Consulta preavisos celebració eleccions sindicals. Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 3016397
|
Codi GVA: 15413
Descarregar informació
Què és i per a què serveix
Permet obtindre informació sobre els preavisos presentats en un període de temps determinat. La informació es pot obtindre en dues modalitats: - Oberta i simplificada (dades bàsiques) - Restringida i ampliada (dades esteses). Dirigida a les entitats els fins de les quals siguen els pròpiament...
Saber més
Solicitants
A) Preavisos: Consulta pública oberta i simplificada És la destinada al públic en general (sense necessitat de registre) B) Preavisos: Consulta restringida i ampliada (dades esteses) Dirigida a les entitats els fins de les quals siguen els pròpiament laborals (sindicats, associacions...
Saber més
Informació complementària
1) NOTA IMPORTANT: Durant un període transitori de 3 mesos, tindran accés a la publicitat en la seua modalitat ampliada tots aquells operadors que, d'ordinari i en l'actualitat, estigueren rebent el tauler d'anuncis de les respectives Oficines Públiques via correu electrònic...
Saber més
Normativa
 • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
 • Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219, de 13/09/1994).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE núm. 261, de 31/10/2015). Articles 39 a 44.
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 144, de 17/06/1987). Vegeu la Disposició Derogatòria Única del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel...
 • Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de 20/07/1990).
 • Ordre de 13 de setembre de 1994, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual s'estableixen les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2358, de 03/10/1994).
 • Ordre 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'administració de la Generalitat (DOGV núm. 7415, de 02/12/2014).
 • Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els models oficials normalitzats, d'obligada utilització en els processos electorals als òrgans de representació dels treballadors i les treballadores en les...
 • Vegeu Llei 7/1990, de 19 de juliol
 • Vegeu Ordre 20/2014, de 28 de novembre
 • Vegeu Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre
 • Vegeu Llei 9/1987, de 12 de juny
 • Vegeu Ordre 6/2015, de 23 d'octubre
 • Vegeu Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre
 • Vegeu Ordre de 13 de setembre de 1994
 • Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015