Preavís de celebració d'eleccions sindicals. Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2084068
|
Codi GVA: 19890
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicació (preavís) A l'OFICINA PÚBLICA dependent de l'Autoritat Laboral de la promoció d'un procés d'eleccions a òrgans de representació o representants de les persones treballadores en les empreses o de personal en les Administracions públiques.

 

 

A més d'aquesta comunicació, els promotors també han de comunicar el seu propòsit de celebrar aqueixes eleccions a l'empresa o Administració Pública a les quals es referisquen.

 

 

La promoció d'aquestes eleccions pot ser INDIVIDUALITZADA (en un centre de treball o empresa) o CONJUNTA (global).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

 

 

2) En funció de quina siga l'Oficina Pública dependent de l'Autoritat Laboral competent en cada cas, les adreces de correu electrònic en les quals s'atendran els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'AQUEST TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran:

 

- Servei Territorial de Treball - ALACANT: opelec_alicante@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - CASTELLÓ: opelec_castellon@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - VALÈNCIA: opelec_valencia@gva.es

 

 

3) PROMOCIÓ GENERALITZADA

 

La comunicació d'acords per a la celebració d'eleccions sindicals de manera generalitzada en un o diversos àmbits funcionals per al seu depòsit i publicitat, ja siga en dues o més províncies de la Comunitat (i en aquest cas s'efectua davant l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals), ja siga quan afecte empreses o centres de treball situats exclusivament en una sola província (i en aquest cas s'efectua davant les Oficines Públiques Provincials), es realitzarà a través del denominat TRÀMIT Z d'AQUESTA CONSELLERIA (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

4) Les dades de contacte de la DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL són les següents:

 

AVINGUDA NAVARRO REVERTER, 2 - 1a PLANTA

46004- València

012

elecsindi_cval@gva.es

Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
 • Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219, de 13/09/1994).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE núm. 261, de 31/10/2015).Articles 39 a 44.
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 144, de 17/06/1987).Vegeu la Disposició Derogatòria Única del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual...
 • Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de 20/07/1990).
 • Ordre de 13 de setembre de 1994, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual s'estableixen les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2358, de 03/10/1994).
 • Ordre 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'administració de la Generalitat (DOGV núm. 7415, de 02/12/2014).
 • Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els models oficials normalitzats, d'obligada utilització en els processos electorals als òrgans de representació dels treballadors i les treballadores en les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Poden promoure la celebració d'eleccions sindicals:

 

- En l'àmbit de l'empresa (article 67.1 ET):

 

a) Les organitzacions sindicals més representatives.

 

b) Les organitzacions sindicals que compten amb un mínim d'un 10% de representació de l'empresa.

 

c) Els treballadors de l'empresa per acord majoritari.

 

 

- En l'àmbit de les Administracions públiques (AAPP): vegeu l'article 43 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ telemàtica o presencial, segons siga procedent, DE LA COMUNICACIÓ (PREAVÍS) i, en el seu cas, la restant documentació, davant l'Oficina Pública dependent de l'Autoritat Laboral, dins dels terminis establits.

 

- Si es presenta telemàticament, en aproximadament mitja hora es rebrà en la Carpeta Ciutadana un document amb les dades essencials del preavís i el número, data i hora amb el qual ha quedat registrat en l'Oficina Pública.

 

- Si es presenta presencialment, aqueix document es rebrà posteriorment en la direcció indicada en el preavís a l'efecte de notificacions.

 

 

2. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

L'esmena o qualsevol altra aportació de documentació posterior a la presentació de la comunicació (preavís) ha de realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, Eres/ERTEs i expedients arxivats)." (Vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

3. L'incompliment dels requisits establits per a la promoció d'eleccions determinarà la falta de validesa del corresponent procés electoral.

 

 

4. Renúncia a la promoció

 

La renúncia a la promoció amb posterioritat a la comunicació a l'Oficina Pública no impedirà el desenvolupament del procés electoral, sempre que es complisquen tots els requisits que permeten la validesa d'aquest.

 

 

5. PUBLICITAT

 

Les Oficines Públiques publicaran les dades dels preavisos d'eleccions presentats, tant de manera oberta, com de forma restringida, segons corresponga, a través del SERVEI de CONSULTA de preavisos disponible en la Guia Prop i l'apartat de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe a eixe servei en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Els promotors han de comunicar a l'OFICINA PÚBLICA el seu propòsit de celebrar eleccions amb una ANTELACIÓ MÀXIMA DE TRES MESOS i MÍNIMA D'UN MES a la data d'iniciació del procés electoral.

 

 

Els promotors també comunicaran a l'EMPRESA O ADMINISTRACIÓ PÚBLICA aquest propòsit, que podrà suplir-se per mitjà del trasllat a la mateixa d'una còpia de la comunicació presentada a l'Oficina Pública, sempre que aquesta es produïsca amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE VINT DIES respecte de la data d'iniciació del procés electoral fixat en l'escrit de promoció (en l'empresa, art. 67.2 ET i 4.1 RD 1844/1994, i en les AAPP art 13.6 i art. 8 RD 1846/1994).

Documentació
La comunicació (preavís) A l'OFICINA PÚBLICA dependent de l'Autoritat Laboral de la celebració d'aquestes eleccions pot presentar-se presencial o telemàticament, segons corresponga de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Les organitzacions sindicals (subjectes obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015), així com els grups de treballadors (persones físiques) que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran la...
Saber més
Presencial

* IMPORTANT: només poden presentar presencialment la comunicació (preavís) d'eleccions sindicals els GRUPS DE TREBALLADORS/FUNCIONARIS DE LA UNITAT ELECTORAL, ja que l'opció presencial és vàlida únicament en cas de persones FÍSIQUES (subjectes no obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). No obstant això, poden optar voluntàriament per presentar-la de manera telemàtica.

 

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució
Comissió Provincial d'Eleccions.