Sol·licitud de canvi de titularitat de drets miners de la Secció C. Mineria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210641
|
Codi GVA: 407
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Notificació de canvi en la titularitat dels drets miners de la Secció C.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- Aprofitament de recursos de la secció C) i D) de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines: La Direcció General amb competències en matèria de mineria té les competències següents: a) Dictar resolució d'atorgament de les concessions d'explotació dels recursos de les seccions C) i D), tant...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones interessades.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació i pagament de taxes. - Estudi de la documentació. - Resolució aprovació del Pla de Restauració pel Servici Territorial competent en matèria de mineria, si és procedent. El pla inclourà, entre altres condicions especials, l'obligació de constituir les garanties...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
A) Primer lliurament: - Imprés de sol·licitud (SOLDEMIC) - Fotocòpia del DNI o NIF del titular o el seu representant legal degudament justificat o escriptura de constitució i escriptura d'actualització (si és persona jurídica). Per a persones físiques no serà necessari presentar el DNI, sempre...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: 7.4 - Canvi de titularitat d'explotació minera: 30,26 euros

Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats...
Saber més
Presencial

Esta opció només és vàlida per a persones físiques: a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts sis mesos sense que es dicte resolució, els expedients s'entenderan desestimats.
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de mineria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a...

Saber més
Sancions
Les que establixen la Llei 22/1973, de Mines i els reglaments corresponents.