Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a la promoció de la cultura popular valenciana

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a la promoció de la cultura popular valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquestes ajudes les associacions culturals i fundacions privades, legalment constituïdes.

  Requeriments

  Podran ser adjudicatàries d'aquestes subvencions, d'acord amb el que estableix la base reguladora tercera de l'ordre esmentada, les associacions i fundacions privades, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que realitzen les seues activitats al territori de la Comunitat Valenciana, entre els fins fundacionals de les quals figure la realització d'activitats de promoció i difusió de la cultura o dels béns patrimonials o culturals i que no incórreguen en les prohibicions per a obtindre la condició d'adjudicatàries,recollides en els apartats 2 i 3, de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les activitats culturals objecte d'aquesta convocatòria es finançaran amb els crèdits que figuren en els pressupostos de la Generalitat, consignats a aquest efecte, i amb els pressupostos de què disposen els mateixos beneficiaris.
  2. L'import màxim de les ajudes és de 12.000,00 euros per beneficiari, que es concediran en funció del compte justificatiu presentat i dels criteris preferents establits en la base desena.
  3. L'import de les subvencions en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.
  4. Els beneficiaris d'aquestes ajudes han d'aportar, amb càrrec al seu pressupost, la part no finançada per la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és d'1 mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV (DOGV núm. 8563, de 05/06/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:

  a) NIF de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
  b) Estatuts adaptats, en el cas de les associacions, a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i la resta de normativa vigent en aquesta matèria, i inscrits en el registre públic corresponent.
  c) Les federacions i qualsevol tipus d'agrupació d'entitats associatives o fundacionals han de presentar un certificat actualitzat de la secretaria que certifique els membres que formen part d'aquestes.
  d) Acta de la reunió de la junta de govern o l'òrgan equivalent d'aquesta, en què s'aprove sol·licitar aquesta subvenció i es faculte el representant per a subscriure la petició.
  e) Dades bancàries del compte en què vulguen rebre la subvenció. En cas que aquestes dades ja s'hagen proporcionat amb anterioritat a la Generalitat, només caldrà omplir l'apartat F de la sol·licitud general de subvencions, mentre que si es tracta d'un compte nou, s'ha d'omplir, també, el model de domiciliació bancària que figura com a annex II.
  f) Declaració de subvencions, ajudes, ingressos o recursos sol·licitats o concedits per altres organismes públics o privats, en compliment de l'article 30.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (apartat C de l'annex I).
  g) Declaració responsable de les circumstàncies següents:
  - Que l'entitat que representa du a terme les seues activitats al territori de la Comunitat Valenciana.
  - Que no està incursa en les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina les causes de prohibició per a obtindre la condició d'adjudicatari de subvencions, especialment la de no ser deutora per reintegrament de subvencions.
  - Que totes les dades que figuren en la sol·licitud són certes i que es compromet a destinar l'import de la subvenció que sol·licita a la finalitat indicada.
  - Que han sigut dutes a terme les activitats subvencionades, d'acord amb les bases de la convocatòria d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la cultura valenciana i les activitats i les festes vinculades al patrimoni cultural immaterial valencià.

  h) Compte justificatiu, segons el model de l'annex I, en el qual s'ha d'indicar l'import sol·licitat i les activitats dutes a terme, d'acord amb les bases reguladores d'aquesta convocatòria. Ha d'estar compost de:
  Memòria d'actuació, amb la indicació de les activitats dutes a terme, la denominació, la descripció, les finalitats marcades en relació amb la base tercera, el grau de compliment amb els criteris de valoració de la base desena i de l'apartat nové d'aquesta convocatòria, la data, el lloc d'execució, el cost econòmic i l'import d'ajuda sol·licitat.
  Factures o justificants de despesa, així com els justificants de pagament corresponents (transferència, etc.) de les activitats dutes a terme (apartat E de l'annex I).
  Un exemplar de la publicitat que deixe constància de l'activitat duta a terme, en forma de díptics, tríptics, cartells, revistes, llibres, còpies audiovisuals, documentació o qualsevol altre format.
  i) Declaració de no haver obtingut cap ajuda de minimis que excedisca l'import màxim de 200.000,00 € per a aquest exercici fiscal i els dos anteriors, i de no haver obtingut cap altra ajuda per als mateixos costos subvencionables d'aquesta ajuda, d'acord amb el que s'estableix en la base sisena de l'ordre (apartat C de l'annex I). És aplicable el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DO L 352/1 de 24.12.2013), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, ja que aquestes ajudes no es troben entre les excloses en l'article 1 del reglament esmentat.
  j) D'acord amb el que es disposa en l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el sector públic d'aquesta, la presentació de la sol·licitud per part del sol·licitant de la subvenció comporta l'autorització a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (NIF), (apartat H de la sol·licitud general de subvenció).
  No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el consentiment, amb la qual cosa ha d'aportar les certificacions següents:
  - Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Certificació de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que acredite que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Si la documentació que figura en els apartats a, b i c ja s'ha presentat en edicions anteriors d'aquesta convocatòria i no ha experimentat cap variació, només caldrà omplir la declaració de vigència de l'apartat F de l'annex I.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - S'ha de presentar en el mateix tràmit la sol·licitud de subvencions amb la justificació de les activitats per les quals se sol·licita l'ajuda (model normalitzat indicat en la convocatòria).
  - Si la sol·licitud no compleix amb els requisits exigits es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius indicant que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició.
  - L'òrgan instructor de l'expedient el traslladarà a la comissió tècnica de valoració, que emetrà un informe d'avaluació de les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració, en el dit informe s'establirà una prelació per ordre de major a menor puntuació, i s'indicaran les activitats subvencionables.
  - En qualsevol moment al llarg del procediment podrà instar-se l'associació o l'entitat sol·licitant perquè òmpliga qualsevol requisit o tràmit omés, d'acord amb el que preveu l'article 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es concedirà a aquest efecte un termini de deu dies a partir de la notificació. Els interessats que no el complisquen, podran tindre la consideració que han perdut el seu dret al tràmit corresponent.
  - L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió, formularà la proposta de resolució que elevarà el director/a general competent en matèria de cultura i patrimoni que serà, per delegació del conseller/a, competent per a resoldre.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos a comptar de la data en què produïsca efectes l'ordre d'aquesta convocatòria. Transcorregut el dit termini sense que haja recaigut una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'ajuda.
  - La notificació de la resolució es realitzarà en el termini dels deu dies següents al de la seua adopció, d'acord amb el que disposen els articles 40 i s. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Segons el que disposa l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte que posa fi a la via administrativa es podrà recórrer potestativament en reposició o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  - El termini per a la interposició del recurs de reposició serà d'un mes davant del conseller/a d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  - Per a interposar el recurs contenciós administratiu, el termini serà de dos mesos davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana des que es notifique o publique l'acte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1360

  Tramitació

  Les sol·licituds les ha d'omplir la persona que represente l'entitat sol·licitant, i ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics, facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i les comunicacions i notificacions es practicaran només per la dita via. Per a fer-ho, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de l'adreça http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1360. Per a això, cal disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos i que figuren en la seu electrònica de la Generalitat, https://seu.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  Són subvencionables les activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la investigació, la recuperació, la promoció, la difusió i l'expressió d'aspectes de la cultura i la història del poble valencià i el patrimoni cultural immaterial valencià, d'acord amb la base primera de l'ordre que regula aquestes subvencions i amb els criteris de valoració de la convocatòria, i, especialment, les activitats que incidisquen en:
  a) Usos socials, romeries, rituals i actes festius, especialment els que reforcen la promoció i la difusió de la cultura i les tradicions del poble valencià, el sentiment d'identitat i la continuïtat amb el passat d'aquest.
  b) Representacions, recreacions, rememoracions o commemoracions d'esdeveniments o personatges que hagen tingut incidència significativa en la història local o col·lectiva del poble valencià.
  c) Activitats, coneixements, pràctiques, usos i tècniques, representatius de la cultura tradicional valenciana.
  d) Tradicions i expressions orals, com ara proverbis, endevinalles, contes, cançons infantils, llegendes, mites, cants i poemes èpics, sortilegis, pregàries, salmòdies, cançons, representacions dramàtiques, etc.
  e) Arts de l'espectacle, com ara la música tradicional, la dansa o el teatre.
  f) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l'univers, com ara sabers, tècniques, competències, pràctiques i representacions, que el poble valencià ha creat en la interacció que ha fet amb el medi natural.
  g) Tècniques artesanals tradicionals.

  Les activitats subvencionables s'han d'haver dut a terme entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de maig del 2019.


  * ACTIVITATS NO SUBVENCIONABLES
  Segons el que es disposa en la base reguladora quarta, queden excloses les activitats següents:
  a) Les que tinguen un contingut clarament previst en la resta de convocatòries d'ajudes de la Generalitat.
  b) Activitats culturals cofinançades per la Generalitat o algun dels ens públics d'aquesta.
  c) Les activitats promogudes o organitzades per les corporacions locals o qualsevol altra administració pública, així com per entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques i les persones jurídiques privade,s en el capital o la dotació de les quals participen majoritàriament les altres entitats esmentades en aquest apartat.
  d) Les activitats promogudes o organitzades per centres docents, associacions de pares i mares d'alumnes, així com associacions d'alumnes, siga quin siga el titular i el nivell d'ensenyament que impartisca.
  e) Les activitats promogudes o organitzades per entitats mercantils i col·legis oficials.
  f) Les activitats promogudes o organitzades per associacions i entitats que no tinguen com a finalitats fundacionals la realització d'activitats de promoció o difusió de la cultura o dels béns patrimonials o culturals.
  g) Activitats promogudes i organitzades per entitats juvenils i esportives.
  h) Activitats gastronòmiques, taurines, recreatives, viatges i similars, així com els monuments fallers, les fogueres, les gaiates, i despeses d'il·luminació.
  i) Activitats consistents en el manteniment de l'entitat promotora.
  j) Les organitzades o desenvolupades per sol·licitants, que no s'adeqüen, en l'ús del valencià, a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

  Criteris de valoració

  1. La totalitat de la subvenció es distribuirà de manera proporcional en funció de la puntuació obtinguda. La puntuació global màxima de cada sol·licitud serà de 60 punts.

  2. Els criteris de valoració que es tindran en compte per a la concessió d'aquestes subvencions són els establits en la base desena de l'ordre que regula aquesta convocatòria, concretats en allò que s'ha exposat a continuació:
  a) Per la qualitat cultural i/o artística de la memòria d'actuació, el seu grau de desenvolupament i la coherència en el seu contingut en relació amb els objectius que la motiven, fins a 10 punts.
  Caldrà obtindre un mínim de 5 punts en aquest apartat per a continuar amb la valoració de la sol·licitud, pels conceptes dels apartats següents i poder obtindre l'ajuda.
  b) Segons l'import de despeses justificades en la memòria que siguen subvencionables, s'assignaran fins a 14 punts, distribuïts en funció del seu import, segons la taula següent:

  Import....................................................... Punts
  Entre 500,00 i 1.500,00 €............................... 3
  Entre 1.500,01 i 3.000,00 € ........................... 5
  Entre 3.000,01 i 6.000,00 € ........................... 8
  Entre 6.000,01 i 12.000,00 € ....................... 10
  Més de 12.000,00 € ...................................... 14

  c) Per la capacitat d'afavorir el coneixement de la nostra cultura, el nostre patrimoni i la nostra història, fins a 8 punts.
  d) Per incidir les activitats en béns inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en qualsevol de les seues categories, reconegudes amb anterioritat a la publicació de la present convocatòria, fins a 8 punts, distribuïts d'acord amb la seua pertinença a una de les dues categories, establides per l'article 2 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià:
  béns declarats d'interés cultural valencià, els corresponen 8 punts.
  Béns inventariats no declarats d'interés cultural, els corresponen 4 punts
  e) Activitats en el desenvolupament i la difusió de les quals s'utilitze preferentment el valencià, fins a 8 punts.
  f) Per la capacitat de generar noves iniciatives culturals, afavorir el desenvolupament local o potenciar l'atracció turística, a través de la seua difusió i repercussió, 4 punts.
  g) Per l'amplitud del públic a qui van dirigides les activitats i que puguen accedir-hi de forma lliure i gratuïta, de manera que siga accessible a la ciutadania en general més enllà de les persones associades, 4 punts.
  h) Per activitats que l'entitat sol·licitant porte realitzant durant 5 o més anys, 4 punts.

  Obligacions

  a) Complir l'objectiu, executar la memòria d'actuació, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, tot això d'acord amb els articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) Justificar, davant de l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció, de la forma i en el termini establits en els articles seté i huité de la convocatòria. Com que l'aportació de la documentació justificativa es realitza en el mateix tràmit que la sol·licitud, no es pot ampliar el termini de'aquesta en cap cas.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectue l'òrgan concedent, o qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, per a la qual cosa han d'aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  d) Comunicar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport l'obtenció d'altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat.
  e) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i prèviament al cobrament, que es troba al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els supòsits de denegació expressa del consentiment previst en l'apartat 3r de la base setena de l'ordre reguladora d'aquestes subvencions.
  f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  g) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 172 de la Llei 1/2015 de 6 de febrer.
  i) Hauran de donar publicitat de les ajudes o subvencions rebudes durant el període d'un any, quan aquestes sumen un import superior a 10.000 euros, a través de les corresponents pàgines web, o, a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat, segons el que estableix l'article 3.2 de la Llei 2/2015 de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 53/2016, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la cultura valenciana a través de les activitats i festes vinculades al patrimoni cultural immaterial valencià (DOGV núm. 7877, de 20.09.2016).
  - Resolució de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la promoció de la cultura popular valenciana (DOGV 8563, de 05/06/19)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 53/2016, de 16 de setembre

  Resolució de 28 de maig de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la promoció de la cultura popular valenciana (DOGV núm. 8563, de 05/06/19).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.