Detall de Procediment

Comunicació i sol·licitud de confirmació d'adequada PRESENTACIÓ de GARANTIES ECONÒMIQUES (mitjançant avals, etc.), depositades per a la tramitació dels procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de PRODUCCIÓ d'energia elèctrica (eòlica, fotovoltaica, etc.), noves o substitució de les anteriors i, si és el cas, sol·licitud d'autorització prèvia en cas de substitució. Energia.

Codi SIA: 2409232
Codi GUC: 21688
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Possibilitar la presentació, davant el Servei Territorial competent en matèria d'Energia de la Generalitat Valenciana (òrgan competent per a autoritzar la instal·lació), de: - La COMUNICACIÓ i sol·licitud de confirmació d'adequada PRESENTACIÓ DE GARANTIES ECONÒMIQUES depositades per a la tramitació dels procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de PRODUCCIÓ d'energia elèctrica (noves o substitució de les anteriors). - I, en el seu cas, la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ PRÈVIA, en cas de substitució que la requerisca. Tot això de conformitat amb el que estableixen el Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, i el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en el seu cas. * IMPORTANT: Aquest tràmit: 1. Es refereix als supòsits en què el depòsit de la garantia econòmica ha de realitzar-se en la tresoreria de l'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV). Per contra, aquest tràmit NO resulta d'aplicació a les instal·lacions la garantia econòmica de les quals haja de depositar-se davant la Caixa General de Depòsits (per tractar-se d'instal·lacions de competència de l'Administració General de l'Estat), o davant els organismes corresponents d'altres comunitats autònomes. 2. Comprén els següents supòsits: 2.1.- Garanties depositades per a la sol·licitud dels permisos d'accés i connexió (ALTA). 2.2.- Garanties depositades per a SUBSTITUCIONS QUE NO REQUERISQUEN AUTORITZACIÓ PRÈVIA: supòsits que únicament consisteixen en canvi de titular, o en canvi d'entitat avalista, o en ajust a potència atorgada (si correspon). (substitució de garantia que NO requereix autorització prèvia). . Nota: quan existeixen altres canvis diferents o addicionals a aquests i, per tant, es requereix autorització prèvia, es tracta del supòsit del següent apartat 2.3. 2.3.- Garanties depositades per a la MODIFICACIÓ dels permisos d'accés i connexió, o les seues sol·licituds, QUE REQUERISQUEN AUTORITZACIÓ PRÈVIA (substitució de garantia que requereix autorització prèvia). Aquests supòsits en què és necessari sol·licitar autorització prèvia de substitució del depòsit de garantia són els determinats en la normativa vigent aplicable. Sobre aquest tema poden consultar-se les necessitats reglamentàries en l'apartat "Notes informatives" de l'àrea d'Energia de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe a eixe àrea en l'apartat "Enllaços d'aquest tràmit). 3. Està connectat amb el tràmit d'aquesta Guia Prop de "Sol·licitud de CANCEL·LACIÓ de les garanties econòmiques (avals, etc.) depositades per a tramitar els procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (eòlica, fotovoltaica, etc.). Energia.". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Observacions

1. La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria D'ENERGIA, que es podrà sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en aquesta matèria (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES En la garantia ha d'indicar-se expressament la referència a l'article 23 del Reial decret 1183/2020, així com, almenys, les següents dades per a la identificació de la instal·lació i les seues característiques tècniques rellevants: a) Tecnologia de generació. S'indicarà d'acord amb els tipus de l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. b) Nom del projecte. c) Potència instal·lada (kW). Segons el que es disposa en l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i, en cas d'autoconsum, en l'article 3.h) del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. d) Ubicació del projecte. Han d'indicar-se totes les dades següents: - Terme/s municipal/s i província/es on se situen els grups generadors. - Terme/s municipal/s i província/es on se situa la infraestructura d'evacuació. - Coordenades UTM del centre geomètric de la instal·lació de generació, sense considerar les infraestructures d'evacuació, així com indicació de la referència cadastral o parcel·la, polígon i terme municipal on se situa aquest. - Indicació de la referència cadastral de la o les parcel·la/es ocupada/es pels grups generadors, o referència a la o les parcel·la/es, polígon/s i terme/s municipal/s. e) S'indicarà, quan pertoque, si es tracta d'hibridació (indicant si es tracta d'emmagatzematge) o d'autoconsum. També ha d'indicar-se que la finalitat per la qual es constitueix la garantia econòmica és l'obtenció de l'autorització d'explotació de la instal·lació. 3. Vegeu més informació en l'apartat "Notes informatives" de l'àrea d'Energia de la pàgina web de la conselleria competent en aquesta matèria sobre el procediment, així com sobre: - Models (un per a l'accés i connexió a la xarxa de transport i un altre per a les xarxes de distribució), per al cas de presentar-se la garantia econòmica mitjançant aval bancari o assegurança de caució. - I la informació mínima a detallar tant en les garanties econòmiques, com en les descripcions dels resguards acreditatius del depòsit de les garanties/cartes de pagament a emetre per l'ATV. 4. ÒRGANS COMPETENTS PER A RESOLDRE Les comunitats autònomes (CCAA) tenen atribuïda la competència autoritzadora de les instal·lacions de PRODUCCIÓ d'energia elèctrica de potència instal·lada MENOR O IGUAL A 50 MW elèctrics, sempre que estiguen ÍNTEGRAMENT EMPLAÇADES AL SEU TERRITORI. (* Nota: en la resta de casos la competència és de l'Administració General de l'Estat i, per tant, el depòsit de la garantia econòmica ha de realitzar-se davant de la Caixa General de Depòsits). A aquest efecte, cal recordar que formen part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i si és el cas, la transformació d'energia elèctrica (article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric). En concret, de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell, respecte de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica la competència de la qual siga atribuïda a la Generalitat Valenciana, els òrgans competents per a la seua autorització són: - La direcció general competent en matèria d'energia quan es tracta d'instal·lacions de producció la potència instal·lada de la qual a autoritzar siga superior a 10 MW elèctrics, però menor o igual a 50 MW elèctrics, o que radicaran en més d'una província de la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen íntegrament emplaçades al seu territori. - El servei territorial competent en matèria d'energia de la província de la Comunitat Valenciana on radique íntegrament la instal·lació de producció de potència instal·lada a autoritzar menor o igual a 10 MW elèctrics

Interessats

La persona (física o jurídica) promotora d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, o el/la seu/a representant*, que sol·licitarà permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució, o la seua modificació. * Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Ordre de 14 de febrer de 1986 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances, modificada per l'Orde de 16 de desembre de 1996 (DOGV núm. 350, de 07/03/1986).
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, per la qual es modifica la de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 2922, de 04/02/1997).
 • Reial decret 937/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits (BOE núm. 310, de 26/11/2020).
 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
 • Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica (BOE núm. 175, de 24/06/2020).
 • Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica (BOE núm. 340, de 30/12/2020).
 • Real Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
 • Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOGV núm. 4999, de 05/05/2005).
 • Vegeu Reial Decret 937/2020, de 27 d'octubre
 • Vegeu Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre
 • Vegeu Ordre de 16 de desembre de 1996
 • Vegeu Ordre de 14 de febrer de 1986
 • Vegeu Decret 88/2005, de 29 d'abril
 • Vegeu Llei 24/2013, de 26 de desembre
 • Vegeu Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny
 • Vegeu Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb els següents supòsits: a) En cas d'ALTA (NOVA instal·lació), ha de presentar-se la comunicació ABANS DE sol·licitar l'accés i connexió a la xarxa de transport o distribució per a una instal·lació de producció d'energia elèctrica. b) En cas de SUBSTITUCIÓ SENSE AUTORITZACIÓ PRÈVIA (suposats de canvi de titular, canvi d'entitat avalista o ajust a potència atorgada, si correspon), ha de presentar-se la comunicació ABANS DE sol·licitar, als gestors de xarxa corresponents, la modificació dels permisos d'accés i connexió o de les seues sol·licituds, així com, en el seu cas, la modificació de les autoritzacions de les instal·lacions o les seues sol·licituds. c) En cas de SUBSTITUCIÓ AMB AUTORITZACIÓ PRÈVIA, ha de presentar-se la comunicació ABANS DE sol·licitar, als gestors de xarxa corresponents, la modificació dels permisos d'accés i connexió o de les seues sol·licituds, així com, en el seu cas, la modificació de les autoritzacions de les instal·lacions o les seues sol·licituds. Tanmateix, ha de sol·licitar-se prèviament a això el pronunciament favorable del gestor de la xarxa en cas de ser necessari.

Documentació

A) - Tant en el cas de garanties depositades PER A LA SOL·LICITUD DELS PERMISOS D'ACCÉS I CONNEXIÓ (ALTA) - Com el cas de garanties depositades PER A SUBSTITUCIONS QUE NO REQUERISQUEN AUTORITZACIÓ PRÈVIA: supòsits de canvi de titular, canvi d'entitat avalista o ajust a potència atorgada (si correspon) (SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE NO REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA), S'ha de presentar la documentació següent: 1. COMUNICACIÓ i SOL·LICITUD de confirmació de presentació adequada de garanties econòmiques per a accés i connexió d'instal·lacions de producció a les xarxes i, si és el cas, SOL·LICITUD d'autorització de substitució, degudament i completament emplenada i signada per la persona titular o el seu representant [segons model normalitzat COGARENE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, marcant en aquest l'opció que corresponga en cada cas: bé Alta (nova), o bé Substitució (modificació que no requereix autorització prèvia)]. 2. Resguard acreditatiu d'haver depositat la garantia/carta de pagament, emés per l'Agència Tributària Valenciana (ATV), en el qual s'indiquen expressament, almenys, les següents dades de la instal·lació: tecnologia, nom de la instal·lació, ubicació del projecte i potència a instal·lar, així com la normativa sobre la base de la qual es deposita (actualment, l'article 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre). 3. D'acord amb el tipus de garantia econòmica constituïda: - Bé còpia de l'aval bancari o de l'assegurança de caució (vegeu en l'apartat d'" Informació complementària" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES"). - O bé, en cas de garantia depositada en metàl·lic: . Còpia del resguard del pagament d'aquesta. . I també escrit amb tota la informació detallada sobre les dades de la instal·lació (vegeu en l'apartat d'" Informació complementària" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES"). 4. En els supòsits de canvi de titularitat, acreditació de la voluntat de l'anterior persona titular de la transmissió de la titularitat o acreditació de l'acord entre les parts. 5. Permís d'accés concedit, en el cas que preveu l'article 23.1 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre (modificació de la garantia per a ajustar-la a la capacitat atorgada si una vegada emés el permís d'accés, aquest s'haguera atorgat per una capacitat inferior a la sol·licitada). B) En el cas de garanties depositades PER A LA MODIFICACIÓ DELS PERMISOS D'ACCÉS I CONNEXIÓ, O LES SEUES SOL·LICITUDS, QUE REQUERISQUEN AUTORITZACIÓ PRÈVIA (supòsits de SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA), ha de presentar-se la següent documentació: - NOTES: . En aquests casos ha d'aportar-se la documentació exigida en dues fases (1a i 2a). . Aquests supòsits en què és necessari sol·licitar autorització prèvia de substitució del depòsit de garantia són els que es determinen en la normativa vigent aplicable. Sobre aquest tema poden consultar-se les necessitats reglamentàries en l'apartat "Notes informatives" de l'àrea d'Energia de la pàgina web de la conselleria competent en aquesta matèria (vegeu l'enllaç directe a aquesta àrea en l'apartat "Enllaços d'aquest tràmit). * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE SUBSTITUCIÓ, degudament i completament emplenada i signada per la persona titular o el seu representant (segons model normalitzat COGARENE, disponible en el tràmit telemàtic i que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, marcant en aquest l'opció de Sol·licitud d'autorització de substitució - 1a FASE). 2. Pronunciament favorable del gestor de la xarxa a la qual es connecta sobre la procedència de l'actualització de la sol·licitud o, si és el cas, dels permisos d'accés i connexió atorgats, per considerar que les modificacions proposades permeten continuar considerant la instal·lació com la mateixa que aquella que ha sol·licitat o té atorgats els permisos d'accés i connexió. 3. Escrit amb tota la informació detallada sobre les dades de la instal·lació i les modificacions que es pretenen realitzar. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: - En els casos de tramitació telemàtica, la presentació de la documentació requerida en aquesta 2a fase ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d'"Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). - DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR en la 2a fase del procediment: 1. COMUNICACIÓ i SOL·LICITUD de confirmació d'adequada presentació de garanties econòmiques per a accés i connexió d'instal·lacions de producció a les xarxes, degudament i completament emplenada i signada per la persona titular o el seu representant (segons model normalitzat COGARENE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, marcant en aquest l'opció de Sol·licitud d'autorització de substitució - 2a FASE_Sol·licitud de nova adequació). 2. Resguard acreditatiu d'haver depositat la garantia/carta de pagament, emés per l'Agència Tributària Valenciana (ATV), en el qual s'indiquen expressament, almenys, les següents dades de la instal·lació: tecnologia, nom de la instal·lació, ubicació del projecte i potència a instal·lar, així com la normativa sobre la base de la qual es deposita (actualment, l'article 23 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre). 3. D'acord amb el tipus de garantia econòmica constituïda: - Bé còpia de l'aval bancari o de l'assegurança de caució (vegeu en l'apartat d'" Informació complementària" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES"). - O bé, en cas de garantia depositada en metàl·lic: . Còpia del resguard del pagament d'aquesta. . I també escrit amb tota la informació detallada sobre les dades de la instal·lació (vegeu en l'apartat d'" Informació complementària" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES").

Forma presentació

Presencial
* IMPORTANT: opció vàlida únicament per a persones físiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre) L'atenció presencial d'eixes persones físiques per a informació general i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ es realitza exclusivament MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços"). a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

On dirigir-se

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les que no hi estiguen obligades però opten per aquesta via, hauran de presentar la seua comunicació-sol·licitud MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - El sistema Clave-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense la inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la comunicació-sol·licitud i la resta de documentació, omplides i signades digitalment, i fer-ne la presentació telemàtica, i obtindre el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents a annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona comunicant-sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua comunicació-sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, comunique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sgem_se@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

*** Disposa d'informació sobre els ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit de la Guia Prop. A) En cas d'ALTA (nova instal·lació) O de SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE NO REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA 0. PRÈVIAMENT ha de realitzar-se el depòsit de la garantia econòmica en la tresoreria de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). * MOLT IMPORTANT: vegeu en l'apartat "Informació complementària" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES. Si s'ha realitzat correctament, l'ATV emet el resguard acreditatiu d'haver depositat la garantia/carta de pagament. 1. PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons siga procedent) de la comunicació i sol·licitud de confirmació d'adequada presentació de la garantia econòmica i de la restant documentació exigida en cada cas, DAVANT de la direcció general o el servei territorial competent en matèria d'Energia, d'acord amb la potència instal·lada i/o de la província o províncies de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació, indicant la xarxa de transport o distribució a la qual es pretenen sol·licitar els permisos d'accés i connexió, amb indicació del gestor d'aquesta xarxa. * NOTA: si la presentació és telemàtica, en emplenar el formulari web de dades generals del tràmit telemàtic, ha de tindre's en compte que en l'apartat "Tipus de petició " s'ha de marcar: - ALTA en cas d'Alta (nova instal·lació) - CANVI DE TITULARITAT en cas de SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE NO REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA 2. A continuació l'òrgan competent per a tramitar la comunicació-sol·licitud la comprova juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si la comunicació-sol·licitud i la documentació presentades són correctes i completes, l'òrgan competent emet el pronunciament sobre l'adequada presentació de la garantia econòmica i el notifica a la persona sol·licitant i al gestor de xarxa corresponent, després d'això pertoca tancar i arxivar l'expedient. El termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada presentació de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data de presentació de la comunicació-sol·licitud. D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre , una vegada superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu. b) Si la comunicació-sol·licitud o el resguard acreditatiu del depòsit de la garantia o una altra documentació NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, l'òrgan competent realitza requeriment perquè s'esmene. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'ha de realitzar per aquesta via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a) A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la comunicació-sol·licitud aquella en què s'haja presentat l'esmena. D'acord amb això, en aquest cas el termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada presentació de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data en què la comunicació-sol·licitud ha sigut esmenada. Superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu. - Si, per contra, una vegada transcorregut el termini d'esmena corresponent, NO s'aporta la documentació concorde al que s'exigeix en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució de no adequada presentació o de desistiment de la comunicació-sol·licitud, en el mateix termini abans indicat, i arxiva l'expedient. B) En cas de SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA * 1a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons siga procedent) de la sol·licitud d'autorització de substitució del depòsit de garantia i de la restant documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT de la Direcció General o el Servei Territorial competent en matèria d'Energia, en funció de la potència instal·lada i/o de la província o províncies de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació. * IMPORTANT: si la presentació és telemàtica, en aquest cas ha de marcar-se MODIFICACIÓ en l'apartat "Tipus de petició " del formulari web de dades generals del tràmit telemàtic. 2. A continuació l'òrgan competent per a tramitar la sol·licitud la comprova juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si la sol·licitud i la documentació presentades són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització de substitució del depòsit de la garantia econòmica. - Aquesta autorització permet a la persona sol·licitant depositar la nova garantia econòmica en la Tresoreria de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). * MOLT IMPORTANT: vegeu en l'apartat "Informació complementària" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES. Si s'ha realitzat correctament, l'ATV emet el resguard acreditatiu d'haver depositat la garantia/carta de pagament. - El TERMINI perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'autorització de substitució del depòsit de la garantia econòmica és de SIS MESOS a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud (de conformitat amb la disposició addicional cinquena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, que estableix aquest termini màxim per a dictar i notificar resolució en procediments en matèria d'energia en els quals no hi haja un termini màxim establit en la norma reguladora del procediment). b) Si la sol·licitud i/o la documentació presentades NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, l'òrgan competent realitza requeriment perquè s'esmene. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'ha de realitzar per aquesta via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a) A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja presentat l'esmena. D'acord amb això, en aquest cas el termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'autorització de substitució del depòsit de la garantia econòmica és de SIS MESOS comptadors des de la data en què la sol·licitud ha sigut esmenada (de conformitat amb la ja esmentada disposició addicional cinquena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat). - Si, per contra, una vegada transcorregut el termini d'esmena corresponent, NO s'aporta la documentació concorde al que s'exigeix en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució denegant l'autorització de substitució o declarant el desistiment de la sol·licitud, en el mateix termini abans indicat, i arxiva l'expedient. * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: 1. Una vegada s'haja realitzat el depòsit de la garantia econòmica en l'ATV i que aquesta haja emés el resguard acreditatiu d'aquest depòsit/carta de pagament, ha de realitzar-se la PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons pertoque) de la comunicació i sol·licitud de confirmació de constitució adequada de la garantia econòmica i de la resta de documentació exigida en cada cas, DAVANT de la direcció general o el mateix servei territorial competent en matèria d'energia de la primera fase del procediment. * En els casos de tramitació telemàtica, aquesta presentació també s'ha de realitzar per aquesta via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. A continuació l'òrgan competent per a tramitar la sol·licitud la comprova juntament amb la resta de documentació presentada i: a) Si la comunicació-sol·licitud i la documentació presentades són correctes i completes, l'òrgan competent emet el pronunciament sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica i el notifica a la persona sol·licitant i al gestor de xarxa corresponent, després d'això pertoca tancar i arxivar l'expedient. - El termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data de presentació de la comunicació-sol·licitud. D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre , una vegada superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu. - Després d'obtindre la confirmació d'adequada constitució de la garantia econòmica en aquest cas de substitució, la persona titular podrà sol·licitar la cancel·lació de l'anterior garantia depositada. Per això, ha d'utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Sol·licitud de CANCEL·LACIÓ de les garanties econòmiques (avals, etc.) depositades per a tramitar els procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (eòlica, fotovoltaica, etc.). Energia.". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). b) Si la comunicació-sol·licitud o el resguard acreditatiu del depòsit de la garantia o una altra documentació NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, l'òrgan competent realitza requeriment perquè s'esmene. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'ha de realitzar per aquesta via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Després d'això: - Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a) A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la comunicació-sol·licitud aquella en què s'haja presentat l'esmena. D'acord amb això, en aquest cas el termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data en què la comunicació-sol·licitud ha sigut esmenada. Superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu. - Si, per contra, una vegada transcorregut el termini d'esmena corresponent, NO s'aporta la documentació concorde al que s'exigeix en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució de no adequada constitució o de desistiment de la comunicació-sol·licitud, en el mateix termini abans indicat, i arxiva l'expedient.

òrgans de tramitació

a) DGIEM quan es tracta d'instal·lacions de producció de potència instal·lada a autoritzar SUPERIOR a 10 MW elèctrics PERÒ menor o igual a 50 MW elèctrics, o que vagen a radicar en més d'una província de la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen íntegrament emplaçades en el seu territori. b) STIEM de la província de la Comunitat Valenciana on radique íntegrament la instal·lació de potència instal·lada a autoritzar menor o igual a 10 MW elèctrics.

Organismes

Termini màxim

a) El termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'ADEQUADA CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA ECONÒMICA és de TRES MESOS comptadors des de la data de presentació de la comunicació-sol·licitud o, si és el cas, des de la data en la qual aquesta haja sigut esmenada. D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, una vegada superat el termini anterior sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu. b) El termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'AUTORITZACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA GARANTIA ECONÒMICA és de SIS MESOS comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud o, si és el cas, des de la data en la qual aquesta haja sigut esmenada (això, de conformitat amb la disposició addicional cinquena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, que estableix aquest termini màxim per a dictar i notificar resolució en procediments en matèria d'energia en els quals no hi haja un termini màxim establit en la norma reguladora del procediment).

Observacions

Contra la resolució expressa pot interposar-se recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del qual l'ha dictada (que en cas del Servei Territorial serà la Direcció General competent en matèria d'Energia i, si la resolució l'ha dictada eixa Direcció General, serà la Secretaria Autonòmica competent en matèria d'Energia), en el termini d'UN MES comptat a partir de l'endemà al de la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. I si no recau resolució expressa, el recurs d'alçada podrà interposar-se en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Òrgans resolució

a) DGIEM quan es tracta d'instal·lacions de producció de potència instal·lada a autoritzar SUPERIOR a 10 MW elèctrics PERÒ menor o igual a 50 MW elèctrics, o que vagen a radicar en més d'una província de la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen íntegrament emplaçades en el seu territori. b) STIEM de la província de la Comunitat Valenciana on radique íntegrament la instal·lació de potència instal·lada a autoritzar menor o igual a 10 MW elèctrics.

Organismes