COMUNICACIÓ d'OBERTURA de centre de treball (nova creació) O MODIFICACIÓ de la comunicació d'obertura de centre de treball ja existent (per represa de l'activitat, per canvi d'activitat, per trasllat, o per modificació de dades d'obra de construcció).

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210602
|
Codi GVA: 333
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la presentació DAVANT l'AUTORITAT LABORAL competent de la Comunitat Valenciana de:

 

a) La COMUNICACIÓ D'OBERTURA D'UN CENTRE DE TREBALL (nova creació) situat en el territori de la Comunitat Valenciana (que obrirà un expedient administratiu *ACAPCT).

 

b) La MODIFICACIÓ de la comunicació d'obertura d'un centre de treball ja existent en el territori de la Comunitat Valenciana (que obrirà un expedient administratiu *ACMOCT), per algun dels següents motius:

- Per represa de l'activitat del centre de treball després d'efectuar alteracions, ampliacions o transformacions d'importància.

- Per canvi d'activitat del centre de treball.

- Per trasllat del centre de treball.

- Per modificació de dades d'una obra de construcció.

 

** IMPORTANT:

Existeix l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura de centre de treball:

 

- Qualsevol que siga l'activitat que es realitze, amb independència de les comunicacions que hagen d'efectuar-se o de les autoritzacions que hagen d'atorgar-se per altres autoritats.

 

- I en el cas de les obres de construcció, quan es tracte de les incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (veure enllaç directe a esta norma en l'apartat “Normativa” d'este tràmit).

 

El concepte de centre de treball és l'expressat en la seua definició positiva de conformitat a l'ordenament jurídic social.

 

(Article 1.3 de l'Ordre *TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball; veure enllaç directe a esta norma en l'apartat “Normativa” d'este tràmit).

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

-Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

-Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

a) Emplene el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

Els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'ESTE TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran ateses mitjançant les següents adreces de correu electrònic de cada Servei Territorial competent en matèria de Treball:

 

- Servei Territorial de Treball - Castelló: sttcs_seg@gva.es

- Servei Territorial de Treball - València: sttreball_valencia@gva.es

- Servei Territorial de Treball - Alacant: stta_seg@gva.es

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1.la obligació d'efectuar la comunicació correspon al/a l'EMPRESARI/ÀRIA, tant si és una persona física, com una persona jurídica.

 

Sobre aquest tema ha de tindre's en compte:

 

- Que el CONCEPTE d'EMPRESARI és l'expressat en la seua definició positiva de conformitat a l'ordenament jurídic social.

(Article 1.3 de l'Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball; norma disponible en l'apartat "Normativa" d'este tràmit).

 

- Que en el cas de les OBRES de CONSTRUCCIÓ incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, la comunicació s'efectuarà únicament pels empresaris que tinguen la condició de CONTRACTISTES* conforme al citat RD 1627/1997. El promotor haurà de vetlar pel compliment de l'obligació imposada al contractista.

IMPORTANT:

Sobre aquest tema han de tindre's especialment en compte les definicions i consideracions de l'article 2 del RD 1627/1997 (veure enllaç directe a esta norma en l'apartat "Normativa" d'este tràmit).

 

2. Per a realitzar TRÀMITS TELEMÀTICS davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ presencial o telemàtica, segons siga procedent, de la COMUNICACIÓ o de la MODIFICACIÓ que procedisca realitzar, davant el Servei Territorial competent en matèria de Treball (autoritat laboral) que corresponga segons la província de la Comunitat Valenciana en la qual estiga situat...
Saber més
Observacions

Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (inclosa l'esmena) A L'EXPEDIENT ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, Eres/*ERTEs i...

Saber més
Òrgans de tramitació
SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA-ALACANT C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6 03003 Alacant/Alacant (Alacant/Alacant) Tel.: 012 SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA-CASTELLÓ AV. DE LA MAR,42 12003 Castelló de la Plana (Castelló/Castelló) Tel.: 012 ...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

A. La COMUNICACIÓ D'OBERTURA D'UN CENTRE DE TREBALL (nova creació) situat en el territori de la Comunitat Valenciana HA DE PRESENTAR-SE davant l'autoritat laboral competent:

a) AMB CARÀCTER GENERAL: prèviament, o dins dels 30 dies següents al fet que la motiva.

b) En el cas d'OBRES DE CONSTRUCCIÓ incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997: prèviament al començament dels treballs.

 

B. La MODIFICACIÓ de la comunicació d'obertura d'un centre de treball ja existent en el territori de la Comunitat Valenciana HA DE PRESENTAR-SE davant l'autoritat laboral competent:

 

a) AMB CARÀCTER GENERAL: quan es produïsca la causa que motiva la modificació.

b) En el cas d'OBRES DE CONSTRUCCIÓ incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997: la comunicació ha de mantindre's permanentment actualitzada, per la qual cosa, si es produeixen canvis no comunicats inicialment, han de comunicar-se a l'autoritat laboral EN EL TERMINI de 10 DIES des que es produïsquen.

 

 

Documentació
1) COMUNICACIÓ D'OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL (nova creació) A) Si es presenta TELEMÀTICAMENT: IMPORTANT respecte a la presentació telemàtica de la comunicació: - Esta opció de presentació correspon a les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per esta via, presentaran la comunicació MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'este tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la...
Saber més
Presencial

IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

 

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

 

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015.

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres

 

I PREFERENTMENT en els següents registres:

· REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT

· REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA

· REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA – CASTELLÓ

 

 

Saber més

On dirigir-se

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

ESMENA: IMPORTANT: per a esmenar una comunicació d'obertura o de modificació de la comunicació d'obertura d'un centre de treball ja existent, EN CAP CAS s'haurà de presentar UNA NOVA COMUNICACIÓ o MODIFICACIÓ, per a no duplicar la ja realitzada i tampoc l'expedient administratiu obert a partir...

Saber més

Resolució

Termini màxim
L'autoritat laboral NO ha d'emetre cap resolució administrativa respecte a la comunicació d'obertura o de modificació de centre de treball realitzada per el/la empresari/o. La pròpia comunicació presentada és suficient.
Sancions
L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral l'obertura del centre de treball o la seua modificació o el seu tancament, així com la comunicació inexacta, per no respondre a les característiques reals del centre, donarà lloc a l'exigència de la corresponent responsabilitat...
Saber més