Ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local en el període 2014-2020. GAL 3 ASSOCIACIÓ PER AL SUPORT AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LES COMARQUES D'INTERIOR - @DICI

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 1017484
|
Codi GVA: 19398
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 21-06-2022

Fins 20-07-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir per al període 2014-2020 les ajudes previstes en la submesura 19.2 del PDR CV-2014-2020 "Suport per a la realització de les operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu", que inclou actuacions dirigides a fomentar la creació d'ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental, i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

 

El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 2014-2020) és el document de programació de les actuacions de la Generalitat Valenciana, per a l'aplicació de la política de desenvolupament rural en el seu àmbit territorial en aquest període, i canalitza els fons europeus i nacionals destinats a aquesta política. El fons europeu que finança aquestes actuacions és el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

La mesura 19 del PDR-CV 2014-2020, Suport per al desenvolupament local de LEADER, està destinada a millorar la governança, a mobilitzar el potencial endogen de les zones rurals i a millorar la qualitat de vida de les zones rurals, posant l'accent principalment en la promoció del desenvolupament local d'aquestes zones.

La intervenció en el territori a través d'estratègies de desenvolupament local, concebudes i aplicades amb una perspectiva multisectorial, basades en la col·laboració entre els agents socials i econòmics dels territoris rurals, i dissenyades i aplicades pels grups d'acció local, constitueix l'essència de l'enfocament o la metodologia LEADER.

La metodologia LEADER té com a punt principal la col·laboració entre els agents socials i econòmics d'un territori (grups d'acció local), que implementen en el seu territori una sèrie d'actuacions previstes en la seua estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP). Els grups d'acció local LEADER 2014-2020 han sigut seleccionats per mitjà de l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

 

Les ajudes abasten tres línies d'actuacions (vegeu l'enllaç: Ajudes incloses en la submesura 19.2).

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
21-06-2022 al 20-07-2022
Al·legació / AportacióTermini obert
21-06-2022
JustificacióTermini obert
21-06-2022
Observacions

Llista de municipis compresos en l'àmbit territorial de cada GAL. (Vegeu l'enllaç Territori Leader 2014-2020.)

 

Dades de contacte dels grups d'acció local (vegeu l'enllaç).

- https://agroambient.gva.es/web/desarrollo-rural/grupos

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar aquestes ajudes els promotors de les inversions que es detallen a continuació:

 

Les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, les agrupacions sense personalitat jurídica i les persones de dret públic de base associativa privada.

 

Les entitats de dret públic de caràcter local o comarcal: ajuntaments, mancomunitats, i entitats locals menors, així com les societats o associacions de dret privat formades majoritàriament per persones de dret públic o que disposen de la majoria de drets de vot o de la capacitat efectiva de decisió.

 

Els grups d'acció local (GAL, d'ara en avant)

Requisits

Les persones sol·licitants han de complir una sèrie de requisits en el moment en què presenten la sol·licitud d'ajuda:

 

a) Portar la comptabilitat de l'activitat subvencionada segons la normativa vigent que hi siga aplicable.

 

b) Figurar en l'objecte social dels seus estatuts l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, per al cas de les persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense).

 

c) Complir el requisit de ser microempresa o pime, d'acord amb la definició recollida en l'apartat 2 de l'article 4, de l'Ordre 13/2018, en el cas d'activitats econòmiques, amb independència de la forma jurídica que tinguen.

 

d) Disposar del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries en cas que se sol·liciten ajudes per a realitzar obres o equipament en béns immobles que no siguen propietat del beneficiari. S'han de mantindre els compromisos de manteniment de l'activitat segons el que estableix l'article 6.d.

 

e) Complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla, per a empreses amb 50 o més treballadors, segons el que preveu l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

 

f) Disposar d'un pla d'igualtat d'oportunitats, en el cas d'empreses, quan així s'establisca en el conveni col·lectiu que siga aplicable, en els termes previstos en aquest, segons el que preveu l'article 45.3 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

 

g) Complir l'obligació respecte a la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol discriminació laboral entre homes i dones.

 

No podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques o jurídiques en les quals concórreguen les circumstàncies contingudes en el punt 3 de l'article 5 de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu" dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

 

Obligacions:

Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran vinculades, per una sèrie d'obligacions, que es recullen en l'article 6 de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril.

Com es tramita

Procés de tramitació

Passos de la tramitació per a la concessió de l'ajuda

 

1. La tramitació del procediment correspon a la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural, a través del servei amb competències en l'execució de l'Estratègia territorial rural de la Comunitat Valenciana.

 

2. Els grups designats GAL LEADER 2014-2020, després de la signatura del conveni de col·laboració amb la conselleria competent en matèria de desenvolupament rural, actuaran com a entitats col·laboradores en la gestió de les ajudes. El procediment s'ajustarà al que estableix el conveni de col·laboració.

 

3. La competència per a resoldre correspon a la persona titular de la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural.

 

4. El GAL corresponent, segons àmbit territorial, examinarà les sol·licituds presentades. Si es comprova que la documentació està incompleta o defectuosa, es requerirà el peticionari perquè, en el termini de deu dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, amb la indicació que, sí així no ho fa, es considerarà que desistit de la seua sol·licitud.

 

5. El GAL elaborarà un dictamen d'elegibilitat, que consistirà a comprovar l'adequació del projecte amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu. Posteriorment, s'elaborarà l'informe de viabilitat, que consistirà a determinar la viabilitat econòmica, tècnica o social del projecte. Si els dos informes són positius, el GAL procedirà la valoració de la proposta d'ajuda segons els criteris de selecció i priorització establits pel GAL, previstos en l'annex III de l'Ordre 13/2018.

 

6. Realitzada la valoració de la sol·licitud d'ajuda, el GAL formularà la pertinent proposta de subvencionabilitat. La puntuació obtinguda anirà unida a un percentatge d'ajuda sobre la inversió de cada projecte. Aquesta es remetrà a la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural per a la seua aprovació, si escau, d'acord amb el que establit eix l'article 14 de l'Ordre 13/2018.

 

7. El servei amb competències en l'execució de l'Estratègia territorial rural de la Comunitat Valenciana elaborarà l'informe de subvencionalitat, amb la prèvia anàlisi de les propostes de valoració remeses pel GAL, de manera que es garantisca que les actuacions objecte de les ajudes compleixen la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable i el que estableix el PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i remetrà la proposta de resolució de subvenció a l'òrgan competent per a resoldre-la.

 

8. La resolució contindrà la llista de persones sol·licitants a les quals s'haja concedit l'ajuda, i la seua quantia, amb l'especificació de la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la, així com la proposta fonamentada d'inadmissió o desestimació de la resta de sol·licituds.

 

9. Quan l'ajuda es concedisca en règim de minimis, en la resolució de concessió de l'ajuda s'informarà cada beneficiari de l'import previst de l'ajuda equivalent de subvenció, brut, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al Reglament (UE) núm. 1407/2013.

 

10. El termini màxim de resolució i notificació s'estableix en sis mesos, a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Passos de la tramitació per a pagament de l'ajuda

 

1. S'obrirà nou termini per a la presentació de les sol·licituds de pagament una vegada efectuades les actuacions o fetes les despeses de l'activitat corresponent. Juntament amb la sol·licitud. s'ha d'aportar tota la documentació i les declaracions que s'indiquen en el model normalitzat de sol·licitud de pagament (vegeu l'annex V de l'Ordre 13/2018).

 

2. Esgotat el termini de justificació sense que la persona beneficiària presente la documentació completa i correcta, serà requerida perquè la presente en el termini improrrogable de 15 dies hàbils.

 

3. Les sol·licituds seran revisades pel GAL corresponent segons l'àmbit d'actuació i, en els casos en els quals siga necessari per a completar l'expedient, es requerirà a la persona interessada la que siga necessària amb l'objectiu de garantir els requisits de concessió.

 

4. En el termini màxim de dos mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud de pagament en l'oficina del GAL, es remetrà l'expedient a la direcció general amb competències en polítiques de desenvolupament rural.

 

5. Les sol·licituds seran resoltes per la persona titular de la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural, segons l'Acord de 26 d'abril de 2012, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), com a organisme pagador, i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes de la present convocatòria serà d'un mes i començarà a comptar des de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'extracte d'aquesta i finalitzarà el 20 de juliol de 2022. (DOGV *Num. 9365 /...

Saber més
Documentació
La convocatòria distingeix dues etapes de presentació de documentació. Una primera etapa que comprén dues fases: la primera des del moment de la sol·licitud d'ajuda i el moment de la concessió d'aquesta, i la segona després de la notificació de la concessió de l'ajuda, i una segona etapa en la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, a:

  On dirigir-se

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 21-06-2022
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament Aquestes ajudes estaran finançades en els termes previstos en el PDR-CV 2014-2020 pel fons FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana. Revestiran la forma de subvenció, com un percentatge de la inversió...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, la resolució de la persona titular de la direcció general competent en polítiques de desenvolupament rural posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar potestativament...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en els seus preceptes bàsics així, com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. Reduccions 1. Reducció motivada per diferències entre la sol·licitud de pagament i l'import...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 21-06-2022
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.