Detall de Procediment

Consulta preavisos celebració eleccions sindicals. Treball.

Codi SIA: 3016397
Codi GVA: 15413
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Permet obtindre informació sobre els preavisos presentats en un període de temps determinat. La informació es pot obtindre en dues modalitats: - Oberta i simplificada (dades bàsiques) - Restringida i ampliada (dades esteses). Dirigida a les entitats els fins de les quals siguen els pròpiament laborals (sindicats, associacions professionals) i altres professionals del sector, sent precís en aquest cas un registre previ.

Solicitants

Solicitants

A) Preavisos: Consulta pública oberta i simplificada És la destinada al públic en general (sense necessitat de registre) B) Preavisos: Consulta restringida i ampliada (dades esteses) Dirigida a les entitats els fins de les quals siguen els pròpiament laborals (sindicats, associacions professionals, etc) i altres professionals del sector, sent precís en aquest cas un registre previ

Informació complementària

Informació complementària

1) NOTA IMPORTANT: Durant un període transitori de 3 mesos, tindran accés a la publicitat en la seua modalitat ampliada tots aquells operadors que, d'ordinari i en l'actualitat, estigueren rebent el tauler d'anuncis de les respectives Oficines Públiques via correu electrònic (sempre que hagen comunicat abans d'agost de 2022 a aquestes Oficines els NIFS de les persones o entitats que es responsabilitzaran de la recepció i tractament d'aquesta informació). Passat aqueix període transitori, qualsevol persona o entitat que requerisca obtindre informació ampliada respecte dels preavisos presentats, haurà de realitzar el tràmit de registre i acreditar la representació que ostenta per a això. 2) Els dubtes o problemes telemàtics que puguen sorgir en la realització de consultes s'atendran a través de generalitat_en_red@gva.es 3) En funció de quina siga l'Oficina Pública dependent de l'Autoritat Laboral competent en cada cas, les adreces de correu electrònic en les quals s'atendran els DUBTES O QÜESTIONS relacionades amb el CONTINGUT D'AQUESTA CONSULTA (que NO siguen informàtiques) seran: - Servei Territorial de Treball - ALACANT: opelec_alicante@gva.es - Servei Territorial de Treball - CASTELLÓ: opelec_castellon@gva.es - Servei Territorial de Treball - VALÈNCIA: opelec_valencia@gva.es 4) Les dades de contacte de la DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL són les següents: AVINGUDA NAVARRO REVERTER, 2 - 1a PLANTA 46004- València 012 elecsindi_cval@gva.es

Normativa

Normativa

 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
 • Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219, de 13/09/1994).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE núm. 261, de 31/10/2015). Articles 39 a 44.
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 144, de 17/06/1987). Vegeu la Disposició Derogatòria Única del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic ("Queden derogades amb l'abast establit en l'apartat 2 de la disposició final quarta, les següents disposicions: c) La Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques, excepte el seu article 7 i amb l'excepció contemplada en la disposició transitòria cinquena d'aquest Estatut.") i la *DT5ª d'aquest mateix cos legal ("En tant es determine el procediment electoral general previst en l'article 39 del present Estatut, es mantindran amb caràcter de normativa bàsica els següents articles de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 i 29").
 • Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de 20/07/1990).
 • Ordre de 13 de setembre de 1994, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual s'estableixen les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2358, de 03/10/1994).
 • Ordre 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'administració de la Generalitat (DOGV núm. 7415, de 02/12/2014).
 • Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els models oficials normalitzats, d'obligada utilització en els processos electorals als òrgans de representació dels treballadors i les treballadores en les empreses situades en la Comunitat Valenciana, així com del personal del Sector Públic de la Generalitat i de les diferents Administracions i Institucions Públiques situades en la mateixa (DOGV núm. 7652, de 06/11/2015).
 • Vegeu Llei 7/1990, de 19 de juliol
 • Vegeu Ordre 20/2014, de 28 de novembre
 • Vegeu Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre
 • Vegeu Llei 9/1987, de 12 de juny
 • Vegeu Ordre 6/2015, de 23 d'octubre
 • Vegeu Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre
 • Vegeu Ordre de 13 de setembre de 1994
 • Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015