Comunicació i sol·licitud de confirmació d'adequada PRESENTACIÓ de GARANTIES ECONÒMIQUES (mitjançant avals, etc.), depositades per a la tramitació dels procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de GENERACIÓ (eòlica, fotovoltaica, etc.) i/o de DEMANDA d'energia elèctrica, noves o substitució de les anteriors i, si és el cas, sol·licitud d'autorització prèvia en cas de substitució. Energia

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2409232
|
Codi GVA: 21688
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la presentació, davant la Direcció General o el Servei Territorial competent en matèria d'Energia de la Generalitat Valenciana (òrgan competent per a autoritzar la instal·lació) i de conformitat amb el RD 1183/2020 i el RD 1955/2000, en el seu cas, de:

- La COMUNICACIÓ i sol·licitud de confirmació d'adequada PRESENTACIÓ DE GARANTIES ECONÒMIQUES depositades per a la tramitació dels procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions DE GENERACIÓ i/o DE DEMANDA d'energia elèctrica (noves o substitució de les anteriors).

- I, en el seu cas, la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ PRÈVIA, en cas de substitució que la requerisca.

* IMPORTANT - Este tràmit:

1. Es refereix als supòsits en què el depòsit de la garantia econòmica ha de realitzar-se en la CAIXA* DE DEPÒSITS I FIANCES DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

* Nota: de conformitat amb l'article 1 del Reglament de funcionament de la Caixa de Depòsits i Fiances de la Generalitat (Ordre 3/2023, de 14 de març, de 2023, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic):

- L'òrgan administratiu que té atribuïda la competència en matèria de TRESORERIA de la Generalitat Valenciana exerceix les funcions de la CAIXA d'acord amb eixe reglament.

- Sense perjudici de la competència funcional de la Caixa, els seus serveis es presten per les DIRECCIONS TERRITORIALS DE LA CONSELLERIA competent en matèria d'HISENDA dins del seu àmbit territorial.

2. Per contra, aquest tràmit NO resulta d'aplicació a les instal·lacions la garantia econòmica de les quals haja de depositar-se davant la Caixa General de Depòsits (per tractar-se d'instal·lacions de competència de l'Administració General de l'Estat), o davant els organismes corresponents d'altres comunitats autònomes.

3. Comprén els següents suposits d'instal·lacions d'energia elèctrica TANT DE GENERACIÓ, COM DE DEMANDA:

3.1.- Garanties depositades per a la sol·licitud dels permisos d'accés i connexió (ALTA).

3.2.- Garanties depositades per a SUBSTITUCIONS QUE NO REQUERISQUEN AUTORITZACIÓ PRÈVIA: supòsits que únicament consisteixen en canvi de titular, o en canvi d'entitat avalista, o en ajust a potència atorgada (si correspon). (substitució de garantia que NO requereix autorització prèvia).

. Nota: quan existeixen altres canvis diferents o addicionals a aquests i, per tant, es requereix autorització prèvia, es tracta del supòsit del següent apartat 3.3.

3.3.- Garanties depositades per a la MODIFICACIÓ dels permisos d'accés i connexió, o les seues sol·licituds, QUE REQUERISQUEN AUTORITZACIÓ PRÈVIA (substitució de garantia que requereix autorització prèvia).

Aquests supòsits en què és necessari sol·licitar autorització prèvia de substitució del depòsit de garantia són els determinats en la normativa vigent aplicable. Sobre aquest tema poden consultar-se les necessitats reglamentàries en l'apartat "Notes informatives" de l'àrea d'Energia de la pàgina web de la Conselleria competent (vegeu en apartat "Què necessites saber > Què és > Enllaços").

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

1. La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT i sobre DUBTES o CONSULTES respecte al CONTINGUT d'aquest procediment s'ofereix a través del personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria d'ENERGIA, sol·licitant-la en la forma indicada en l'apartat "Informació i registre" de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Enllaços" d'aquest tràmit).

Consulte també la informació disponible en l'àrea d'ENERGIA de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu accés a aquest àrea en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Enllaços").

2. Per a incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic), en l'apartat "Ajuda > Preguntes freqüents" del present tràmit:

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana.

- I, si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, disposa d'un FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS a través del qual pot enviar el seu dubte, problema o consulta de tipus informàtic.

3. INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES d'aquests expedients d'Energia

3.1. En cas de garanties per a instal·lacions DE GENERACIÓ:

En la garantia ha d'indicar-se expressament la referència a l'article 23 del Reial decret 1183/2020, així com, almenys, les següents dades per a la identificació de la instal·lació i les seues característiques tècniques rellevants:

a) Tecnologia de generació.

S'indicarà d'acord amb els tipus de l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

b) Nom del projecte.

c) Potència instal·lada (kW).

Segons el que es disposa en l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i, en cas d'autoconsum, en l'article 3.h) del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

d) Ubicació del projecte. Han d'indicar-se totes les dades següents:

- Terme/s municipal/s i província/es on se situen els grups generadors.

- Terme/s municipal/s i província/es on se situa la infraestructura d'evacuació.

- Coordenades UTM del centre geomètric de la instal·lació de generació, sense considerar les infraestructures d'evacuació, així com indicació de la referència cadastral o parcel·la, polígon i terme municipal on se situa aquest.

- Indicació de la referència cadastral de la o les parcel·la/es ocupada/es pels grups generadors, o referència a la o les parcel·la/es, polígon/s i terme/s municipal/s.

e) S'indicarà, quan pertoque, si es tracta d'hibridació (indicant si es tracta d'emmagatzematge) o d'autoconsum.

També ha d'indicar-se que la finalitat per la qual es constitueix la garantia econòmica és l'obtenció de l'autorització d'explotació de la instal·lació.

3.2. En cas de garanties per a instal·lacions DE DEMANDA:

En la garantia ha d'indicar-se expressament la referència a l'article 23bis del Reial decret 1183/2020, així com, almenys, les següents dades per a la identificació de la instal·lació i les seues característiques tècniques rellevants:

a) Nom del projecte.

b) Capacitat sol·licitada (en kW).

c) Ubicació del projecte. Han d'indicar-se totes les dades següents:

- Terme/s municipal/s i província/es on se situen els grups generadors.

- Terme/s municipal/s i província/es on se situa la infraestructura d'evacuació.

- Coordenades UTM del centre geomètric de la instal·lació de demanda, sense considerar les infraestructures d'evacuació, així com indicació de la referència cadastral o parcel·la, polígon i terme municipal on se situa aquest.

- Indicació de la referència cadastral de la o les parcel·la/es ocupada/es pels grups generadors, o referència a la o les parcel·la/es, polígon/s i terme/s municipal/s.

d) Activitat concreta de la instal·lació de consum.

A mode d'exemples: emmagatzematge amb càrrega i descàrrega des de la xarxa, centres de processament de dades, producció d'hidrogen, etc.

e) Codi CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques) del consum:

També ha d'indicar-se que la finalitat per la qual es constituïx la garantia econòmica és la formalització del contracte d'accés per una potència contractada en el període P1 d'almenys un 50 % de la capacitat d'accés concedida.

4. A més de l'indicat, en matèria de garanties econòmiques és imprescindible atendre el que es disposa en l'ORDRE 3/2023 de 14 de març de 2023, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova el REGLAMENT de funcionament de la CAIXA DE DEPÒSITS I FIANCES DE LA GENERALITAT (vegeu enllaç directe a esta norma en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Normativa".

5. Vegeu NOTES ACLARIDORES en matèria de GARANTIES ECONÒMIQUES per a instal·lacions de GENERACIÓ i per a instal·lacions de DEMANDA en l'apartat "Xarxes Elèctriques de Subministrament > Accés i Connexió" de l'àrea d'ENERGIA de la pàgina web de la Conselleria competent en matèria d'energia (enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Enllaços" d'este tràmit), sobre el procediment, així com sobre:

- Models (un per a l'accés i connexió a la xarxa de transport i un altre per a les xarxes de distribució), per al cas de presentar-se la garantia econòmica mitjançant aval bancari o assegurança de caució.

- I la informació mínima a detallar tant en les garanties econòmiques, com en les descripcions dels resguards acreditatius del depòsit de les garanties/cartes de pagament a emetre per la Caixa de Depòsits i Fiances de la Generalitat Valenciana.

6. ÒRGANS COMPETENTS PER A RESOLDRE

A) En relació amb les GARANTIES per a instal·lacions DE GENERACIÓ, els òrgans competents per a resoldre la confirmació de l'adequada presentació de les garanties econòmiques constituïdes per a les sol·licituds d'accés, seran els que tinguen atribuïda la competència per a autoritzar eixes instal·lacions.

Referent a això, les comunitats autònomes (CCAA) tenen atribuïda la competència autoritzadora de les instal·lacions de PRODUCCIÓ d'energia elèctrica de potència instal·lada MENOR O IGUAL A 50 MW elèctrics, sempre que estiguen ÍNTEGRAMENT EMPLAÇADES AL SEU TERRITORI. (* Nota: en la resta de casos la competència és de l'Administració General de l'Estat i, per tant, el depòsit de la garantia econòmica ha de realitzar-se davant de la Caixa General de Depòsits).

A aquest efecte, cal recordar que formen part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i si és el cas, la transformació d'energia elèctrica (article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric).

En concret, de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell, respecte de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica la competència de la qual siga atribuïda a la Generalitat Valenciana, els òrgans competents per a la seua autorització són:

- La Direcció General competent en matèria d'Energia (DGIEM) es tracta d'instal·lacions de producció la potència instal·lada de la qual a autoritzar siga superior a 10 MW elèctrics, però menor o igual a 50 MW elèctrics, o que radicaran en més d'una província de la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen íntegrament emplaçades al seu territori.

- El Servei Territorial competent en matèria d'Energia (STIEM) de la província de la Comunitat Valenciana on radique íntegrament la instal·lació de producció de potència instal·lada a autoritzar menor o igual a 10 MW elèctrics.

B) Pel que respecta a les GARANTIES per a instal·lacions DE DEMANDA, els òrgans competents per a resoldre la confirmació de l'adequada presentació de les garanties econòmiques constituïdes per a les sol·licituds d'accés per a la demanda d'electricitat davant els gestors de xarxa són:

- Per a les instal·lacions de DEMANDA:

o Per a qualsevol valor de la capacitat sol·licitada, el Servici Territorial competent en matèria d'Energia (STIEM) de la província on radique íntegrament la instal·lació.

o En el cas d'instal·lacions de demanda situades en més d'una província de la comunitat autònoma la competència recaurà en la Direcció General competent en matèria d'Energia (DGIEM).

- Per a les instal·lacions d'EMMAGATZEMATGE:

o La Direcció General competent en matèria d'Energia (DGIEM) quan la seua potència instal·lada es trobe compresa en l'interval [10, 50] MW elèctrics, o s'emplace en més d'una província de la comunitat autònoma, amb independència de la seua potència instal·lada.

o El Servici Territorial competent en matèria d'Energia (STIEM) corresponent a la província on se situe l'emmagatzematge, en la resta dels casos no contemplats en l'apartat anterior.

La resolució de la confirmació de l'adequada presentació de les garanties econòmiques constituïdes per a les sol·licituds d'accés per a la demanda d'electricitat d'instal·lacions d'emmagatzematge situades en la Comunitat Valenciana l'autorització de la qual siga competència de l'Administració General de l'Estat, correspondrà al centre directiu competent en matèria d'Energia de la Generalitat Valenciana, excepte en els casos en què estant la instal·lació d'emmagatzematge situada en una única província d'esta comunitat autònoma la capacitat sol·licitada d'accés per a demanda no siga superior a 10 MW elèctrics, i en este cas resoldrà el Servici Territorial competent en matèria d'Energia d'esta província.

7. Este tràmit està connectat amb el tràmit d'esta Guia Prop de "Sol·licitud de CANCEL·LACIÓ de les garanties econòmiques (avals, etc.) depositades per a tramitar els procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de GENERACIÓ (eòlica, fotovoltaica, etc.) i/o de DEMANDA d'energia elèctrica . Energia.". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Procediments relacionats").

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

La persona (física o jurídica) promotora d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, o el/la seu/a representant*, que sol·licitarà permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució, o la seua modificació.

 

* Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Ajuda > Enllaços d'interés" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Com es tramita

Procés de tramitació

*** Disposa d'informació sobre els ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Observacions" d'este tràmit de la Guia Prop.

 

A) En cas d'ALTA (nova instal·lació) O de SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE NO REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA

 

0. PRÈVIAMENT ha de realitzar-se el depòsit de la garantia econòmica en la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA competent en matèria d'HISENDA que corresponga pel seu àmbit territorial (el correspon prestar els serveis de la Caixa de Depòsits i Fiances de la Generalitat Valenciana en eixe àmbit).

* MOLT IMPORTANT: vegeu en l'apartat d'este tràmit "Què necessites saber > Què és > Observacions" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES.

Si s'ha realitzat correctament, la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda emet el resguard acreditatiu d'haver depositat en la Caixa la garantia/carta de pagament.

 

1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la comunicació i sol·licitud de confirmació d'adequada presentació de la garantia econòmica i de la restant documentació exigida en cada cas, DAVANT de la direcció general o el servei territorial competent en matèria d'ENERGIA, d'acord amb la potència instal·lada i/o de la província o províncies de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació, indicant la xarxa de transport o distribució a la qual es pretenen sol·licitar els permisos d'accés i connexió, amb indicació del gestor d'aquesta xarxa.

* NOTA: en emplenar el formulari web de dades generals del tràmit telemàtic ha de tindre's en compte que en l'apartat "Tipus de petició " s'ha de marcar:

- ALTA en cas d'Alta (nova instal·lació)

- CANVI DE TITULARITAT en cas de SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE NO REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA

2. A continuació l'òrgan competent per a tramitar la comunicació-sol·licitud la comprova juntament amb la resta de documentació presentada i:

a) Si la comunicació-sol·licitud i la documentació presentades són correctes i completes, l'òrgan competent emet el pronunciament sobre l'adequada presentació de la garantia econòmica i el notifica a la persona sol·licitant, després de la qual cosa procedix al tancament i arxivament de l'expedient.

El termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada presentació de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data de presentació de la comunicació-sol·licitud.

D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre , una vegada superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu.

b) Si la comunicació-sol·licitud o el resguard acreditatiu del depòsit de la garantia o una altra documentació NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, l'òrgan competent realitza requeriment perquè s'esmene.

* L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Procediments relacionats" d'este tràmit).

Després d'això:

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la comunicació-sol·licitud aquella en què s'haja presentat l'esmena.

D'acord amb això, en aquest cas el termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada presentació de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data en què la comunicació-sol·licitud ha sigut esmenada. Superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu.

- Si, per contra, una vegada transcorregut el termini d'esmena corresponent, NO s'aporta la documentació concorde al que s'exigeix en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució de no adequada presentació o de desistiment de la comunicació-sol·licitud, en el mateix termini abans indicat, i arxiva l'expedient.

 

B) En cas de SUBSTITUCIÓ DE GARANTIA QUE REQUEREIX AUTORITZACIÓ PRÈVIA

 

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT:

1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la sol·licitud d'autorització de substitució del depòsit de garantia i de la restant documentació exigida en la primera fase del procediment, DAVANT de la Direcció General o el Servei Territorial competent en matèria d'ENERGIA, en funció de la potència instal·lada i/o de la província o províncies de la Comunitat Valenciana on estiga situada la instal·lació.

* IMPORTANT: en emplenar el formulari web de dades generals del tràmit telemàtic ha de tindre's en compte que en l'apartat "Tipus de petició " s'ha de marcar MODIFICACIÓ.

2. A continuació l'òrgan competent per a tramitar la sol·licitud la comprova juntament amb la resta de documentació presentada i:

a) Si la sol·licitud i la documentació presentades són correctes i completes, l'òrgan competent emet i notifica la resolució d'autorització de substitució del depòsit de la garantia econòmica.

- Aquesta autorització permet a la persona sol·licitant depositar la nova garantia econòmica en la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA CONSELLERIA competent en matèria d'HISENDA que corresponga pel seu àmbit territorial (el correspon prestar els serveis de la Caixa de Depòsits i Fiances de la Generalitat Valenciana en eixe àmbit).

* MOLT IMPORTANT: vegeu en l'apartat d'este tràmit "Què necessites saber > Què és > Observacions" la INFORMACIÓ MÍNIMA QUE HA D'APARÉIXER EN LES GARANTIES ECONÒMIQUES.

Si s'ha realitzat correctament, la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda emet el resguard acreditatiu d'haver depositat en la Caixa la garantia/carta de pagament.

- El TERMINI perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'autorització de substitució del depòsit de la garantia econòmica és de SIS MESOS a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud (de conformitat amb la disposició addicional cinquena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, que estableix aquest termini màxim per a dictar i notificar resolució en procediments en matèria d'energia en els quals no hi haja un termini màxim establit en la norma reguladora del procediment).

b) Si la sol·licitud i/o la documentació presentades NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, l'òrgan competent realitza requeriment perquè s'esmene.

* L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Procediments relacionats" d'este tràmit).

Després d'això:

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja presentat l'esmena.

D'acord amb això, en aquest cas el termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'autorització de substitució del depòsit de la garantia econòmica és de SIS MESOS comptadors des de la data en què la sol·licitud ha sigut esmenada (de conformitat amb la ja esmentada disposició addicional cinquena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat).

- Si, per contra, una vegada transcorregut el termini d'esmena corresponent, NO s'aporta la documentació concorde al que s'exigeix en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució denegant l'autorització de substitució o declarant el desistiment de la sol·licitud, en el mateix termini abans indicat, i arxiva l'expedient.

 

* 2a FASE DEL PROCEDIMENT:

1. Una vegada s'haja realitzat el depòsit de la garantia econòmica en la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda que corresponga i que aquesta haja emés el resguard acreditatiu d'aquest depòsit/carta de pagament, ha de realitzar-se la PRESENTACIÓ TELEMÀTICA* de la comunicació i sol·licitud de confirmació d'adequada presentació de la garantia econòmica i de la resta de documentació exigida en cada cas, DAVANT de la direcció general o el mateix servei territorial competent en matèria d'Energia de la primera fase del procediment.

* Aquesta presentació telemàtica s'ha de realitzar utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Procediments relacionats" d'este tràmit).

2. A continuació l'òrgan competent per a tramitar la sol·licitud la comprova juntament amb la resta de documentació presentada i:

a) Si la comunicació-sol·licitud i la documentació presentades són correctes i completes, l'òrgan competent emet el pronunciament sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica i el notifica a la persona sol·licitant, després de la qual cosa procedix al tancament i arxivament de l'expedient.

- El termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data de presentació de la comunicació-sol·licitud.

D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre , una vegada superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu.

- Després d'obtindre la confirmació d'adequada constitució de la garantia econòmica en aquest cas de substitució, la persona titular podrà sol·licitar la cancel·lació de l'anterior garantia depositada. Per això, ha d'utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Sol·licitud de CANCEL·LACIÓ de les garanties econòmiques (avals, etc.) depositades per a tramitar els procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (eòlica, fotovoltaica, etc.). Energia.". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Procediments relacionats" d'este tràmit).

b) Si la comunicació-sol·licitud o el resguard acreditatiu del depòsit de la garantia o una altra documentació NO són concordes a la normativa i/o estan incompletes, l'òrgan competent realitza requeriment perquè s'esmene.

* L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Què necessites saber > Procediments relacionats" del present tràmit).

Després d'això:

- Si s'aporta la documentació correcta i completa, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.a)

A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la comunicació-sol·licitud aquella en què s'haja presentat l'esmena.

D'acord amb això, en aquest cas el termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'adequada constitució de la garantia econòmica és de TRES MESOS a comptar des de la data en què la comunicació-sol·licitud ha sigut esmenada. Superat aquest termini sense que l'òrgan competent s'haja pronunciat respecte a la comunicació-sol·licitud, aquest pronunciament s'entendrà realitzat en sentit negatiu.

- Si, per contra, una vegada transcorregut el termini d'esmena corresponent, NO s'aporta la documentació concorde al que s'exigeix en la norma i completa, l'òrgan competent emet i notifica resolució de no adequada constitució o de desistiment de la comunicació-sol·licitud, en el mateix termini abans indicat, i arxiva l'expedient.

 

Òrgans de tramitació
Disposa d'informació detalla sobre els ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Observacions" d'este tràmit de la Guia Prop.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb els següents supòsits:

 

a) En cas d'ALTA (NOVA instal·lació), ha de presentar-se la comunicació ABANS DE sol·licitar l'accés i connexió a la xarxa de transport o distribució per a una instal·lació de generació i/o de demanda d'energia elèctrica.

 

b) En cas de SUBSTITUCIÓ SENSE AUTORITZACIÓ PRÈVIA (suposats de canvi de titular, canvi d'entitat avalista o ajust a potència atorgada, si correspon), ha de presentar-se la comunicació ABANS DE sol·licitar, als gestors de xarxa corresponents, la modificació dels permisos d'accés i connexió o de les seues sol·licituds, així com, en el seu cas, la modificació de les autoritzacions de les instal·lacions o les seues sol·licituds.

 

c) En cas de SUBSTITUCIÓ AMB AUTORITZACIÓ PRÈVIA, ha de presentar-se la comunicació ABANS DE sol·licitar, als gestors de xarxa corresponents, la modificació dels permisos d'accés i connexió o de les seues sol·licituds, així com, en el seu cas, la modificació de les autoritzacions de les instal·lacions o les seues sol·licituds. Tanmateix, ha de sol·licitar-se prèviament a això el pronunciament favorable del gestor de la xarxa en cas de ser necessari.

 

Documentació
* NOTA: en primer lloc, en tots els casos ha d'emplenar-se i firmar-se digitalment el formulari web de dades generals del tràmit telemàtic, en l'apartat "Tipus de petició" del qual ha de seleccionar-se l'opció que corresponga: Alta / Substitució garantia sense autorització prèvia / Substitució...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la comunicació-sol·licitud i la restant...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

L'esmena o qualsevol altra aportació de documentació també ha de realitzar-se per via telemàtica utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat...

Saber més

Resolució

Termini màxim
a) El termini perquè l'òrgan competent resolga i notifique la seua resolució sobre l'ADEQUADA PRESENTACIÓ DE LA GARANTIA ECONÒMICA és de TRES MESOS comptadors des de la data de presentació de la comunicació-sol·licitud o, si és el cas, des de la data en la qual aquesta haja sigut esmenada. ...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Contra la resolució expressa pot interposar-se recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del qual l'ha dictada (que en cas del Servei Territorial serà la Direcció General competent en matèria d'Energia i, si la resolució l'ha dictada eixa Direcció General, serà la Secretaria Autonòmica...

Saber més
Òrgans resolució
Disposa d'informació detalla sobre els ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment en l'apartat "Què necessites saber > Què és > Observacions" d'este tràmit de la Guia Prop.

Desistiment

Descripció

Si es vol DESISTIR d'una sol·licitud d'adequada presentació d'una garantia econòmica ABANS QUE haja sigut RESOLTA per l'òrgan competent, la persona sol·licitant ha de presentar escrit de desistiment utilitzant el tràmit telemàtic d'esta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un...

Saber més