Declaració responsable de canvi de titular de vivendes d'ús turístic registrades

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211419
|
Codi GVA: 14752
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1. Les persones físiques o jurídiques que pretenguen el canvi de titularitat de vivendes d'ús turístic registrades.

 

2. Representants degudament acreditats que tramiten el canvi de titularitat d'una vivenda turística.

 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE REPRESENTANTS DE L'AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ (ACCV)

 

Per a actuar en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a este Registre està disponible en els següents enllaços, als quals pot accedir des de l'apartat “Enllaços”.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/quien.html

Les persones físiques o jurídiques que vulguen autoritzar un tercer com el seu representant, hauran de disposar de firma electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic) o certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (https://www.accv.es). També s'admetran els certificats qualificats equivalents inclosos en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en el següent enllaç, al qual pot accedir des de l'apartat “Enllaços”: https://sede.gva.es/es/sede_certificados

 

- Veure informació addicional sobre representació en observacions.

Requisits

1. NO UTILITZAR ESTE TRÀMIT, SINÓ EL D'AUTOREGISTRE DE VIVENDES TURÍSTIQUES per a posar en coneixement de l'administració turística qualsevol circumstància que afecte l'activitat de les VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC en la Comunitat Valenciana: INICI, CESSAMENT D'ACTIVITAT O MODIFICACIONS (canvi de capacitat i/o classificació o modificació de dades no essencials) per part tant dels titulars (persones físiques o jurídiques que gestionen fins a 4 vivendes d'ús turístic) com de les empreses gestores (persones físiques o jurídiques que cedisquen a títol onerós l'ús i gaudi de, almenys, 5 vivendes d'ús turístic).

 

Tràmit:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g19207

 

2. NO UTILITZAR ESTE TRÀMIT, SINÓ EL DE REGISTRE COM A EMPRESA GESTORA DE VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC per a:

 

a) La inscripció en el Registre com a empresa gestora de vivendes d'ús turístic i comunicació de l'alta inicial de 5 o més vivendes turístiques.

b) El CANVI DE TITULARITAT, denominació o domicili de l'empresa gestora.

c) El cessament d'activitat de l'empresa gestora.

 

Tràmit:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g14754

 

Enllaços també disponibles en l'apartat de "Procediments relacionats".

Com es tramita

Procés de tramitació
1. El Servici Territorial de Turisme de la província corresponent, com a òrgan competent, atesa la declaració responsable efectuada per la persona interessada, procedirà al canvi de titular de la vivenda d'ús turístic registrada i la inscripció d'este canvi en el Registre, llevat que s'hagueren...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

 

Documentació
IMPORTANT: La declaració responsable només es pot realitzar de manera telemàtica amb firma electrònica, tant per a les persones físiques com jurídiques. Recorde firmar electrònicament la seua declaració responsable. Les modificacions que afecten el CANVI DE TITULARITAT de la vivenda d'ús...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2 del...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Descripció

Este tràmit referent al canvi de titular de vivendes d'ús turístic registrades, permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per iniciativa de...

Saber més
Documentació
Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Òrgans resolució
Direcció del Servici Territorial de Turisme de cada província (Alacant, Castelló i València).