol·licitants estan integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • ORDRE 25/2018, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 30/2017, de 6 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.(DOGV 9563, de 28/03/2023).
  • Extracte de la Resolució de 21 de març de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.(DOGV 9563,de 28/03/2023).
  • ORDRE 30/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud. (DOGV 9563, 28/03/2023).

Documentació

1. A la sol·licitud, la presentació de la qual es tramitarà per mitjans electrònics, les entitats hauran d'adjuntar la documentació següent: a) Certificat del secretari/secretària o interventor/interventora de l'entitat local segons el model que figura com a annex I d'aquesta convocatòria, signat electrònicament pel secretari/secretària o interventor/interventora, en el qual s'especifique la informació següent: - Acord de l'òrgan competent pel qual es va acordar sol·licitar la subvenció, on s'indique la finalitat i la quantia total de la despesa. - Compte justificatiu que es corresponga amb les despeses realitzades i amb l'objecte de la convocatòria. El compte justificatiu inclourà la relació de factures i altres documents de valor probatori equivalents amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, d'acord amb l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i estaran datades entre el 31 de maig de 2022 i la data de finalització del termini de presentació de la documentació. En el compte justificatiu s'haurà d'indicar de manera detallada la part de la despesa corresponent a les activitats de foment de la lectura realitzades en llengua valenciana i la part que correspon a la resta de despeses realitzades. b) Les factures acreditatives de les despeses realitzades, que hauran de reunir els requisits recollits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. c) Quan les activitats hagen sigut finançades, a més d'aquesta subvenció, amb altres subvencions o recursos, s'haurà d'acreditar en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació dels fons a les activitats subvencionades, en compliment de l'article 30.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. d) Memòria del pla d'animació lectora, segons el model que figura com a annex II d'aquesta convocatòria. e) Certificat de la Sindicatura de Comptes que acredite que l'entitat local ha presentat el compte general. f) Declaració responsable, segons el model que figura com a annex III d'aquesta convocatòria, signat electrònicament per la persona representant de l'entitat. Atenent la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, en cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, les entitats beneficiàries hauran de donar-se d'alta a través del següent enllaç: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requeriran les entitats interessades perquè ho esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte, d'acord amb el que regula l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. Els models corresponents a la documentació necessària en aquest tràmit de sol·licitud estaran disponibles en el punt d'accés electrònic de la convocatòria, en la seu electrònica. 4. A més de la documentació que s'assenyala en aquest apartat, el Servei del Llibre i Biblioteques, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció. 5. Durant el procediment, les entitats sol·licitants podran presentar la documentació i la informació que es considere necessària a través de la seu electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, per a la qual cosa han d'accedir al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible.

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds les ha d'omplir el representant de l'entitat, per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, cal accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment que correspon a aquesta convocatòria. Cal seleccionar l'opció de tramitar amb certificat i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu electrònica de la Generalitat. L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/web/bibliotecas/convocatorias Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud., Les sol·licituds les ha d'omplir el representant de l'entitat, per a la qual cosa ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a això, cal accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment que correspon a aquesta convocatòria. Cal seleccionar l'opció de tramitar amb certificat i omplir les dades del formulari genèric de sol·licitud. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu electrònica de la Generalitat. L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/web/bibliotecas/convocatorias Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Per a la tramitació d'aquest procediment per via telemàtica s'habilitaran els mitjans electrònics necessaris, d'acord amb el que disposen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Criteris de valoració

1. Les subvencions es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, i mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 2. La valoració de les sol·licituds l'efectuarà la comissió de valoració atenent els criteris que estableix l'article 9 de les bases que regulen aquest procediment. 3. Els criteris objectius per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el que s'estableix l'article 9 de les bases reguladores d'aquest procediment són: Fase primera. Comprovació de la documentació. En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya la sol·licitud acredita suficientment la quantia sol·licitada per l'entitat interessada en concepte de subvenció i que s'ajusta a l'objecte que estableix l'article primer i a les despeses subvencionables que estableix l'article quart. En el cas que la documentació aportada no justifique suficientment el total del sol·licitat, aquesta quantitat es reduirà en la part que corresponga. Queden excloses les sol·licituds en les quals la quantia sol·licitada per l'entitat interessada en concepte de subvenció destinada a realitzar activitats de foment de la lectura en llengua valenciana siga inferior al 50 % de la quantia total sol·licitada i correctament justificada. Fase segona. Assignació de la subvenció. La dotació econòmica corresponent a la realització d'activitats de foment lector es distribuirà entre les entitats sol·licitants que hagen realitzat la despesa degudament justificada tenint en compte els factors següents: X = dotació econòmica Y = despesa justificada de cada entitat sol·licitant T = suma de les despeses justificades de totes les entitats sol·licitants que han superat la fase primera Fórmula de repartiment: subvenció = (X*Y)/T L'import que percebrà cada entitat beneficiària no podrà superar el 50 % de la despesa justificada.

òrgans de tramitació

Obligacions

A més de les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció les següents: a) Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. b) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació que haja d'efectuar la conselleria competent en matèria de biblioteques, en relació amb l'objecte i la destinació de la subvenció concedida. d) Comunicar a la conselleria competent en matèria de biblioteques, a través de la direcció general competent en aquesta matèria, l'obtenció d'altres subvencions, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat i concedits per a la mateixa finalitat que la prevista en la corresponent convocatòria. Aquesta comunicació s'haurà d'efectuar tan bon punt es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. e) Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de biblioteques. f) Complir, si és el cas, les obligacions de publicitat que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. g) Justificar la subvenció en els termes i terminis previstos en la respectiva convocatòria. h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions i d'acord amb el que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs potestatiu de reposició s'ha d'interposar davant de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'ha d'interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria ascendirà a 399.512 euros com a màxim, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.03.01.452.10, capítol IV, línia de subvenció S8112000, dels pressupostos de la Generalitat 2023. Aquesta quantitat no suposa un increment de la despesa aprovada per la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions recollides en aquesta ordre serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la resolució de la corresponent convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Es delega en la directora general de Patrimoni Cultural la facultat de resoldre la concessió d'aquestes subvencions.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

1. Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d'acord amb el que preveuen el títol IV de la Llei 38/2003, general de subvencions, i el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 2. Es durà a terme un pla de control de la realització de l'activitat subvencionada, per mitjà de la comprovació i el control de la documentació de caràcter econòmic, justificativa de l'import concedit, que a aquest efecte s'ha establit en les presents bases, com a aportació preceptiva pels beneficiaris, d'acord amb el que estableix l'article 169 de la Llei 1/2015, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Igualment, es podran fer controls sobre el terreny, a posteriori i/o de qualitat i duent a terme mostres aleatòries, dirigides o de risc, sobre un percentatge mínim de subvenció sobre el total pagat en aquesta línia, que determinarà l'òrgan concedent.