TECE - Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2022.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2892858
|
Codi GVA: 22614
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-07-2022

Fins 01-08-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar el gaudi, l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries per al pagament de la renda o preu del període temporal comprés entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

 

Seran objecte de l'ajuda les rendes arrendatícies o el preu de la cessió d'habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant que conste en el contracte d'arrendament o de cessió d'ús que es corresponguen amb 24 mensualitats com a màxim i s'hagen reportat durant el període comprés entre l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023, o, en tot cas, les que corresponguen a partir de la data de subscripció del contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació fins a aquesta data.

 

No seran subvencionables les despeses generals, fiances, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d'individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l'arrendatària i que s'incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-07-2022 al 01-08-2022
Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

 

Les ajudes al lloguer del programa regulat en aquestes bases l'ha de destinar, obligatòriament, la persona o unitat de convivència beneficiària a pagar la renda de lloguer o preu de cessió del seu habitatge o habitació que constituïsca la seua residència habitual i permanent, i no es podrà compatibilitzar amb percepcions de la renda valenciana d'inclusió que incloga el complement de lloguer, ni amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, ni amb les que, per a aquesta mateixa finalitat, puga concedir la Generalitat, les entitats locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques, excepte en les que expressament s'establisca la compatibilitat amb aquestes, detallat en l'apartat 2 següent.

 

A aquest efecte, la persona sol·licitant d'ajudes haurà d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, i indicar-hi quan siga possible si n'ha sigut beneficiària, així com el tipus i l'import de l'ajuda rebuda.

 

No es consideren afectades per aquesta incompatibilitat les ajudes rebudes a l'empara de programes declarats compatibles pel Pla estatal d'accés a l'habitatge 2022-2025. Igualment seran compatibles en aquells supòsits excepcionals en què la Generalitat, els municipis, altres entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions aporten una ajuda per a aquesta mateixa finalitat a persones beneficiàries especialment vulnerables, entenent com a tals, a aquest efecte, persones beneficiàries víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, persones que han sigut objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones que acrediten aquesta circumstància mitjançant un informe emés pels serveis socials del municipi on residisquen. Tampoc es consideraran afectades per aquesta incompatibilitat les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social ni les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital.

 

Quan es perceben altres ajudes compatibles amb l'ajuda del programa de lloguer d'habitatge, es minorarà el seu import en la proporció corresponent, de manera que la suma de totes les ajudes percebudes no supere la renda del lloguer abonat en el període subvencionat.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes que preveu aquest programa les persones físiques majors d'edat que reunisquen tots dels requisits que detalla l'apartat "Requisits".

 

No es podrà concedir l'ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament o de cessió d'ús es trobe en alguna de les situacions que a continuació s'indiquen:

 

a) Ser persona propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. A aquest efecte, no es considerarà que s'és persona propietària o usufructuària d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota d'aquesta i s'ha obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuaran d'aquest requisit les persones que siguen titulars d'un habitatge i acrediten la no-disponibilitat d'aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència.

 

b) Que la persona arrendatària, cessionària o qualsevol que tinga el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que arrenda o cedeix l'habitatge.

 

c) Que la persona arrendatària, cessionària o qualsevol de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat o cedit pertanga a la mateixa societat o siga partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent, amb l'excepció de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús i sense ànim de lucre.

 

d) Quan entre la persona sol·licitant titular del contracte d'arrendament o cessió d'habitació i la persona arrendadora o cedent d'aquest hi haja parentiu en primer grau o segon grau de consanguinitat o d'afinitat; o quan la persona arrendatària o cessionària de l'habitació siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cedent.

 

 

e) Les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones o entitats que, segons determina l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma, i les que hagen sigut subjectes a una revocació d'alguna de les ajudes que preveu l'actual o l'anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputables al sol·licitant.

Requisits

Per a la concessió de les ajudes s'han de tindre en compte els requisits que en cada cas s'estableixen en les bases en relació amb la unitat de convivència, quan així s'establisca. A aquest efecte, es considera unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge en el moment de la sol·licitud, hi haja o no llaços familiars entre elles. En els casos de separació o divorci, els menors en règim de custòdia compartida es consideraran integrants de cada una de les unitats de convivència dels seus progenitors en la proporció que derive del règim de custòdia establida. A l'efecte de lloguer o cessió d'ús d'una habitació, es tindran en compte els mateixos requisits únicament en relació amb la persona arrendatària o cessionària.

 

Seran requisits de les persones beneficiàries:

 

- Tindre la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que siga aplicable. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de comptar amb autorització d'estada (NIE, targeta d'identitat d'estranger) o residència a Espanya. Tots els membres de la unitat de convivència han de complir aquesta condició en el moment de la sol·licitud. Les persones beneficiàries hauran de facilitar el seu número de document nacional d'identitat, així com el dels altres membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, i, en cas de persones estrangeres, el número d'identificació d'estranger. No s'exigirà el permís de residència als que estiguen exclosos d'aquesta obligació d'acord amb el que estableix la legislació estatal.

 

- Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans o, en qualitat de persona cessionària, d'un contracte de cessió d'ús o d'arrendament o cessió d'ús d'una habitació. En el cas de lloguer d'habitació, no és exigible que la formalització ho siga en els termes de la Llei 29/1994, si bé el contracte de lloguer o cessió d'ús ha de tindre una duració mínima d'un any. En cap cas s'admetran contractes de subarrendament d'habitatge o habitació.

 

- Que l'habitatge o l'habitació arrendada o cedida constituïsca la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària o de la unitat de convivència, la qual cosa s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat col·lectiu o volant únic d'empadronament en el qual consten, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte d'arrendament o cessió o la persona que té una habitació arrendada o cedida en ús. L'habitatge o l'habitació haurà de constituir el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda. A aquest efecte queden exclosos els arrendaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei 29/1994, "Arrendaments per a ús diferent d'habitatge", així com els formalitzats a l'empara de la legislació turística.

 

 

- Que la suma total de les rendes anuals de les persones que tinguen el seu domicili habitual o permanent en l'habitatge arrendat cedit consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, siguen iguals o inferiors a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), 4 vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme i de 5 vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %.

 

En el supòsit de lloguer o cessió d'habitació, només es consideraran les rendes de la persona arrendatària o cessionària titular del contracte sense incloure la resta de persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge.

 

- Que les persones que tinguen el seu domicili habitual o permanent en l'habitatge, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió, acrediten uns ingressos mínims, en conjunt, equivalents a 0,3 vegades l'IPREM. En el cas d'arrendament o cessió d'ús d'habitació, només es tindran en compte els ingressos de la persona titular de contracte d'arrendament o cessió d'ús.

 

- Que el contracte d'arrendament o cessió no supere els 600 euros mensuals. En el cas de lloguer d'habitació, aquesta renda o preu haurà de ser igual o inferior a 300 euros mensuals. En aquesta renda o preu no s'inclou l'import que poguera correspondre a annexos, com ara places de garatge, trasters o similars.

 

Si en el contracte d'arrendament o cessió d'ús s'inclogueren annexos com a garatge o traster i el preu de cada un d'aquests no estiguera desglossat i figurara en el contracte únicament l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de la renda o preu de cessió de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge, 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster, i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

 

Si en el contracte d'arrendament o cessió d'ús s'inclouen les despeses de comunitat i el seu preu no estiguera desglossat i figurara en el contracte únicament l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de les despeses de comunitat com el 5 per 100 de l'import del preu de lloguer o cessió de l'habitatge.

 

En el cas que, amb caràcter previ a l'aprovació de les bases fent ús de la facultat prevista en l'article 8 del Reial decret 42/2022, s'haja subscrit un acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat o Agenda Urbana en el si de la Comissió de Seguiment que incremente el límit màxim de la renda arrendatícia o el preu de cessió establit en els apartats anteriors, les rendes o el preu de cessió que es consideraran com a màxims seran, en funció de la localitat en què estiga emplaçat l'habitatge, de conformitat amb la base setena.

 

En els supòsits d'unitats de convivència formades per famílies nombroses o de persones amb discapacitat, el límit de la renda o el preu màxim mensual de l'habitatge objecte d'arrendament o cessió que possibilita l'accés a l'ajuda podrà ser superior als límits que estableixen els apartats anteriors, amb el límit màxim de 900 euros.

 

 

La persona o unitat de convivència beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent en l'habitatge o habitació objecte d'ajuda durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda.

 

- Quan la persona o unitat de convivència beneficiària de l'ajuda canvie el seu domicili a un altre situat a la Comunitat Valenciana, sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament o cessió d'ús d'habitatge o habitació, quedarà obligada a comunicar aquest canvi en el termini màxim de 15 dies des de la signatura del nou contracte al servei territorial d'habitatge i arquitectura bioclimàtica que estiga tramitant la sol·licitud d'ajuda formulada o a la direcció general competent en matèria d'emergència residencial i funció social de l'habitatge si l'ajuda ha sigut concedida. La persona beneficiària no perdrà el dret a la subvenció pel canvi, sempre que amb el nou arrendament o cessió d'ús es complisquen els requisits, els límits i les condicions que estableix el Reial decret 42/2022, de 28 de gener, i aquestes bases, i que el nou contracte es formalitze sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, cal ajustar la quantia de l'ajuda a la del nou arrendament o cessió d'ús, i serà igual o inferior a la que venia percebent.

 

- El canvi de domicili haurà de notificar-se, preferentment, omplint el formulari telemàtic disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyat, en tot cas, del nou contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació, així com de declaració responsable en relació amb el manteniment dels requisits que van determinar la concessió de l'ajuda.

 

- Les persones beneficiàries de les ajudes al lloguer estaran obligades a comunicar, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que estiga realitzant aquesta tramitació o que li haja reconegut l'ajuda qualsevol modificació de les condicions o els requisits que puguen motivar o hagen motivat tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda.

 

- En el cas que la modificació siga causa de la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda, l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes resoldrà en tal sentit limitant el termini de concessió d'aquesta fins al dia en què es considere efectiva aquesta pèrdua. En el cas que la modificació afecte la quantia de l'ajuda o el termini de concessió, es resoldrà el que siga procedent reajustant el seu contingut a les noves condicions de concessió.

 

La comunicació s'haurà de fer en el termini de 15 dies des que tinga lloc el fet causant, preferentment, mitjançant el formulari telemàtic disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, o en qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La no comunicació de les modificacions a què fa referència aquesta base serà causa suficient per a l'inici d'un expedient de reintegrament de les quantitats que es puguen haver cobrat indegudament, si això pertoca.

Com es tramita

Procés de tramitació

La presentació del formulari de sol·licitud, una vegada omplit telemàticament, es realitzarà d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracins públiques, en qualsevol de les formes que s'estableixen a continuació:

 

Per a sol·licitar l'ajuda s'ha d'omplir el formulari electrònic tant si es realitza amb certificat digital com sense aquest.

 

a) Preferentment, amb certificat digital, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat Programa d'ajudes lloguer d'habitatge. CONVOCATÒRIA 2022.

 

b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada ha d'omplir electrònicament el formulari de sol·licitud d'ajudes lloguer d'habitatge "Tramitar telemàticament" i s'imprimirà el justificant.

 

Aquest JUSTIFICANT constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament SIGNAT i LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN AQUESTES BASES EN algun dels REGISTRES que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27).

 

Si necessiteu ajuda per a omplir el formulari telemàtic, podreu ser atesos en els serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27), on us atendran exclusivament amb cita prèvia per a aquest tràmit: Alacant, Castelló i València.

 

L'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud de les persones que facen la petició que no disposen de certificat digital no implicarà, per si mateix, que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la concessió d'aquesta. Si no es presenta el justificant degudament subscrit per la peticionària de l'ajuda acompanyat de la documentació requerida en aquestes bases en algun dels registres d'entrada assenyalats en l'apartat anterior en el termini de sol·licitud establit en la corresponent convocatòria, NO ES CONSIDERARÀ PRESENTADA LA SOL·LICITUD D'AJUDA.

 

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no s'acompanye de la documentació que resulte exigible d'acord amb aquestes bases i de la que dispose la corresponent convocatòria d'ajudes en cada cas, o de la que es considere necessària per a resoldre, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

 

A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es publicaran en el portal web de la Generalitat, www.gva.es, les llistes provisionals de sol·licitants admesos i la d'exclosos perquè ha resultat incompleta la documentació presentada o perquè no ha resultat acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda, amb la indicació del mitjà perquè cada sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de les llistes provisionals per mitjà d'un missatge de text SMS.

 

La publicació en el portal de www.gva.es substituirà la notificació individual.

Les persones que hagen formulat sol·licituds que hagen resultat excloses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la llista provisional en el portal web de la Generalitat, www.gva.es, per a completar o esmenar la sol·licitud i/o documentació o per a formular al·legacions. La documentació aportada una vegada finalitzat el termini concedit no es tindrà en compte per a la concessió de l'ajuda.

 

Les resolucions que es dicten inclouran una llista ordenada de totes les sol·licituds que complisquen amb les condicions administratives i tècniques que estableixen aquestes bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari, però hagen sigut estimades per no superar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada una en funció dels criteris de valoració que preveuen aquestes bases. La resolució determinarà la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals s'haja de subjectar la persona beneficiària de l'ajuda. Així mateix, la resolució farà constar, si és el cas, de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, així com la no concessió per desistiment.

 

El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de 6 mesos des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut aquest termini, sense que haja recaigut cap resolució i aquesta no ha sigut notificada, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tal com disposa la llei esmentada, la desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als interessats la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent. Excepcionalment, podrà acordar-se l'ampliació d'aquests terminis en els supòsits que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

 

Les resolucions de les convocatòries d'ajudes que posen fi al procediment de concessió es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i, posteriorment, en el portal web de la Generalitat, www.gva.es. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució. La publicació es farà respectant, en tot cas, els drets reconeguts en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Si es desestimen sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de la resolució, s'incrementen els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'allibera part del crèdit disponible inicialment per renúncia de l'adjudicatari o perquè no s'ha aportat la preceptiva justificació dins del termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió de subvenció a les sol·licituds que s'hagen desestimat per falta de crèdit, a la persona sol·licitant o sol·licitants següents a aquesta en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre, almenys, una de les sol·licituds denegades.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de la sol·licitud de l'ajuda s'iniciarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'Ordre de bases en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i romandrà obert amb caràcter continuat i permanent durant el termini d'1 mes, és a dir des de l'1 de juliol fins a l'1 d'agost, tots dos inclusivament

 

En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes fora ampliat, es procediria a l'obertura novament del termini de sol·licitud de les ajudes, si escau, mitjançant anunci publicat en la forma indicada amb anterioritat.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, - Annex I, "AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022", - Annex II, "AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. CONVOCATÒRIA 2022" - Annex III, "AJUDES LLOGUER D'HABITATGE. AUTORITZACIÓ CONVOCATÒRIA 2022". En cada cas,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de sol·licituds haurà de realitzar-se com s'indica en l'apartat: Com es tramita? Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, és imprescindible que disposeu d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la identitat: a) Cl@ve permanent:...
Saber més
  Presencial

  La sol·licitud i la documentació annexa es formalitzarà per les persones interessades mitjançant FORMULARI EMPLENAT ELECTRÒNICAMENT que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es. No s'admetran les sol·licituds emplenades d'una altra forma.

   

  Només es podrà presentar una sol·licitud per persona interessada, per la qual cosa, si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per la mateixa habitació o habitatge, s'anul·laran d'ofici les sol·licituds duplicades, mantenint-se com a única sol·licitud la presentada en últim lloc.

   

  La presentació del formulari de sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la present convocatòria i de les condicions, requisits i obligacions que es contenen en aquesta.

   

  Els ajuntaments i mancomunitats, per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari.

   

  IMPORTANT: Si es realitza la tramitació sense certificat, el JUSTIFICANT constituirà l'imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament SIGNAT i LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN AQUESTES BASES EN algun dels REGISTRES contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, preferiblement, en el de les seus dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica situats a Alacant (Av. D'Aguilera, 1, entreplanta) Castelló (Avda de la Mar, 16) i València (Gregorio Gea, 27).

  Resolució

  Quantia i cobrament
  La quantia de l'ajuda podrà ser de: a) Fins al 50 per 100 de la renda o preu mensual que hagen de satisfer pel lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent per a aquelles sol·licituds formulades per persones o unitats de convivència els...
  Saber més
  Obligacions
  - Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. - Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la dicte en el termini d'1 mes a partir de l'endemà de la seua notificació mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana,...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.