Detall de Procediments

 • ¿Qué se puede solicitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a habitatges d'ús turístic.

  Objecte del tràmit

  El procediment té per objecte posar en coneixement de l'Administració turística qualsevol circumstància que afecte la dedicació d'un habitatge a l'ús turístic:
  - inici de l'activitat
  - cessament de l'activitat
  - modificacions: canvis de classificació, capacitat, titularitat, denominació, període de funcionament o qualssevol altres.

  Inici
 • ¿Quién puede iniciarlo?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques, siguen o no les propietàries d'habitatges d'ús turístic, que cedisquen immobles en condicions de disponibilitat immediata perquè els usuaris els utilitzen amb una finalitat turística, vacacional o d'oci, sempre que aquesta cessió s'efectue amb caràcter onerós i habitual.

  Hi haurà habitualitat, a més de quan es tracte d'una pràctica reiterada, quan els immobles siguen cedits per empreses gestores d'habitatges turístics, quan es presten en aquests serveis propis de la indústria hostalera i, també, quan s'utilitzen canals de comercialització turística per a promocionar-los i publicitar-los.

  PERSONES JURÍDIQUES
  La tramitació d'altes, modificacions o baixes es realitzarà pel procediment que ara està vosté llegint, no ha de canviar a un altre procediment.

  PERSONES FÍSIQUES
  A més les persones físiques podran tramitar altes, modificacions i baixes de fins a quatre habitatges d'ús turístic mitjançant els tràmits d'AUTOREGISTRO, través del següent enllaç:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/tramitacion/viviendas_turisticas/autoregistro_viviendas.html

  llevat que aquests habitatges disposen d'una capacitat superior a 16 places o es troben en sòl no urbanitzable; en aquest cas la tramitació es realitzarà pel procediment que ara està vosté llegint, no ha de canviar a un altre procediment.

  EMPRESES GESTORES D'HABITAGES D'ÚS TURÍSTIC (cinc habitatges o més)

  Mitjançant l'aplicació EE-AT-i per a la tramitació de les altes, modificacions i baixes, en el següent enllaç:

  http://empresasturisticas.gva.es/forms/frmservlet?config=eeat

  Inici
 • ¿Cuándo solicitarlo?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  Modificacions: una vegada efectuades les modificacions.
  Tancament: en els quinze dies següents a produir-se.

  Una vegada efectuada la comunicació, l'establiment ha de començar la seua activitat, segons el que s'ha expressat, en el termini màxim de dos mesos.

  Inici
 • ¿Dónde dirigirse?

  - Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - VALÈNCIA
  PL. ALFONS EL MAGNÀNIM, 15Ver plano
  46003 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TURISME - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Inici
 • ¿Qué documentación se debe presentar?

  PER A l'INICI DE L'ACTIVITAT

  Declaració en imprés normalitzat, degudament omplit, que indique:

  - Que té la disponibilitat de l'habitatge o els habitatges per a la seua dedicació a l'ús turístic.
  - Que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i capacitat comunicades i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.
  - Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i amb la capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.
  - Que, en cas de que es vulga tindre la modalitat de rural, compleix amb els requisits exigits en l'article 32, del Decret 184/2014, de 31 d'octubre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana.

  - Que disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística que permet l'ús turístic de l'habitatge (l'informe contindrà un CSV, que és un codi segur de verificació (CSV) que permet la verificació de la integritat i l'autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'aquests. Aquesta dada podeu trobar-la en l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica l'habitatge que pretén ser d'ús turístic.

  - Llicència/ències d'ocupació de l'habitatge o els habitatges).

  - Llista d'habitatges d'ús turístic. Vegeu el full adjunt.

  -Acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.

  Si es tracta d'una persona física espanyola o estrangera resident en territori espanyol: autorització expressa a l'Administració per a recaptar aquestes dades, que s'ha d'omplir en l'apartat I. En cas que no se subscriga l'autorització corresponent, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (fotocòpia del DNI o targeta equivalent). En cas d'estrangers no comunitaris, s'ha de presentar la fotocòpia del NIE o la targeta d'estranger i la fotocòpia del permís de treball per compte propi en vigor.

  Si es tracta d'una persona jurídica, comunitat de béns, etc, còpia de l'escriptura inscrita en el Registre Mercantil i CIF o document probatori de la constitució d'aquesta, així com els poders del representant si no es dedueixen clarament de l'escriptura.

  b) EN EL CAS DE CANVI DE TITULARITAT O ALTRES MODIFICACIONS:

  Declaració en imprés normalitzat, degudament omplit, que indique que:

  - Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i amb la capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

  DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'EMPRESES GESTORES DE VIVENDES D'ÙS TURÍSTIC

  Inici
 • ¿Cómo se tramita?

  Passos

  - S'ha d'omplir i remetre l'imprés normalitzat dirigit al servei territorial de turisme de la província on se situe l'habitatge turístic, i s'ha d'aportar la documentació requerida en aquest. A partir d'aquest moment, es podrà exercir l'activitat en els termes comunicats.

  - En cas que aquest imprés i la documentació siguen conformes, el Servei Territorial de Turisme inscriurà d'ofici l'habitatge turístic en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana i, a aquest efecte, lliurarà a la persona interessada un document que n'acredite la inscripció.

  - Si conté alguna omissió o incorrecció, el Servei Territorial de Turisme requerirà a la persona interessada que l'esmene.
  Les incorreccions o omissions de més entitat comportaran la impossibilitat de continuar amb l'activitat, sense perjudici de la resolució que es dicte per a declarar la cancel·lació de la inscripció registral.

  - Una vegada inscrit l'establiment en el Registre, el Servei Territorial de Turisme realitzarà les comprovacions que resulten oportunes. Com a conseqüència d'aquestes comprovacions, podrà resoldre's la baixa o cancel·lació de la inscripció registral de l'habitatge turístic, amb la consegüent pèrdua de la seua classificació turística.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • ¿Cómo se tramita telemáticamente? Inici
 • Información complementaria

  L'omissió de dades o documentació essencial, sense perjudici que es requerisca a la persona interessada l'esmena, privarà d'efectes a la comunicació efectuada des del moment en què es comprove i no es podrà continuar amb l'activitat.

  * MODALITAT RURAL

  - Els establiments classificats i inscrits en el registre, d'acord amb el Decret 92/2009, o les normes que el substituïsquen, podran disposar de l'especialitat "rural" quan complisquen els requisits previstos en el Decret 184/2014, de 31 d'octubre.
  (vegeu el decret al final de la pàgina)".

  * PUBLICITAT
  1. La publicitat, l'oferta i la gestió dels habitatges d'ús turístic s'ha d'ajustar a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, i proporcionar al client o usuari informació suficient sobre les característiques d'aquestes, les condicions d'ús i les prestacions que comprenen els serveis contractats; tot això sense perjudici del que es disposa per les normes vigents sobre publicitat i defensa del consumidor i de l'usuari.

  2. La publicitat que s'efectue dels habitatges d'ús turístic ha d'incloure, obligatòriament, els números de registre dels habitatges esmentats i les categories que tenen.

  Quan es tracte d'empreses gestores que publiciten conjuntament diferents unitats d'habitatges d'ús turístic situades en el mateix edifici sense que aquest tinga la consideració de bloc, i així figure inscrit en el corresponent registre, aquesta obligació s'entendrà complida amb la inclusió del número de registre de l'empresa gestora, que serà responsable davant de l'Administració del fet que tots els habitatges publicitats de l'edifici compten amb el seu corresponent número d'inscripció en el registre i disposen d'una llista degudament actualitzada en què s'identifique cada habitatge publicitat amb el seu número d'inscripció.
  3. El compliment del que es disposa en els anteriors apartats serà objecte d'especial vigilància en el cas que la publicitat s'efectue a través dels serveis de la societat de la informació, per a la qual cosa són responsables solidaris els titulars dels canals de publicitat o comercialització de la seua inclusió i de la veracitat de les dades incloses en els seus mitjans.

  Enllaços

  Habitatges turístics en Comunidat Valenciana

  Inici
 • Fuentes jurídicas y/o documentales

  Normativa

  - Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador dels habitatges turístics denominats apartaments, viles, xalets, bungalous i similars, i de les seues empreses gestores en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6051, de 07/07/09).
  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. (DOCV núm. 6175, de 30/12/09).
  - Decret 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 6414, de 10/12/10)
  - Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7529, de 20/05/15).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 12/2009, de 23 de desembre de 2009.

  Vegeu el text consolidat del Decret 92/2009.

  Vegeu el Decret 206/2010, de 3 de desembre.

  Vegeu el text consolidat del Decret 184/2014, de 31 d'octubre.

  Vegeu el text consolidat del Decret 75/2015, de 15 de maig.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat.

  Llistat de seguiment

  Preguntes freqüents (FAQ) pel que fa als habitatgesd'ús turístic.

  PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ) PLATAFORMA AUTOREGISTRE

  Preguntes freqüents (FAQ) accés a notificacions

  Accés a la informació sobre habitatges d'ús turístic en la web institucional de Turisme Comunitat Valenciana (abans Agència Valenciana del Turisme)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.