Detall de Procediment

Declaració responsable referent a habitatges d'ús turístic, el titular dels quals ho siga de FINS A QUATRE habitatges d'ús turístic.

Codi SIA: 211419
Codi GUC: 14752
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT des de 08-05-2021
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El procediment té per objecte posar en coneixement de l'administració turística: a) CANVIS DE TITULARITAT d'habitatges turístics ja inscrits. b) Inici d'activitat per part de titulars de FINS A QUATRE habitatges turístics (persones físiques o jurídiques) sempre que es done/n alguna/s d'aquesta/s circumstància/s: • Quan la persona actue amb la signatura electrònica personal del representant. • La seua capacitat siga superior a 16 places. • La/s habitatge/s aquest/n situada/as en sòl no urbanitzable. En aquest cas, amb caràcter previ a la inscripció, necessita disposar de llicència d'activitat municipal, prèvia obtenció dels informes preceptius d'Urbanisme, Turisme i qualsevol altre organisme que poguera veure's afectat, en l'àmbit de les seues respectives competències. • Especialitat rural. c) Canvi de període de funcionament, denominació, capacitat, categoria, classificació o altres circumstàncies respecte d'aqueixos habitatges. d) Cessaments d'activitat respecte d'aqueixos habitatges.

Observacions

SOL·LICITUD DE DUPLICAT D'INSCRIPCIÓ D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC. Mitjançant el tràmit electrònic disponible en la llista de seguiment amb la denominació de TRÀMIT Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de Turisme Comunitat Valenciana. (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat). Podrà sol·licitar-la la persona titular de l'habitatge d'ús turístic o el seu representant legal, degudament inscrit en la ACCV, d'acord amb l'exposat en l'apartat anterior. MOLT IMPORTANT: En la sol·licitud de duplicat d'inscripció que es formule s'hauran d'indicar dades referents a l'habitatge d'ús turístic que permeten la seua identificació: - Número de registre (signatura). - NIF, NIE o CIF del titular. - Referència cadastral. - Adreça postal de l'habitatge d'ús turístic. MODALITAT RURAL. - Els habitatges d'ús turístic podran ostentar l'especialitat "rural" quan complisquen els següents requisits: 1. Que la seua capacitat d'allotjament no siga superior a 16 places per apartament en el cas d'habitatges d'ús turístic. 2. Que l'edifici en el qual se situe tinga valor arquitectònic tradicional, històric, cultural o etnogràfic, o responga a les característiques arquitectòniques de la zona. Aquest extrem s'acreditarà mitjançant certificat emés per tècnic competent. 3. Que la localitat on se situe siga de menys de 5.000 habitants. Únicament podran estar situats en localitats amb major nombre d'habitants quan l'establiment estiga situat en un llogaret, en sòl no urbanitzable o en algun lloc dependent del municipi, i haja obtingut la declaració d'interés comunitari que atribueix el corresponent ús i aprofitament turístic o, en el seu cas, dispose d'exempció conforme a la legislació urbanística vigent. 4. Que el mobiliari, equipament i ornamentació responguen a la singularitat autòctona de la zona on es troben. SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI QUE SÍ QUE ESTÀ EN EL SISTEMA RURAL. Encara que no es tracte de rehabilitació d'arquitectura tradicional podria sol·licitar-se exempció de DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI en virtut dels articles 218 i 216.2 del Text Refós de la Llei d'Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, o en el seu cas, DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI prevista en l'article 211.1 f) 1r del mateix text legal. SÒL NO URBANITZABLE MUNICIPI QUE NO ESTÀ EN EL SISTEMA RURAL. Si es tracta de REHABILITACIÓ D'ARQUITECTURA TRADICIONAL podria sol·licitar-se exempció de DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI en virtut de l'article 219 .1 del Text Refós de la Llei d'Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge, aprovat pel Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, o en el seu cas, DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI prevista en l'article 211.1 f) 1r del mateix text legal. PUBLICITAT. 1. La publicitat, l'oferta i la gestió dels allotjaments turístics s'ajustarà a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, proporcionant a les persones usuàries informació suficient sobre les característiques d'aquelles, les condicions d'accessibilitat, ús i les prestacions que comprenen els serveis contractats; tot això sense perjudici del que es disposa per les normes vigents sobre publicitat i defensa de les persones consumidores i de les usuàries. 2. La publicitat que s'efectue dels habitatges d'ús turístic inscrites haurà d'incloure obligatòriament el seu número de registre. Quan es tracte d'empreses gestores que publiciten conjuntament diferents unitats d'habitatges d'ús turístic situades en el mateix edifici, sense que aquest tinga la consideració de bloc i així figure inscrit en el corresponent Registre, aquesta obligació s'entendrà complida amb la inclusió del número de registre de l'empresa gestora, que serà responsable davant l'administració que totes i cadascuna dels habitatges publicitats de l'edifici compten amb el seu corresponent número d'inscripció en el Registre i de disposar d'una relació degudament actualitzada on s'identifique cada habitatge publicitat amb el seu número d'inscripció. 3. El compliment del que es disposa en els anteriors apartats serà objecte d'especial vigilància en el cas que la publicitat s'efectue a través dels serveis de la societat de la informació, sent responsables solidaris de la inclusió del número de registre els titulars dels canals de publicitat o comercialització. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. Els titulars d'habitatges d'ús turístic hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar-se en el desenvolupament de l'activitat, atés el nombre de places que gestionen. Així mateix: 1.- La persona titular de l'habitatge d'ús turístic està obligada a contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys i perjudicis a la salut o a la integritat física de les persones usuàries de l'allotjament o de terceres persones que puguen ocasionar-se a conseqüència de l'activitat alojativa, així com els relatius a la seguretat financera. 2.- La quantia mínima del capital assegurat es determinarà en funció de les places màximes admissibles en l'allotjament contemplat en la declaració responsable, i serà: a) Fins a 25 places: 150.000 euros. b) Fins a 50 places: 300.000 euros c) Fins a 100 places: 400.000 euros d) Fins a 200 places: 500.000 euros e) Fins a 300 places: 600.000 euros f) Fins a 500 places: 750.000 euros g) Fins a 700 places: 900.000 euros h) Fins a 1000 places: 1.000.000 euros i) Fins a 1.500 places: 1.200.000 euros j) Fins a 5.000 places: 1.800.000 euros k) A partir de 5.000 places: 2.000.000 euros 3. La suma màxima d'indemnització per anualitat i sinistre, així com les franquícies, en el seu cas i qualssevol altres condicions, es fixaran de comú acord entre el titular de l'activitat i la companyia asseguradora. 4. La persona titular de l'allotjament turístic haurà de tindre en el seu poder, durant tot el desenvolupament de la seua activitat, la justificació documental de la seua subscripció, a fi de posar-la a la disposició de l'administració turística competent, quan aquesta li la requerisca. INFORMACIÓ DE DISTINTIUS. La pot trobar en l'enllaç següent que aquesta disponible en l'apartat “Enllaços” d'aquest tràmit: https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2017/d_2017_002_ca_c_20170327.pdf ACREDITACIÓ DE REPRESENTACIÓ.. A més de la inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació (ACCV), l'article 32.3 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, estableix que la representació pot acreditar-se mitjançant qualsevol mig vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència, entre altres*: a) Mitjançant apoderament *apud acta efectuat per compareixença personal en les oficines d'assistència en matèria de registre o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica. b) Mitjançant acreditació de la seua inscripció en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració Pública competent o en els seus registres particulars d'apoderaments. c) Mitjançant un certificat electrònic qualificat de representant. d) Mitjançant un document públic la matriu del qual conste en un arxiu notarial o d'una inscripció practicada en un registre mercantil. * Excepcionalment s'admetrà en la tramitació d'habitatges turístics un document de "autorització de representació", signat digitalment pel representat. Veure model en l'apartat de FORMULARIS. SANCIONS. Serà aplicable el que es disposa en la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana i en el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística en la Comunitat Valenciana.

Requisits

1. NO UTILITZAR AQUEST TRÀMIT, SINÓ EL D'AUTOREGISTRE (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g19207) per a: a) L'inici d'activitat per part de titulars (persones físiques o jurídiques que signen el tràmit amb la signatura electrònica de la pròpia empresa) que complisquen aquestes circumstàncies: • Titulars de fins a quatre habitatges turístics. • Capacitat igual o inferior a 16 places. • Habitatge situat en sòl urbà. b) La modificació de capacitat o categoria o dades no essencials d'aquests habitatges d'ús turístic. (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18975) c) El cessament d'activitat de la dedicació d'aquests habitatges a l'ús turístic. (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18974) Enllaços també disponibles en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit. 2. NO UTILITZAR AQUEST TRÀMIT, SINÓ EL DE REGISTRE COM A EMPRESA GESTORA D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14754&version=amp), per a: a) La inscripció en el Registre com a empresa gestora d'habitatges d'ús turístic i comunicació de l'alta inicial de 5 o més habitatges turístics. b) El CANVI DE TITULARITAT, denominació o domicili de l'empresa gestora. c) El cessament d'activitat de l'empresa gestora. L'empresa gestora una vegada registrada en l'aplicació EE-AT-i (https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/tramitacion/empresa_turistica/eeat-i.html), podrà tramitar altes, modificacions i baixes d'habitatges d'ús turístic. Enllaços també disponibles en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Les persones físiques o jurídiques, siguen o no propietàries d'immobles complets, qualsevol que siga la seua tipologia, que, comptant amb l'informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta aquest ús, cedisquen aquests immobles mitjançant preu, amb *habitualidad, en condicions d'immediata disponibilitat, i amb finalitats turístics, vacacionals o d'oci. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen al complet, no permetent-se la cessió per habitacions. És imprescindible acreditar que l'habitatge turístic disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica l'habitatge que pretén ser d'ús turístic (l'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi segur de verificació (*CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques dels mateixos). Es presumirà que existeix *habitualidad quan es done alguna de les següents circumstàncies respecte de l'immoble: a) Siga cedit per al seu ús turístic per empreses gestores d'habitatges turístics. b) Siga posat a la disposició de les i els usuaris turístics per les seues propietàries i propietaris o titulars, amb independència de quin siga el període de temps contractat i sempre que es presten serveis propis de la indústria hostalera. c) Quan s'utilitzen canals de comercialització turística. Es considera que existeix comercialització turística quan es duga a terme a través d'operadors turístics o qualsevol altre canal de venda turística, inclosa Internet o altres sistemes de noves tecnologies. 2. Representants degudament acreditats. INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE REPRESENTANTS DE L'AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ (*ACCV) Per a actuar en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest Registre està disponible en els següents enllaços, als quals pot accedir des de l'apartat “Enllaços”. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/quien.html Les persones físiques o jurídiques que vulguen autoritzar un tercer com el seu representant, hauran de disposar de signatura electrònica avançada: *DNIe (DNI electrònic) o certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la *ACCV (https://www.accv.es). També s'admetran els certificats qualificats equivalents inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (*TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en el següent enllaç, al qual pot accedir des de l'apartat “Enllaços”: https://sede.gva.es/es/sede_certificados

Enllaços

Termini

Durant tot l'any: Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat. Modificacions: una vegada realitzades les modificacions. Cessament: quan es produïsca.

Documentació

IMPORTANT: La declaració responsable només es pot realitzar de manera telemàtica amb signatura electrònica, tant per a les persones físiques com jurídiques. Recorde signar electrònicament la seua declaració responsable. A) PER A COMUNICAR L'INICI D'ACTIVITAT - Per als casos contemplats en l'apartat INFORMACIÓ BÀSICA - OBJECTE, s'ha de presentar telemàticament, degudament emplenat i signat electrònicament, el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A l'ACTIVITAT D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit , dirigida al Servei Territorial de Turisme de la província en la qual se situen els habitatges, en la qual manifeste el compliment dels requisits que els siguen aplicable per a la tipologia pretesa, i, en el seu cas, classificació, i el compromís de mantindre'ls durant el temps de vigència de l'activitat. El Servei Territorial de Turisme de la província corresponent serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment. La presentació de la declaració responsable comunicant la posada en funcionament i classificació turística és obligatòria per a l'exercici de l'activitat. Documentació preceptiva: a) Formulari de declaració responsable degudament emplenat i signat electrònicament a què es refereix l'article 23 del Decret 10/2021 regulador de l'allotjament turístic, en la qual manifeste: - Que ostenta la disponibilitat de l'habitatge o habitatges per a la seua dedicació a l'ús turístic i la documentació que l'acredita (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre propietari i empresa o un altre títol vàlid a aquest efecte). - Que la/s habitatge/s disposa/n dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i capacitat comunicada, i que tals requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat. - Que la/s habitatge/s disposa/n de l'informe favorable municipal de compatibilitat urbanística que permet l'ús turístic. - Que la/s habitatge/s disposa/n de llicència d'ocupació. - Que l'establiment compta amb una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar en el desenvolupament de la seua activitat. La quantia mínima del capital assegurat s'ajusta a les places màximes declarades. b) Juntament amb el formulari de declaració responsable degudament emplenada i signada electrònicament, s'aportarà relació d'habitatges d'ús turístic, amb informe favorable de compatibilitat urbanística. - S'utilitzarà l'ACTE REGISTRE en els casos exposats en l'apartat “Requisits”. B) PER A COMUNICAR CANVIS O MODIFICACIONS de classificació, denominació, capacitat, titular, o altres. B.1. Hauran de posar-se en coneixement del Servei Territorial de Turisme de la província en què se situe l'habitatge d'ús turístic, mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable, degudament emplenat i signat electrònicament, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit, acompanyant els documents que, si escau, justifiquen la modificació o el canvi. Les modificacions que afecten el CANVI DE TITULARITAT de l'habitatge d'ús turístic, hauran de posar-se en coneixement del Servei Territorial de Turisme de la província en què se situe l'habitatge, mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable, degudament emplenat i signat electrònicament acompanyant els documents que, si escau, la justifiquen. Per a això, haurà d'emplenar: - Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que la/s habitatge/s disposa/n dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i amb la capacitat comunicada i que tals requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat. B.2. La modificació d'aquelles altres dades que no suposen modificacions substancials (període de funcionament, referència cadastral, pàgina web, telèfon, correu electrònic etc.), tan sols requeriran de la seua comunicació prèvia al Servei Territorial de Turisme competent, presentant per mitjans telemàtics el formulari “Comunicació de modificació de dades no essencials”, degudament emplenat i signat electrònicament, al qual pot accedir a través de l'enllaç corresponent, disponible en l'apartat “Enllaços” d'aquest tràmit. Aquest òrgan, excepte en el supòsit que es produïsca una omissió essencial de dades o documents, prendrà constància en el Registre de la modificació i, a aquest efecte, remetrà al titular un document que així ho acredite. S'utilitzarà l'ACTE REGISTRE en els casos exposats en l'apartat “Requisits”. C) PER A COMUNICAR CESSAMENTS DE L'ACTIVITAT Les persones titulars d'habitatges d'ús turístic hauran de posar en coneixement del Servei Territorial de Turisme competent els cessaments d'activitat mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable degudament emplenada i signada electrònicament, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit. S'utilitzarà l'ACTE REGISTRE en els casos exposats en l'apartat “Requisits”.

Presentació

Telemàtica
La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2 del Decret d'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la notificació es farà amb mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu el penúltim paràgraf de l'article 41.1 de la llei esmentada. Per a fer la presentació telemàtica de la declaració responsable: - A través de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit. - Fent una cerca d'aquest tràmit en la seu electrònica de la Generalitat, en l'enllaç: https://sede.gva.es/va/inicio?colectivo=empresas

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. El Servei Territorial de Turisme de la província corresponent, com a òrgan competent, atesa la declaració responsable efectuada per la persona interessada, classificarà turísticament l'habitatge d'ús turístic i la inscriurà d'ofici en el Registre, en el grup, modalitat, categoria i especialitat indicades en la declaració responsable, llevat que s'hagueren omés dades o no s'hagueren aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, es comunicarà al titular el número d'inscripció assignat. 2. Realitzada la declaració responsable d'inici d'activitat, aquesta haurà de començar de manera efectiva en el termini màxim de dos mesos. En cas contrari, aquella quedarà sense efecte i es procedirà, prèvia instrucció de l'oportú expedient en el qual es donarà audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre. 3. Posteriorment, aquest òrgan podrà revisar: a) Si, segons el declarat per la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació a què es fa referència en el formulari de declaració responsable. b) Si en l'habitatge d'ús turístic es compleixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a ostentar la classificació amb la qual ha quedat inscrita. 4.la resolució d'aquesta mena de procediments administratius haurà de notificar-se en el termini màxim de sis mesos des del seu inici. 5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una comunicació o declaració responsable, o la no presentació de la documentació que siga, si escau, requerida per a acreditar el compliment del declarat o comunicat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat i la prestació del servei des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara. Així mateix, la resolució administrativa que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ a l'exercici de l'activitat o del servei corresponent. Igualment, podrà determinar la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període màxim de quatre anys. La resolució d'aquesta mena de procediments administratius haurà de notificar-se en el termini màxim de sis mesos des del seu inici. 6. Fins transcorreguts tres mesos des de la notificació de la denegació o la cancel·lació i baixa de la inscripció en el Registre, no podrà presentar-se una nova declaració d'inici d'activitat que, en tot cas, haurà d'anar acompanyada de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent, podent ser objecte d'inspecció prèvia a la inscripció en el Registre. 7. La inscripció i, en el seu cas, classificació de l'habitatge d'ús turístic, no suposaran l'autorització d'altres instal·lacions i serveis existents en el seu recinte per als quals existisca normativa específica pròpia. 8. Per a qualsevol dubte sobre aquest tràmit o per a saber l'estat de tramitació del seu expedient, pot contactar amb el Servei Territorial de Turisme de la província on aquest radicada l'habitatge, a través del telèfon 012, o mitjançant els següents correus electrònics: STT Alacant: apartamentos_turismoa@gva.es STT Castelló: stt_castellon@gva.es STT València: empresas_turismov@gva.es

Observacions

RECURSOS Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Termini màxim

La resolució d'aquesta mena de procediments administratius s'ha de notificar en el termini màxim de sis mesos des de l'inici.

Òrgans resolució

Direcció del servei territorial de turisme

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa