• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Ajudes per al pagament del lloguer en situacions especials d'emergència d'habitatge
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Ajudes per al pagament del lloguer en situacions especials d'emergència d'habitatge

  Objecte del tràmit

  Ajudes per al pagament del lloguer en situacions especials d'emergència d'habitatge, amb la finalitat de possibilitar l'accés a l'habitatge o, si escau, evitar-ne la pèrdua.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a sol·licitar aquesta ajuda, la persona o unitat de convivència sol·licitant s'ha de dirigir a:

  - l'ajuntament,
  - la mancomunitat,
  - les entitats instrumentals locals corresponents (p. ex., empreses públiques municipals, fundacions, consorcis, etc.)
  - organitzacions socials representatives que exercisquen una funció social en matèria d'habitatge, que estiga regulada en els seus estatuts o les normes internes de funcionament,
  - associacions sense ànim de lucre i
  - ONG.

  Aquestes entitats són les encarregades de sol·licitar l'ajuda de forma telemàtica, segons el model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat i amb l'autorització prèvia del sol·licitant.

  És necessari tindre el certificat digital de representant de l'entitat per a poder tramitar aquestes ajudes.

  Requeriments

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones o unitats de convivència quan tots els seus membres complisquen els requisits següents:

  1. Disposar de veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana, amb un mínim d'un any de residència en aquesta, en el moment de sol·licitar l'ajuda.

  2. Ser titular, en qualitat d'arrendatari, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, per la qual cosa el/la titular de la sol·licitud d'ajuda ha de coincidir amb el/la titular del contracte d'arrendament.

  3. L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual de la persona o unitat de convivència sol·licitant de l'ajuda.

  4. No tindre cap membre de la unitat de convivència la titularitat o un altre dret real sobre un altre habitatge que els permeta disposar del ple ús d'un habitatge estable i habitable.
  5. Que la persona arrendatària, o qualsevol dels membres de la unitat de convivència, no tinga parentiu fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona arrendadora de l'habitatge.

  6. Estar la unitat de convivència inscrita en el Registre de demandants d'habitatge.

  7. Acreditar la concurrència de les dues circumstàncies econòmiques següents:

  a. Ingressos de la unitat de convivència.
  El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència no ha de superar el límit d'una vegada l'IPREM anual de 14 pagues, com a supòsit general.

  Aquest límit serà d'1,5 vegades o de 2 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples per a certs supòsits.

  b. Esforç renda de lloguer.
  La renda del lloguer resulta superior al 50 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència com a supòsit general.

  Aquest límit serà del 40 % o del 30 %, si escau, per a certs supòsits.


  Ingressos unitat convivència: 1 IPREM
  Esforç renda lloguer: Superior al 50 %
  Circumstàncies que cal tindre en compte: Supòsit general

  Ingressos unitat convivència: 1,5 IPREM
  Esforç renda lloguer: Superior al 40 %
  Circumstàncies que cal tindre en compte:
  - Família nombrosa categoria general.
  - Grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  - Situació de dependència o malaltia que l'incapacite de manera parcial per a realitzar una activitat laboral.

  Ingressos unitat convivència: 2 IPREM
  Esforç renda lloguer: Superior al 30 %
  Circumstàncies que cal tindre en compte:
  - Família nombrosa categoria especial.
  - Un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent dels tipus següents: persones amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, amb discapacitat intel·lectual, persones amb discapacitat física o sensorial.
  - Malaltia greu que incapacite la persona o el seu cuidador per a realitzar una activitat laboral de forma permanent.

  8. Trobar-se la persona o unitat de convivència en situació d'emergència habitacional acreditada mitjançant un informe dels servei socials municipals, com a resultat de la detecció d'una situació d'especial vulnerabilitat econòmica o exclusió social que determine la conveniència o necessitat d'intervenció pública.

  La situació d'especial vulnerabilitat o exclusió social s'entendrà provocada per:

  a. La impossibilitat econòmica de fer front a la renda de lloguer pactada en el contracte d'arrendament per la situació econòmica del sol·licitant de l'ajuda, tot i que es trobe immers en procediment de desnonament de l'habitatge habitual per falta de pagament de la renda de lloguer.

  b. Per la impossibilitat d'accedir a un habitatge en arrendament per falta de recursos econòmics i, a causa d'aquesta circumstància, no poder formalitzar un contracte d'arrendament.

  RÈGIM D'INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES
  Les ajudes regulades en aquesta ordre són incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, de conformitat amb l'article 19.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa aplicable.

  Així mateix, són incompatibles amb les ajudes del programa de lloguer d'habitatge i el programa d'ajudes al lloguer per a joves, establides en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, regulat en el Reial decret 106/2018, de 9 de març.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir del dia 23 d'abril i estarà obert amb caràcter permanent fins al 31 d'octubre d'enguany, o el dia hàbil següent, mentre no s'haja esgotat el crèdit habilitat en cada exercici pressupostari per al pagament d'aquestes ajudes.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la documentació següent:

  - Còpia del contracte d'arrendament de l'habitatge, amb esment exprés de l'import del lloguer i de la durada mínima d'un any, signat per la part arrendadora i arrendatària en totes les pàgines.


  En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots aquests.

  En cas de no disposar de contracte, declaració responsable de no disposar d'aquest document i compromís d'aportar-lo a l'Administració quan se subscriga i, en tot cas, en el termini màxim de sis mesos des de la data de concessió de l'ajuda.

  - Informe dels serveis socials municipals que acredite la situació de gravetat i urgència de la persona o unitat de convivència sol·licitant que provoca el risc d'exclusió social per la pèrdua de l'habitatge perquè no es disposa dels recursos econòmics suficients per al pagament del lloguer.

  - Volant únic d'empadronament que acredite, a data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte del contracte a l'efecte de determinar la unitat de convivència. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que hi estiguen empadronades.

  - Acreditació que és perceptor de la renda valenciana d'inclusió i no percep el complement d'aquesta en concepte de lloguer, si escau.

  - Document annex, segons el model normalitzat "Annex a la sol·licitud d'ajudes per a atendre el pagament del lloguer d'habitatge en situacions d'emergència habitacional". Aquest document annex es compon de tres fulls.

  Les declaracions responsables i autoritzacions, que han de signar tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

  En el cas que concórreguen circumstàncies destacables, s'ha de presentar la documentació següent:

  - Família monoparental: certificat expedit segons el que s'estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, bé de categoria general o especial.
  - Família nombrosa: títol de família nombrosa.
  - Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial que acredite fefaentment la circumstància.
  - Diversitat funcional, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100: certificat de discapacitat emés pels Centres de Valoració i Orientació, dependents de la Direcció General de Diversitat Funcional i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, certificat de l'INSS o una altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.
  - Malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental.

  Impresos associats

  ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER D'HABITATGE EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA D'HABITATGE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.