Detall de Procediment

Ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. Convocatòria 2023.

Codi SIA:: 2985665
Codi GVA:: 23627
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-06-2023
28-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, en el qual l'únic criteri d'atorgament de la subvenció serà el rigorós ordre de presentació de sol·licituds, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva en les quals s'obtinga una millora de l'accessibilitat en els elements comuns.

Observacions

Observacions

Actuacions subvencionables Seran subvencionables les actuacions de millora de l'accessibilitat que intervenen en els elements comuns d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, i en particular les següents: a) La instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor. b) La renovació d'ascensors existents, instal·lació de *salvaescaleras, rampes, automatismes per a l'obertura de portes incorporant mecanismes motoritzats o altres dispositius d'accessibilitat, així com qualsevol mesura d'accessibilitat que facilite l'autonomia i la vida independent de persones amb mobilitat reduïda en edificis, incloent-hi els dispositius adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seua adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. S'inclou la integració mitjançant un únic mecanisme d'identificació (telèfon intel·ligent, cambres, pantalles o altres dispositius tecnològics equivalents quant a la seua funcionalitat) dels sistemes d'obertura i control d'accessos i d'altres sistemes que necessiten control personal i l'adaptació, quan existisquen, a altura no superior a 1,40 metres dels dispositius ja instal·lats. La instal·lació de *salvaescaleras serà objecte de subvenció quan es justifique la impossibilitat tècnica de qualsevol altra solució més integradora i accessible. c) La instal·lació o dotació de productes de suport com ara grues o artefactes anàlegs, així com sistemes tecnològics de guiat que permeten la localització, o aquells que permeten l'accés i ús per part de les persones amb discapacitat als elements comuns de l'edifici, com ara jardins, zones esportives, piscines i altres similars. d) La instal·lació d'elements d'informació, de comunicació o d'avís com ara senyals lluminosos i visuals, vibre tàctils, o sonores que permeten l'orientació en l'ús d'escales, ascensors. En particular la instal·lació d'elements que milloren l'accessibilitat i seguretat fent ús d'ascensors, com la comunicació bidireccional en cabina. e) La instal·lació de productes de suport a l'audició per a l'accessibilitat en l'entorn, com els bucles magnètics. f) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters que proporcionen informació visual i auditiva i anàlegs. g) La instal·lació de dispositius d'alarma a l'ascensor que garantisquen un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l'exterior per als casos d'emergència i atrapament. Així com la instal·lació de bucle magnètic en aquests dispositius. h) La instal·lació domòtica i d'altres avanços tecnològics per a afavorir l'autonomia personal de persones majors o amb discapacitat. i) Qualsevol intervenció que facilite l'accessibilitat universal en els propis edificis de tipologia residencial col·lectiva objecte d'aquest programa, així com en les vies d'evacuació d'aquests. j) Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-*SUA, Seguretat d'utilització i accessibilitat. En particular la instal·lació d'elements que milloren l'accessibilitat i seguretat d'utilització als ascensors, com la millora de l'anivellament de la cabina. Per a l'obtenció de les ajudes relacionades en aquest programa, es requereix que: a) En el cas que el cost de les obres d'accessibilitat sense incloure l'IVA siga superior a 4.000 euros per habitatge, a més de les obres d'accessibilitat s'hauran de realitzar també obres de millora de l'eficiència energètica de l'edifici obtenint una reducció d'almenys un 30% en l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica. A més, en edificis situats en les zones climàtiques C, D i E, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, deurà així mateix aconseguir-se una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici d'almenys: - Zones climàtiques D i E: un 35% - Zona climàtica C: un 25% Els edificis protegits oficialment per formar part d'un entorn declarat o a causa del seu particular valor arquitectònic o històric, en els quals estiguen limitades les actuacions sobre els elements que componen l'envolupant tèrmica no hauran de complir amb la reducció de demanda establida en el punt anterior. No obstant això, aquells elements de l'envolupant sobre els quals es puga intervindre han de complir amb els valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan siga procedent, establits en la taula 3.1.1.a -HE1 i 3.1.3.a -HE1, del Document Bàsic DB He d'Estalvi d'energia del Codi Tècnic de l'Edificació. Aquesta obligació de realitzar obres de millora de l'eficiència *enérgetica a més de les obres d'accessibilitat no s'aplicarà si resideix en l'edifici una persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda acreditada amb el corresponent certificat de discapacitat expedit per la Generalitat Valenciana, ni tampoc serà aplicable en els casos en els quals la suma obtinguda segons la base desena siga igual o superior a 8 punts. Despesa subvencionable Podrà formar part de la despesa subvencionable de l'actuació, a més del cost de les obres d'accessibilitat, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes en el seu cas, memòries tècniques, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, inclosos les despeses de gestió per part de l'agent o gestor/a de la rehabilitació, en el seu cas, i tributs, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. No podran formar part d'aquesta despesa subvencionada el cost de redacció del IEEV.CV .No obstant això , l'IVA, podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial. Obligacions 1. Les parts beneficiàries queden obligades a: a) les persones o entitats beneficiàries destinaran l'import integre de l'ajuda al pagament de les obres i actuacions per a la millora de l'accessibilitat, quan es tracte de comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris l'import d'aquesta haurà de repartir-se entre els propietaris d'habitatges i, en el seu cas, els propietaris de locals comercials o predis d'altres usos compatibles, de conformitat amb les regles previstes en la legislació de Propietat Horitzontal. b) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la Direcció General competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment dels fins previstos. c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. d) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. e) Complir amb totes i cadascuna de les obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. f) Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes estaran obligades a comunicar immediatament, fins i tot durant la tramitació de la sol·licitud, a la Direcció General competent en matèria de rehabilitació qualsevol modificació de les condicions que puguen motivar o hagueren motivat tal reconeixement i que poguera determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. La no comunicació d'aquestes modificacions serà causa suficient per a l'inici d'un expedient de reintegrament de les quantitats que pogueren haver-se cobrat indegudament. A aquest efecte, aquesta comunicació es durà a terme dins dels 10 dies següents a aquell en què es produïsca la modificació a través del tràmit d'aportació documental habilitat a aquest efecte. g) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que pogueren originar-se durant la seua execució. h) Facilitar les dades relatives al perceptor final dels fons quan no siguen ells mateixos. i) En cas de la seua existència, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la guerra civil espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei, amb de conformitat amb l'article 35 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica . j) Les entitats privades i persones jurídiques (no en el cas de persones físiques, comunitats de propietaris o similars) estan obligades a publicar determinada informació, d'acord amb la normativa de transparència, segons els criteris següents: - Les entitats beneficiàries de subvenció, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV 8118, 01.09.2017), hauran de complir, les següents obligacions en matèria de publicitat activa, sense perjudici de les obligacions establides en l'article 14 de la LGS i una altra legislació aplicable: - En el cas d'entitats que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que superen com a mínim la quantitat de 5.000 euros haurà de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. - Sense perjudici de l'anterior, en el cas de percebre, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada. - La difusió de la informació que estableix aquest apartat s'ha de realitzar a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma *TEP — Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en https://gvaoberta.gva.es/va/tep. k) Tindre donada d'alta la domiciliació bancària de manera automatitzada a través del sistema informàtic *PROPER en compliment del que es disposa en l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en el cas que la part beneficiària de la subvenció siga persona obligada a utilitzar l'esmentat tràmit. l) En el cas d'entitats locals, per al pagament de les ajudes, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de *Comptes, de conformitat amb el que es disposa en l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Requisits

Els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva que s'acullen a les ajudes d'aquest programa han de complir els requisits següents: a) Estar finalitzats abans de 2006. b) Que, com a mínim, el 70 % de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o les plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tinga un ús residencial d'habitatge. c) Que, com a mínim, el 50 % dels habitatges constituïsquen el domicili habitual dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes d'aquest programa. Quan es tracte de persona propietària única, que haja hagut de procedir al reallotjament de les persones inquilines per a fer les obres de millora de l'accessibilitat, no es tindrà en compte aquest requisit, si bé haurà de justificar aquesta circumstància i el compromís de destinar els habitatges objecte de millora en la seua accessibilitat a domicili habitual de les persones arrendatàries en el percentatge indicat. Tampoc es tindrà en compte aquest requisit quan es tracte d'un immoble on es trobe el domicili habitual d'una persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda que, a causa de la falta d'accessibilitat en les zones comunes, es trobe confinat en el seu habitatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries de les ajudes d'aquest programa, amb independència que es tracte de persones físiques o jurídiques: a) Les propietàries o usufructuàries d'edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu. b) Les administracions públiques i els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades, íntegrament o majoritàriament per les administracions públiques, propietàries dels habitatges. c) Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal. d) Les societats cooperatives d'habitatges integrats per socis cooperativistes que requerisquen allotjament per a si mateixos o els seus familiars, les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reunisquen els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil, així com pels propietaris que conformen comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes segons el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960. e) Les propietàries que, de manera agrupada siguen propietàries d'edificis, que reunisquen els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil i no hagen atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal. f) Les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives que acrediten aquesta condició mitjançant un contracte vigent a suficient termini amb la propietat, que els atorgue la facultat expressa per a escometre les obres de rehabilitació objecte del programa. EXCLUSIONS: No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes d'algun dels programes que es regulen en el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025. Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris o persones propietàries úniques, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, una resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors amb càrrec als programes d'ajudes de l'anterior Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà el 6 de juny de 2023 i finalitzarà el 28 de desembre de 2023, tots dos inclusivament (DOGV Num. 9582 / 25.04.2023). El termini per a sol·licitar la inscripció com a gestor/a o agent de la rehabilitació en els registres corresponents creats a aquest efecte s'iniciarà l'endemà a la publicació del present orde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 21 de desembre de 2023, inclusivament. Una vegada esgotats els fons destinats a la concessió d'aquestes ajudes, no s'admetran a tràmit sol·licituds d'ajudes amb càrrec a aquest programa d'ajudes. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria. Termini d'execució de les obres El termini per a executar les obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva no podrà excedir de vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda. En els supòsits en què la concessió de la llicència municipal, o autorització administrativa de què es tracte, es demore i no siga concedida en el termini de dotze mesos des de la seua sol·licitud, els terminis anteriors podran incrementar-se en el termini de la demora i fins a dotze mesos com a màxim. Aquests terminis podran ser prorrogats per vagues que afecten el desenvolupament de les actuacions, raons climatològiques que alteren calendaris d'execució d'obres o qualsevol altra causa de força major, degudament acreditada, i pel temps de retard imputable a aquestes causes. En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la revocació de les ajudes.

Formularis documentació

La documentació que s'ha d'aportar per a la sol·licitud de les ajudes serà la següent: a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes on es reflectiran les següents dades: - Dades de la part beneficiària de les ajudes: Persones físiques o jurídiques establides en la base Tercera, indicant cognoms, nom o raó social i NIF. - En el seu cas, dades del representant: cognoms i nom, NIF, així com l'acreditació de la representació que ostenta, conforme a la normativa específica d'aplicació. - En el seu cas, dades del/de la gestor/a o agent de la rehabilitació: cognoms i nom, NIF. - Dades de l'edifici objecte d'actuació: direcció i referència cadastral. - Nombre d'habitatges i, en el seu cas, els locals de l'edifici objecte d'actuació amb indicació de la seua superfície construïda, i nombre d'altures inclosa la planta baixa. - Dades d'ocupació de l'edifici. - Número de registre d'entrada de la inscripció de l'informe d'avaluació de l'edifici en el Registre electrònic del IEEV.CV. Autorització o no oposició de les persones sol·licitants, perquè l'administració consulte les següents dades: - Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat. - Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat Valenciana. - Identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal. - Estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social. - Dades cadastrals. - Informe d'avaluació de l'Edifici inscrit en el Registre Autonòmic del IEEV.CV. - Residència. - Grau de discapacitat i reconeixement de la mobilitat reduïda en el seu cas. En el cas que les persones sol·licitants no autoritzen o s'oposen a aquesta consulta, hauran d'indicar els motius i aportar, si escau, el document acreditatiu corresponent. b) Còpia de l'acta o certificat del secretari o administrador, amb l'acord de la comunitat, de les comunitats de propietaris degudament agrupades, o de l'assemblea de la cooperativa, pel qual s'aprova l'execució de les obres objecte de les ajudes. c) En el seu cas, còpia de l'acta o certificat del secretari o administrador, on conste l'acord de la comunitat pel qual es formalitza el contracte amb el/la agent o gestor/a de la rehabilitació. d) En el seu cas, còpia del contracte amb el/la agent o gestor/a de la rehabilitació. e) En el cas d'agents de la rehabilitació que siguen perceptores/és directes/us de les ajudes, document de cessió del cobrament. f) Projecte o memòria justificativa de l'actuació a realitzar, incloent-hi plans i pressupost detallat per partides amb indicació de mesuraments i preus per unitats d'obra d'acord amb l'expressat en la base Setzena. g) Informe municipal d'ocupació dels habitatges de l'edifici o certificat d'empadronament. (S'entendrà que si una persona està empadronada en un habitatge, aqueix és el seu domicili habitual i permanent i per tant l'habitatge està ocupat). h) Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent en el seu estat actual, amb el contingut requerit en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, signat per tècnic competent i registrat en el registre autonòmic de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis, en el cas de realitzar obres de millora de l'eficiència energètica. i) Certificat d'eficiència energètica de l'edifici existent obtingut considerant realitzades les actuacions de millora de l'eficiència energètica previstes en el projecte o memòria, realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per al certificat previ a la intervenció, subscrit per tècnica/o competent, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits per a l'obtenció de l'ajuda. j) Contracte o oferta signada i pressupost desglossat per partides, mesuraments, preus unitaris i totals, amb l'IVA desglossat corresponent i la seua acceptació expressa per part de la comunitat de propietaris o per la persona propietària de l'edifici. En la fulla resumeixen per capítols haurà de constar la signatura i segell de l'empresa, el seu NIF, i la data. D'acord amb la base Novena , quan el cost de les obres d'accessibilitat supere la quantia establida en la vigent Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor, s'hauran d'aportar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors a partir de les quals s'ha seleccionat l'oferta que ha servit de base per a sol·licitar les ajudes, llevat que la despesa s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. k) Sol·licitud i/o llicència urbanística quan siga precisa, o autorització municipal anàloga conforme amb l'article 78 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. l) Si les obres estan iniciades, certificat de l'inici de les obres signat per personal tècnic competent o acta de replanteig, signada i datada per director/a de l'obra, empresa constructora i amb el vistiplau de la propietat. m) Reportatge fotogràfic en color de totes aquelles zones que es vagen a veure afectades per les actuacions de millora de l'accessibilitat, així com de la façana principal de l'edifici. n) Relació d'habitatges i locals de l'edifici que participen en les despeses de l'obra, indicant les quotes de participació, que en total hauran de sumar el 100%. o) En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'indicar els motius i aportar, si escau, el/els documente/s acreditatiu/s corresponent/s assenyalats en l'apartat h) de la base Catorzena p) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes únicament en el cas de persona física que no es troba obligada a utilitzar el tràmit automatitzat per a l'alta o modificació de la domiciliació bancària conforme al que es disposa en l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i siga nova perceptora d'ajudes de la Generalitat o requerisca de canvi de número de compte bancària. D'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25.04.2022), estan obligats a utilitzar el sistema d'altes, modificacions i baixes de comptes bancaris els següents interessats: - Les persones jurídiques. - Les entitats sense personalitat jurídica. - Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. - Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. El tràmit es pot realitzar en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648 Tot això sense perjudici que les persones físiques, quan ho consideren oportú, puguen realitzar el tràmit automatitzat en substitució de l'Imprés de domiciliació bancària. Juntament amb la sol·licitud s'aportarà el justificant que acredite la realització del tràmit, si escau. q) En el seu cas, declaració responsable a través del model normalitzat de justificació de residència en l'edifici de persona amb discapacitat acreditada per la Generalitat Valenciana o major de 80 anys. Declaració responsable.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran d'acord amb els següents criteris: a) Les sol·licituds d'ajudes de les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris s'hauran de tramitar telemàticament per les/els gestores/és o agents de la rehabilitació nomenats a aquest efecte mitjançant acord de la comunitat de propietaris, actuant com a representant de la comunitat de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris. b) La resta de les sol·licituds es presentaran telemàticament pels qui tinguen la condició de parts beneficiàries de les ajudes, d'acord amb la base Tercera, o si escau pels seus representants o per les/els gestores/és o agents de la rehabilitació nomenats per les persones propietàries úniques d'edificis. c) Si els sol·licitants de les ajudes són persones físiques, amb la finalitat d'agilitzar la seua tramitació i concessió, la presentació de sol·licituds es realitzarà, preferentment, de manera telemàtica. Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les Direccions Territorials de la Conselleria situades en l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); Avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), i en qualsevol de les oficines de la xarxa *XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la Xarxa d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (*Xarxa *XALOC), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En el cas de formular la sol·licitud de manera presencial hauran de presentar els documents indicats en la base Catorzena i els formularis i declaracions que estaran a la seua disposició en les dependències indicades en el paràgraf anterior. La presentació telemàtica de la sol·licitud es realitzarà mitjançant el formulari disponible en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit. Cal assenyalar que la presentació telemàtica de l'informe d'avaluació de l'edifici en el Registre Autonòmic del IEEV.CV s'haurà de realitzar com a mínim amb una antelació de 15 minuts a la tramitació telemàtica d'aquesta sol·licitud d'ajuda. Juntament amb la sol·licitud d'ajudes s'aportarà la documentació corresponent especificada en la base Catorzena de les bases reguladores recollides en la present disposició. La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan instructor del procediment. La instrucció dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació. El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva sent l'únic criteri d'atorgament de la subvenció el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, fins a l'esgotament dels fons. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d'ajuda En cas de no haver-se dictat i notificat resolució expressa en aquest termini, s'entendrà desestimada la sol·licitud. La resolució definitiva del procediment de concessió de l'ajuda es realitzarà, una vegada comprovat per l'òrgan instructor el compliment íntegre per part de les persones beneficiàries últimes de les ajudes, no sols dels requisits previstos en aquestes bases reguladores sinó també de les obligacions contemplades per a les persones beneficiàries de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la Direcció General amb competència en matèria de rehabilitació.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Per a determinar el percentatge que cal aplicar a la despesa subvencionable per a obtindre l'ajuda a concedir es partirà de la puntuació obtinguda per l'immoble objecte de l'actuació en funció de la seua categoria cadastral i de la mitjana de la renda per unitat de consum segons les dades de l'INE, de les llars residents domiciliades en la secció censal on està situat l'immoble corresponent a l'últim any publicat amb anterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda de la corresponent convocatòria. En funció d'aquests dos indicadors s'obtindrà les següents puntuacions: a) En funció de la categoria cadastral Categoria cadastral: 1, 2 i 3 ..................................... 1 punt Categoria cadastral: 4 i 5 ......................................... 2 punts Categoria cadastral: 6, 7, 8 i 9 ................................. 4 punts b) En funció de la mitjana de la renda per unitat de consum, segons dades de l'INE, de les llars domiciliades en la secció censal on està situat l'edifici objecte de l'actuació corresponent a l'últim any publicat amb anterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda de la corresponent convocatòria Ingressos menors de 13.000 euros .................................. 7 punts Ingressos entre 13.000 i 19.000 euros ............................. 4 punts Ingressos superiors de 19.000 euros ................................ 1 punt Partint de la suma de la puntuació obtinguda dels dos indicadors anteriors, el percentatge a aplicar sobre la despesa subvencionable per al càlcul de la subvenció a concedir i la quantia màxima de la subvenció s'estableix a continuació: Puntuació total obtinguda (a+b) * Fins a 5 punts: - Percentatge de subvenció a aplicar sobre la despesa subvencionable: 20%; - Quantia màxima de la subvenció per habitatge: Cas general: 3.000 euros/viv; Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat < 33%: 5.000 euros/viv; Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat >= 33%: 6.000 euros/viv; -Locals comercials o altres usos compatibles que participen dels costos de l'actuació: quantia màxima de l'ajuda: 30 euros/m² construït; * Major de 5 punts i menor de 8 punts: - Percentatge de subvenció a aplicar sobre la despesa subvencionable: 40%; - Quantia màxima de la subvenció per habitatge: Cas general: 6.000 euros/viv; Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat < 33%: 10.000 euros/viv; Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat >= 33%: 12.000 euros/viv; -Locals comercials o altres usos compatibles que participen dels costos de l'actuació: quantia màxima de l'ajuda: 60 euros/m² construït; * No inferior a 8 punts: - Percentatge de subvenció a aplicar sobre la despesa subvencionable: 60%; - Quantia màxima de la subvenció per habitatge: Cas general: 9.000 euros/viv; Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat < 33%: 15.000 euros/viv; Si en l'edifici resideix almenys una persona amb grau de discapacitat >= 33%: 18.000 euros/viv; -Locals comercials o altres usos compatibles que participen dels costos de l'actuació: quantia màxima de l'ajuda: 90 euros/m² construït; En el cas que en l'edifici residisca alguna persona amb discapacitat per mobilitat reduïda acreditada per la Generalitat Valenciana o major de 80 anys, cadascun dels percentatges que figuren en la columna de percentatge de subvenció a aplicar sobre la despesa subvencionable, s'incrementaran en 20 punts aconseguint per tant el 40%, el 60% i el 80% respectivament. La quantia màxima de la subvenció per habitatge o local indicada anteriorment no es veurà incrementada. Per a poder computar la quantia establida per cada metre quadrat de superfície construïda d'ús comercial o altres usos serà necessari que els predis corresponents participen en els costos d'execució de l'actuació. La quantia màxima d'aquestes ajudes s'incrementarà en 3.000 euros més per habitatge en edificis declarats Bé d'Interés Cultural, catalogats o que compten amb algun nivell de protecció en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent. ABONAMENT DE LES AJUDES 1. Llevat que la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 establisca un règim de bestretes i exempció de garanties diferent, l'abonament de les ajudes a la persona beneficiària es realitzarà, respectant les anualitats aprovades per la Conselleria competent en matèria de rehabilitació, de la següent manera: a)Es podrà anticipar fins al 30 per cent de la subvenció aprovada, una vegada resolta la concessió de l'ajuda prèvia constitució, en el seu cas, de la corresponent garantia conformement al que es preveu article 171.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions en concepte de provisió de fons per a l'arrancada de l'actuació. Aquesta bestreta es podrà abonar, sense necessitat de sol·licitud prèvia, una vegada resolta la concessió de l'ajuda en el cas que no siga necessari la constitució de la corresponent garantia. En cas d'estar obligat a presentar garantia, aquesta es constituirà per l'import de la bestreta acordada i en qualsevol de les modalitats i amb les característiques i requisits establits en el reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de la caixa general de depòsits i en la normativa de subvencions. No obstant l'anterior, no podrà realitzar-se el pagament en tant la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. b) El pagament restant, es tramitarà una vegada la part beneficiària, per si mateixa o en el seu cas pel seu representant o per. el/la gestor/a o agent de la rehabilitació, sol·licite l'últim pagament o abonament de la subvenció telemàticament mitjançant l'imprés normalitzat "Sol·licitud d'abonament de les ajudes", en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions, adjuntant la documentació que a continuació es relaciona: - En el cas que les actuacions requerisquen projecte i s'hagen produït canvis respecte al projecte presentat en el moment de la sol·licitud, s'aportarà el projecte de l'obra realment executada. - Certificat final d'obra, quan corresponga, subscrit per el/la director/a d'obra i director/a d'execució de l'obra, en el seu cas. - En el seu cas, certificat d'eficiència energètica obtingut una vegada realitzades les actuacions de millora de l'eficiència energètica realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per als certificats previs a la intervenció, subscrit per tècnic competent, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits per a l'obtenció de l'ajuda, i registrat en el registre de l'òrgan competent de la comunitat autònoma. Aquest certificat també tindrà el contingut requerit en el Reial decret 390/2021, d'I de juny, i estaran registrats en el registre autonòmic de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis. - Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, conforme a l'exigit per aquestes bases i la resolució de concessió de l'ajuda, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria serà realitzada i subscrita per personal tècnic titulat competent, indicant la data de conclusió de les actuacions. En la mateixa es farà constar el compliment de la normativa d'obligat compliment que li siga aplicable. - Documentació fotogràfica de les obres executades en color. - Declaració responsable que incloga detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. - Relació certificada i còpia de les factures i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió realitzada i que responguen al pressupost i contractes presentats. - Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres de rehabilitació conforme amb l'article 78 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. - Certificats d'inici i finalització de les obres de millora de l'accessibilitat. 2. En el cas que la despesa subvencionable siga inferior a l'inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, podent aquesta ser minorada si resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst. 3. Comprovada l'execució de l'actuació, així com el lliurament de tota la documentació exigida, s'ordenarà el pagament de la subvenció. 4. Si els sol·licitants de les ajudes són persones físiques, la sol·licitud de l'abonament o últim pagament de l'ajuda es realitzarà, preferentment, de manera telemàtica. Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les Direccions Territorials de la Conselleria situades en l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); Avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), i en qualsevol de les oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la Xarxa d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (Xarxa XALOC), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En el cas de realitzar la sol·licitud d'abonament de l'ajuda de manera presencial hauran d'aportar els documents indicats en aquesta base reguladora i els models i declaracions que estaran a la seua disposició en les dependències indicades en el paràgraf anterior. Si -la sol·licitud es realitza a través d'un gestor o agent de la rehabilitació la presentació haurà de realitzar-se necessàriament telemàtica. 5. No obstant l'anterior, no podrà realitzar-se el pagament en tant la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Cessió del dret de cobrament En cas que així s'haja acordat com a part del pagament dels treballs a l'agent de la rehabilitació, el destinatari últim de les ajudes podrà cedir el dret de cobrament de les ajudes a l'agent de la rehabilitació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de rehabilitació resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta de l'òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la subdirecció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la prefectura del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, de la prefectura del Servei d'Arquitectura i Qualitat en l'Edificació i d'un tècnic del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes. La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació podrà designar a les persones que hagen de suplir als membres de l'òrgan col·legiat en cas d'absència, vacant o malaltia.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 24-01-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar el pagament de les subvencions concedides a la millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

Termini

Termini

La sol·licitud d'abonament de les ajudes haurà de sol·licitar-se en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions.

Observacions

Observacions

Si els sol·licitants de les ajudes són persones físiques, la sol·licitud de l'abonament o últim pagament de l'ajuda es realitzarà, preferentment, de manera telemàtica. Les persones físiques que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les Direccions Territorials de la Conselleria situades en l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), i en qualsevol de les oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la Xarxa d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (Xarxa XALOC), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En el cas de realitzar la sol·licitud d'abonament de l'ajuda de manera presencial hauran d'aportar els documents indicats en esta base reguladora i els models i declaracions que estaran a la seua disposició en les dependències indicades en el paràgraf anterior. Si la sol·licitud es realitza a través d'un gestor o agent de la rehabilitació la presentació haurà de realitzar-se necessàriament telemàtica.

Documentació

Documentació

Per a l'últim pagament o abonament de la subvenció, la part beneficiària, haurà de sol·licitar-ho telemàticament en el termini estipulat, adjuntant la documentació que a continuació es relaciona: a) Imprés normalitzat "Sol·licitud d'abonament de les ajudes" (el número de l'expedient és consultable en la resolució de concessió de l'ajuda). b) En el cas que les actuacions requerisquen projecte i no s'haja aportat o s'hagen produït canvis respecte al projecte presentat en el moment de la sol·licitud, s'aportarà el projecte de l'obra realment executada. c) Certificat final d'obra, quan corresponga, subscrit per el/la director/a d'obra i director/a d'execució de l'obra, si és el cas. d) Si és el cas, certificat d'eficiència energètica obtingut una vegada realitzades les actuacions de millora de l'eficiència energètica realitzat amb el mateix programa reconegut de certificació que l'utilitzat per als certificats previs a la intervenció, subscrit per tècnic/a competent, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits per a l'obtenció de l'ajuda, i registrat en el registre en el registre autonòmic de Certificació d'Eficiència Energètica d'Edificis. e) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, conforme a l'exigit per estes bases i la resolució de concessió de l'ajuda, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Esta memòria serà realitzada i subscrita per personal tècnic titulat competent, indicant així mateix la data de conclusió de les actuacions. En la mateixa es farà constar el compliment de la normativa d'obligat compliment que li siga aplicable. f) Documentació fotogràfica de les obres executades, en color. g) Declaració responsable que incloga detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. h) Relació certificada i còpia de les factures i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió realitzada i que responguen al pressupost i contractes presentats. i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres de rehabilitació conforme amb l'article 78 de la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. j) Certificat d'inici i finalització de les obres de millora de l'accessibilitat. En el cas que la despesa subvencionable siga inferior a l'inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, podent esta ser minorada si resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes a les actuacions de millora de l'accessibilitat als habitatges en el marc del Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 corresponent a l'exercici 2023, a conseqüència d'una comunicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, en el seu cas, a iniciativa de la part interessada.

Termini

Termini

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, podrà realitzar-se fins que concloga el termini d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes, segons la data de comunicació de l'objecció o requeriment per part de l'Administració.

Documentació

Documentació

La requerida o que es considere convenient aportar, adjuntant-la en format pdf (excepte el projecte que es podrà aportar també com a fitxer comprimit tipus *zip, *rar o *7z) i utilitzant, en el seu cas, els "impresos associats" que corresponguen, degudament emplenats i signats, a seleccionar entre els que es troben a la seua disposició en l'apartat subsegüent d'aquest Detall de Procediment.

Presentació

Presentació