Detall de Procediment

Reconeixement de nivell competencial al personal funcionari dependent de la Direcció General competent en matèria de Funció Pública.

Codi SIA: 3026275
Codi GUC: 94000
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena/Aportació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

En aquest procediment podrà sol·licitar-se el reconeixement del nivell competencial per l'acompliment de llocs de treball dependents de la Direcció General competent en matèria de Funció Pública

Observacions

Este procedimiento no está dirigido al personal funcionario al servicio de la Administración sanitaria, educativa y de justicia.

Requisits

Ostentar la condició personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat la gestió de la qual depén de la Direcció General competent en matèria de Funció Pública.

Qui pot sol·licitar-ho?

Personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat la gestió de la qual depén de la Direcció General competent en matèria de Funció Pública

Termini

El termini està sempre obert

Documentació

En el cas que el personal funcionari sol·licitant provinga d'una altra Administració pública, haurà d'aportar necessàriament resolució de reconeixement de grau personal/nivell competencial (amb data d'efectivitat administrativa del mateix), així com certificat de serveis prestats en el qual consten expressament els nivells dels llocs ocupats.

Taxa o pagament

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, presentaran la documentació telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica, l'interessat haurà de disposar un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Quan els interessats estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la documentació es presente de manera presencial, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Termini màxim

Conforme a l'art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tres mesos a partir de l'entrada en el registre telemàtic de la Generalitat.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Esgota via administrativa

Què és i per a què li serveix?

Pot realitzar l'esmena o l'aportació de documents a un expedient obert en un d'aquests dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT D'ESMENA (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. b) Existir un expedient obert d'aqueixes característiques al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte) aportar més documentació.

Termini

L'esmena es realitzarà en un termini de deu dies, esmenant la falta o acompanyant els documents preceptius. Si no ho fera així, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la llei 39/2015 LPAC.

Documentació

Per a la realitzar l'esmena o l'aportació de documents, s'annexarà al tràmit electrònic el formulari.

Presentació

Telemàtica
En iniciar la tramitació electrònica, el primer pas obligatori és emplenar el FORMULARI DE DADES GENERALS amb les dades personals i les opcions de notificació. IMPORTANT!! EL CAMP “EXPEDIENT” S'HA D'EMPLENAR AMB L'INDICAT EN EL REQUERIMENT D'ESMENA. EN EL CAS QUE NO ES DISPOSE D'UN NÚMERO D'EXPEDIENT S'INTRODUIRÀ L'ANY EN CURS. En el segon pas en ALTRES DOCUMENTS hem d'annexar el formulari emplenat ESMENA O APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER Al RECONEIXEMENT DEL NIVELL COMPETENCIAL. Aquest formulari haurà de signar-se electrònicament.

On consultar dubtes sobre el tràmit